Pārlekt uz galveno saturu

Jaunieguvumi

Paragraphs

2021. gada janvāra jaunieguvumi

 Vispārīga Satura Uzziņu Izdevumi
 Zinātne. Organizācijas. Intelektuālā Darbība. Dokumenti un Publikācijas
 Informātika. Datortehnika
 Filozofija. Psiholoģija
 Reliģija. Teoloģija
 Sabiedriskās Zinātnes
 Ekonomika. Ekonomikas Zinātnes
 Dabas Zinātnes
 Medicīna. Higiēna. Veselības Aizsardzība
 Veterinārmedicīna
 Tehnika. Tehniskās Zinātnes
 Lauksaimniecība
 Mežsaimniecība. Mežu Ekspluatācija
 Mājturība
 Pārtikas Rūpniecība. Pārtikas Produkti
 Dzērienu Rūpniecība. Mikrobioloģiskā Rūpniecība
 Organizācija un Vadīšana. Uzņēmumu Ekonomika
 Būvniecība
 Transports un Sakari
 Kokapstrādes Rūpniecība
 Mēbeļu Rūpniecība
 Poligrāfiskā Rūpniecība
 Ķīmiskā Rūpniecība
 Dažādas Rūpniecības un Amatniecības Nozares
 Māksla Arhitektūra. Sports. Tūrisms
 Valodniecība. Literatūras zinātne
 Ģeogrāfija. Novadpētniecība
 Vēsture. Arheoloģija

ZINĀTNE. ORGANIZĀCIJAS. INTELEKTUĀLĀ DARBĪBA. DOKUMENTI UN PUBLIKĀCIJAS

 • Grīnuma, Ilze. Ceļš uz izcilību : Latvijas izgudrotāji pasaulē / teksta autore Ilze Grīnuma ; redaktore Regīna Janmane ; priekšvārds: Sandris Laganovskis ; dizains: H2E. - [Rīga] : Patentu valde, [2020] - 317 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 31 cm
  Abonements (161. telpa) - 20/243

SABIEDRISKĀS ZINĀTNES

Statistika

 • Facts and figures / Latvijas valsts meži. - Rīga : Latvijas valsts meži, 2015- - Sējumi : diagrammas, ilustrācijas, kartes, tabulas ; 12 x 14 cm
  2018. - 2018. - 24 lpp.
  Abonements/Arhīvs - 15/223
   
 • Latvian Forest Sector in Facts & Figures / Latvian State Forest Research Institute "Silava", Latvia University of Agriculture Forest Faculty. - Riga : Zaļās mājas, 2018- - Sējumi : diagrammas ; 13 cm
  2018. - 2018. - 52 lpp.
  2020. - 2020. - 52 lpp.
  Abonements/Arhīvs - T/980
   
 • Meža nozare skaitļos un faktos / LVMI "Silava", LLU aģentūra "Meža pētīšanas stacija". - Rīga : Zaļās mājas, 2015- - Sējumi : diagrammas ; 13 cm
  2019. - 2019. - 52 lpp.
  2020. - 2020. - 52 lpp.
  Abonements/Arhīvs - T/979
   
 • Skaitļi un fakti / Latvijas valsts meži. - Rīga : Latvijas valsts meži, 2015- - Sējumi : diagrammas, ilustrācijas, kartes, tabulas ; 12 x 14 cm
  Izdevums tiešsaistē: https://www.lvm.lv/petijumi-un-publikacijas/skaitli-un-fakti
  2018. - 2018. - 24 lpp.
  Abonements/Arhīvs - 15/222
   
 • Цифры и факты / Latvijas valsts meži. - Rīga : Latvijas valsts meži, 2017- - Sējumi : diagrammas, ilustrācijas, kartes, tabulas ; 12 cm
  2018. - 2018. - 24 lpp.
  Abonements/Arhīvs - 18/111

Socioloģija. Sociālā psiholoģija

 • Sociālā inovācija: izaicinājumi un risinājumi Latvijā : zinātniskā monogrāfija / zinātniskā redaktore Karine Oganisjana ; recenzenti: Anda Zvaigzne, Andra Fernāte, Ludmila Aleksejeva ; literārā redaktore Inga Skuja ; vāka dizains: Paula Lore. - Rīga : RTU Izdevniecība, 2019. - 147 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, portreti, tabulas ; 25 cm
  Lasītava - 316 ; 21/5
  Izdevums tiešsaistē: https://ebooks.rtu.lv/wp-content/uploads/sites/32/2020/02/9789934222290_Sociala-inovacija_PDF.pdf

Izglītība. Pedagoģijas zinātnes

 • Čekša-Ratniece, Inga. Karjeras atbalsts mākslas skolu audzēkņiem / Inga Čekša-Ratniece ; redaktore Vija Dišlere ; recenzentes: Inita Soika, Anna Bičkovska ; Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola. - Jelgava : [Latvijas Lauksaimniecības universitāte] ; Rēzekne : [Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola], 2020. - 1 tiešsaistes resurss (60 lp.) : ilustrācija, tabulas ; 3,82 MB
  E-grāmata (PDF): https://llufb.llu.lv/LLUgramatas/Ceksa-Ratniece_Inga_2020_Karjeras_atbalsts.pdf
 • Development of Home Economics and Technologies Education for Life Quality in Latvia / Vija Dislere, Aija Pridane, Natalja Vronska, Iveta Lice-Zikmane ; cover design - Natalja Vronska ; editor: Dr.paed. Vija Dislere ; reviewers: Dr.paed. Velta Lubkina, Dr.paed. Elita Volane ; Latvia University of Life Sciences and Technologies. Faculty of Engineering. Institute of Education and Home Economics. - Jelgava : Latvia University of Life Sciences and Technologies, 2020. - 76 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 24 cm
  Pilns teksts: https://llufb.llu.lv/LLUgramatas/Development_of_Home_Economics_Education-Dislere_Pridane_Vronska_Lice-Zikmane_2020.pdf
  Abonements (161. telpa) - 21/3
  Lasītava - 37 ; 21/3 

EKONOMIKA. EKONOMIKAS ZINĀTNES

 • 25 stāsti par bioekonomikas inovācijām Baltijas jūras reģionā / redaktore: Irīna Kulitāne ; literārā redaktore: Ieva Jansone ; tulkojums no angļu valodas: SIA "Abyling" ; makets Laima Grāve. - [Cēsu novads] : [Vidzemes plānošanas reģions], [2020] - 43, [3] lpp. : ilustrācijas ; 30 cm
  Abonements/Arhīvs - 21/7

Organizācijas un kooperācijas formas ekonomikā

 • Publiskais pārskats par valsts kapitālsabiedrībām un valstij piederošajām kapitāla daļām ... gadā / Pārresoru koordinācijas centrs. - Rīga : Pārresoru koordinācijas centrs, 2015- - Sējumi : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 30 cm
  2019. - 2020. - 124,[16] lpp.
  Abonements (161. telpa) - T/976

MEDICĪNA. HIGIĒNA. VESELĪBAS AIZSARDZĪBA

 • Stiprs + Vesels : ieteikumi imunitātei, veselībai, gara možumam. - Rīga : Latvijas Mediji, 2021- - Sējumi : ilustrācijas ; 28 cm - (Padoms rokā, ISSN 1407-4338 ; 2021/1 (312))
  2021/1 (312). - 2021. - 64 lpp.
  Abonements (161. telpa) - Br/21/1

Uztura mācība

 • Freimane, Paula. Zelta sastāvdaļa 2 : receptes ar vērtību / Paula Freimane ; redaktore Kristīna Kupce ; Paulas Freimanes un Arvja Mazurova fotogrāfijas ; grāmatas un vāka dizaina autore Gunta Plotka. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2020] - 255 lpp. : ilustrācijas, tabula ; 27 cm
  Abonements/Arhīvs - 21/9
   
 • The 3rd International Conference "Nutrition and Health" : Riga, Latvia, December 9-11, 2020 : conference programme and book of abstracts / editor in chief Dr.chem. Ida Jākobsone ; proofreader Andra Damberga ; organised by university of Latvia, Latvia University of Life Sciences and Technologies, Riga Stradiņš University. - Riga : University of Latvia Press, 2020. - 132, [1] lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 21 cm
  Izdevums tiešsaistē: https://www.nutritionandhealth2020.lu.lv/fileadmin/user_upload/LU.LV/Apaksvietnes/Fakultates/www.kf.lu.lv/Abstracts_Programma_Uztur_konf_2020-internetam_2_.pdf
  Abonements (161. telpa) - 21/24
  Lasītava - 613.2 ; 21/24 

TEHNIKA. TEHNISKĀS ZINĀTNES

 • Hydraulic Engineering of Dams / Willi H. Hager [un vēl 3 autori]. - Leiden : CRC Press/Balkema is an imprint of the Taylor & Francis Group, [2020] - xix, 1060 lpp. : ilustrācijas ; 26 cm
  Lasītava - 626/627 ; 20/242

 

 • Mājsaimniecības padomdevējs : 1700 padomu mājai, dārzam un sadzīvei / redaktore Līza Tomasa ; mākslinieki: Bils Ledžeress, Bojana Dimitrovski, Šons Smits ; no angļu valodas tulkojuši: Kārlis Baštiks, Anna Šefere ; Andras Liepiņas grafiskais noformējums ; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva. - [Rīga] : Liegra, [2020] - 384 lpp. : ilustrācijas ; 26 cm. - (Reader's Digest)
  Abonements/Arhīvs - 21/8

LAUKSAIMNIECĪBA

Augsnes zinātne

Augu aizsardzība

 • Ķirbjaugu slimības un kaitēkļi / sagatavoja: Anitra Lestlande, Māra Bērziņa, Inga Bēme [un vēl 9 sastādītāji] ; vāka dizains: Eiro Print ; Valsts augu aizsardzības dienests. - Rīga : Valsts augu aizsardzības dienests, 2020. - 44 lpp. : ilustrācijas ; 21 x 10 cm. - (Integrētā augu aizsardzība)
  Izdevums tiešsaistē: http://noverojumi.vaad.gov.lv/images/Kirbjaugi_buklets_WEB.pdf
  Abonements/Arhīvs - 21/21
   
 • Tomātaugu slimības un kaitēkļi / sagatavoja: Anitra Lestlande, Māra Bērziņa, Inga Bēme [un vēl 7 sastādītāji] ; vāka dizains: Eiro Print ; Valsts augu aizsardzības dienests. - Rīga : Valsts augu aizsardzības dienests, 2020. - 42 lpp. : ilustrācijas ; 21 x 10 cm. - (Integrētā augu aizsardzība)
  Izdevums tiešsaistē: http://noverojumi.vaad.gov.lv/images/Tomataugi_buklets_WEB.pdf
  Abonements/Arhīvs - 21/22

Augkopība

Dārzkopība

 • Balode, Antra. Lilijas dabā un dārzā / Antra Balode ; fotoattēli: Antra Balode, Līga Pētersone, Viesturs Balodis ; zīmējumi: Antra Balode. - Rīga : Burtene, 2020. - 382 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 25 cm
  Abonements (161. telpa) - 21/13
  Abonements/Arhīvs - 21/13
  Lasītava - 635.9 ; 21/13
  Mācību literatūras abonements (76. telpa)
   
 • Dārzkopja padomnieks. 2021 / atbildīgā redaktore Arta Ciša. - Rīga : Latvijas Mediji, 2020. - 187, [4] lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 20 cm
  Abonements/Arhīvs - T/355
   
 • Ķirbjaugu slimības un kaitēkļi / sagatavoja: Anitra Lestlande, Māra Bērziņa, Inga Bēme [un vēl 9 sastādītāji] ; vāka dizains: Eiro Print ; Valsts augu aizsardzības dienests. - Rīga : Valsts augu aizsardzības dienests, 2020. - 44 lpp. : ilustrācijas ; 21 x 10 cm. - (Integrētā augu aizsardzība)
  Izdevums tiešsaistē: http://noverojumi.vaad.gov.lv/images/Kirbjaugi_buklets_WEB.pdf
  Abonements/Arhīvs - 21/21
   
 • Mājsaimniecības padomdevējs : 1700 padomu mājai, dārzam un sadzīvei / redaktore Līza Tomasa ; mākslinieki: Bils Ledžeress, Bojana Dimitrovski, Šons Smits ; no angļu valodas tulkojuši: Kārlis Baštiks, Anna Šefere ; Andras Liepiņas grafiskais noformējums ; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva. - [Rīga] : Liegra, [2020] - 384 lpp. : ilustrācijas ; 26 cm. - (Reader's Digest)
  Abonements/Arhīvs - 21/8
   
 • Nereta, Ilma. Ziemcietes : viegli kopjamas un krāšņas / Ilma Nereta, Marija Semerova ; mākslinieks Indulis Martinsons ; atbildīgā redaktore Jūlija Dibovska ; literārā redaktore Inta Brikere. - Rīga : Latvijas Mediji, [2020] - 179 lpp. : ilustrācijas ; 22 cm
  Abonements/Arhīvs - 21/15
   
 • Sākam dārzu / atbildīgā redaktore Arta Ciša ; mākslinieks Indulis Martinsons ; konsultante Sandra Ruska. - Rīga : Latvijas Mediji, [2020] - 167 lpp. : ilustrācijas, plāni ; 22 cm
  Abonements/Arhīvs - 21/16
   
 • Skrīvele, Māra. Es mācos augļkopību / Māra Skrīvele ; māksliniece Nataļja Kugajevska ; zinātniskā konsultante Sandra Ruska ; literārā redaktore Zigrīda Krauze ; atbildīgā redaktore Jūlija Dibovska. - Rīga : Latvijas Mediji, [2020] - 415, [1] lpp. : ilustrācijas ; 25 cm
  Abonements/Arhīvs - 21/12
   
 • Tomātaugu slimības un kaitēkļi / sagatavoja: Anitra Lestlande, Māra Bērziņa, Inga Bēme [un vēl 7 sastādītāji] ; vāka dizains: Eiro Print ; Valsts augu aizsardzības dienests. - Rīga : Valsts augu aizsardzības dienests, 2020. - 42 lpp. : ilustrācijas ; 21 x 10 cm. - (Integrētā augu aizsardzība)
  Izdevums tiešsaistē: http://noverojumi.vaad.gov.lv/images/Tomataugi_buklets_WEB.pdf
  Abonements/Arhīvs - 21/22

Zvejniecība. Zivkopība

 • Latvijas Avīzes Makšķernieka gadagrāmata. 2021 / sastādītājs Aldis Sāvičs ; redaktore Dzintra Zālīte ; karikatūras: Gatis Šļūka. - Rīga : Latvijas Mediji, 2020. - 189, [2] lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 20 cm
  Abonements/Arhīvs - T/542

MEŽSAIMNIECĪBA. MEŽA EKSPLUATĀCIJA

MĀJTURĪBA

 • Mājsaimniecības padomdevējs : 1700 padomu mājai, dārzam un sadzīvei / redaktore Līza Tomasa ; mākslinieki: Bils Ledžeress, Bojana Dimitrovski, Šons Smits ; no angļu valodas tulkojuši: Kārlis Baštiks, Anna Šefere ; Andras Liepiņas grafiskais noformējums ; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva. - [Rīga] : Liegra, [2020] - 384 lpp. : ilustrācijas ; 26 cm. - (Reader's Digest)
  Abonements/Arhīvs - 21/8

Kulinārija

 • Freimane, Paula. Zelta sastāvdaļa 2 : receptes ar vērtību / Paula Freimane ; redaktore Kristīna Kupce ; Paulas Freimanes un Arvja Mazurova fotogrāfijas ; grāmatas un vāka dizaina autore Gunta Plotka. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2020] - 255 lpp. : ilustrācijas, tabula ; 27 cm
  Abonements/Arhīvs - 21/9
   
 • Gardās receptes. 1. recepšu burtnīca : rīsi, griķi, makaroni, auzu pārslas, piena pulveris / [sastādītāja] Ligita Freimane ; "Cerību stariņš". - [Rucava] : [izdevējs nav zināms], 2018. - 32, [1] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm
  Abonements/Arhīvs - 21/19
   
 • Gardās receptes. 2. recepšu burtnīca, Rudentiņš bagāts vīrs / [sastādītāja] Ligita Freimane ; [biedrības]: Cerību stariņš, Vienmēr Jaunas, Varavīksne. - [Rucava] : [izdevējs nav zināms], 2019. - 30 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm
  Abonements/Arhīvs - 21/19
   
 • Gatavošanas meistarstiķi : padomi un kulinārijas viltībiņas / sastādījusi Inta Kalniņa ; Lilijas Rimicānes mākslinieciskais noformējums ; redaktore Ilze Čerņevska. - Rīga : Avots, [2020] - 191 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 21 cm
  Abonements/Arhīvs - 21/20
   
 • Harders, Kristofs. tā pirmā pavāru grāmata : 414 senas receptes no 18. gadsimta / Kristofs Harders ; māksliniece Inese Hofmane. - [Kocēni] : Kocēnu novada dome, [2020] - 335, [1] lpp. : faksimili, ilustrācijas ; 17 cm + pielikums (3 atklātnes)
  Abonements/Arhīvs - 21/23
   
 • Latgales pavārgrāmata : Latgales reģiona un Krāslavas novada tradicionālās receptes / fotogrāfiju autore Inga Pudnika ; Latgales kulinārā mantojuma centrs. - [Krāslava] : [Krāslavas novada Dome] ; [Latgales kulinārā mantojuma centrs], 2020. - 100 lpp. : ilustrācijas ; 22 cm
  Abonements/Arhīvs - 12/14
   
 • Ļevša, Veronika. Veronika virtuvē : kūciņas, cepumi, saldējumi / Veronika Ļevša ; redaktore Kristīne Kupce ; vāka dizaina autore Gunta Plotka. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2020] - 191 lpp. : ilustrācijas ; 27 cm
  Abonements/Arhīvs - 21/11
   
 • Ošiņa, Sandra. Ziemas krājumi : receptes / Sandra Ošiņa ; fotogrāfs Valdis Ošiņš ; grāmatas vāka un dizaina autore Vita Lēnerte ; atbildīgā redaktore Arta Ciša. - Rīga : Latvijas Mediji, [2020] - 251, [1] lpp. : ilustrācijas ; 22 cm
  Abonements/Arhīvs - 21/17

ORGANIZĀCIJA UN VADĪŠANA. UZŅĒMUMU EKONOMIKA

 • Latvijas lielāko uzņēmumu top ... . - Rīga : Diena-Bonnier, 2000- - Sējumi : ilustrācijas, tabulas ; 28-30 cm
  2020 [par 2019.g.]. - 2020. - 208 lpp.
  Abonements (161. telpa) - T/595
   
 • Līcīte, Lāsma. Social Enterprises and Their Ecosystems in Europe : country report : Latvia / Lāsma Līcīte ; European Commission. - Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2018. - 122 lpp. : tabulas ; 30 cm. - (Social Europe)
  Lasītava - 658 ; 21/1
   
 • Social Enterprises and Their Ecosystems in Europe : comparative synthesis report / Carlo Borzaga [un vēl 5 autori]. - Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2020. - 190 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 30 cm. - (Social Europe)
  Izdevums tiešsaistē: https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=22304&langId=en
  Lasītava - 658 ; 21/2

Grāmatvedība

 • Kelmere, Laila. Ievads grāmatvedībā jeb Grāmatvedības pamati: teorija un uzdevumi / Laila Kelmere ; literārā redaktore Rita Cielēna ; autores portreta fotogrāfs Aivars Siliņš. - Rīga : Lietišķās informācijas dienests, 2020. - 255 lpp. : tabulas ; 22 cm. - (Bilances bibliotēka (sērija))
  Lasītava - 657 ; 21/4

BŪVNIECĪBA

 • Kreilis, Jānis. Tērauda konstrukcijas : ievads projektēšanā saskaņā ar LVS EN 1993-1-1 : palīglīdzeklis projektēšanai / Jānis Kreilis ; Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Būvkonstrukciju katedra. - Atkārtots un papildināts izdevums. - Jelgava : LLU, 2020. - 137 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 30 cm
  Abonements (161. telpa) - 20/244
  Lasītava - 624.01 ; 20/244 

KOKAPSTRĀDES RŪPNIECĪBA

 • Koksne šodien un nākotnē / Edgars Bukšāns [un vēl 4 autori] ; Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Meža fakultāte. Kokapstrādes katedra ; vāka mākslinieciskais noformējums un makets: Gunita Štrausa. - Jelgava : Studentu biedrība "Šalkone", 2019. - 138 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, portreti, tabulas ; 28 cm
  Abonements (161. telpa) - 20/245
  Lasītava - 674 ; 20/245 

MĀKSLA. ARHITEKTŪRA. SPORTS. TŪRISMS

Pilsētbūvniecība. Ainavu arhitektūra

 • Latvijas ainavu arhitektūras balva 2019 : katalogs = Latvian Landscape Architecture Award 2019 : catalogue / organizētājs Latvijas Ainavu arhitektu asociācija ; redaktores un projekta komanda Helēna Gūtmane, Ilze Rukšāne, Indra Purs ; kuratore Jūlia Gūtmane ; grafiskā identitāte, kataloga dizains, izstādes dizains Ilze Ķēniņa ; latviešu valodas redaktors Ilze Jansone ; angļu valodas redaktors Ērika Gūtmane. - Rīga : Latvijas Ainavu arhitektu asociācija, [2019] - 137 lpp., 15 nenumurētas lpp. : ilustrācijas, portreti ; 16 x 21 cm
  Abonements/Arhīvs - 21/18
   
 • Sākam dārzu / atbildīgā redaktore Arta Ciša ; mākslinieks Indulis Martinsons ; konsultante Sandra Ruska. - Rīga : Latvijas Mediji, [2020] - 167 lpp. : ilustrācijas, plāni ; 22 cm
  Abonements/Arhīvs - 21/16

2021. gada februāra jaunieguvumi

 Vispārīga Satura Uzziņu Izdevumi
 Zinātne. Organizācijas. Intelektuālā Darbība. Dokumenti un Publikācijas
 Informātika. Datortehnika
 Filozofija. Psiholoģija
 Reliģija. Teoloģija
 Sabiedriskās Zinātnes
 Ekonomika. Ekonomikas Zinātnes
 Dabas Zinātnes
 Medicīna. Higiēna. Veselības Aizsardzība
 Veterinārmedicīna
 Tehnika. Tehniskās Zinātnes
 Lauksaimniecība
 Mežsaimniecība. Mežu Ekspluatācija
 Mājturība
 Pārtikas Rūpniecība. Pārtikas Produkti
 Dzērienu Rūpniecība. Mikrobioloģiskā Rūpniecība
 Organizācija un Vadīšana. Uzņēmumu Ekonomika
 Būvniecība
 Transports un Sakari
 Kokapstrādes Rūpniecība
 Mēbeļu Rūpniecība
 Poligrāfiskā Rūpniecība
 Ķīmiskā Rūpniecība
 Dažādas Rūpniecības un Amatniecības Nozares
 Māksla Arhitektūra. Sports. Tūrisms
 Valodniecība. Literatūras zinātne
 Ģeogrāfija. Novadpētniecība
 Vēsture. Arheoloģija

SABIEDRISKĀS ZINĀTNES

Socioloģija. Sociālā psiholoģija

Tiesības. Juridiskās zinātnes

 • Paršova, Velta. Zemes attiecību pārkārtošana Latvijā (1989 - 2019) / Velta Paršova, Anda Jankava ; recenzenti: Irina Pilvere, Dr.oec., profesore, Armands Celms, Dr.sc.ing., profesors. - Jelgava : Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 2021. - 95 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 25 cm
  Abonements (161. telpa) - 21/26
  Lasītava - 332 ; 21/26

Valsts administratīvā pārvalde. Valsts aizsardzība

 • Bērziņa, Aiga. Drošības dienests starpkaru Latvijā, 1918-1940: vēsture / Aiga Bērziņa, Guntis Vāveris ; zinātniskais redaktors Dr.hist. Ēriks Jēkabsons ; māksliniece Vanda Voiciša ; priekšvārds: Normunds Mežviets. - Rīga : Valsts drošības dienests, 2020. - 327 lpp. : faksimili, diagrammas, ilustrācijas, portreti, tabulas ; 25 cm
  Abonements (161. telpa) - 21/25

EKONOMIKA. EKONOMIKAS ZINĀTNES

Zeme un nekustamais īpašums. Reģionālā ekonomika

 • Paršova, Velta. Zemes attiecību pārkārtošana Latvijā (1989 - 2019) / Velta Paršova, Anda Jankava ; recenzenti: Irina Pilvere, Dr.oec., profesore, Armands Celms, Dr.sc.ing., profesors. - Jelgava : Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 2021. - 95 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 25 cm
  Abonements (161. telpa) - 21/26
  Lasītava - 332 ; 21/26

Lauksaimniecības ekonomika. Pārtikas komplekss

Tirgus. Cenas. Starptautiskās ekonomiskās attiecības

DABAS ZINĀTNES

Vide. Dabas aizsardzība

Bioloģija. Biotehnoloģija

MEDICĪNA. HIGIĒNA. VESELĪBAS AIZSARDZĪBA

Uztura mācība

Pārtikas higiēna, pārtikas drošums

VETERINĀRMEDICĪNA

 • African swine fever in wild boar : ecology and biosecurity / authors: Vittorio Guberti [un vēl 3 autori] ; Food and Agriculture Organization of the United Nations, World Organisation for Animal Health, European Commission. - Rome : Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2019. - 1 tiešsaistes resurss (108 lp.) : diagrammas, ilustrācijas, kartes, tabulas ; - (FAO Animal Production and Health Manual, ISSN 2070-2493 ; 22)
  E-grāmata (PDF): http://www.fao.org/3/ca5987en/CA5987EN.pdf

TEHNIKA. TEHNISKĀS ZINĀTNES

Ūdenssaimniecība. Sanitārā tehnika

LAUKSAIMNIECĪBA

Lauksaimniecības ēkas un būves

 • Siltumnīca : izvēlies pareizi, proti kopt, izaudzē bagātu ražu / autore Mārīte Gailīte. - Rīga : Latvijas Mediji, 2021. - 64 lpp. : ilustrācijas ; 28 cm - (Padoms rokā, ISSN 1407-4338 ; 2021/2 (313))
  Abonements (161. telpa) - Br/21/2 

Augsnes zinātne

Agrotehnika. Zemkopība

 • Siltumnīca : izvēlies pareizi, proti kopt, izaudzē bagātu ražu / autore Mārīte Gailīte. - Rīga : Latvijas Mediji, 2021. - 64 lpp. : ilustrācijas ; 28 cm - (Padoms rokā, ISSN 1407-4338 ; 2021/2 (313))
  Abonements (161. telpa) - Br/21/2

Praktiskā ģenētika un selekcija

Dārzkopība

 • Siltumnīca : izvēlies pareizi, proti kopt, izaudzē bagātu ražu / autore Mārīte Gailīte. - Rīga : Latvijas Mediji, 2021. - 64 lpp. : ilustrācijas ; 28 cm - (Padoms rokā, ISSN 1407-4338 ; 2021/2 (313))
  Abonements (161. telpa) - Br/21/2

Lopkopība. Mājdzīvnieki

Biškopība

Zvejniecība. Zivkopība

MEŽSAIMNIECĪBA. MEŽA EKSPLUATĀCIJA

PĀRTIKAS RŪPNIECĪBA. PĀRTIKAS PRODUKTI

2021. gada marta jaunieguvumi

 Vispārīga Satura Uzziņu Izdevumi
 Zinātne. Organizācijas. Intelektuālā Darbība. Dokumenti un Publikācijas
 Informātika. Datortehnika
 Filozofija. Psiholoģija
 Reliģija. Teoloģija
 Sabiedriskās Zinātnes
 Ekonomika. Ekonomikas Zinātnes
 Dabas Zinātnes
 Medicīna. Higiēna. Veselības Aizsardzība
 Veterinārmedicīna
 Tehnika. Tehniskās Zinātnes
 Lauksaimniecība
 Mežsaimniecība. Mežu Ekspluatācija
 Mājturība
 Pārtikas Rūpniecība. Pārtikas Produkti
 Dzērienu Rūpniecība. Mikrobioloģiskā Rūpniecība
 Organizācija un Vadīšana. Uzņēmumu Ekonomika
 Būvniecība
 Transports un Sakari
 Kokapstrādes Rūpniecība
 Mēbeļu Rūpniecība
 Poligrāfiskā Rūpniecība
 Ķīmiskā Rūpniecība
 Dažādas Rūpniecības un Amatniecības Nozares
 Māksla Arhitektūra. Sports. Tūrisms
 Valodniecība. Literatūras zinātne
 Ģeogrāfija. Novadpētniecība
 Vēsture. Arheoloģija

SABIEDRISKĀS ZINĀTNES

Statistika

Socioloģija. Sociālā psiholoģija

Sociālā politika. Sociālais darbs

EKONOMIKA. EKONOMIKAS ZINĀTNES

Zeme un nekustamais īpašums. Reģionālā ekonomika

 • Manley, Will. A Dictionary of Agriculture and Land Management / Will Manley, Katharine Foot, and Andrew Davis. - Oxford, United Kingdom ; New York, NY : Oxford University Press, 2019. - 446 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 20 cm - (Oxford Quick Reference)
  Lasītava - 0/9(038) ; 21/37

Organizācijas un kooperācijas formas ekonomikā

Lauksaimniecības ekonomika. Pārtikas komplekss

 • Paarlberg, Robert. Food Politics : what everyone needs to know / Robert Paarlberg. - Second edition. - New York, NY : Oxford University Press, [2013] - xv, 260 lpp. ; 21 cm
  Lasītava - 338.43 ; 21/35
 • Vietējo pārtikas ķēžu pārstrukturizēšana un noturības stiprināšana krīzes un pēckrīzes laikā Latvijā : zinātniska monogrāfija / monogrāfijas līdzautori: Ancāns Sandris, Beitāne Ilze, Bite Dina, Bujaka Katerina, Ciproviča Inga [un vēl 25 autori] ; galvenais redaktors: Irina Pilvere ; latviešu valodas redaktore: Ausma Mukāne ; angļu valodas redaktors: Sandris Ancāns ; vāka dizains un makets: Astra Strance ; zinātniskie recenzenti: Dr. agr. Voldemārs Strīķis, Dr.habil.sc.ing. Pēteris Rivža, Dr. Eugene Eteris ; Latvijas Lauksaimniecības universitāte, LLU APP Dārzkopības institūts. - Jelgava : Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 2021. - 464 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 30 cm
  Abonements (161. telpa) - 21/33
  Lasītava - 338.43 ; 21/33

DABAS ZINĀTNES

Vide. Dabas aizsardzība

Matemātika

 • Čerņajeva, Sarmīte. Textbook for Foundations of Advanced Mathematics / Sarmīte Čerņajeva, Anna Vintere ; reviewed by: Dr.Math. Inta Volodko, Dr.Oec. Liga Zvirgzdiņa ; translated by Mg.Math. Kristīne Ševčenko ; SIA Izglītības atbalsta birojs. - Jelgava : Izglītības atbalsta birojs, 2021. - 207 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm
  Abonements (161. telpa) - 21/32
  Lasītava - 51 ; 21/32

MEDICĪNA. HIGIĒNA. VESELĪBAS AIZSARDZĪBA

 • Advances in the Biorational Control of Medical and Veterinary Pests / Edmund J. Norris [un vēl 3 redaktori]. - Washington, DC : American Cheminal Society , [2018] - x, 286 lpp., 5 lpp. ielīmes : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 24 cm. - (ACS Symposium Series ; 1289)
  Lasītava - 619 ; 21/34

VETERINĀRMEDICĪNA

 • Advances in the Biorational Control of Medical and Veterinary Pests / Edmund J. Norris [un vēl 3 redaktori]. - Washington, DC : American Cheminal Society , [2018] - x, 286 lpp., 5 lpp. ielīmes : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 24 cm. - (ACS Symposium Series ; 1289)
  Lasītava - 619 ; 21/34
 • Bertin, François-René. Equine Endocrinology / François-René Bertin, Natalie S. Fraser. - Wallingford, Oxfordshire, UK : CABI, [2020] - ix, 137 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 25 cm
  Lasītava - 619 ; 21/30
 • Boswell, Stacie G. The Ultimate Guide for Horses in Need : care, training, and rehabilitation for rescues, adoptions, and horses in transition / Stacie G. Boswell. - North Pomfret, Vermont : Trafalgar Square Books, 2020. - xii, 252 lpp. : ilustrācijas ; 26 cm
  Lasītava - 619 ; 21/28
 • Davies Morel, Mina C. G. Equine Reproductive Physiology, Breeding and Stud Management / Mina Davies Morel. - 5th edition. - Wallingford, Oxfordshire, UK ; Boston, MA ; CABI, [2021] - xiii, 519 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 25 cm
  Lasītava - 636.1 ; 21/29

LAUKSAIMNIECĪBA

 • Brassley, Paul. Agriculture : a very short introduction / Paul Brassley and Richard Soffe. - Oxford, United Kingdom ; New York, NY : Oxford University Press, 2016. - xviii, 127 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 18 cm. - (Very Short Introductions ; 473)
  Lasītava - 63 ; 21/38
 • Līdzsvarota lauksaimniecība : zinātniski praktiskās konferences tēzes / atbildīgās par izdevumu: Ingrīda Augšpole, Dzidra Kreišmane, Diāna Ruska, Ina Alsiņa, Gunita Bimšteine ; vāka dizains: Evija Godiņa ; Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Lauksaimniecības fakultāte, Latvijas Agronomu biedrība, Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmija. - Jelgava : Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 2021. - 97 lpp. : tabulas ; 30 cm
  Abonements (161. telpa) - T/968

Augsnes zinātne

Augu aizsardzība

 • Plant Pathology and Plant Diseases / Anne Marte Tronsmo [un vēl 5 autori]. - Wallingford, Oxfordshire, UK ; Boston, MA : CABI, [2020] - xxii, 438 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 25 cm
  Abonements (161. telpa) - 21/31
  Lasītava - 632 ; 21/31 

Dārzkopība

 • Dārza mode : plāno gudri, uzlabo radoši, baudi paveikto / autore Dace Laiva. - Rīga : Latvijas Mediji, 2021. - 64 lpp. : ilustrācijas ; 28 cm - (Padoms rokā, ISSN 1407-4338 ; 2021/3 (314))
  Abonements (161. telpa) - Br/21/3

Lopkopība. Mājdzīvnieki

 • Boswell, Stacie G. The Ultimate Guide for Horses in Need : care, training, and rehabilitation for rescues, adoptions, and horses in transition / Stacie G. Boswell. - North Pomfret, Vermont : Trafalgar Square Books, 2020. - xii, 252 lpp. : ilustrācijas ; 26 cm
  Lasītava - 619 ; 21/28
 • Davies Morel, Mina C. G. Equine Reproductive Physiology, Breeding and Stud Management / Mina Davies Morel. - 5th edition. - Wallingford, Oxfordshire, UK ; Boston, MA ; CABI, [2021] - xiii, 519 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 25 cm
  Lasītava - 636.1 ; 21/29

MEŽSAIMNIECĪBA. MEŽA EKSPLUATĀCIJA

 • Ghazoul, Jaboury. Forests : a very short introduction / Jaboury Ghazoul. - Oxford, United Kingdom ; New York, NY : Oxford University Press, 2015. - xviii, 150 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 18 cm. - (Very Short Introductions ; 431)
  Lasītava - 630 ; 21/39

PĀRTIKAS RŪPNIECĪBA. PĀRTIKAS PRODUKTI

ORGANIZĀCIJA UN VADĪŠANA. UZŅĒMUMU EKONOMIKA

BŪVNIECĪBA

ĶĪMISKĀ RŪPNIECĪBA

MĀKSLA. ARHITEKTŪRA. SPORTS. TŪRISMS

Pilsētbūvniecība. Ainavu arhitektūra

 • Dārza mode : plāno gudri, uzlabo radoši, baudi paveikto / autore Dace Laiva. - Rīga : Latvijas Mediji, 2021. - 64 lpp. : ilustrācijas ; 28 cm - (Padoms rokā, ISSN 1407-4338 ; 2021/3 (314))
  Abonements (161. telpa) - Br/21/3

2021. gada aprīļa jaunieguvumi

 Vispārīga Satura Uzziņu Izdevumi
 Zinātne. Organizācijas. Intelektuālā Darbība. Dokumenti un Publikācijas
 Informātika. Datortehnika
 Filozofija. Psiholoģija
 Reliģija. Teoloģija
 Sabiedriskās Zinātnes
 Ekonomika. Ekonomikas Zinātnes
 Dabas Zinātnes
 Medicīna. Higiēna. Veselības Aizsardzība
 Veterinārmedicīna
 Tehnika. Tehniskās Zinātnes
 Lauksaimniecība
 Mežsaimniecība. Mežu Ekspluatācija
 Mājturība
 Pārtikas Rūpniecība. Pārtikas Produkti
 Dzērienu Rūpniecība. Mikrobioloģiskā Rūpniecība
 Organizācija un Vadīšana. Uzņēmumu Ekonomika
 Būvniecība
 Transports un Sakari
 Kokapstrādes Rūpniecība
 Mēbeļu Rūpniecība
 Poligrāfiskā Rūpniecība
 Ķīmiskā Rūpniecība
 Dažādas Rūpniecības un Amatniecības Nozares
 Māksla Arhitektūra. Sports. Tūrisms
 Valodniecība. Literatūras zinātne
 Ģeogrāfija. Novadpētniecība
 Vēsture. Arheoloģija

FILOZOFIJA. PSIHOLOĢIJA

 • Nīče, Frīdrihs. Par vēstures derīgumu un kaitīgumu dzīvei / Frīdrihs Nīče ; sastādījis, no vācu valodas tulkojis un komentējis Igors Šuvajevs ; literārais redaktors Arturs Hansons ; māksliniece Anna Aizsilniece. - Rīga : Neputns, [2021] - 141 lpp. ; 21 cm
  Abonements (161. telpa) - 21/43
  Lasītava - 1 ; 21/43 

SABIEDRISKĀS ZINĀTNES

 • Harari, Juvāls Noa. 21 lekcija 21. gadsimtam / Juvāls Noa Harari ; no angļu valodas tulkojusi Ingrīda Keviša ; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva ; zinātniskais redaktors Juris Lorencs. - Rīga : Jumava, [2020] - 334 lpp. ; 24 cm
  Abonements (161. telpa) - 21/42
  Lasītava - 3 ; 21/42

Socioloģija. Sociālā psiholoģija

 • Harari, Juvāls Noass. Sapiensi : cilvēces īsā vēsture / Juvāls Noass Harari ; zinātniskais redaktors Dr.hist. Andris Šnē ; literārā redaktore Dina Poriņa ; redaktors Valdis Zoldners ; no angļu valodas tulkojis Māris Garbers. - [Vērgale, Pāvilostas novads] : Zoldnera izdevniecība, [2018] - 317, [2] lpp. : faksimili, ilustrācijas, kartes, tabulas ; 25 cm
  Abonements (161. telpa) - 21/41
  Lasītava - 3 ; 21/41

MEDICĪNA. HIGIĒNA. VESELĪBAS AIZSARDZĪBA

Uztura mācība

 • Danilāns, Anatolijs. Dakteris ar dakšiņu : 300 profesora Anatolija Danilāna receptes un ieteikumi / sastādītāja Kristīna Blaua ; Roberta Blumberga foto un vāka dizains ; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva. - Rīga : Jumava, [2020] - 326, [2] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm
  Abonements/Arhīvs - 21/54
   
 • Zariņš, Zigurds. Uztura mācība / Zigurds Zariņš, Lolita Neimane, Edgars Bodnieks ; zinātniskie konsultanti: Daiga Šantare, Edgars Bodnieks ; redaktore Anna Šmite ; vāka dizainu veidojusi Baiba Lazdiņa. - Astotais, pārstrādātais un papildinātais izdevums. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2021. - 430 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 28 cm
  Lasītava - 613.2 ; 21/40

LAUKSAIMNIECĪBA

Agrotehnika. Zemkopība

 • Tūns, Matiass. Marijas Tūnas biodinamiskā lauksaimniecība : stādīšanas, sēšanas, augu kopšanas un ražas novākšanas kalendārijs. 2021 / Matiass Tūns, Titija Tūna, Frīdrihs Tūns ; no vācu valodas tulkoja Ieva Zālīte. - Rīga : Alis, 2021. - 63, [4] lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 24 cm + 1 salocīta lp.
  Abonements/Arhīvs - 15/60

Augu aizsardzība

 • Kaitēkļi un slimības : receptes un padomi veselam dārzam. - Rīga : Latvijas Mediji, 2021. - 64 lpp. : ilustrācijas ; 28 cm - (Padoms rokā, ISSN 1407-4338 ; 2021/4 (315))
  Abonements (161. telpa) - Br/21/4
  Abonements/Arhīvs - Br/21/4

 

MEŽSAIMNIECĪBA. MEŽA EKSPLUATĀCIJA

MĀJTURĪBA

Kulinārija

 • Danilāns, Anatolijs. Dakteris ar dakšiņu : 300 profesora Anatolija Danilāna receptes un ieteikumi / sastādītāja Kristīna Blaua ; Roberta Blumberga foto un vāka dizains ; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva. - Rīga : Jumava, [2020] - 326, [2] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm
  Abonements/Arhīvs - 21/54
   
 • Puķe, Rojs. Piparēdiens : 100 superīgas receptes / Rojs Puķe ; mākslinieks Ervīns Elliņš ; atbildīgā redaktore Jūlija Dibovska ; literārā redaktore Renāte Kārkliņa. - Rīga : Latvijas Mediji, [2020] - 227 lpp. : ilustrācijas ; 23 cm
  Abonements/Arhīvs - 21/51
   
 • Pupiņas atkal modē / teksts: Astrīde Rozīte, Baiba Smilga ; receptes un ēdieni: Baiba Smilga ; foto: Justīne Kalēja, zemnieku saimniecība "Zutiņi", Rudīte Vasile ; dizains: Linda Meire ; redaktore: Rudīte Vasile. - [Pārgaujas novads] : Biedrība "Slow Food Straupe", 2021. - 43 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm
  Abonements/Arhīvs - 21/53
   
 • Анатомия вкуса : рецепты лучших поваров мира / автор проекта и составитель Марина Дианова ; литературный редактор Ида Константинова. - Rīga : Agency Media Moderator, 2020. - 156 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 21 cm. - (Библиотека Titanium, ISSN 2661-5908)
  Abonements/Arhīvs - 21/52
   
 • Кірмашоўскія прысмакі / рэдактар Жанна Раманоўская ; дызайн і вёрста Эрыкі Калванэ. - Даўгаўпілс : Цэнтр беларускай культуры Даўгаўпілскай гарадской думы, 2020. - 35, [1] lpp. : ilustrācijas, portreti ; 30 cm
  Abonements/Arhīvs - 21/44
   
 • Руб, Рубин. 101 рецепт от Рубин Руба. - [Rīga] : [Rubin Rub], [2020] - 140 lpp. : ilustrācijas ; 27 cm
  Abonements/Arhīvs - 21/45

VĒSTURE. ARHEOLOĢIJA

 • Harari, Juvāls Noa. 21 lekcija 21. gadsimtam / Juvāls Noa Harari ; no angļu valodas tulkojusi Ingrīda Keviša ; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva ; zinātniskais redaktors Juris Lorencs. - Rīga : Jumava, [2020] - 334 lpp. ; 24 cm
  Abonements (161. telpa) - 21/42
  Lasītava - 3 ; 21/42
   
 • Harari, Juvāls Noass. Sapiensi : cilvēces īsā vēsture / Juvāls Noass Harari ; zinātniskais redaktors Dr.hist. Andris Šnē ; literārā redaktore Dina Poriņa ; redaktors Valdis Zoldners ; no angļu valodas tulkojis Māris Garbers. - [Vērgale, Pāvilostas novads] : Zoldnera izdevniecība, [2018] - 317, [2] lpp. : faksimili, ilustrācijas, kartes, tabulas ; 25 cm
  Abonements (161. telpa) - 21/41
  Lasītava - 3 ; 21/41  

2021. gada maija jaunieguvumi

 Vispārīga Satura Uzziņu Izdevumi
 Zinātne. Organizācijas. Intelektuālā Darbība. Dokumenti un Publikācijas
 Informātika. Datortehnika
 Filozofija. Psiholoģija
 Reliģija. Teoloģija
 Sabiedriskās Zinātnes
 Ekonomika. Ekonomikas Zinātnes
 Dabas Zinātnes
 Medicīna. Higiēna. Veselības Aizsardzība
 Veterinārmedicīna
 Tehnika. Tehniskās Zinātnes
 Lauksaimniecība
 Mežsaimniecība. Mežu Ekspluatācija
 Mājturība
 Pārtikas Rūpniecība. Pārtikas Produkti
 Dzērienu Rūpniecība. Mikrobioloģiskā Rūpniecība
 Organizācija un Vadīšana. Uzņēmumu Ekonomika
 Būvniecība
 Transports un Sakari
 Kokapstrādes Rūpniecība
 Mēbeļu Rūpniecība
 Poligrāfiskā Rūpniecība
 Ķīmiskā Rūpniecība
 Dažādas Rūpniecības un Amatniecības Nozares
 Māksla Arhitektūra. Sports. Tūrisms
 Valodniecība. Literatūras zinātne
 Ģeogrāfija. Novadpētniecība
 Vēsture. Arheoloģija

SABIEDRISKĀS ZINĀTNES

Socioloģija. Sociālā psiholoģija

 • Routledge handbook of conspiracy theories / edited by Michael Butter and Peter Knight. - Abingdon, Oxon ; New York, NY : Routledge, 2020. - xx, 680 lpp. : ilustrācijas ; 26 cm. - (Conspiracy Theories)
  Lasītava - 316 ; 21/57

Politika

 • Routledge handbook of conspiracy theories / edited by Michael Butter and Peter Knight. - Abingdon, Oxon ; New York, NY : Routledge, 2020. - xx, 680 lpp. : ilustrācijas ; 26 cm. - (Conspiracy Theories)
  Lasītava - 316 ; 21/57

Valsts administratīvā pārvalde. Valsts aizsardzība

Izglītība. Pedagoģijas zinātnes

 

LAUKSAIMNIECĪBA

Augkopība

BŪVNIECĪBA

 • Karnovsky, Igor A. Advanced Methods of Structural Analysis : strength, stability, vibration / Igor A. Kasnovsky, Olga Lebed. - Second edition. - Cham : Springer Nature Switzeland, [2021] - xlii, 795 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 29 cm
  Lasītava - 624.04 ; 21/56

MĀKSLA. ARHITEKTŪRA. SPORTS. TŪRISMS

Tēlotāja māksla

 • Brancis, Māris. Smiltis, saule, Jelgava 2007-2020 : starptautiskie smilšu skulptūru festivāli "Summer Signs" / Māris Brancis ; grāmatas dizains: Māris Grīnbergs ; redaktore Inta Grickus ; tulkojums angļu valodā: Kārlis Roberts Freibergs ; tulkojums krievu valodā: Ludmila Neimiševa ; foto: Māris Grīnbergs, Edgars Griestiņš, Kristaps Hercs [un vēl 4 fotogrāfi]. - Jelgava : JPPI "Kultūra", [2020] - 112 lpp. : fotogrāfijas, portreti ; 24 cm
  Abonements (161. telpa) - 21/55

Sports. Spēles. Tūrisms

 • Aktīvs un atpūties : takas, padomi ekipējumam, maršruti / iesaka Mārtiņš Kalnbērziņš. - Rīga : Latvijas Mediji, 2021. - 64 lpp. : ilustrācijas ; 28 cm - (Padoms rokā, ISSN 1407-4338 ; 2021/5 (316))
  Abonements (161. telpa) - Br/21/5

ĢEOGRĀFIJA. NOVADPĒTNIECĪBA

 • Aktīvs un atpūties : takas, padomi ekipējumam, maršruti / iesaka Mārtiņš Kalnbērziņš. - Rīga : Latvijas Mediji, 2021. - 64 lpp. : ilustrācijas ; 28 cm - (Padoms rokā, ISSN 1407-4338 ; 2021/5 (316))
  Abonements (161. telpa) - Br/21/5

VĒSTURE. ARHEOLOĢIJA

 • Latvijas kultūras vēsture / sastādītājs Ojārs Spārītis ; autori Zane Balčus, Dainis Bērziņš, Eva Eglāja-Kristsone, Pauls Daija, Eduards Dorofejevs [un vēl 18 autori] ; mākslinieciskā redaktore Raimonda Strode ; Ingus Feldmaņa grafiskais noformējums ; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva ; zinātniskie redaktori Jana Dreimane [un vēl 8 redaktori] ; literārā redaktore Sandra Skuja. - Rīga : Jumava, [2021] - 751 lpp. : ilustrācijas, faksimili, portreti ; 25 cm
  Abonements (161. telpa) - 21/58
  Lasītava - 008 ; 21/58 

2021. gada oktobra jaunieguvumi

 Vispārīga Satura Uzziņu Izdevumi
 Zinātne. Organizācijas. Intelektuālā Darbība. Dokumenti un Publikācijas
 Informātika. Datortehnika
 Filozofija. Psiholoģija
 Reliģija. Teoloģija
 Sabiedriskās Zinātnes
 Ekonomika. Ekonomikas Zinātnes
 Dabas Zinātnes
 Medicīna. Higiēna. Veselības Aizsardzība
 Veterinārmedicīna
 Tehnika. Tehniskās Zinātnes
 Lauksaimniecība
 Mežsaimniecība. Mežu Ekspluatācija
 Mājturība
 Pārtikas Rūpniecība. Pārtikas Produkti
 Dzērienu Rūpniecība. Mikrobioloģiskā Rūpniecība
 Organizācija un Vadīšana. Uzņēmumu Ekonomika
 Būvniecība
 Transports un Sakari
 Kokapstrādes Rūpniecība
 Mēbeļu Rūpniecība
 Poligrāfiskā Rūpniecība
 Ķīmiskā Rūpniecība
 Dažādas Rūpniecības un Amatniecības Nozares
 Māksla Arhitektūra. Sports. Tūrisms
 Valodniecība. Literatūras zinātne
 Ģeogrāfija. Novadpētniecība
 Vēsture. Arheoloģija

SABIEDRISKĀS ZINĀTNES

Etnogrāfija. Folklora

 • Grasmane, Maruta. Läti kindad : 178 traditsioonilist kindakirja / Maruta Grasmane ; kujundus: Arta Jaunarāja ja Jānis Jaunarājs ; fotod Jānis Deinats ; mustrijoonised: Dina Treide ; tõlkija: Kerttu Rozenvalde ; sisutoimetaja Anu Pink. - Riia : Rahvarõivakeskus Senā Klēts, [2018] - 431, [6] lpp. : ilustrācijas, kartes ; 29 cm
  Abonements/Arhīvs - 21/122
   
 • Grasmane, Maruta. Les moufles de la Lettonie : 178 moufles traditionnelles à reproduire en tricot / Maruta Grasmane ; graphistes: Arta Jaunarāja et Jānis Jaunarājs ; photographe Jānis Deinats ; graphiste pour les grilles des motifs Dina Treide ; traduction française: Dita Podskočija ; rédactrice Elisabeth Kopff. - Riga : Centre du Costume traditionnel Senā Klēts, [2018] - 431, [6] lpp. : ilustrācijas, kartes ; 29 cm
  Abonements/Arhīvs - 21/123
   
 • Kulinārais mantojums : Mārsnēnu, Liepas, Priekuļu, Veselavas pagastā / ievads: Santa Vaišļa, Andra Ķīse. - [Cēsu novads] : [Cēsu novada Priekuļu apvienības pārvalde], [2021] - 83 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm
  Abonements/Arhīvs - 21/130

DABAS ZINĀTNES

Botānika

 • The Meadow : cookbook / text authors: Māris Jansons, Guna Dātava, Rūta Abaja, Magda Jēgere, Ieva Mežaka, Liene Brizga-Kalniņa ; translator Philip Burzulis ; photos by Mārtiņš Cīrulis. - [Priekuļu novads] : Institute for Environmental Solutions, [2021] - 123, [4] lpp. : ilustrācijas ; 30 cm
  Abonements/Arhīvs - 21/120
   
 • Pļava : recepšu grāmata / tekstu autori: Māris Jansons, Guna Dātava, Rūta Abaja, Magda Jēgere, Ieva Mežaka, Liene Brizga-Kalniņa ; fotogrāfiju autors Mārtiņš Cīrulis. - Priekuļu novads : Vides risinājumu institūts, [2021] - 132, [4] lpp. : ilustrācijas ; 30 cm
  Abonements/Arhīvs - 21/119

Zooloģija

 • Bovine Reproduction / edited by Richard M. Hopper. - Second edition. - Hoboken, NJ : Wiley-Blackwell, 2021. - xxv, 1206 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 28 cm
  Lasītava - 619 ; 21/134

MEDICĪNA. HIGIĒNA. VESELĪBAS AIZSARDZĪBA

 • Zālītes : uzlējumi, izvilkumi, macerāti, tējas, eļļas. - Rīga : Latvijas Mediji, 2021. - 64 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 28 cm - (Padoms rokā, ISSN 1407-4338 ; 2021/9 (320))
  Abonements (161. telpa) - Br/21/9

Uztura mācība

 • Aumeistere, Līva. Mātes piena sastāva izpēte : promocijas darba kopsavilkums zinātniskā doktora grāda zinātnes doktors (Ph.D.) pārtikas un dzērienu tehnoloģijās iegūšanai = The Study of Human Milk Composition : summary of the doctoral thesis for acquiring a doctor of science (Ph.D.) in food and beverage technologies / Līva Aumeistere ; promocijas darba vadītājas: LLU profesore Dr.sc.ing. Inga Ciproviča, RSU asociētā profesore Dr.med. Dace Zavadska ; darba recenzenti: vadošā pētniece Dr.sc.ing. Vita Šterna, asociētā profesore Dr.med. Laila Meija, profesors Dr.med.habil. Vytautas Usonis ; Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Pārtikas tehnoloģijas fakultāte. - Jelgava : [Latvijas Lauksaimniecības universitāte], 2021. - 68 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 21 cm
  Promocijas darba kopsavilkums (Pieejams LLU datubāzē): https://llufb.llu.lv/dissertation-summary/food-science/Liva_Aumeistere_prom_darba_kopsavilkums2021_LLU_PTF.pdf
  Abonements (161. telpa) - D/21/13
   
 • Aumeistere, Līva. The Study of Human Milk Composition : Ph.D. thesis for the acquisition of a doctor degree doctor of science (Ph.D.) in food and beverage technologies = Mātes piena sastāva izpēte : promocijas darbs / Līva Aumeistere ; scientific supervisor of the Ph.D. thesis prof. Dr.sc.ing. Inga Ciproviča, assoc. prof. Dr.med. Dace Zavadska ; Latvia University of Life Sciences and Technologies. Faculty of Food Technology. - Jelgava : [izgatavotājs nav zināms], 2021. - 202 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 31 cm
  Promocijas darba pilns teksts (Pieejams LLU datubāzē): https://llufb.llu.lv/disertacijas/food-science/Liva_Aumeistere_promocijas_darbs_2021_LLU_PTF.pdf
  Lasītava - D/21/13

 
VETERINĀRMEDICĪNA

Backyard Poultry Medicine and Surgery : a guide for veterinary practitioners / edited by Cheryl B. Greenacre, Teresa Y. Morishita. - Second edition. - Hoboken, NJ : Wiley-Blackwell, 2021. - xix, 652 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 26 cm
Lasītava - 619 ; 21/138
 
Blackwell's Five-Minute Veterinary Consult Clinical Companion : small animal dentistry / edited by Heidi B. Lobprise. - Third edition. - Hoboken, NJ : Wiley-Blackwell, 2021. - xiv, 384 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 26 cm. - (Blackwell's five-minute veterinary consult)
Lasītava - 619 ; 21/140
 
Bovine Reproduction / edited by Richard M. Hopper. - Second edition. - Hoboken, NJ : Wiley-Blackwell, 2021. - xxv, 1206 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 28 cm
Lasītava - 619 ; 21/134
 
Clinical Guide to Fish Medicine / edited by Catherine A. Hadfield, Leigh Ann Clayton. - Hoboken, NJ : Wiley-Blackwell, 2021. - xvi, 608 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 28 cm
Lasītava - 619 ; 21/137
 
Eglīte, Ineta. Ieteicamās metodes varru ierobežošanai bišu saimēs / Ineta Eglīte ; Jura Šteiseļa redakcijā ; Latvijas Biškopības biedrība. - Papildināts izdevums. - [Jelgava] : Latvijas Biškopības biedrība, 2021. - 64 lpp. : ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 21 cm
Abonements/Arhīvs - 21/133
 
Infectious Disease Management in Animal Shelters / edited by Lila Miller, Stephanie Janeczko, Kate F. Hurley. - Second edition. - Hoboken, NJ : Wiley-Blackwell, 2021. - xv, 634 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 26 cm
Lasītava - 619 ; 21/139
 
Sak, Katrin. Combating Canine Cancers with Phytochemicals / Katrin Sak. - New York : Nova Science Publishers, [2021] - xv, 141 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 23 cm. - (Veterinary Science and Medicine)
Lasītava - 619 ; 21/143
 
The Veterinary Dental Patient : a multidisciplinary approach / edited by Jerzy Gawor, Brook Niemiec. - Hoboken, NJ : Wiley-Blackwell, 2021. - xiii, 444 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 29 ccm
Lasītava - 619 ; 21/136
 
Ware, Wendy A. Cardiovascular Disease in Companion Animals : dog, cat, and horse / Wendy A. Ware, John D. Bonagura with contributions by Brian A. Scansen. - 2nd edition. - Boca Raton, FL : CRC Press, 2022. - xxxvii, 927 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 29 cm
Lasītava - 619 ; 21/135
 
TEHNIKA. TEHNISKĀS ZINĀTNES

Černiauskienė, Živilė. Fuel preparation and thermochemical conversion analysis of coarse-energy crops : summary of the doctoral dissertation technological sciences, environmental engineering (T 004) / Živilė Černiauskienė ; scientific supervisor: Prof. emer. habil. Dr. Algirdas Jonas Raila ; Vytautas Magnus University, Kaunas University of Technology, Lithuanian Energy Institute. - Kaunas : [Vytautas Magnus University], 2021. - 35 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 21 cm
Abonements (161. telpa) - D-23911
 
Davis, Samuel. Managing Electric Vehicle Power / Samuel Davis. - Warrendale, PA : SAE International, [2020] - xiv, 164 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 26 cm
Lasītava - 629 ; 21/117
 
LAUKSAIMNIECĪBA

Līdzsvarota lauksaimniecība : zinātniski praktiskās konferences raksti / atbildīgās par izdevumu: Ingrīda Augšpole, Dzidra Kreišmane, Diāna Ruska, Ina Alsiņa, Gunita Bimšteine ; latviešu valodas redaktore Solvita Bukšāne ; angļu valodas redaktore Inese Ozola ; vāka dizains: Evija Godiņa ; Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Lauksaimniecības fakultāte, Latvijas Agronomu biedrība, Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmija. - Jelgava : Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 2021. - 1 tiešsaistes resurss (200 lp.) : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 17,85 MB
E-grāmata (PDF): https://llufb.llu.lv/conference/lidzsvar_lauksaim/2021/Latvia-lidzsvarota-lauksaimniec_rakstu_krajums_2021.pdf

Augu aizsardzība

Lestlande, Anitra. Kaitēkļi un slimības : viena grāmata visa dārza aprūpei / Anitra Lestlande ; mākslinieks Oskars Stalidzāns ; atbildīgā redaktore Arta Ciša. - Rīga : Latvijas Mediji, [2021] - 286 lpp. : ilustrācijas ; 24 cm
Abonements/Arhīvs - 21/127
 
Augkopība

Zālītes : uzlējumi, izvilkumi, macerāti, tējas, eļļas. - Rīga : Latvijas Mediji, 2021. - 64 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 28 cm - (Padoms rokā, ISSN 1407-4338 ; 2021/9 (320))
Abonements (161. telpa) - Br/21/9

Dārzkopība

Apstādījumu veidotāju ceļvedis Latvijas kokaudzētavu sortimentā : Koki. Krūmi. Liānas. Ziemcietes. - Rīga : Latvijas Ainavu arhitektūras biedrība, 1995- - Sējumi : ilustrācijas, tabulas ; 21 cm
11 (2021-2025): Kokaugi. - 2021. - 306 lpp.
11 (2021-2025): Lakstaugi. - 2021. - 314 lpp.
Abonements/Arhīvs - 99/773 
 
Gads dārzā / Eleinas Siersas zīmējumi ; Ilzes Dušeles vāka noformējums ; no angļu valodas tulkojušas Kristīne Kvēle-Kvāle un Dzintra Kalniņa. - Rīga : Avots, [2021] - 207 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 29 cm
Abonements/Arhīvs - 21/121
 
Zeipiņa, Solvita. Agroekoloģisko faktoru ietekme uz reti audzētu dārzeņu ražu un kvalitāti : promocijas darba kopsavilkums zinātniskā doktora grāda zinātnes doktors (Ph.D.) iegūšanai lauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnēs, mežzinātnē = Influence of Agroecological Factors on Rarely-Grown Vegetable Yield and Quality : summary of the doctoral thesis for the doctoral degree doctor of science (Ph.D.) in agriculture, forestry and fisheries / Solvita Zeipiņa ; darba zinātniskās vadītājas: Dr.biol. Ina Alsiņa, Dr.agr. Līga Lepse ; darba recenzenti: Dr.biol. Edīte Kaufmane, Dr.agr. Arta Kronberga, Dr.agr. Gunita Bimšteine ; Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Lauksaimniecības fakultāte. - Jelgava : [Latvijas Lauksaimniecības universitāte], 2021. - 44 lpp. : diagrammas, tabulas ; 21 cm
Promocijas darba kopsavilkums (Pieejams LLU datubāzē): https://llufb.llu.lv/dissertation-summary/plant-production/Solvita_Zeipina_promocijas_darba_kopsavilkums2021_LLU_LF.pdf
Abonements (161. telpa) - D/21/12
 
Zeipiņa, Solvita. Agroekoloģisko faktoru ietekme uz reti audzētu dārzeņu ražu un kvalitāti : promocijas darbs zinātniskā doktora grāda zinātnes doktors (Ph.D.) iegūšanai lauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātnē = Influence of Agroecological Factors on Yield and Quality of Rarely-Grown Vegetables / Solvita Zeipiņa ; promocijas darba vadītājas: profesore, vadošā pētniece Dr.biol. Ina Alsiņa, vadošā pētniece Dr.agr. Līga Lepse ; Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Lauksaimniecības fakultāte. Augsnes un augu zinātņu institūts. - Jelgava : [izgatavotājs nav zināms], 2021. - 146, [1] lp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 31 cm
Promocijas darba pilns teksts (Pieejams LLU datubāzē): https://llufb.llu.lv/disertacijas/plant-production/Solvita_Zeipina_promocijas_darbs_2021_LLU_LF.pdf
Lasītava - D/21/12
 
Lopkopība. Mājdzīvnieki

Backyard Poultry Medicine and Surgery : a guide for veterinary practitioners / edited by Cheryl B. Greenacre, Teresa Y. Morishita. - Second edition. - Hoboken, NJ : Wiley-Blackwell, 2021. - xix, 652 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 26 cm
Lasītava - 619 ; 21/138
 
Bovine Reproduction / edited by Richard M. Hopper. - Second edition. - Hoboken, NJ : Wiley-Blackwell, 2021. - xxv, 1206 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 28 cm
Lasītava - 619 ; 21/134
 
Changing Human Behaviour to Enhance Animal Welfare / Edited by Rebecca Sommerville. - Wallingford : CABI Publishing, [2021] - xvi, 183 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 24 cm
Lasītava - 636 ; 21/142
 
Insects as Animal Feed : novel ingredients for use in pet, aquaculture and livestock diets / edited by Heidi Hall, Elaine Fitches and Rhonda Smith. - Wallingford, UK ; Boston, MA : CABI Publishing, [2021] - xiv, 138 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 25 cm
Lasītava - 636 ; 21/144
 
Biškopība

Eglīte, Ineta. Biškopības produktu primārās ražošanas vadlīnijas / Ineta Eglīte. - Aktualizēts izdevums. - [Jelgava] : Latvijas Biškopības biedrība, 2021. - 48 lpp. : shēmas, tabulas ; 21 cm
Abonements/Arhīvs - 21/132
 
Eglīte, Ineta. Ieteicamās metodes varru ierobežošanai bišu saimēs / Ineta Eglīte ; Jura Šteiseļa redakcijā ; Latvijas Biškopības biedrība. - Papildināts izdevums. - [Jelgava] : Latvijas Biškopības biedrība, 2021. - 64 lpp. : ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 21 cm
Abonements/Arhīvs - 21/133
 
Zvejniecība. Zivkopība

Clinical Guide to Fish Medicine / edited by Catherine A. Hadfield, Leigh Ann Clayton. - Hoboken, NJ : Wiley-Blackwell, 2021. - xvi, 608 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 28 cm
Lasītava - 619 ; 21/137
 
Soderberg, Richard W. Aquaculture Technology : flowing water and static water fish culture / Richard W. Soderberg. - Boca Raton, FL : CRC Press, [2017] - xi, 272 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 24 cm
Lasītava - 639 ; 21/141
 
MEŽSAIMNIECĪBA. MEŽA EKSPLUATĀCIJA

Apstādījumu veidotāju ceļvedis Latvijas kokaudzētavu sortimentā : Koki. Krūmi. Liānas. Ziemcietes. - Rīga : Latvijas Ainavu arhitektūras biedrība, 1995- - Sējumi : ilustrācijas, tabulas ; 21 cm
11 (2021-2025): Kokaugi. - 2021. - 306 lpp.
11 (2021-2025): Lakstaugi. - 2021. - 314 lpp.
Abonements/Arhīvs - 99/773

MĀJTURĪBA

Tamborētais mantojums / publicēts Nellijas Ģeņģergailes tamborēto mežģīņu krājums ; Biedrība "9 Arodi". - Limbaži : Biedrība "9 Arodi", 2020. - 71 lpp. : ilustrācijas ; 28 cm
Abonements/Arhīvs - 21/124
 
Kulinārija

Kulinārais mantojums : Mārsnēnu, Liepas, Priekuļu, Veselavas pagastā / ievads: Santa Vaišļa, Andra Ķīse. - [Cēsu novads] : [Cēsu novada Priekuļu apvienības pārvalde], [2021] - 83 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm
Abonements/Arhīvs - 21/130
 
Limbažu Valsts ģimnāzijas recepšu grāmata "Pavasara putenis virtuvē" / idejas autore Vēsma Bērziņa ; teksta redaktores: Zane Kalniņa, Velga Kalēja un Ilze Ābola. - [Limbaži] : [Limbažu Valsts ģimnāzija], 2021. - 63 lpp. : ilustrācijas ; 22 cm
Abonements/Arhīvs - 21/129
 
The Meadow : cookbook / text authors: Māris Jansons, Guna Dātava, Rūta Abaja, Magda Jēgere, Ieva Mežaka, Liene Brizga-Kalniņa ; translator Philip Burzulis ; photos by Mārtiņš Cīrulis. - [Priekuļu novads] : Institute for Environmental Solutions, [2021] - 123, [4] lpp. : ilustrācijas ; 30 cm
Abonements/Arhīvs - 21/120

Nords, Aigars. Vīns un Nords / Aigars Nords ; literārā redaktore Lilita Vaingārdnere ; dizains: Madara Krieviņa ; ilustrācija: Madara Krieviņa, Maija Kurševa. - Rīga : Nords Event Communications, 2021. - 303, [1] lpp. : faksimili, ilustrācijas ; 25 cm + pielikums (brošūra, 38 lpp.)
Abonements/Arhīvs - 21/126
 
Pļava : recepšu grāmata / tekstu autori: Māris Jansons, Guna Dātava, Rūta Abaja, Magda Jēgere, Ieva Mežaka, Liene Brizga-Kalniņa ; fotogrāfiju autors Mārtiņš Cīrulis. - Priekuļu novads : Vides risinājumu institūts, [2021] - 132, [4] lpp. : ilustrācijas ; 30 cm
Abonements/Arhīvs - 21/119
 
Zālītes : uzlējumi, izvilkumi, macerāti, tējas, eļļas. - Rīga : Latvijas Mediji, 2021. - 64 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 28 cm - (Padoms rokā, ISSN 1407-4338 ; 2021/9 (320))
Abonements (161. telpa) - Br/21/9
 
PĀRTIKAS RŪPNIECĪBA. PĀRTIKAS PRODUKTI

Aumeistere, Līva. Mātes piena sastāva izpēte : promocijas darba kopsavilkums zinātniskā doktora grāda zinātnes doktors (Ph.D.) pārtikas un dzērienu tehnoloģijās iegūšanai = The Study of Human Milk Composition : summary of the doctoral thesis for acquiring a doctor of science (Ph.D.) in food and beverage technologies / Līva Aumeistere ; promocijas darba vadītājas: LLU profesore Dr.sc.ing. Inga Ciproviča, RSU asociētā profesore Dr.med. Dace Zavadska ; darba recenzenti: vadošā pētniece Dr.sc.ing. Vita Šterna, asociētā profesore Dr.med. Laila Meija, profesors Dr.med.habil. Vytautas Usonis ; Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Pārtikas tehnoloģijas fakultāte. - Jelgava : [Latvijas Lauksaimniecības universitāte], 2021. - 68 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 21 cm
Promocijas darba kopsavilkums (Pieejams LLU datubāzē): https://llufb.llu.lv/dissertation-summary/food-science/Liva_Aumeistere_prom_darba_kopsavilkums2021_LLU_PTF.pdf
Abonements (161. telpa) - D/21/13
 
Aumeistere, Līva. The Study of Human Milk Composition : Ph.D. thesis for the acquisition of a doctor degree doctor of science (Ph.D.) in food and beverage technologies = Mātes piena sastāva izpēte : promocijas darbs / Līva Aumeistere ; scientific supervisor of the Ph.D. thesis prof. Dr.sc.ing. Inga Ciproviča, assoc. prof. Dr.med. Dace Zavadska ; Latvia University of Life Sciences and Technologies. Faculty of Food Technology. - Jelgava : [izgatavotājs nav zināms], 2021. - 202 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 31 cm
Promocijas darba pilns teksts (Pieejams LLU datubāzē): https://llufb.llu.lv/disertacijas/food-science/Liva_Aumeistere_promocijas_darbs_2021_LLU_PTF.pdf
Lasītava - D/21/13

Jaunpils pienotavas vēsture gadsimta garumā / grāmatas sastādītāja Ligija Rutka ; ievads: Ligita Gintere un Viesturs Krilovs ; vāka dizains: Inga Ieviņa ; Jaunpils muzejs. - [Priekuļu novads] : Sava grāmata, [2021] - 203 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti, tabulas ; 24 cm
Abonements/Arhīvs - 21/128

Opihtins, Aigars. Maizes tēva stāsti un receptes / maizniekmeistars Aigars Opihtins ; redaktores: Zane Tilaka un Gunita Lagzdiņa-Skroderēna ; ilustrācijas: Armīns Ozoliņš. - [Jūrmala] : Satura darbnīca TAPT, [2021] - 151, [1] lpp. : faksimili, ilustrācijas ; 26 cm
Abonements/Arhīvs - 21/125
 
DZĒRIENU RŪPNIECĪBA. MIKROBIOLOĢISKĀ RŪPNIECĪBA

Nords, Aigars. Vīns un Nords / Aigars Nords ; literārā redaktore Lilita Vaingārdnere ; dizains: Madara Krieviņa ; ilustrācija: Madara Krieviņa, Maija Kurševa. - Rīga : Nords Event Communications, 2021. - 303, [1] lpp. : faksimili, ilustrācijas ; 25 cm + pielikums (brošūra, 38 lpp.)
Abonements/Arhīvs - 21/126
 
BŪVNIECĪBA

Reliability and Safety of Cable-Supported Bridges / edited by Naiwei Lu, Yang Liu, Mohammad Noori. - Boca Raton, FL : CRC Press, 2021. - xvi, 238 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 24 cm - (Resilience and Sustainability in Civil, Mechanical, Aerospace and Manufacturing Engineering Systems)
Lasītava - 624 ; 21/118
 
ĶĪMISKĀ RŪPNIECĪBA

Černiauskienė, Živilė. Fuel preparation and thermochemical conversion analysis of coarse-energy crops : summary of the doctoral dissertation technological sciences, environmental engineering (T 004) / Živilė Černiauskienė ; scientific supervisor: Prof. emer. habil. Dr. Algirdas Jonas Raila ; Vytautas Magnus University, Kaunas University of Technology, Lithuanian Energy Institute. - Kaunas : [Vytautas Magnus University], 2021. - 35 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 21 cm
Abonements (161. telpa) - D-23911
 
DAŽĀDAS RŪPNIECĪBAS UN AMATNIECĪBAS NOZARES

Shah, Vishu. Handbook of Plastics Testing and Failure Analysis / Vishu Shah. - Fourth edition. - Hoboken, NJ : John Wiley & Sons, 2021. - xvii, 509 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 27 cm
Lasītava - 67/68 ; 21/116
 
MĀKSLA. ARHITEKTŪRA. SPORTS. TŪRISMS
Daiļamatniecība. Dizains

Grasmane, Maruta. Läti kindad : 178 traditsioonilist kindakirja / Maruta Grasmane ; kujundus: Arta Jaunarāja ja Jānis Jaunarājs ; fotod Jānis Deinats ; mustrijoonised: Dina Treide ; tõlkija: Kerttu Rozenvalde ; sisutoimetaja Anu Pink. - Riia : Rahvarõivakeskus Senā Klēts, [2018] - 431, [6] lpp. : ilustrācijas, kartes ; 29 cm
Abonements/Arhīvs - 21/122
 
Grasmane, Maruta. Les moufles de la Lettonie : 178 moufles traditionnelles à reproduire en tricot / Maruta Grasmane ; graphistes: Arta Jaunarāja et Jānis Jaunarājs ; photographe Jānis Deinats ; graphiste pour les grilles des motifs Dina Treide ; traduction française: Dita Podskočija ; rédactrice Elisabeth Kopff. - Riga : Centre du Costume traditionnel Senā Klēts, [2018] - 431, [6] lpp. : ilustrācijas, kartes ; 29 cm
Abonements/Arhīvs - 21/123
 
Tamborētais mantojums / publicēts Nellijas Ģeņģergailes tamborēto mežģīņu krājums ; Biedrība "9 Arodi". - Limbaži : Biedrība "9 Arodi", 2020. - 71 lpp. : ilustrācijas ; 28 cm
Abonements/Arhīvs - 21/124
 
 

2021. gada novembra jaunieguvumi

 Vispārīga Satura Uzziņu Izdevumi
 Zinātne. Organizācijas. Intelektuālā Darbība. Dokumenti un Publikācijas
 Informātika. Datortehnika
 Filozofija. Psiholoģija
 Reliģija. Teoloģija
 Sabiedriskās Zinātnes
 Ekonomika. Ekonomikas Zinātnes
 Dabas Zinātnes
 Medicīna. Higiēna. Veselības Aizsardzība
 Veterinārmedicīna
 Tehnika. Tehniskās Zinātnes
 Lauksaimniecība
 Mežsaimniecība. Mežu Ekspluatācija
 Mājturība
 Pārtikas Rūpniecība. Pārtikas Produkti
 Dzērienu Rūpniecība. Mikrobioloģiskā Rūpniecība
 Organizācija un Vadīšana. Uzņēmumu Ekonomika
 Būvniecība
 Transports un Sakari
 Kokapstrādes Rūpniecība
 Mēbeļu Rūpniecība
 Poligrāfiskā Rūpniecība
 Ķīmiskā Rūpniecība
 Dažādas Rūpniecības un Amatniecības Nozares
 Māksla Arhitektūra. Sports. Tūrisms
 Valodniecība. Literatūras zinātne
 Ģeogrāfija. Novadpētniecība
 Vēsture. Arheoloģija

FILOZOFIJA. PSIHOLOĢIJA

 • Rītups, Arnis. Sarunas ar filozofiem / Arnis Rītups ; redaktors Uldis Tīrons ; mākslinieks Juris Petraškevičs. - Rīga : Rīgas Laiks, 2018. - 327 lpp. : portreti ; 21 cm. - ("Rīgas Laika" sarunas)
  Abonements (161. telpa) - 21/150
  Lasītava - 1 ; 21/150
   
 • Šeldreiks, Ruperts. Zinātnes maldi : atbrīvojot izziņas garu / Ruperts Šeldreiks ; no angļu valodas tulkojusi Dace Vanaga ; redaktore Antra Legzdiņa ; Annas Aizsilnieces vāka dizains. - Jauns izdevums. - [Rīga] : [Cerebro Matter], [2021] - 413 lpp. : ilustrācijas ; 22 cm
  Abonements (161. telpa) - 21/173

SABIEDRISKĀS ZINĀTNES

Statistika

 • Cushman-Roisin, Benoit. Data, Statistics, and Useful Numbers for Environmental Sustainability : bringing the numbers to life / Benoit Cushman-Roisin, Bruna Tanaka Cremonini. - Amsterdam : Elsevier, [2021] - xii, 260 lpp. ; diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 23 cm
  Lasītava - 502/504 ; 21/166

Socioloģija. Sociālā psiholoģija

 • Botsmane, Reičela. Kam uzticēties? : kā tehnoloģijas mūs satuvināja, un kāpēc tās varētu mūs atsvešināt / Reičela Botsmane ; no angļu valodas tulkojusi Signe Skujeniece ; redaktore Ieva Bakāne. - Rīga : Valters un Rapa, [2020] - 326, [1] lpp. : portrets, shēmas ; 24 cm
  Abonements (161. telpa) - 21/149
  Lasītava - 316 ; 21/149

Politika

 • Visvaldis Lācis atmiņu atspulgos : no latviešu leģiona līdz Briselei / sastādītājs Andris Dzenis ; vāka mākslinieciskais noformējums: Tonijs Strods ; atbildīgā redaktore Santa Kugrēna ; [ievads]: Juris Visockis. - Rīga : Jumava, [2021] - 206, [1] lpp., 24 nenumurētas lpp. ielīmes : faksimili, ilustrācijas ; 21 cm
  Abonements (161. telpa) - 21/146
   
 • Volohovs, Mihails. 100 gadi patiesuma un uzticēšanās garā : diplomātiskās attiecības starp Latvijas Republiku un Svēto Krēslu = 100 Years of Sincerity and Confidence : diplomatic relations between the Republic of Latvia and the Holy See = 100 anni di sincerità e fiducia : le relazioni diplomatiche tra la Repubblica di Lettonia e la Santa Sede / Mihails Volohovs, Inese Runce ; zinātniskā konsultante Dr.hist. Anita Čerpinska ; literārā redaktore Ilze Antēna ; tulkojums angļu valodā: Sundars Vaidesvarans ; [priekšvārds]: Edgars Rinkevičs. - Rīga : Latvijas Republikas Ārlietu ministrija, 2021. - 383 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 25 cm
  Abonements (161. telpa) - 21/145

Tiesības. Juridiskās zinātnes

 • Hermanis, Jānis. Darba un privātās dzīves līdzsvars Latvijā : tiesiskais regulējums un darba devēju labā prakse : ziņojums = Balance of work and private life in Latvia : legal frameworks and good practices / Jānis Hermanis, Pēteris Leiškalns, Inese Stepiņa, Kristīna Veihmane ; zinātniskā redaktore Dr.sc.pol. Inese Stepiņa ; latviešu valodas redaktors Lāsma Rubene ; vāka dizains: Anete Vinovska. - Rīga : Latvijas Darba devēju konfederācija, 2021. - 154 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 30 cm
  Abonements (161. telpa) - 21/148
  Lasītava - 349 ; 21/148 

EKONOMIKA. EKONOMIKAS ZINĀTNES

Zeme un nekustamais īpašums. Reģionālā ekonomika

 • Gaudėšius, Rimvydas. Sustainable land use model in territorial planning following the example of Lithuania : summary of doctoral dissertation technology sciences, environmental engineering (T 004) / Rimvydas Gaudėšius ; scientific supervisor: Prof. Dr. Arvydas Povilaitis, Prof. Dr. Vida Malienė ; Vytautas Magnus University, Kaunas University of Technology, Lithuanian Energy Institute. - Kaunas : [Vytautas Magnus University], 2021. - 43 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 21 cm
  Abonements (161. telpa) - D-23919

DABAS ZINĀTNES

 • Rītups, Arnis. Sarunas ar filozofiem / Arnis Rītups ; redaktors Uldis Tīrons ; mākslinieks Juris Petraškevičs. - Rīga : Rīgas Laiks, 2018. - 327 lpp. : portreti ; 21 cm. - ("Rīgas Laika" sarunas)
  Abonements (161. telpa) - 21/150
  Lasītava - 1 ; 21/150

Vide. Dabas aizsardzība

 • Cushman-Roisin, Benoit. Data, Statistics, and Useful Numbers for Environmental Sustainability : bringing the numbers to life / Benoit Cushman-Roisin, Bruna Tanaka Cremonini. - Amsterdam : Elsevier, [2021] - xii, 260 lpp. ; diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 23 cm
  Lasītava - 502/504 ; 21/166
   
 • Handbook of road ecology / edited by Rodney van der Ree, Daniel J. Smith and Clara Grilo. - Chichester, West Sussex : John Wiley & Sons, Inc., 2015. - xxvi, 522 lpp. : il. (arī krās.), kartes, tab. ; 26 cm.
  Lasītava - 502/504 ; 21/160 

Astronomija. Ģeodēzija. Kartogrāfija

 • Astro prognozes ... : astrokalendārs un čika laiki visam gadam. - Rīga : Latvijas Mediji, 2020- - Sējumi : ilustrācijas, tabulas ; 28 cm - (Padoms rokā, ISSN 1407-4338 ; 2020/11(310), 2021/11(332))
  2022. - 2021. - 64 lpp.
  Abonements (161. telpa) - Br/20/10

Ķīmija

 • Hinds, William C. Aerosol Technology : properties, behavior, and measurement of airborne particles / William C. Hinds. - Second edition. - Hoboken, NJ : John Wiley & Sons, [1999] - xx, 483 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 25 cm
  Abonements (161. telpa) - 21/161

MEDICĪNA. HIGIĒNA. VESELĪBAS AIZSARDZĪBA

Uztura mācība

 • Elksne, Inga. Veselīgs uzturs ar pirmo karoti : padomi un receptes zīdaiņiem un bērniem / Ph.D. Inga Elksne ; ilustratore Jevgēnija Keizerova ; fotogrāfe Natālija Petruhina ; Agņa Auna vāka grafiskais noformējums ; atbildīgā redaktore Santa Kugrēna. - Rīga : Jumava, [2021] - 144 lpp. : diagramma, ilustrācijas, portreti, tabulas ; 22 cm
  Lasītava - 641 ; 21/172
 • Nutraceuticals : efficacy, safety, and toxicity / edited by Ramesh C. Gupta, Rajiv Lall, Ajay Srivastava. - Second edition. - London : Academic Press, [2021] - xxxi, 1363 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 29 cm
  Lasītava - 613.2 ; 21/158
   
 • Skutelis, Antons. Uztura bagātinātāji Latvijas aptiekās / Antons Skutelis ; redaktore Olita Zariņa. - [Rīga] : Medikamentu informācijas centrs, [2020] - 110, [1] lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 20 x 20 cm
  Lasītava - 613.2 ; 21/175

Pārtikas higiēna, pārtikas drošums

 • Weidenbörner, Martin. Mycotoxins in Animal Products : milk and milk products, and meat / Martin Weidenbörner. - Cham : Springer Nature Switzerland, [2019] - xxxii, 173 lpp. ; 28 cm
  Lasītava - 664 ; 21/159

VETERINĀRMEDICĪNA

 • Englar, Ryane E. The Veterinary Workbook of Small Animal Clinical Cases / Ryane E. Englar. - Great Easton, Essex : 5M Books, 2021. - xxi, 699 lpp. : ilustrācijas ; 25 cm. - (Veterinary Skills Series)
  Lasītava - 619 ; 21/147

TEHNIKA. TEHNISKĀS ZINĀTNES

 • Handbook of road ecology / edited by Rodney van der Ree, Daniel J. Smith and Clara Grilo. - Chichester, West Sussex : John Wiley & Sons, Inc., 2015. - xxvi, 522 lpp. : il. (arī krās.), kartes, tab. ; 26 cm.
  Lasītava - 502/504 ; 21/160
   
 • Power to Fuel : how to speed up a hydrogen economy / edited by Giuseppe Spazzafumo. - London : Academic Press, [2021] - xiv, 271 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 23 cm
  Lasītava - 620.9 ; 21/167

LAUKSAIMNIECĪBA

Agrotehnika. Zemkopība

 • Sējas un ražas avīze. - Rīga : Lauku Avīze, 1998-2016; - Sējumi : ilustrācijas, tabulas ; 28 cm - (Lauku avīzes tematiskā avīze, ISSN 1407-4338) - (Padoms rokā, ISSN 1407-4338 2020- :)
  2022. - 2021. - 64 lpp.
  Abonements (161. telpa) - Br/07/16

Augkopība

 • Galēja, Iveta. Garšaugi / Iveta Galēja ; fotogrāfiju autors Juris Galējs ; Aigara Truhina vāka dizains ; redaktors Gints Tenbergs. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2020] - 168 lpp. : ilustrācijas ; 24 cm
  Abonements (161. telpa) - 21/174
  Lasītava - 641 ; 21/174 

Lopkopība. Mājdzīvnieki

 • Handbook of Calf Health and Management : a guide to best practice care for calves / edited by Sophie Mahendran. - Great Easton, Essex : 5M Books, 2021. - x, 238 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 26 cm
  Lasītava - 636.2 ; 21/156

MEŽSAIMNIECĪBA. MEŽA EKSPLUATĀCIJA

 • Hānbergs, Ēriks. Silavieši : stāsti par Latvijas mežu un meža zinātniekiem / Ēriks Hānbergs, Jurģis Jansons ; redaktore Ilva Konstantinova ; fotomākslinieks Agnis Šmits ; mākslinieks Jānis Pavlovskis ; atbildīgā redaktore Evija Veide ; Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava". - Rīga : Latvijas Mediji, [2021] - 567 lpp. : ilustrācijas, kartes, portreti ; 28 cm
  Abonements (161. telpa) - 21/157
  Lasītava - 630 ; 21/157 

MĀJTURĪBA

 • Ramstede, Frīda. Jūties kā mājās : interjera un stila rokasgrāmata / Frīda Ramstede ; redaktore Elīna Vanaga ; tulkojums latviešu valodā: Inga Grezmane. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2020] - 239, [2] lpp. : ilustrācijas ; 25 cm
  Lasītava - 747 ; 21/168
   
 • Šelvaha, Lolita. Adīšanas pamati / Lolita Šelvaha ; Irēnas Žgutas vāka dizains ; Ingunas Kļavas mākslinieciskais noformējums ; Eduarda Groševa fotogrāfijas ; redaktore Ilze Sausiņa. - 5. izdevums. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2021] - 96 lpp. : ilustrācijas ; 25 cm
  Lasītava - 746 ; 21/169

Kulinārija

 • Elksne, Inga. Veselīgs uzturs ar pirmo karoti : padomi un receptes zīdaiņiem un bērniem / Ph.D. Inga Elksne ; ilustratore Jevgēnija Keizerova ; fotogrāfe Natālija Petruhina ; Agņa Auna vāka grafiskais noformējums ; atbildīgā redaktore Santa Kugrēna. - Rīga : Jumava, [2021] - 144 lpp. : diagramma, ilustrācijas, portreti, tabulas ; 22 cm
  Lasītava - 641 ; 21/172
   
 • Galēja, Iveta. Garšaugi / Iveta Galēja ; fotogrāfiju autors Juris Galējs ; Aigara Truhina vāka dizains ; redaktors Gints Tenbergs. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2020] - 168 lpp. : ilustrācijas ; 24 cm
  Abonements (161. telpa) - 21/174
  Lasītava - 641 ; 21/174 

PĀRTIKAS RŪPNIECĪBA. PĀRTIKAS PRODUKTI

ĶĪMISKĀ RŪPNIECĪBA

 • Power to Fuel : how to speed up a hydrogen economy / edited by Giuseppe Spazzafumo. - London : Academic Press, [2021] - xiv, 271 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 23 cm
  Lasītava - 620.9 ; 21/167

MĀKSLA. ARHITEKTŪRA. SPORTS. TŪRISMS

Pilsētbūvniecība. Ainavu arhitektūra

Daiļamatniecība. Dizains

 • Ramstede, Frīda. Jūties kā mājās : interjera un stila rokasgrāmata / Frīda Ramstede ; redaktore Elīna Vanaga ; tulkojums latviešu valodā: Inga Grezmane. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2020] - 239, [2] lpp. : ilustrācijas ; 25 cm
  Lasītava - 747 ; 21/168
   
 • Šelvaha, Lolita. Adīšanas pamati / Lolita Šelvaha ; Irēnas Žgutas vāka dizains ; Ingunas Kļavas mākslinieciskais noformējums ; Eduarda Groševa fotogrāfijas ; redaktore Ilze Sausiņa. - 5. izdevums. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2021] - 96 lpp. : ilustrācijas ; 25 cm
  Lasītava - 746 ; 21/169
   
 • Šterna, Māra. Aušana / Māra Šterna ; recenzente Lilita Līdaka ; redaktore Anda Krauja ; fotogrāfs Uldis Veisbuks ; mākslinieciskais noformējums: Andris Mičulis. - Atkārtots metiens, papildināts ar krāsainiem attēliem. - Jūrmala : Lielupes izdevniecība, 2021. - 246 lpp., 16 nenumurētas lpp. ielīmes : ilustrācijas ; 25 cm
  Lasītava - 746 ; 21/170

VALODNIECĪBA. LITERATŪRAS ZINĀTNE

Valodniecība

 

 • Archer, Greg. Open World. C1 Advanced. Workbook with answers with Audio / Greg Archer. - Cambridge : Cambridge University Press, 2020. - 63, [1] lpp. : ilustrācijas ; 30 cm
  Lasītava - 8 ; 21/153
   
 • Complete First. B2. Student's Book with answers / Guy Brook-Hart, Alice Copello, Lucy Passmore and Jishan Uddin. - Third edition. - Cambridge : Cambridge University Press, 2021. - 253 lpp. : ilustrācijas ; 28 cm
  Lasītava - 8 ; 21/154
 • Cosgrove, Anthony. Open World. C1 Advanced. Student's Book with answers / Anthony Cosgrove and Claire Wijayatilake. - Cambridge : Cambridge University Press, 2020. - 229, [2] lpp. : ilustrācijas ; 30 cm
  Lasītava - 8 ; 21/152
   
 • D'Andria Ursoleo, Jacopo. Complete First. B2. Workbook with answers with Audio / Jacopo D'Andria Ursoleo, Kate Gralton. - Third edition. - Cambridge : Cambridge University Press, 2021. - 74, [1] lpp. : ilustrācijas ; 28 cm
  Lasītava - 8 ; 21/155

VĒSTURE. ARHEOLOĢIJA

 • Butulis, Ilgvars. Latvijas vēsture / Ilgvars Butulis, Antonijs Zunda ; foto: Vilis Rīdzenieks. - Labots un papildināts ceturtais izdevums. - Rīga : Jumava, [2021] - 294, [1] lpp., 48 nenumurētas lpp. ielīmes : ilustrācijas, portreti ; 24 cm
  Lasītava - 947.43 ; 21/171

     

2020. gada janvāra jaunieguvumi

 Vispārīga Satura Uzziņu Izdevumi
 Zinātne. Organizācijas. Intelektuālā Darbība. Dokumenti un Publikācijas
 Informātika. Datortehnika
 Filozofija. Psiholoģija
 Reliģija. Teoloģija
 Sabiedriskās Zinātnes
 Ekonomika. Ekonomikas Zinātnes
 Dabas Zinātnes
 Medicīna. Higiēna. Veselības Aizsardzība
 Veterinārmedicīna
 Tehnika. Tehniskās Zinātnes
 Lauksaimniecība
 Mežsaimniecība. Mežu Ekspluatācija
 Mājturība
 Pārtikas Rūpniecība. Pārtikas Produkti
 Dzērienu Rūpniecība. Mikrobioloģiskā Rūpniecība
 Organizācija un Vadīšana. Uzņēmumu Ekonomika
 Būvniecība
 Transports un Sakari
 Kokapstrādes Rūpniecība
 Mēbeļu Rūpniecība
 Poligrāfiskā Rūpniecība
 Ķīmiskā Rūpniecība
 Dažādas Rūpniecības un Amatniecības Nozares
 Māksla Arhitektūra. Sports. Tūrisms
 Valodniecība. Literatūras zinātne
 Ģeogrāfija. Novadpētniecība
 Vēsture. Arheoloģija

SABIEDRISKĀS ZINĀTNES

Socioloģija. Sociālā psiholoģija

 • Strautiņš, Pēteris. Latvijā dzīvot ir interesanti : praktiski padomi dzimtenes mīlēšanā / Pēteris Strautiņš ; Gata Šļūkas ilustrācijas. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, [2019] - 318, [1] lpp. : diagrammas, ilustrācijas ; 24 cm
  Abonements (161. telpa) - 20/9
  Lasītava - 338 ; 20/9 

Izglītība. Pedagoģijas zinātnes

EKONOMIKA. EKONOMIKAS ZINĀTNES

Organizācijas un kooperācijas formas ekonomikā 

Ekonomikas attīstība. Ekonomiskā politika

 • Strautiņš, Pēteris. Latvijā dzīvot ir interesanti : praktiski padomi dzimtenes mīlēšanā / Pēteris Strautiņš ; Gata Šļūkas ilustrācijas. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, [2019] - 318, [1] lpp. : diagrammas, ilustrācijas ; 24 cm
  Abonements (161. telpa) - 20/9
  Lasītava - 338 ; 20/9 

Lauksaimniecības ekonomika. Pārtikas komplekss

DABAS ZINĀTNES

Vide. Dabas aizsardzība

 • Eniņš, Guntis. Latvijas dabas brīnumi : neparastie ūdeņi, akmeņi, alas un koki / Guntis Eniņš, [Māris Zeltiņš, Sandis Laime], teksts ; Nataļjas Kugajevskas vāka un iekšlapu dizains ; atbildīgā redaktore Jūlija Dibovska ; literārā redaktore Elīna Kokareviča ; fotogrāfiju autori: Guntis Apsītis [un vēl 11 fotogrāfi]. - Rīga : Latvijas Mediji, [2019] - 335 lpp. : ilustrācijas ; 29 cm
  Lasītava - 502/504 ; 20/8

Matemātika

 • Āboltiņa, Baiba. Rokasgrāmata matemātikā : vecāko klašu skolēniem un studentiem / Baiba Āboltiņa, Karmena Liepiņa ; redaktore Rudīte Kriķe ; Eduarda Groševa dizains ; Ilzes Šmites tehniskie zīmējumi. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2017] - 320 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 21 cm
  Lasītava - 51 ; 20/16
   
 • Van Emden, Helmut Fritz. Statistics for Terrified Biologists / Helmut F. van Emden (emeritus professor of horticulture, School of Biological Sciences, The University of Reading, UK). - Second edition. - Hoboken, NJ : Wiley-Blackwell, 2019. - xix, 402 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 23 cm
  Abonements (161. telpa) - 20/14
  Lasītava - 519.2 ; 20/14 

Ģeoloģijas zinātnes. Hidroloģija

 • Eniņš, Guntis. Latvijas dabas brīnumi : neparastie ūdeņi, akmeņi, alas un koki / Guntis Eniņš, [Māris Zeltiņš, Sandis Laime], teksts ; Nataļjas Kugajevskas vāka un iekšlapu dizains ; atbildīgā redaktore Jūlija Dibovska ; literārā redaktore Elīna Kokareviča ; fotogrāfiju autori: Guntis Apsītis [un vēl 11 fotogrāfi]. - Rīga : Latvijas Mediji, [2019] - 335 lpp. : ilustrācijas ; 29 cm
  Lasītava - 502/504 ; 20/8
   
 • Research for Rural Development 2019 : annual 25th international scientific conference proceedings. Volume 1 / Latvia University of Life Sciences and Technologies. - Jelgava : Latvia University of Life Sciences and Technologies, 2019. - 1 tiešsaistes resurss (268 lp.) : diagrammas, ilustrācijas, kartes, tabulas ; 15,00 MB
  E-grāmata (PDF): https://llufb.llu.lv/conference/Research-for-Rural-Development/2019/LatviaResRuralDev_25th_2019_vol1.pdf

Bioloģija. Biotehnoloģija

 • Van Emden, Helmut Fritz. Statistics for Terrified Biologists / Helmut F. van Emden (emeritus professor of horticulture, School of Biological Sciences, The University of Reading, UK). - Second edition. - Hoboken, NJ : Wiley-Blackwell, 2019. - xix, 402 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 23 cm
  Abonements (161. telpa) - 20/14
  Lasītava - 519.2 ; 20/14

Botānika

 • Eniņš, Guntis. Latvijas dabas brīnumi : neparastie ūdeņi, akmeņi, alas un koki / Guntis Eniņš, [Māris Zeltiņš, Sandis Laime], teksts ; Nataļjas Kugajevskas vāka un iekšlapu dizains ; atbildīgā redaktore Jūlija Dibovska ; literārā redaktore Elīna Kokareviča ; fotogrāfiju autori: Guntis Apsītis [un vēl 11 fotogrāfi]. - Rīga : Latvijas Mediji, [2019] - 335 lpp. : ilustrācijas ; 29 cm
  Lasītava - 502/504 ; 20/8
   
 • Fundamentals of Plant Physiology / Lincoln Taiz, Eduardo Zeiger, Ian Max Møller, Angus Murphy ; contributors: Sarah M. Assmann [un vēl 27 autori]. - First edition. - New York, NY ; Oxford : Sinauer Associates : Oxford University Press, 2018. - xx, 4 nenumurētas lpp., 561 lpp., G-20, IL-6, I-32 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 28 cm
  Lasītava - 58 ; 20/2
   
 • Sūnu ceļvedis dabas pētniekiem / Līga Strazdiņa, Ligita Liepiņa, Anna Mežaka, Linda Madžule ; zinātniskās konsultantes: Austra Āboliņa, Brigita Laime ; dizains un sūnu zīmējumi: Lauma Strazdiņa, Līga Strazdiņa ; vāka dizains: Agris Dzilna. - [Atkārtots izdevums]. - [Rīga] : LU Akadēmiskais apgāds, [2015] - 127 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 16 cm
  Abonements (161. telpa) - 20/17
  Lasītava - 58 ; 20/17

MEDICĪNA. HIGIĒNA. VESELĪBAS AIZSARDZĪBA

Uztura mācība

 • Ēdam veselībai! : diētas, ēdienu receptes, padomi tievēšanai. - Rīga : Latvijas Mediji, 2019. - 64 lpp. : ilustrācijas ; 28 cm - (Padoms rokā, ISSN 2661-5436 ; 2020/1 (300))
  Abonements (161. telpa) - Br/20/1

VETERINĀRMEDICĪNA

 • Dzīvnieki. Veselība. Pārtikas higiēna : konferences "Veterinārmedicīnas zinātnes un prakses aktualitātes" raksti : Jelgava, 2019. gada 21.-23. novembrī = Animals. Health. Food Hygiene : proceedings of conference on "Current events in veterinary research and practice" : 21-23 November 2019, Jelgava, Latvia / atbildīgais par izdevumu: Anda Valdovska ; Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Veterinārmedicīnas fakultāte. - Jelgava : [Latvijas Veterinārārstu biedrība], 2019. - 1 tiešsaistes resurss (42 lp.) : diagrammas, tabulas ; 1,03 MB. - (Veterinārmedicīnas raksti, ISSN 1407-1754)
  E-grāmata (PDF): https://llufb.llu.lv/conference/animal-health-food/2019/Latvia-LLU-VMFraksti2019.pdf
   
 • Research for Rural Development 2019 : annual 25th international scientific conference proceedings. Volume 1 / Latvia University of Life Sciences and Technologies. - Jelgava : Latvia University of Life Sciences and Technologies, 2019. - 1 tiešsaistes resurss (268 lp.) : diagrammas, ilustrācijas, kartes, tabulas ; 15,00 MB
  E-grāmata (PDF): https://llufb.llu.lv/conference/Research-for-Rural-Development/2019/LatviaResRuralDev_25th_2019_vol1.pdf

TEHNIKA. TEHNISKĀS ZINĀTNES

 • Kā tapa Ķeguma spēkstacija [videoieraksts] : Kārļa Dumbrāja atmiņas = How Ķegums Hydropower Plants was Constructed : as told by Kārlis Dumbrājs / pēc AS Latvenergo pasūtījuma. - Rīga : Finger Film Production, 2012. - 1 DVD (17 min 45 sek) : krāsains, melnbalts, skaņa ; 12 cm
  Abonements (161. telpa) - V/61
   
 • Lofting, Richard. Welding / Richard Lofting. - Ramsbury : The Crowood Press, 2013. - 157, [2] lpp. : ilustrācijas ; 27 cm. - (Crowood metalworking guides)
  Lasītava - 621.7 ; 20/5
   
 • Modeling and Simulation Based Analysis in Reliability Engineering / edited by Mangey Ram. - Boca Raton, FL : CRC Press/Taylor & Francis Group, 2018. - xv, 301 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 25 cm. - (Advanced Research in Reliability and System Assurance Engineering)
  Lasītava - 62 ; 20/6
   
 • Roadwork : theory and practice / Peter Kendrick ... [et al.]. - Fifth edition. - London : Routledge, 2011. - viii, 317 lpp. : ilustrācijas ; 28 cm.
  Lasītava - 625 ; 20/4

LAUKSAIMNIECĪBA

Zvejniecība. Zivkopība

 • Nutrient Requirements of Fish and Shrimp / Committee on Nutrient Requirements of Fish and Shrimp, Board on Agriculture and Natural Resources, Division on Earth and Life Studies, National Research Council of the National Academies. - Washington, D.C. : The National Academies Press, [2011] - xvi, 376 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 28 cm. - (Animal nutrition series)
  Lasītava - 639 ; 20/3

MEŽSAIMNIECĪBA. MEŽA EKSPLUATĀCIJA

 • Jansone, Līga. Eiropas dižskābarža (Fagus sylvatica L.) kokaudžu atjaunošanās un augšana Latvijā : promocijas darba kopsavilkums Dr.silv. zinātniskā grāda iegūšanai = Regeneration and Growth of European Beech (Fagus sylvatica L.) Stands in Latvia : summary of the Doctoral thesis for the scientific degree of Dr.silv. / Līga Jansone ; promocijas darba zinātniskais vadītājs Dr.silv. Āris Jansons, promocijas darba konsultants Dr.biol. Roberts Matisons ; oficiālie recenzenti: Dr.silv. Jurģis Jansons, Dr.biol. Guntis Brūmelis, Dr. Virgilijus Baliuckas ; Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava", Latvijas Lauksaimniecības universitāte. - Salaspils ; Jelgava : [izdevējs nav zināms], 2019. - 42 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 31 cm
  Izdevums tiešsaistē: https://llufb.llu.lv/dissertation-summary/forestry/Liga_Jansone_prom_darba_kopsavilkums2019_LLU_MF.pdf
  Abonements (161. telpa) - D/19/17
   
 • Jansone, Līga. Eiropas dižskābarža (Fagus sylvatica L.) kokaudžu atjaunošanās un augšana Latvijā : promocijas darbs Dr.silv. zinātniskā grāda iegūšanai = Regeneration and Growth of European Beech (Fagus sylvatica L.) Stands in Latvia : Doctoral thesis for acquiring the Doctor's degree of Forest sciences / Līga Jansone ; promocijas darba vadītājs Dr.silv. Āris Jansons, promocijas darba konsultants Dr.biol. Roberts Matisons ; oficiālie recenzenti: Dr.silv. Jurģis Jansons, Dr.biol. Guntis Brūmelis, Dr. Virgilijus Baliuckas ; Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava", Latvijas Lauksaimniecības universitāte. - Salaspils ; Jelgava : [izdevējs nav zināms], 2019. - 38 lp., 68 dažādi numurētas lp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 31 cm
  Lasītava - D/19/17
   
 • Kitenberga, Māra. Hemiboreālo mežu degšanas vēsture un kokaudžu atjaunošanās degumos : promocijas darba kopsavilkums mežzinātņu doktora Dr.silv. zinātniskā grāda iegūšanai = Forest Fire History and Post-Fire Regeneration Patterns in Hemiboreal Forests : summary of the Doctoral thesis for the scientific degree of Forest sciences (Dr.silv.) / Māra Kitenberga ; promocijas darba zinātniskie vadītāji: Dr.silv. Āris Jansons, Igor Drobyshev PhD ; oficiālie recenzenti: Dr.silv. Linards Sisenis, PhD Kalev Jőgiste, Dr. Vitas Marozas ; Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava", Latvijas Lauksaimniecības universitāte. - Salaspils : [izdevējs nav zināms], 2019. - 30 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm
  Izdevums tiešsaistē: https://llufb.llu.lv/dissertation-summary/forestry/Mara_Kitenberga_prom_darba_kopsavilkums2019_LLU_MF.pdf
  Abonements (161. telpa) - D/19/16
   
 • Kitenberga, Māra. Hemiboreālo mežu degšanas vēsture un kokaudžu atjaunošanās degumos : promocijas darbs mežzinātņu doktora Dr.silv. zinātniskā grāda iegūšanai = Forest Fire History and Post-Fire Regeneration Patterns in Hemiboreal Forests : Doctoral thesis for acquiring the Doctor's degree of Forest sciences / Māra Kitenberga ; promocijas darba vadītāji: Dr.silv. Āris Jansons, Igor Drobyshev PhD ; Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava", Latvijas Lauksaimniecības universitāte. - Salaspils : [izdevējs nav zināms], 2019. - 57 lp., 56 dažādi numurētas lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 31 cm
  Izdevums tiešsaistē: https://llufb.llu.lv/disertacijas/forestry/Mara_Kitenberga_promocijas_darbs_2019_LLU_MF.pdf
  Lasītava - D/19/16
   
 • Research for Rural Development 2019 : annual 25th international scientific conference proceedings. Volume 1 / Latvia University of Life Sciences and Technologies. - Jelgava : Latvia University of Life Sciences and Technologies, 2019. - 1 tiešsaistes resurss (268 lp.) : diagrammas, ilustrācijas, kartes, tabulas ; 15,00 MB
  E-grāmata (PDF): https://llufb.llu.lv/conference/Research-for-Rural-Development/2019/LatviaResRuralDev_25th_2019_vol1.pdf

MĀJTURĪBA

Kulinārija

 • Ēdam veselībai! : diētas, ēdienu receptes, padomi tievēšanai. - Rīga : Latvijas Mediji, 2019. - 64 lpp. : ilustrācijas ; 28 cm - (Padoms rokā, ISSN 2661-5436 ; 2020/1 (300))
  Abonements (161. telpa) - Br/20/1

PĀRTIKAS RŪPNIECĪBA. PĀRTIKAS PRODUKTI

 • 9. PTF studentu zinātniskās konferences kopsavilkumi / Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Pārtikas tehnoloģijas fakultāte. - Jelgava : [Latvijas Lauksaimniecības universitāte], 2019. - 1 tiešsaistes resurss (25 lp.) ; 14,55 MB
  E-grāmata (PDF): https://llufb.llu.lv/conference/student/LLU_PTF_9_Studentu_konferences_kopsavilkumi.pdf
   
 • Kadim, Isam T. Carcass and meat quality characteristics of dromedary and bactrian camels : [monograph] / Isam T. Kadim, Shynar Kenenbay ; reviewers: Chomanov U.C., Serikbayeva A.D. ; editor: Zhexenbay N. - Almaty : [izdevējs nav zināms], 2018. - 318 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ;
  Lasītava - 637 ; 20/7
   
 • Research for Rural Development 2019 : annual 25th international scientific conference proceedings. Volume 1 / Latvia University of Life Sciences and Technologies. - Jelgava : Latvia University of Life Sciences and Technologies, 2019. - 1 tiešsaistes resurss (268 lp.) : diagrammas, ilustrācijas, kartes, tabulas ; 15,00 MB
  E-grāmata (PDF): https://llufb.llu.lv/conference/Research-for-Rural-Development/2019/LatviaResRuralDev_25th_2019_vol1.pdf

ORGANIZĀCIJA UN VADĪŠANA. UZŅĒMUMU EKONOMIKA

 • Hofs, Kjells Gunnars. Biznesa ekonomika / Kjells Gunnars Hofs sadarbībā ar Rasmu Alsiņu ; no norvēģu valodas tulkojusi Iveta Medvida. - 3. izdevums. - Rīga : DCS, 2019. - 604 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 25 cm
  Abonements (161. telpa) - 20/10
  Lasītava - 658 ; 20/10 

BŪVNIECĪBA

 • Advanced Analysis in Steel Frame Design : guidelines for direct second-order inelastic analysis / The Structural Engineering Institute (SEI) of the American Society of Civil Engineers ; edited by Andrea E. Surovek. - Reston, Virginia : American Society of Civil Engineers, [2012] - vi, 51 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 22 cm
  Lasītava - 624.04 ; 20/15
   
 • Building Security Rating System : checklists to assess risks, consequences, and security countermeasures / prepared by the Building Rating Security Committee (BRSC) of the Architectural Engineering Institute (AEI) of the American Society of Civil Engineers (ASCE) ; edited by Mohammed M. Ettouney. - Reston, Virginia : American Society of Civil Engineers, [2015] - xiii, 166 lpp : ilustrācijas, tabulas ; 28 cm. - (ASCE Manuals and Reports on Engineering Practice ; no. 128)
  Lasītava - 69 ; 20/12
   
 • Structural Fire Engineering / prepared by the Fire Protection Committee of the Structures Engineering Institute of the American Society of Civil Engineers ; edited by Kevin J. LaMalva. - Reston, Virginia : American Society of Civil Engineers, [2018] - xiii, 242 lpp : ilustrācijas, tabulas ; 24 cm. - (ASCE Manuals and Reports on Engineering Practice ; no. 138)
  Lasītava - 624 ; 20/13

MĀKSLA. ARHITEKTŪRA. SPORTS. TŪRISMS

Arhitektūra

 • Contemporary Market Architecture Planning and Design / edited by Neil Tomlinson, Valentí Àlvarez Planas. - Mulgrave, Victoria : The Images Publishing Group, 2018. - 270 lpp. : ilustrācijas, plāni ; 31 cm
  Lasītava - 72 ; 20/11
   
 • Mašnovskis, Vitolds. Muižas Latvijā : vēsture, arhitektūra, māksla : enciklopēdija. II [2. sējums], I-K / Vitolds Mašnovskis ; redaktores: Agnese Bergholde-Volfa, Māra Siliņa ; tulkotājas vācu valodā: Agnese Bergholde-Volfa, Christina Runce ; mākslinieks Rihards Delvers ; [ievadvārdi]: Juris Dambis, Guntis Gailītis. - Rīga : DUE, 2019. - 294 lpp. : ilustrācijas, karte, plāni, portreti ; 31 cm
  Lasītava - 72 ; 19/27

VĒSTURE. ARHEOLOĢIJA

 • Žīgure, Anna Velēda. Mūsu tautas gaita : Latvijas vēstures mirkļi / Anna Velēda Žīgure ; Aijas Andžānes vāka mākslinieciskais noformējums ; atbildīgā redaktore Alīna Melngaile ; literārā redaktore Inta Kārkliņa. - Rīga : Latvijas Mediji, [2019] - 200, [7] lpp. ; 20 cm
  Abonements (161. telpa) - 20/1

2020. gada februāra jaunieguvumi

 Vispārīga Satura Uzziņu Izdevumi
 Zinātne. Organizācijas. Intelektuālā Darbība. Dokumenti un Publikācijas
 Informātika. Datortehnika
 Filozofija. Psiholoģija
 Reliģija. Teoloģija
 Sabiedriskās Zinātnes
 Ekonomika. Ekonomikas Zinātnes
 Dabas Zinātnes
 Medicīna. Higiēna. Veselības Aizsardzība
 Veterinārmedicīna
 Tehnika. Tehniskās Zinātnes
 Lauksaimniecība
 Mežsaimniecība. Mežu Ekspluatācija
 Mājturība
 Pārtikas Rūpniecība. Pārtikas Produkti
 Dzērienu Rūpniecība. Mikrobioloģiskā Rūpniecība
 Organizācija un Vadīšana. Uzņēmumu Ekonomika
 Būvniecība
 Transports un Sakari
 Kokapstrādes Rūpniecība
 Mēbeļu Rūpniecība
 Poligrāfiskā Rūpniecība
 Ķīmiskā Rūpniecība
 Dažādas Rūpniecības un Amatniecības Nozares
 Māksla Arhitektūra. Sports. Tūrisms
 Valodniecība. Literatūras zinātne
 Ģeogrāfija. Novadpētniecība
 Vēsture. Arheoloģija

ZINĀTNE. ORGANIZĀCIJAS. INTELEKTUĀLĀ DARBĪBA. DOKUMENTI UN PUBLIKĀCIJAS

SABIEDRISKĀS ZINĀTNES

Statistika 

 • The state of food and agriculture / FAO of the United Nations. - Rome : FAO. - sēj. : il., tab. ; 30 cm. - (FAO agriculture series)
  Pilns teksts (2019): http://www.fao.org/3/ca6030en/CA6030EN.pdf
  2019. - 2019. - 156 lpp.
  Apvienoto Nāciju Pārtikas un lauksaimniecības organizācijas depozītbibliotēka - 338.43 ; T/175

EKONOMIKA. EKONOMIKAS ZINĀTNES

Organizācijas un kooperācijas formas ekonomikā

Lauksaimniecības ekonomika. Pārtikas komplekss

 • Latvijas zivsaimniecības gadagrāmata. 2019, 23. gads / redaktors un priekšvārda autors Normunds Riekstiņš ; izdevumu sagatavojis Kristaps Gramanis. - [Ozolnieki] : Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs, [2019] - 191 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, portreti, tabulas ; 22 cm
  Abonements/Arhīvs - T/402
   
 • The state of food and agriculture / FAO of the United Nations. - Rome : FAO. - sēj. : il., tab. ; 30 cm. - (FAO agriculture series)
  Pilns teksts (2019): http://www.fao.org/3/ca6030en/CA6030EN.pdf
  2019. - 2019. - 156 lpp.
  Apvienoto Nāciju Pārtikas un lauksaimniecības organizācijas depozītbibliotēka - 338.43 ; T/175

Tirgus. Cenas. Starptautiskās ekonomiskās attiecības

DABAS ZINĀTNES

Botānika

MEDICĪNA. HIGIĒNA. VESELĪBAS AIZSARDZĪBA

Uztura mācība

 • Freimane, Paula. Zelta sastāvdaļa / Paula Freimane ; redaktore Kristīne Kupce ; grāmatas un vāka dizaina autore Gunta Plotka. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2019] - 287 lpp. : ilustrācijas ; 27 cm
  Abonements/Arhīvs - 20/21

LAUKSAIMNIECĪBA

Augsnes zinātne

 • Kārkliņš, A. Aprēķinu metodes un normatīvi augsnes iekultivēšanai un mēslošanas līdzekļu lietošanai : rokasgrāmata / A. Kārkliņš, I. Līpenīte ; recenzenti: Antons Ruža un Skaidrīte Rulle ; literārā redaktore Inga Skuja. - 2. papildinātais izdevums. - Jelgava : Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 2019. - 200 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 25 cm
  Abonements (161. telpa) - 20/18
  Lasītava - 631.8 ; 20/18 
  Mācību literatūras abonements (76. telpa)

Agrotehnika. Zemkopība

 • Sēklas. - Rīga : Latvijas Mediji, 2020. - 64 lpp. : ilustrācijas ; 28 cm - (Padoms rokā, ISSN 2661-5436 ; 2020/2 (301))
  Abonements (161. telpa) - Br/20/2
  Abonements/Arhīvs - Br/20/2 
   
 • Tūns, Matiass. Marijas Tūnas biodinamiskā lauksaimniecība : stādīšanas, sēšanas, augu kopšanas un ražas novākšanas kalendārijs. 2020 / Matiass Tūns ; no vācu valodas tulkoja Zaiga Grīnberga ; konsultēja Ilze Žola. - Rīga : Alis, [2019] - 67 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 24 cm + 1 salocīta lp.
  Abonements/Arhīvs - 15/60

Agroķīmija

 • Kārkliņš, A. Aprēķinu metodes un normatīvi augsnes iekultivēšanai un mēslošanas līdzekļu lietošanai : rokasgrāmata / A. Kārkliņš, I. Līpenīte ; recenzenti: Antons Ruža un Skaidrīte Rulle ; literārā redaktore Inga Skuja. - 2. papildinātais izdevums. - Jelgava : Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 2019. - 200 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 25 cm
  Abonements (161. telpa) - 20/18
  Lasītava - 631.8 ; 20/18 
  Mācību literatūras abonements (76. telpa)

Dārzkopība

 • Brūns, Eglons. Eglons Brūns ābeļu selekcijā. I [1.] burtnīca. - [Talsi] : Talsu tipogrāfija - 103, [1] lpp. : ilustrācijas ; 22 cm
  Abonements/Arhīvs - 20/26

Zvejniecība. Zivkopība

 • Latvijas zivsaimniecības gadagrāmata. 2019, 23. gads / redaktors un priekšvārda autors Normunds Riekstiņš ; izdevumu sagatavojis Kristaps Gramanis. - [Ozolnieki] : Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs, [2019] - 191 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, portreti, tabulas ; 22 cm
  Abonements/Arhīvs - T/402

MEŽSAIMNIECĪBA. MEŽA EKSPLUATĀCIJA

 • Jansone, Līga. Eiropas dižskābarža (Fagus sylvatica L.) kokaudžu atjaunošanās un augšana Latvijā : promocijas darbs mežzinātņu doktora zinātniskā grāda iegūšanai = Regeneration and Growth of European Beech (Fagus sylvatica L.) Stands in Latvia : doctoral thesis for acquiring the doctor's degree of forest sciences / Līga Jansone ; promocijas darba zinātniskais vadītājs Dr.silv. Āris Jansons ; promocijas darba konsultants Dr.biol. Roberts Matisons ; oficiālie recenzenti: Dr.silv. Jurģis Jansons, Dr.biol. Guntis Brūmelis, Dr. Virgilijus Baliuckas ; Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava", Latvijas Lauksaimniecības universitāte. - Salaspils : Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava", 2019. - 49 lpp., 72 dažādi numurētas lpp. : diagrammas, kartes, tabulas ; 24 cm
  Abonements/Arhīvs - 20/23
   
 • Kitenberga, Māra. Hemiboreālo mežu degšanas vēsture un kokaudžu atjaunošanās degumos : promocijas darbs mežzinātņu doktora zinātniskā grāda iegūšanai = Forest Fire History and Post-Fire Regeneration Patterns in Hemiboreal Forests : doctoral thesis for acquiring the doctor's degree of forest sciences / Māra Kitenberga ; promocijas darba zinātniskie vadītāji: Dr.silv. Āris Jansons, PhD Igor Drobyshev ; oficiālie recenzenti: Dr.silv. Linards Sisenis, PhD Kalev Jõgiste, Dr. Vitas Marozas ; Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava", Latvijas Lauksaimniecības universitāte. - Salaspils : Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava", 2019. - 71 lpp., 58 dažādi numurētas lpp. : diagrammas, ilustrācijas ; 24 cm
  Abonements/Arhīvs - 20/24
   
 • Mežzinātnieka Kaspara Buša mantojums / autoru un darba grupas kolektīvs: Jurģis Jansons, Pēteris Zālītis, Māris Laiviņš, Baiba Bambe, Tālis Gaitnieks [un vēl 4 autori] ; priekšvārds: Jurģis Jansons. - Salaspils : Silava, 2019. - 1 sējums (dažāda lpp. numerācija) : diagrammas, ilustrācijas, portreti, tabulas ; 25 cm
  Abonements/Arhīvs - 20/22

MĀJTURĪBA

Kulinārija

 • Dāvidsone, Inese. 151 garšīgas dzīves recepte : augu valsts ēdienu pavārgrāmata / Inese Dāvidsone, teksts, ilustrācijas ; fotogrāfijas: Amalija Andersone ; dizains: Gints Roderts. - [Sigulda] : Henna Guru, [2019] - 214, [1] lpp. : ilustrācijas, portreti ; 29 cm
  Abonements/Arhīvs - 20/20
   
 • Freimane, Paula. Zelta sastāvdaļa / Paula Freimane ; redaktore Kristīne Kupce ; grāmatas un vāka dizaina autore Gunta Plotka. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2019] - 287 lpp. : ilustrācijas ; 27 cm
  Abonements/Arhīvs - 20/21
   
 • Pa Latvijas novadiem ar Roberto : receptes no visas Latvijas / izdošanai sagatavoja: Aija Baltā, Gunta Kuļbanska, Roberto Meloni, Dita Palmbaha ; redaktore Gunta Kuļbanska ; mākslinieks Guntars Petris ; literārā redaktore Maija Olte ; foto: Ance Muižarāja, Ģirts Eglītis, Madars Polis-Āboliņš ; vāka foto: Lauris Vīksne. - [Rīga] : Roberto Meloni, [2019] - 183 lpp. : ilustrācijas ; 31 cm
  Abonements/Arhīvs - 20/19
   
 • Torsunovs, Oļegs. Dr. Torsunova veģetāro recepšu pavārgrāmata : labestīgs uzturs / Oļegs Torsunovs. - [Rīga] : Gaurāngas bhakti jogas biedrība, 2019. - 206 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 21 cm
  Abonements/Arhīvs - 20/25

ORGANIZĀCIJA UN VADĪŠANA. UZŅĒMUMU EKONOMIKA

VALODNIECĪBA. LITERATŪRAS ZINĀTNE

Retorika

2020. gada marta jaunieguvumi

 Vispārīga Satura Uzziņu Izdevumi
 Zinātne. Organizācijas. Intelektuālā Darbība. Dokumenti un Publikācijas
 Informātika. Datortehnika
 Filozofija. Psiholoģija
 Reliģija. Teoloģija
 Sabiedriskās Zinātnes
 Ekonomika. Ekonomikas Zinātnes
 Dabas Zinātnes
 Medicīna. Higiēna. Veselības Aizsardzība
 Veterinārmedicīna
 Tehnika. Tehniskās Zinātnes
 Lauksaimniecība
 Mežsaimniecība. Mežu Ekspluatācija
 Mājturība
 Pārtikas Rūpniecība. Pārtikas Produkti
 Dzērienu Rūpniecība. Mikrobioloģiskā Rūpniecība
 Organizācija un Vadīšana. Uzņēmumu Ekonomika
 Būvniecība
 Transports un Sakari
 Kokapstrādes Rūpniecība
 Mēbeļu Rūpniecība
 Poligrāfiskā Rūpniecība
 Ķīmiskā Rūpniecība
 Dažādas Rūpniecības un Amatniecības Nozares
 Māksla Arhitektūra. Sports. Tūrisms
 Valodniecība. Literatūras zinātne
 Ģeogrāfija. Novadpētniecība
 Vēsture. Arheoloģija

 

ZINĀTNE. ORGANIZĀCIJAS. INTELEKTUĀLĀ DARBĪBA. DOKUMENTI UN PUBLIKĀCIJAS

 • Hokings, Stīvens. Īsas atbildes uz svarīgiem jautājumiem / Stīvens Hokings ; no angļu valodas tulkojusi Aija Čerņevska ; zinātniskais konsultants Ilgonis Vilks ; literārā konsultante Sandra Skuja ; Tomass Folks, mākslinieciskais noformējums. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, [2020] - 191, [1] lpp. : portreti ; 24 cm
  Abonements (161. telpa) - 20/34

SABIEDRISKĀS ZINĀTNES

Statistika

 • Statistisches Jahrbuch über Ernährung, Landwirtschaft und Forsten der Bundesrepublik Deutschland / herausgegeben vom Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten. Abt. 4 "Allgemeine Angelegenheiten der Agrarpolitik". - Bremerhaven : Wirtschaftsverlag NW ; Münster-Hiltrup : Landwirtschaftsverlag GMBH, 1956-<2018>. - sēj. : tab., diagr. ; 25 cm.
  Izdevums tiešsaistē: https://www.bmel-statistik.de/footernavigation/archiv/statistisches-jahrbuch/
  2019. - 2019. - 359 lpp.
  Abonements (161. telpa) - T/32

Politika

 • Obama, Mišela. Izaugt / Mišela Obama ; no angļu valodas tulkojusi Kārina Pētersone ; redaktore Ilze Vācere. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2019] - 460, [2] lpp., 16 nenumurētas lpp. ielīmes : ilustrācijas ; 24 cm
  Abonements (161. telpa) - 20/33
   
 • Stoklasa, Jāns. Vīrs, kurš spēlējās ar uguni : Stīga Lārsona faili par Ūlofa Palmes slepkavību / Jāns Stoklasa ; no zviedru valodas tulkojusi Inga Grezmane ; redaktore Elīna Vanaga. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2019] - 447, [1] lpp. : faksimili, ilustrācijas ; 23 cm
  Abonements (161. telpa) - 20/35

Izglītība. Pedagoģijas zinātnes

 • Maģistra studijas. 2020./2021. / Latvijas Lauksaimniecības universitāte. - [Jelgava] : Latvijas Lauksaimniecības universitāte, [2020] - 30, [6] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm
  Abonements (161. telpa) - 19/161
   
 • Pamatstudijas. 2020./2021. / Latvijas Lauksaimniecības universitāte. - Jelgava : Latvijas Lauksaimniecības universitāte, [2020]. - 56 lpp. : ilustrācijas. ; 21 cm.
  Abonements (161. telpa) - 17/142

EKONOMIKA. EKONOMIKAS ZINĀTNES

Zeme un nekustamais īpašums. Reģionālā ekonomika

DABAS ZINĀTNES

Vide. Dabas aizsardzība

 • Saimnieko gudri. - Rīga : Latvijas Mediji, 2020. - 64 lpp. : ilustrācijas ; 28 cm - (Padoms rokā, ISSN 2661-5436 ; 2020/3 (302))
  Abonements (161. telpa) - Br/20/3

Astronomija. Ģeodēzija. Kartogrāfija

 • Hokings, Stīvens. Īsas atbildes uz svarīgiem jautājumiem / Stīvens Hokings ; no angļu valodas tulkojusi Aija Čerņevska ; zinātniskais konsultants Ilgonis Vilks ; literārā konsultante Sandra Skuja ; Tomass Folks, mākslinieciskais noformējums. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, [2020] - 191, [1] lpp. : portreti ; 24 cm
  Abonements (161. telpa) - 20/34

Zooloģija

VETERINĀRMEDICĪNA

TEHNIKA. TEHNISKĀS ZINĀTNES

Ūdenssaimniecība. Sanitārā tehnika

 • Saimnieko gudri. - Rīga : Latvijas Mediji, 2020. - 64 lpp. : ilustrācijas ; 28 cm - (Padoms rokā, ISSN 2661-5436 ; 2020/3 (302))
  Abonements (161. telpa) - Br/20/3

LAUKSAIMNIECĪBA

Agroķīmija

 • Šķidro mēslojumu LYDERIS lietošanas rokasgrāmata / sagatavoja: Doc.dr. Irena Pranckietiené, Hab.dr. Liudmila Tripolskaja, Prof.hab. Gvidas Šidlauskas. - Dzimtmisa, Iecavas novads : Agrochema Latvia, 2016. - 69, [1] lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 21 cm
  Lasītava - 631.8 ; 20/30

Lopkopība. Mājdzīvnieki 

Zvejniecība. Zivkopība

MEŽSAIMNIECĪBA. MEŽA EKSPLUATĀCIJA

MĀJTURĪBA

 • Saimnieko gudri. - Rīga : Latvijas Mediji, 2020. - 64 lpp. : ilustrācijas ; 28 cm - (Padoms rokā, ISSN 2661-5436 ; 2020/3 (302))
  Abonements (161. telpa) - Br/20/3

BŪVNIECĪBA

 • Tensile Fabric Structures : design, analysis, and construction / prepared by Task Committee on Tensioned Fabric Structures ; edited by Craig G. Huntington ; sponsored by Structural Engineering Institute of ASCE. - Reston, Virginia : American Society of Civil Engineers, [2013] - viii, 175 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 22 cm.
  Lasītava - 624.07 ; 20/27

ĶĪMISKĀ RŪPNIECĪBA

MĀKSLA. ARHITEKTŪRA. SPORTS. TŪRISMS

Daiļamatniecība. Dizains

 • Apine Hermane, Anita. Aušanas tehnikas Latvijā / Anita Apine Hermane ; redaktore Ilze Sausiņa ; vāka dizains: Vita Lēnerte. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2020] - 144, [16] lpp. : ilustrācijas, kartes ; 30 cm. - (Latviešu etnogrāfiskais mantojums)
  Lasītava - 746 ; 20/31

ĢEOGRĀFIJA. NOVADPĒTNIECĪBA

 • Bárta, Vladimír. Slovensko : zaujímavosti a krásy = Slovakia = Slowakei = Slovaquie = Eslovaquia = Словакия = Słowacja = Slovacchia = Eslováquia = Slovensko = Szlovákia = 斯洛伐克 / Vladimír Bárta a Vladimír Barta ; fotografie: Vladimír Bárta a Vladimír Barta ; text: Vladimír Bárta ; grafická úprava: Vladimír Barta. - Slovenská Ľupča : AB Art Press, [2017]. - 91, [5] lpp. : ilustrācijas ; 31 cm
  Lasītava - 91 ; 20/28
   
 • Sváček, Libor. Jižní Morava = South Moravia = Südmähren = Moravie du sud = Moraviam meridionale = Южная Моравия = Moravia del sur / Fotografie (photos): Libor Sváček ; úprava fotografiĺ (photo editing) : Libor Sváček, Radka Sváčkova ; texty (texts): Pavel Radosta ; překlady (translations): anglicky (English) Blanka Jonesová, Paris Shapiro, Gillian Purves ; německy (German): Jiří Hrubeš, Eva Nemansky ; francouzsky (French): Jana Uherková, Martina Springer ; italsky (Italian): Giovanni Cipolato ; rusky (Russian): Jelena Tomková, Viktorija Mutinová, Oleg Ščeblykin ; španělsky (Spanish): Dagmar Lukášová, Marcela Riosová, Ruben Angel Garcia ; grafická úprava (graphic design), odpovědny redaktor (edition) : Pavel Dvořak. - Vydání 2. - Český Krumlov : Vydavatelství MCU, 2015. - 177, [2] lpp. : ilustrācijas ; 22 x 23 cm - (VisitBohemiaPHOTO)
  Lasītava - 91 ; 20/29

VĒSTURE. ARHEOLOĢIJA

 • Straubergs, Jānis. Rīgas vēsture : XII-XX [12.-20.] gadsimts / Jānis Straubergs ; zinātniskais redaktors, priekšvārda un komentāru autors Dr.hist. Andris Šnē ; Dr.habil.art. Ojāra Spārīša ievads ; atbildīgā redaktore Alīna Melngaile ; ievadrakstu literārā redaktore Elīna Kokareviča ; māksliniece Aija Andžāne. - Rīga : Latvijas Mediji, [2019] - 592 lpp., 12 nenumurētas lpp. ielīmes : faksimili, ilustrācijas, kartes, tabulas ; 25 cm
  Abonements (161. telpa) - 20/32

2020. gada aprīļa jaunieguvumi

 Vispārīga Satura Uzziņu Izdevumi
 Zinātne. Organizācijas. Intelektuālā Darbība. Dokumenti un Publikācijas
 Informātika. Datortehnika
 Filozofija. Psiholoģija
 Reliģija. Teoloģija
 Sabiedriskās Zinātnes
 Ekonomika. Ekonomikas Zinātnes
 Dabas Zinātnes
 Medicīna. Higiēna. Veselības Aizsardzība
 Veterinārmedicīna
 Tehnika. Tehniskās Zinātnes
 Lauksaimniecība
 Mežsaimniecība. Mežu Ekspluatācija
 Mājturība
 Pārtikas Rūpniecība. Pārtikas Produkti
 Dzērienu Rūpniecība. Mikrobioloģiskā Rūpniecība
 Organizācija un Vadīšana. Uzņēmumu Ekonomika
 Būvniecība
 Transports un Sakari
 Kokapstrādes Rūpniecība
 Mēbeļu Rūpniecība
 Poligrāfiskā Rūpniecība
 Ķīmiskā Rūpniecība
 Dažādas Rūpniecības un Amatniecības Nozares
 Māksla Arhitektūra. Sports. Tūrisms
 Valodniecība. Literatūras zinātne
 Ģeogrāfija. Novadpētniecība
 Vēsture. Arheoloģija

 

ZINĀTNE. ORGANIZĀCIJAS. INTELEKTUĀLĀ DARBĪBA. DOKUMENTI UN PUBLIKĀCIJAS

 • DeWitt, Richard. Worldviews : an introduction to the history and philosophy of science / Richard DeWitt. - Third edition. - Hoboken, NJ : Wiley-Blackwell, [2018] - xx, 362 lpp. : ilustrācijas ; 25 cm
  Lasītava - 0 ; 20/36
   
 • Gorham, Geoffrey. Philosophy of science : a beginner's guide / Geoffrey Gorham. - Oxford : Oneworld, ©2009. - x, 205 lpp. ; 20 cm. - (Oneworld beginner's guides)
  Lasītava - 1 ; 20/37

INFORMĀTIKA. DATORTEHNIKA

 • AutoCAD Mechanical 2020 : essentials / Autodesk, Inc. - Charlottesville, VA : ASCENT Center for Technical Knowledge, 2019. - x, 676 lpp. : ilustrācijas ; 24 cm
  Abonements (161. telpa) - 20/48
  Lasītava - 004.92 ; 20/48
   
 • Palm, William J. III MATLAB for Engineering Applications / William J. Palm III. - Fourth edition, international student edition. - New York, NY : McGraw-Hill Education, [2018] - xii, 596 lpp. : ilustrācijas ; 23 cm
  Abonements (161. telpa) - 20/49
  Lasītava - 004.9 ; 20/49
   
 • Tran, Lani. Mastering Surface Modeling with SOLIDWORKS 2020 : basic throgh advanced techniques / Lani Tran. - Mission, KS : SDC Publications, [2019] - vii, 198 lpp. ar dažādu pagināciju : ilustrācijas ; 28 cm
  Abonements (161. telpa) - 20/55
  Lasītava - 004.92 ; 20/55
   
 • Tran, Paul. SOLIDWORKS 2020. Intermediate Skills : expanding of solids, surfaces, multibodies, configurations, drawings, sheet metal, and assemblies / Paul Tran. - Mission, KS : SDC Publications, [2019] - xxviii, 616 lpp. ar dažādu pagināciju : ilustrācijas ; 28 cm
  Abonements (161. telpa) - 20/54
  Lasītava - 004.92 ; 20/54
   
 • Wood, Matt A. Python and Matplotlib Essentials for Scientists and Engineers / Matt A Wood. - San Rafael, CA : Morgan & Claypool Publishers, [2015] - xii, 138 lpp. ar dažādu pagināciju. : ilustrācijas ; 26 cm. - (IOP concise physics ; ISSN 2054-7307)
  Abonements (161. telpa) - 20/42
  Lasītava - 004.43 ; 20/42

FILOZOFIJA. PSIHOLOĢIJA

 • DeWitt, Richard. Worldviews : an introduction to the history and philosophy of science / Richard DeWitt. - Third edition. - Hoboken, NJ : Wiley-Blackwell, [2018] - xx, 362 lpp. : ilustrācijas ; 25 cm
  Lasītava - 0 ; 20/36
   
 • Gorham, Geoffrey. Philosophy of science : a beginner's guide / Geoffrey Gorham. - Oxford : Oneworld, ©2009. - x, 205 lpp. ; 20 cm. - (Oneworld beginner's guides)
  Lasītava - 1 ; 20/37
   
 • Talbot, Marianne. Bioethics : an introduction / Marianne Talbot. - Cambridge ; New York : Cambridge University Press, 2012. - xi, 464 lpp. : ilustrācijas, portrreti ; 25 cm.
  Lasītava - 17 ; 20/45
   
 • Thompson, Paul B. The Spirit of the Soil : agriculture and environmental ethics / Paul B. Thompson. - Second edition. - New York, NY : Routledge, Taylor & Francis Group, 2017. - xi, 252 lpp. ; 23 cm
  Lasītava - 63 ; 20/62

DABAS ZINĀTNES

Matemātika

 • Descriptive Geometry, The Spread of a Polytechnic Art : the legacy of Gaspard Monge / editors: Évelyne Barbin, Marta Menghini, Klaus Volkert. - Cham : Springer Nature Switzerland, [2019] - xxvi, 437 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 25 cm. - (International Studies in the History of Mathematics and its Teaching ; ISSN 2524-8022)
  Abonements (161. telpa) - 20/51
  Lasītava - 51 ; 20/51
   
 • Palm, William J. III. MATLAB for Engineering Applications / William J. Palm III. - Fourth edition, international student edition. - New York, NY : McGraw-Hill Education, [2018] - xii, 596 lpp. : ilustrācijas ; 23 cm
  Abonements (161. telpa) - 20/49
  Lasītava - 004.9 ; 20/49 

Fizika

 • Costa, Gustavo Koury. Hydrostatic transmissions and actuators : operation, modelling and applications / Gustavo Koury Costa, Nariman Sepehri. - Chichester, United Kingdom : John Wiley & Sons, 2015. - xv, 383 lpp. : ilustrācijas ; 25 cm.
  Abonements (161. telpa) - 20/61
  Lasītava - 621-5/-9 ; 20/61
   
 • Engineering Fluid Mechanics / Donald F. Elger, Barbara A. LeBret, Clayton T. Crowe, John A. Roberson. - Eleventh edition, International student version. - Singapore : John Wiley & Sons Singapore, [2016] - xii, 540 lpp. : ilustrācijas ; 26 cm
  Abonements (161. telpa) - 20/56
  Lasītava - 62:53 ; 20/56
   
 • Escudier, Marcel. Introduction to Engineering Fluid Mechanics / Marcel Escudier. - Oxford : Oxford University Press, 2017. - xxx, 577 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 26 cm
  Abonements (161. telpa) - 20/60
  Lasītava - 62:53 ; 20/60
   
 • Meriam, James L. Engineering Mechanics. Volume 1, Statics : SI Version / J.L. Meriam, L.G. Kraige, J.N. Bolton. - Ninth edition, Global edition. - Hoboken, NJ : Wiley, [2020] - 1 sējums (456 lpp. ar dalītu pagināciju) : ilustrācijas ; 26 cm. - (Engineering Mechanics)
  Abonements (161. telpa) - 20/58
  Lasītava - 62:53 ; 20/58
   
 • Song, Hongqing. Engineering Fluid Mechanics / Hongqing Song. - Beijin : Metallurgical Industry Press ; Singapure : Springer Nature Singapore, [2018] - xi, 256 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 24 cm
  Abonements (161. telpa) - 20/52
  Lasītava - 62:53 ; 20/52 

MEDICĪNA. HIGIĒNA. VESELĪBAS AIZSARDZĪBA

 • Talbot, Marianne. Bioethics : an introduction / Marianne Talbot. - Cambridge ; New York : Cambridge University Press, 2012. - xi, 464 lpp. : ilustrācijas, portrreti ; 25 cm.
  Lasītava - 17 ; 20/45

VETERINĀRMEDICĪNA

 • Cian, Francesco. Differential Diagnosis in Small Animal Cytology : the skin and subcutis / Francesco Cian and Paola Monti. - Wallingford : CABI, [2019] - xi, 194 lpp. : ilustrācijas ; 25 cm
  Lasītava - 619 ; 20/46
   
 • Marsella, Rosanna. Manual of Equine Dermatology / Rosanna Marsella. - Wallingford, Oxfordshire, UK ; Boston, MA : CAB International, [2019] - ix, 135 lpp. : ilustrācijas ; 26 cm
  Lasītava - 619 ; 20/41
   
 • Yool, Donald A. Small Animal Soft Tissue Surgery / Donald A. Yool. - Wallingford, Oxfordshire : CABI, [2012] - viii, 394 lpp. : ilustrācijas ; 25 cm
  Lasītava - 619 ; 20/44

TEHNIKA. TEHNISKĀS ZINĀTNES

 • Costa, Gustavo Koury. Hydrostatic transmissions and actuators : operation, modelling and applications / Gustavo Koury Costa, Nariman Sepehri. - Chichester, United Kingdom : John Wiley & Sons, 2015. - xv, 383 lpp. : ilustrācijas ; 25 cm.
  Abonements (161. telpa) - 20/61
  Lasītava - 621-5/-9 ; 20/61
   
 • Cundiff, John S. Fluid Power Circuits and Controls : fundamentals and applications / John S. Cundiff and Michael F. Kocher. - Second edition. - Boca Raton, FL : CRC Press, [2019] - xxi, 532 lpp. : ilustrācijas ; 26 cm
  Abonements (161. telpa) - 20/57
  Lasītava - 621-5/-9 ; 20/57
   
 • Engineering Fluid Mechanics / Donald F. Elger, Barbara A. LeBret, Clayton T. Crowe, John A. Roberson. - Eleventh edition, International student version. - Singapore : John Wiley & Sons Singapore, [2016] - xii, 540 lpp. : ilustrācijas ; 26 cm
  Abonements (161. telpa) - 20/56
  Lasītava - 62:53 ; 20/56
   
 • Escudier, Marcel. Introduction to Engineering Fluid Mechanics / Marcel Escudier. - Oxford : Oxford University Press, 2017. - xxx, 577 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 26 cm
  Abonements (161. telpa) - 20/60
  Lasītava - 62:53 ; 20/60
   
 • Heywood, John B. Internal Combustion Engine Fundamentals / John B. Heywood. - Second edition. - New York, NY : McGraw-Hill Education, [2018] - xxiv, 1028 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 27 cm
  Abonements (161. telpa) - 20/38
  Lasītava - 621 ; 20/38
   
 • Meriam, James L. Engineering Mechanics. Volume 1, Statics : SI Version / J.L. Meriam, L.G. Kraige, J.N. Bolton. - Ninth edition, Global edition. - Hoboken, NJ : Wiley, [2020] - 1 sējums (456 lpp. ar dalītu pagināciju) : ilustrācijas ; 26 cm. - (Engineering Mechanics)
  Abonements (161. telpa) - 20/58
  Lasītava - 62:53 ; 20/58
   
 • Song, Hongqing. Engineering Fluid Mechanics / Hongqing Song. - Beijin : Metallurgical Industry Press ; Singapure : Springer Nature Singapore, [2018] - xi, 256 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 24 cm
  Abonements (161. telpa) - 20/52
  Lasītava - 62:53 ; 20/52 

LAUKSAIMNIECĪBA

Dārzkopība

 • Modes puķes : krāsas, šķirnes, audzēšanas nosacījumi. - Rīga : Latvijas Mediji, 2020. - 64 lpp. : ilustrācijas ; 28 cm - (Padoms rokā, ISSN 2661-5436 ; 2020/4 (303))
  Abonements (161. telpa) - Br/20/4

Lopkopība. Mājdzīvnieki

Biškopība

 • The Bee : a natural history / Noah Wilson-Rich with Kelly Allin, Norman Carreck & Andrea Quigley. - London : Ivy Press, 2018. - 224 lpp. : ilustrācijas ; 24 cm
  Abonements (161. telpa) - 20/47
  Lasītava - 638 ; 20/47 

BŪVNIECĪBA

 • Manual for the design of timber building structures to Eurocode 5 / revising author, K. Ranasinghe ; The Institution of Structural Engineers and BM TRADA. - Second edition. - London : The Institution of Structural Engineers ; BM TRADA, 2020. - xxxiv, 231 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 21 cm
  Lasītava - 624.01 ; 20/53

KOKAPSTRĀDES RŪPNIECĪBA

DAŽĀDAS RŪPNIECĪBAS UN AMATNIECĪBAS NOZARES

Automātiskās vadības sistēmas. Telemehānika

 • Bolton, William. Mechatronics : electronic control systems in mechanical and electrical engineering / William Bolton. - Sixth edition. - Harlow [etc.] : Pearson Education, 2015. - xii, 650 lpp. : ilustrācijas ; 25 cm. - (Always learning)
  Abonements (161. telpa) - 20/43
  Lasītava - 681.5 ; 20/43
   
 • Fraden, Jacob. Handbook of Modern Sensors : physics, designs, and applications / Jacob Fraden. - Fifth edition. - Cham : Springer International Publishing Switzerland, 2016. - xix, 758 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 24 cm
  Abonements (161. telpa) - 20/50
  Lasītava - 681.5 ; 20/50
   
 • Jouaneh, Musa. Fundamentals of Mechatronics, SI / Musa Jouaneh. - Si Edition. - Stamford, CT : Cengage Learning, ©2013. - xiv,399 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 26 cm.
  Abonements (161. telpa) - 20/40
  Lasītava - 681.5 ; 20/40
   
 • Manring, Noah D. Hydraulic Control Systems / Noah D. Manring, Roger C. Fales. - Second edition. - Hoboken, NJ : Wiley, 2020. - xxi, 389 lpp. : ilustrācijas ; 26 cm
  Abonements (161. telpa) - 20/59
  Lasītava - 681.5 ; 20/59
   
 • Palm, William J. III. System Dynamics / William J. Palm III. - Third edition. - New York, NY : McGraw-Hill, [2014] - xii, 913 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 26 cm
  Abonements (161. telpa) - 20/39
  Lasītava - 681.5 ; 20/39 

2020. gada maija jaunieguvumi

 Vispārīga Satura Uzziņu Izdevumi
 Zinātne. Organizācijas. Intelektuālā Darbība. Dokumenti un Publikācijas
 Informātika. Datortehnika
 Filozofija. Psiholoģija
 Reliģija. Teoloģija
 Sabiedriskās Zinātnes
 Ekonomika. Ekonomikas Zinātnes
 Dabas Zinātnes
 Medicīna. Higiēna. Veselības Aizsardzība
 Veterinārmedicīna
 Tehnika. Tehniskās Zinātnes
 Lauksaimniecība
 Mežsaimniecība. Mežu Ekspluatācija
 Mājturība
 Pārtikas Rūpniecība. Pārtikas Produkti
 Dzērienu Rūpniecība. Mikrobioloģiskā Rūpniecība
 Organizācija un Vadīšana. Uzņēmumu Ekonomika
 Būvniecība
 Transports un Sakari
 Kokapstrādes Rūpniecība
 Mēbeļu Rūpniecība
 Poligrāfiskā Rūpniecība
 Ķīmiskā Rūpniecība
 Dažādas Rūpniecības un Amatniecības Nozares
 Māksla Arhitektūra. Sports. Tūrisms
 Valodniecība. Literatūras zinātne
 Ģeogrāfija. Novadpētniecība
 Vēsture. Arheoloģija

SABIEDRISKĀS ZINĀTNES

Valsts administratīvā pārvalde. Valsts aizsardzība

 • Publiskais pārskats par Valsts drošības dienesta darbību ... gadā / Valsts drošības dienests, Latvijas Republika. - Rīga : Valsts drošības dienests, 2019- - Sējumi : diagrammas, ilustrācijas ; 30 cm
  Izdevums tiešsaistē (PDF): https://vdd.gov.lv/lv/?rt=documents&ac=download&id=42
  2019. - 2020. - 48 lpp.
  Abonements (161. telpa) - T/970

Izglītība. Pedagoģijas zinātnes

DABAS ZINĀTNES

Bioloģija. Biotehnoloģija

 • Introduction to Genetic Analysis / Anthony J.F. Griffiths, John Doebley, Catherine Peichel, David A. Wassarman. - Twelfth edition. - New York, NY : W.H. Freeman & Company, a Macmillan Education imprint, [2020] - xx, 796 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 29 cm
  Lasītava - 575 ; 20/64
   
 • McLandsborough, Lynne. Food microbiology laboratory / Lynne McLandsborough. - Boca Raton [etc.] : CRC Press, [2005] - 1 tiešsaistes resurss (192 lp.) : ilustrācijas ; 10,45 MB - (CRC series in contemporary food science)
  E-grāmata (PDF) (Resurss pieejams LLU datortīklā): https://www.taylorfrancis.com/books/9780429204807
  E-grāmata (PDF) (Resurss pieejams ar LLU IS Lietotājkontu): https://ezproxy.llu.lv:2071/10.1201/b12785

MEDICĪNA. HIGIĒNA. VESELĪBAS AIZSARDZĪBA

Uztura mācība

Pārtikas higiēna, pārtikas drošums

VETERINĀRMEDICĪNA

 • Basic Monitoring in Canine and Feline Emergency Patients / edited by Elizabeth J. Thomovsky, Paula A. Johnson, Aimee C. Brooks. - Wallingford, Oxfordshire, UK ; Boston, MA : CABI, [2020] - ix, 215 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 25 cm
  Lasītava - 619 ; 20/74
   
 • Canine Lameness / edited by Felix Michael Duerr. - First edition. - Hoboken, NJ : Wiley-Blackwell, 2020. - xxv, 413 lpp. : ilustrācijas ; 26 cm
  Lasītava - 619 ; 20/72
   
 • High-Quality, High-Volume Spay and Neuter and Other Shelter Surgeries / edited by Sara White. - First edition. - Hoboken, NJ : Wiley-Blackwell, 2020. - xv, 656 lpp. : ilustrācijas ; 26 cm
  Lasītava - 619 ; 20/71

TEHNIKA. TEHNISKĀS ZINĀTNES

 • Mechanics of Anisotropic Materials / editors Jacek J. Skrzypek, Artur W. Ganczarski. - Cham : Springer, [2015] - xxiii, 311 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 24 cm. - (Engineering Materials, ISSN 1612-1317)
  Lasītava - 620.1 ; 20/78
   
 • Springer Handbook of Materials Data / editors Hans Warlimont, Werner Martienssen. - 2nd edition. - Cham : Springer International Publishing, [2018] - xx, 1140 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 27 cm. - (Springer Handbooks, ISSN 2522-8692)
  Lasītava - 620.1 ; 20/66

LAUKSAIMNIECĪBA

 • Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně = Acta of Mendel University of Agriculture and Forestry Brno / Mendelovy zemědělské a lesnické university v Brně. - Brno : MZLU v Brne, 2004- - sēj. : il., tab. ; 29 cm.
  Izdevums tiešsaistē: http://acta.mendelu.cz/
  67(2019),6. - 2019. - 1401.-1695. lpp.
  68(2020),1. - 2020. - 290 lpp.
  Abonements (161. telpa) - T/741

Augsnes zinātne

Meliorācija

Agroķīmija

Augkopība

Lopkopība. Mājdzīvnieki

 • Broiler Signals : a practical guide to broiler focused management / Maarten de Gussem [un vēl 4 autori] ; content editors: Richard Udale ; final editing: Ton van Schie, Judith Outdeker ; English translation: Agrolingua ; illustrations Marinette Hoogendorn ; design Erik de Bruin. - Zutphen : Roodbont Publishers, [2016] - 120 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 27 cm. - (Poultry Signals)
  Lasītava - 636.5 ; 20/69
   
 • Damerow, Gail. The Chicken Encyclopedia : an illustrated reference / Gail Damerow. - North Adams, MA : Storey Publishing, [2012] - 319 lpp. : ilustrācijas ; 24 cm
  Lasītava - 636.5 ; 20/75
   
 • Ensuring safety and quality in the production of beef. Volume 2, Quality / edited by Professor Michael E. Dikeman, Kansas State University, USA. - Cambridge, UK : Burleigh Dodds Science Publishing, 2017. - xxi, 419 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 24 cm. - (Burleigh Dodds Series in Agricultural Science ; number 12)
  Lasītava - 637 ; 20/77
   
 • Heuser, Gustave F. Feeding Poultry : the classic guide to poultry nutrition / Gustave F. Heuser. - Second edition. - Blodgett, Oregon : Norton Creek Press, 2003. - viii, 632 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 23 cm - (Norton Creek Classic)
  Lasītava - 636.5 ; 20/79
   
 • Improving organic animal farming / edited by Mette Vaarst and Stephen Roderick. - Philadelphia, PA : Burleigh Dodds Science Publishing, 2019. - xiv, 390 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 24 cm. - (Burleigh Dodds Series in Agricultural Science ; number 46)
  Lasītava - 636 ; 20/76
   
 • Kleyn, Rick. Chicken Nutrition : a guide for nutritionists and poultry professionals / by Rick Kleyn. - Ashby de la Zouch, Leicesterhire : Context, [2013] - v, 347 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 26 cm
  Lasītava - 636.5 ; 20/67
   
 • Layer Signals : a practical guide to layer focused management / Monique Bestman, Marko Ruis, Jos Heijmans, Koos van Middelkoop ; content editors: Wouter Steenhuisen [un vēl 3 redaktori] ; final editing: Ton van Schie ; English translation: Agrolingua ; illustrations Marinette Hoogendorn ; design Dick Rietveld, Erik de Bruin. - Zutphen : Roodbont Publishers ; Driebergen : Louis Bolk Instituut ; Wageningen : Livestock Research Wageningen UR ; Deventer : GD, [2015] - 119, [1] lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 27 cm. - (Poultry Signals)
  Lasītava - 636.5 ; 20/68
   
 • Lopbarības kvalitātes uzlabošana / Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Latvijas Republikas Zemkopības ministrija. - [Jelgava] : [LLU], 2020. - 1 tiešsaistes resurss (12 lp.) : ilustrācijas, tabulas ; 1,19 MB - (Klimatam draudzīga lauksaimniecības prakse Latvijā)
  E-grāmata (PDF): https://llufb.llu.lv/LLUgramatas/Klimatam-draudz-lauks-prakse-Latvija/Lopbaribas-kvalitates-uzlabosana.pdf
   
 • Molecular and Quantitative Animal Genetics / edited by Hasan Khatib. - Hoboken, New Jersey : Wiley Blackwell, [2015] - xiii, 313 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 28 cm
  Lasītava - 636 ; 20/65
   
 • Nelson, Melissa. The Complete Guide to Poultry Breeds : everything you need to know explained simply / by Melissa Nelson. - Ocala, Florida : Atlantic Publishing Group, [2011] - 287, [1] lpp. : ilustrācijas ; 23 cm
  Lasītava - 636.5 ; 20/80
   
 • Scanes, Colin G. Poultry Science / Colin G. Scanes with Karen D. Christensen. - Fifth edition. - Long Grove, IL : Waveland Press, [2020] - xi, 475 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 26 cm
  Lasītava - 636.5 ; 20/70
   
 • Sheep Nutrition / edited by M. Freer and H. Dove. - Wallingford, Oxon, UK ; New York, NY, USA : CABI Publishing in association with CSIRO Publishing, 2002. - x, 385 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 25 cm
  Lasītava - 636.3 ; 20/73

MEŽSAIMNIECĪBA. MEŽA EKSPLUATĀCIJA

 • Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně = Acta of Mendel University of Agriculture and Forestry Brno / Mendelovy zemědělské a lesnické university v Brně. - Brno : MZLU v Brne, 2004- - sēj. : il., tab. ; 29 cm.
  Izdevums tiešsaistē: http://acta.mendelu.cz/
  67(2019),6. - 2019. - 1401.-1695. lpp.
  68(2020),1. - 2020. - 290 lpp.
  Abonements (161. telpa) - T/741

PĀRTIKAS RŪPNIECĪBA. PĀRTIKAS PRODUKTI

 • Ensuring safety and quality in the production of beef. Volume 2, Quality / edited by Professor Michael E. Dikeman, Kansas State University, USA. - Cambridge, UK : Burleigh Dodds Science Publishing, 2017. - xxi, 419 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 24 cm. - (Burleigh Dodds Series in Agricultural Science ; number 12)
  Lasītava - 637 ; 20/77

ĢEOGRĀFIJA. NOVADPĒTNIECĪBA

 • Pārgājieni : takas, skaistākie skati, iespējas, maršruti. - Rīga : Latvijas Mediji, 2020. - 64 lpp. : ilustrācijas ; 28 cm - (Padoms rokā, ISSN 2661-5436 ; 2020/5 (304))
  Abonements (161. telpa) - Br/20/5

2020. gada oktobra jaunieguvumi

 Vispārīga Satura Uzziņu Izdevumi
 Zinātne. Organizācijas. Intelektuālā Darbība. Dokumenti un Publikācijas
 Informātika. Datortehnika
 Filozofija. Psiholoģija
 Reliģija. Teoloģija
 Sabiedriskās Zinātnes
 Ekonomika. Ekonomikas Zinātnes
 Dabas Zinātnes
 Medicīna. Higiēna. Veselības Aizsardzība
 Veterinārmedicīna
 Tehnika. Tehniskās Zinātnes
 Lauksaimniecība
 Mežsaimniecība. Mežu Ekspluatācija
 Mājturība
 Pārtikas Rūpniecība. Pārtikas Produkti
 Dzērienu Rūpniecība. Mikrobioloģiskā Rūpniecība
 Organizācija un Vadīšana. Uzņēmumu Ekonomika
 Būvniecība
 Transports un Sakari
 Kokapstrādes Rūpniecība
 Mēbeļu Rūpniecība
 Poligrāfiskā Rūpniecība
 Ķīmiskā Rūpniecība
 Dažādas Rūpniecības un Amatniecības Nozares
 Māksla Arhitektūra. Sports. Tūrisms
 Valodniecība. Literatūras zinātne
 Ģeogrāfija. Novadpētniecība
 Vēsture. Arheoloģija

ZINĀTNE. ORGANIZĀCIJAS. INTELEKTUĀLĀ DARBĪBA. DOKUMENTI UN PUBLIKĀCIJAS

 • Gadagrāmata. 2020 / sastādītāji: Ligita Āzena, Kristaps Broks, Daina Daija [un vēl 4 sastādītāji] ; fotogrāfi: Jānis Brencis, Kristaps Broks, Alma Edžiņa ; redaktore Ieva Jansone ; [priekšvārds]: Ojārs Spārītis, Egils Levits ; Latvijas Zinātņu akadēmija. - Rīga : Zinātne, [2020] - 246, [1] lpp., 8 nenumurētas lpp. ielīmes : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 20 cm
  Abonements (161. telpa) - T/133

 

 • Yearbook. 2020 / editorial board: Ojārs Spārītis (editor-in-chief), Ilze Trapenciere, Namejs Zeltiņš ; editor Antra Legzdiņa ; design: Līga Sarkane ; Latvian Academy of Sciences. - [Rīga] : Zinātne, [2020] - 112 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, portreti ; 30 cm
  Abonements (161. telpa) - T/974

SABIEDRISKĀS ZINĀTNES

Socioloģija. Sociālā psiholoģija

 • Ragauskaitė, Aistė. Development of social innovations for proactive empowerment of organizations in rural areas : summary of doctoral dissertation Social Sciences, Management (S 003) / Aistė Ragauskaitė ; scientific supervisor: Prof. dr. Jan Žukovskis ; Vytautas Magnus University = Socialinių inovacijų vystymas kaimiškų vietovių organizacijoms proaktyviai įgalinti : mokslo daktaro disertacija Socialiniai mokslai, vadyba (S 003) / Aistė Ragauskaitė ; mokslinis vadovas: prof. dr. Jan Žukovskis ; Vytauto Didžiojo universitetas. - Kaunas : [Vytautas Magnus University], 2020. - 63 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 21 cm
  Abonements (161. telpa) - D-23782

Izglītība. Pedagoģijas zinātnes

 • Urtāne, Rasma. Baiba : monogrāfija / Rasma Urtāne, Baiba Rivža ; mākslinieciskais noformējums un makets: Jānis Rožukalns ; fotogrāfijas ņemtas no Baibas Rivžas arhīva ; fotogrāfi: Dainis Lapiņš, Jānis Brencis, Alma Edžiņa, Roberts Svižeņecs ; recenzenti: Dr.oec. Elīna Konstantinova, Dr.paed. Ņina Linde, Dr.agr. Dainis Lapiņš. - Rīga : Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmija, 2020. - 431 lpp. : ilustrācijas ; 25 cm
  Abonements (161. telpa) - 20/222
  Lasītava - 33 ; 20/222

EKONOMIKA. EKONOMIKAS ZINĀTNES

 • Urtāne, Rasma. Baiba : monogrāfija / Rasma Urtāne, Baiba Rivža ; mākslinieciskais noformējums un makets: Jānis Rožukalns ; fotogrāfijas ņemtas no Baibas Rivžas arhīva ; fotogrāfi: Dainis Lapiņš, Jānis Brencis, Alma Edžiņa, Roberts Svižeņecs ; recenzenti: Dr.oec. Elīna Konstantinova, Dr.paed. Ņina Linde, Dr.agr. Dainis Lapiņš. - Rīga : Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmija, 2020. - 431 lpp. : ilustrācijas ; 25 cm
  Abonements (161. telpa) - 20/222
  Lasītava - 33 ; 20/222

Zeme un nekustamais īpašums. Reģionālā ekonomika

Lauksaimniecības ekonomika. Pārtikas komplekss

 • Zdanovskis, Kristaps. Lauksaimnieku nevalstisko organizāciju darbības pilnveidošanas iespējas Latvijā = Opportunities for Enhancing the Performance of Farmers Non-Governmental Organisations in Latvia : promocijas darbs zinātniskā doktora grāda zinātnes doktora (Ph.D.) ekonomikā un uzņēmējdarbībā iegūšanā / Kristaps Zdanovskis ; promocijas darba vadītājs Dr.oec. Irina Pilvere ; Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultāte. Ekonomikas un reģionālās attīstības institūts. - Jelgava : [izgatavotājs nav zināms], 2020. - 192 lp., 8 nenumurētas lp. : diagrammas, ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 31 cm
  Promocijas darbs tiešsaistē LLU Fundamentālās bibliotēkas tīklā (PDF) (Resurss pieejams tikai no LLU Fundamentālās bibliotēkas datoriem): https://llufb.llu.lv/disertacijas/LLU-bibliotekas-tikla/Kristaps_Zdanovskis_promocijas_darbs_2020_ESAF_LLU_bibl_tikla.pdf
  Lasītava - D/20/5
   
 • Zdanovskis, Kristaps. Lauksaimnieku nevalstisko organizāciju darbības pilnveidošanas iespējas Latvijā : promocijas darba kopsavilkums zinātniskā doktora grāda zinātnes doktora (Ph.D.) ekonomikā un uzņēmējdarbībā iegūšanā = Opportunities for Enhancing the Performance of Farmers Non-Governmental Organisations in Latvia : summary of the doctoral thesis for acquiring a doctoral degree in economics and business (Ph.D.) / Kristaps Zdanovskis ; promocijas darba zinātniskā vadītāja Dr.oec. Irina Pilvere ; oficiālie recenzenti: Dr.oec. Ingrīda Jakušonoka, Dr.oec. Lienīte Litavniece, Dr. Vlada Vitunskiene ; Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultāte. - Jelgava : [Latvijas Lauksaimniecības universitāte], 2020. - 137 lpp. : diagrammas, shēmas, tabulas ; 21 cm
  Pilns teksts (promocijas darba kopsavilkums): https://llufb.llu.lv/dissertation-summary/agricultural-economic/Kristaps_Zdanovskis_prom_darba_kopsavilkums2020_LLU_ESAF_Latvia.pdf
  Abonements (161. telpa) - D/20/5

MEDICĪNA. HIGIĒNA. VESELĪBAS AIZSARDZĪBA

 • Animal-Origin Viral Zoonoses / editors Yashpal Singh Malik, Raj Kumar Singh, Kuldeep Dhama. - Singapore : Springer Nature Singapore, [2020] - xv, 378 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 25 cm. - (Livestock Diseases and Management)
  Lasītava - 61 ; 20/221

Pārtikas higiēna, pārtikas drošums

VETERINĀRMEDICĪNA

 • Animal-Origin Viral Zoonoses / editors Yashpal Singh Malik, Raj Kumar Singh, Kuldeep Dhama. - Singapore : Springer Nature Singapore, [2020] - xv, 378 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 25 cm. - (Livestock Diseases and Management)
  Lasītava - 61 ; 20/221

TEHNIKA. TEHNISKĀS ZINĀTNES

Ūdenssaimniecība. Sanitārā tehnika

LAUKSAIMNIECĪBA

Lauksaimniecības uzņēmumu organizācija un ekonomika

 • Lauksaimniecības bruto segumu aprēķini par ... gadu / SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs". - Ozolnieki : Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs, 2016- - Sējumi : diagrammas, ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 30 cm
  2019. - 2020. - 122 lpp.
  Abonements (161. telpa) - T/965
  Abonements/Arhīvs - T/965

Agrotehnika. Zemkopība

 • Koefs, Herberts H. Koefa praktiskā biodinamika : augsne, komposts, preparāti, ražas kvalitāte / Herberts H. Koefs ; tulkojusi Dzintra Īrisa Porītere. - Rīga : Alis, [2020] - 180 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 22 cm
  Abonements/Arhīvs - 20/225

 

 • Sējas un ražas avīze. - Rīga : Lauku Avīze. - Sējumi : ilustrācijas, tabulas ; 28 cm - (Lauku avīzes tematiskā avīze, ISSN 1407-4338)
  2021. - 2020. - 64 lpp.
  Abonements (161. telpa) - Br/07/16

Augu aizsardzība

Augkopība

Zvejniecība. Zivkopība

 • Gliemeņu audzēšana - jauna akvakultūras apakšnozare Baltijas jūrā / ievadvārdi: Karls Hemiltons (Carl Hamilton) ; grafiskā apdare: Gandrs poligrāfija. - [Saldus] : [Kurzemes plānošanas reģions], [2013?] - 28, [1] lpp. : ilustrācijas ; 30 cm
  Abonements/Arhīvs - 20/224

MEŽSAIMNIECĪBA. MEŽA EKSPLUATĀCIJA

PĀRTIKAS RŪPNIECĪBA. PĀRTIKAS PRODUKTI

ORGANIZĀCIJA UN VADĪŠANA. UZŅĒMUMU EKONOMIKA

BŪVNIECĪBA

MĀKSLA. ARHITEKTŪRA. SPORTS. TŪRISMS

Pilsētbūvniecība. Ainavu arhitektūra

Arhitektūra

 • Truong, Quang. Composite Architecture : building and design with carbon fiber and FRPs / Quang Truong. - Basel : Birkhäuser, [2020] - 311, [1] lpp. : ilustrācijas, plāni ; 28 cm
  Lasītava - 72 ; 20/220

VALODNIECĪBA. LITERATŪRAS ZINĀTNE

Valodniecība

 • Laipa, A1 : latviešu valoda : mācību grāmata / Ilze Auziņa ... [u.c.] ; [projekta vadītāja Vineta Vaivade ; dizains Edgars Švanks ; redaktore Skaidrīte Ivanišaka]. - Rīga : Latviešu valodas aģentūra, c2014 - 184 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 30 cm.
  Abonements (161. telpa) - 20/226
  Mācību literatūras abonements (76. telpa)

Literatūras teorija, literatūras vēsture, kritika

 • Starp teksta baudu un dzimumdiferences kaislībām : veltījums akadēmiķei profesorei Ausmai Cimdiņai = Between the Pleasure of the Text and Passions of Gender Differences : a festschrift in honour of Professor Ausma Cimdiņa / sastādītāja un zinātniskā redaktore: Dr. philol. Janīna Kursīte-Pakule ; redakcijas kolēģija: Dr.phil. Ella Buceniece, Dr. Anna Katherine Isaacs, Dr.philol. Ieva Kalniņa [un vēl 7 redaktori] ; bibliogrāfiju veidojušas Anastasija Vedela, Jana Klebā, Renāte Visocka, Dita Tretjakova ; literārā redaktore Gita Kļaviņa ; vāka dizainu veidojusi Baiba Lazdiņa. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, [2020] - 391 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 25 cm
  Abonements (161. telpa) - 20/223

ĢEOGRĀFIJA. NOVADPĒTNIECĪBA

 • Jelgavnieki 1918-2019 / atbildīgā par izdevumu Marija Kaupere ; foto un teksts Dzintra Žvagiņa ; redaktore Anna Vulāne ; tulkojums angļu valodā Marta Vēbere ; māksliniece Daiga Brinkmane. - [Jelgava] : [Ģ. Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs], [2020] - 366, [1] lpp. : fotogrāfijas ; 28 cm
  Abonements (161. telpa) - 20/227

 

2020. gada decembra jaunieguvumi

 Vispārīga Satura Uzziņu Izdevumi
 Zinātne. Organizācijas. Intelektuālā Darbība. Dokumenti un Publikācijas
 Informātika. Datortehnika
 Filozofija. Psiholoģija
 Reliģija. Teoloģija
 Sabiedriskās Zinātnes
 Ekonomika. Ekonomikas Zinātnes
 Dabas Zinātnes
 Medicīna. Higiēna. Veselības Aizsardzība
 Veterinārmedicīna
 Tehnika. Tehniskās Zinātnes
 Lauksaimniecība
 Mežsaimniecība. Mežu Ekspluatācija
 Mājturība
 Pārtikas Rūpniecība. Pārtikas Produkti
 Dzērienu Rūpniecība. Mikrobioloģiskā Rūpniecība
 Organizācija un Vadīšana. Uzņēmumu Ekonomika
 Būvniecība
 Transports un Sakari
 Kokapstrādes Rūpniecība
 Mēbeļu Rūpniecība
 Poligrāfiskā Rūpniecība
 Ķīmiskā Rūpniecība
 Dažādas Rūpniecības un Amatniecības Nozares
 Māksla Arhitektūra. Sports. Tūrisms
 Valodniecība. Literatūras zinātne
 Ģeogrāfija. Novadpētniecība
 Vēsture. Arheoloģija

INFORMĀTIKA. DATORTEHNIKA

SABIEDRISKĀS ZINĀTNES

Tiesības. Juridiskās zinātnes

 • Briede, Jautrīte. Administratīvais akts / Jautrīte Briede ; literārā redaktore Agija Kalme ; Indulis Martinsons, vāka noformējums. - Rīga : Latvijas Vēstnesis, 2003. - 176 lpp. ; 21 cm. - (Latvijas Vēstneša bibliotēka)
  Abonements (161. telpa) - 311664
   
 • Paršova, Velta. Nekustamo īpašumu formēšana un reģistrācija kadastrā (1991. - 2004.) : mācību līdzeklis LLU Lauku inženieru, Ekonomikas un citu fakultāšu studentiem, maģistrantiem, praktizējošiem speciālistiem / Velta Paršova ; Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Zemes ierīcības un ģeodēzijas katedra. - Jelgava : Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 2004. - 88 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 30 cm
  Abonements (161. telpa) - 311653

 
Izglītība. Pedagoģijas zinātnes

EKONOMIKA. EKONOMIKAS ZINĀTNES

Darbs. Darba ekonomika

 • Drobne, Samo. Accessibility and Flow of Human Resources between Slovenian Regions / Samo Drobne, Marija Bogataj ; editors: Lorenzo Brian Ros McDonnell, Robert Vodopivec ; University of Ljubljana. Faculty of Civil and Geodetic Engineering (UL, FGG) and Mediterranean Institute for Advanced Studies (MEDIFAS). - Ljubljana : University of Ljubljana ;Šampeter pri Gorici : Mediterranean Institute for Advanced Studies, 2011. - vii, 84, 9 lpp. : kartogrammas, tabulas ; 24 cm
  Abonements (161. telpa) - 311661

 Zeme un nekustamais īpašums. Reģionālā ekonomika

 • Auziņš, Armands. Evaluation methodology of land use efficiency in land management : summary of the doctoral thesis / Armands Auziņš ; scientific supervisor Jānis Vanags ; Riga Technical University. Faculty of Engineering Economics and Management. Institute of the Civil Engineering and Real Estate Economics. Department of the Civil Construction and Real Estate Economics and Management. - Riga : RTU Press, 2013. - 51 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm.
  Abonements (161. telpa) - D/20/6
  Lasītava - D/20/6
   
 • Baltic Surveying '06 : proceedings of International Scientific-Methodical Conference on the Land Management 17-19 May, 2006 = Материалы научно-методической конференции по вопросам землеустройства, состоявшейся 17-19 мая 2006 года / Estonian University of Life Sciences. Department of Geomatics ; compiled by Siim Maasikamäe. - Tartu : Estonian University of Life Sciences, 2006. - 92 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 30 cm
  Abonements (161. telpa) - 311643
   
 • Baltic Surveying '09 : proceedings of International Scientific-Methodical Conference on the Land Management 13-15 May, 2009 = Материалы научно-методической конференции по вопросам землеустройства, состоявшейся 13-15 мая 2009 года / Estonian University of Life Sciences. Department of Geomatics; compiled by Natalja Liba. - Tartu : Estonian University of Life Sciences, 2009. - 112 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 30 cm
  Abonements (161. telpa) - 311645
   
 • Baltic Surveying 2013 : proceedings of the International Scientific Methodical Conference / Aleksandras Stulginskis University. Water and Land Management Faculty. Institute of Land Use Planning and Geomatics ; compiled by: Aurdius Aleknavičius. - Kaunas : Akademija, 2013. - 169 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 29 cm. - (Baltic surveying, ISSN 2243-5999 ; volume 2013)
  Abonements (161. telpa) - 13/352
  Lasītava - 332 ; 13/352
   
 • International Scientific-Methodical Conference "Land Reform and Land Management '01" : proceedings / responsible for publication editing Antanas Miknius = Труды международной научно-методической конференции "Земельная реформа и землеустройство '01" / ответственный за издание Антанас Микнюс. - Kaunas-Akademija : Lithuanian University of Agriculture, 2001. - 104 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 29 cm
  Abonements (161. telpa) - 311650
   
 • Malacanovs, Aivars. The Adjustment of Cadastre Register of Latvia in Accordance with Effective Legislation and Development of Cadastre Register in the Future : master of science thesis in Land Management / Aivars Malacanovs ; supervisor: Hans Mattsson ; Royal Institute of Technology. Department of Infrastructure. - Stockholm : Royal Institute of Technology, 2002. - 49 lp., 16 nenumurētas lp. ielīmes : ilustrācijas, tabulas ; 30 cm. - (Trita-INFRA EX / Royal Institute of Technology. Department of Infrastructure, ISSN 1651-0194 ; 02-068)
  Abonements (161. telpa) - 311655
   
 • Paršova, Velta. Nekustamo īpašumu formēšana un reģistrācija kadastrā (1991. - 2004.) : mācību līdzeklis LLU Lauku inženieru, Ekonomikas un citu fakultāšu studentiem, maģistrantiem, praktizējošiem speciālistiem / Velta Paršova ; Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Zemes ierīcības un ģeodēzijas katedra. - Jelgava : Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 2004. - 88 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 30 cm
  Abonements (161. telpa) - 311653
   
 • 51. RTU Starptautiskā zinātniskā konference : RTU IEVF Ekonomikas un uzņēmējdarbības zinātniskā konference (SCEE '2010), 2010. gada 15.-16. oktobris, Rīga : apakšsekcijas "Nekustamā īpašuma ekonomika un būvuzņēmējdarbība" konferences rakstu krājums / Rīgas Tehniskā universitāte. Inženierekonomikas un vadības fakultāte. Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts = 51th International scientific conference of Riga Tehnical University : RTU FEEM scientific conference on economics and entrepreneurship (SCEE '2010), 15-16 October, 2010, Riga : subsection "Real estate economics and building entrepreneurship" conference proceedings / Riga Technical University. Faculty of Engineering economics and management. Insitute of Building entrepreneurship and real estate economics. - Rīga : RTU izdevniecība, 2010. - 94 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 25 cm.
  Abonements (161. telpa) - 311658
   
 • 3rd Cadastral Congress, November 23-25, 2011, Warsaw, Poland : proceedings / FIG (International Federation of Surveyors), Stowarzyszenie Geodetów Polskich (Association of Polish Surveyors), Gŀowny Urząd Geodezji i Kartografii (Head Office of Geodesy and Cartography). - [Warsaw] : [Association of Polish Surveyors], [2011]. - 332 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 25 cm
  Abonements (161. telpa) - 20/239
   
 • Волгирева, Галина Павловна. Земельные реформы начала и конца XX века в России / Г.П. Волгирева, О.А. Пасько. - Томск : ДЕМОС, 2014. - 203 lpp. : ilustrācijas, portreti, tabulas ; 30 cm
  Abonements (161. telpa) - 20/238
   
 • Земельная реформа: от монополии государства к многообразию форм собственности : коллективная монография / под общей редакцией В.Н. Хлыстуна ; Самарский федеральный исследовательский центр Российской академии наук ; рецензенты: д.э.н., прфессор, ректор Латвийского сельскохозайственного университета И. Пилвере, д.э.н., декан экономического факультета ФГБОУ ВО "Самарский государственный университет" О.В. Мамай. - Самара : Издательство Самарского федерального исследовательского центра Российской академии наук, 2020. - 2 sējumi : diagrammas, ilustrācijas, portreti, tabulas ; 21 cm
  Lasītava - 332 ; 20/241
   
 • Система державного земельного кадастру: основні напрями функціонування та ефективного використання = System of the State Land Cadastre: main directions of functioning and efficient use : монографія / автори: М.Г. Ступень [un vēl 14 autori] ; Львівський національний аграрний університет. - Львів : Ліга-Прес, 2017. - 226 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 21 cm
  Abonements (161. telpa) - 311665

DABAS ZINĀTNES

Astronomija. Ģeodēzija. Kartogrāfija

 • Baltic Surveying '06 : proceedings of International Scientific-Methodical Conference on the Land Management 17-19 May, 2006 = Материалы научно-методической конференции по вопросам землеустройства, состоявшейся 17-19 мая 2006 года / Estonian University of Life Sciences. Department of Geomatics ; compiled by Siim Maasikamäe. - Tartu : Estonian University of Life Sciences, 2006. - 92 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 30 cm
  Abonements (161. telpa) - 311643
   
 • Baltic Surveying '09 : proceedings of International Scientific-Methodical Conference on the Land Management 13-15 May, 2009 = Материалы научно-методической конференции по вопросам землеустройства, состоявшейся 13-15 мая 2009 года / Estonian University of Life Sciences. Department of Geomatics; compiled by Natalja Liba. - Tartu : Estonian University of Life Sciences, 2009. - 112 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 30 cm
  Abonements (161. telpa) - 311645
   
 • Baltic Surveying 2013 : proceedings of the International Scientific Methodical Conference / Aleksandras Stulginskis University. Water and Land Management Faculty. Institute of Land Use Planning and Geomatics ; compiled by: Aurdius Aleknavičius. - Kaunas : Akademija, 2013. - 169 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 29 cm. - (Baltic surveying, ISSN 2243-5999 ; volume 2013)
  Abonements (161. telpa) - 13/352
  Lasītava - 332 ; 13/352
   
 • Jansone, Anita. Kadastra kartes novērtēšana : promocijas darbs Datorzinātņu doktora (Dr. sc. comp.) zinātniskā grāda iegūšanai : nozare: datorzinātnes, apakšnozare: datu apstrādes sistēmas un datortīkli / Anita Jansone ; Latvijas Universitāte. Fizikas un matemātikas fakultāte ; zinātniskais vadītājs: Juris Borzovs. - Rīga, 2008. - 218 lp. : diagrammas, ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 31 cm + pielikums ([71] lp. : il.).
  Lasītava - D/20/7
   
 • Štrauhmanis, Jānis. Institūts Rīga-Brisele / Jānis Štrauhmanis = The Institute Riga-Brussels / Janis Strauchmanis. - Rīga : Principāls, 2005. - 136 lpp. : ilustrācijas, kartes, portreti ; 21 cm.
  Abonements (161. telpa) - 311663
   
 • UNESCO pasaules mantojuma sarakstā iekļautais Strūves ģeodēziskais loks Latvijā = The Struve Geodetic Arc in Latvia included on the world heritage list of the UNESCO / [brošūru sagatavoja Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija]. - [Rīga : Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija, 2008]. - 16 lpp. : ilulstrācijas, kartes ; 30 cm.
  Abonements (161. telpa) - 20/237

MĀJTURĪBA

Kulinārija

 • Šokolāde : dāvanām, rotājumiem, gardumiem, skaistumam. - Rīga : Latvijas Mediji, 2020. - 64 lpp. : ilustrācijas ; 28 cm - (Padoms rokā, ISSN 1407-4338 ; 2020/12 (311))
  Abonements (161. telpa) - Br/20/11

PĀRTIKAS RŪPNIECĪBA. PĀRTIKAS PRODUKTI

 • Šokolāde : dāvanām, rotājumiem, gardumiem, skaistumam. - Rīga : Latvijas Mediji, 2020. - 64 lpp. : ilustrācijas ; 28 cm - (Padoms rokā, ISSN 1407-4338 ; 2020/12 (311))
  Abonements (161. telpa) - Br/20/11

ORGANIZĀCIJA UN VADĪŠANA. UZŅĒMUMU EKONOMIKA

 • 51. RTU Starptautiskā zinātniskā konference : RTU IEVF Ekonomikas un uzņēmējdarbības zinātniskā konference (SCEE '2010), 2010. gada 15.-16. oktobris, Rīga : apakšsekcijas "Nekustamā īpašuma ekonomika un būvuzņēmējdarbība" konferences rakstu krājums / Rīgas Tehniskā universitāte. Inženierekonomikas un vadības fakultāte. Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts = 51th International scientific conference of Riga Tehnical University : RTU FEEM scientific conference on economics and entrepreneurship (SCEE '2010), 15-16 October, 2010, Riga : subsection "Real estate economics and building entrepreneurship" conference proceedings / Riga Technical University. Faculty of Engineering economics and management. Insitute of Building entrepreneurship and real estate economics. - Rīga : RTU izdevniecība, 2010. - 94 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 25 cm.
  Abonements (161. telpa) - 311658

MĀKSLA. ARHITEKTŪRA. SPORTS. TŪRISMS

Pilsētbūvniecība. Ainavu arhitektūra

 • Zasady projektowania terenów zurbanizowanych : monografia / autorzy: Dr.inż. Stanisław Bacior [un vēl 4 autori] ; pod redakcją Urszuli Litwin ; recenzenci: Prof. Dr.hab.inż. Zbigniew Piasek, Prof. Dr.hab. Jerzy Hetman. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, 2015. - 1 CD (312 lpp.) : diagrammas, ilustrācijas, plāni, tabulas ; 12 cm
  Abonements (161. telpa) - E/294

 
Arhitektūra

 • Eiropas kultūras mantojuma dienas. 2020, Būvkultūra = Baukultur / dizains: Daniela Treija ; ievadvārdi: Juris Dambis. - Rīga : Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde, 2020. - 152 lpp. : ilustrācijas ; 27 x 14 cm
  Lasītava - 72 ; 20/240

 

2019. gada janvāra jaunieguvumi

 Vispārīga Satura Uzziņu Izdevumi
 Zinātne. Organizācijas. Intelektuālā Darbība. Dokumenti un Publikācijas
 Informātika. Datortehnika
 Filozofija. Psiholoģija
 Reliģija. Teoloģija
 Sabiedriskās Zinātnes
 Ekonomika. Ekonomikas Zinātnes
 Dabas Zinātnes
 Medicīna. Higiēna. Veselības Aizsardzība
 Veterinārmedicīna
 Tehnika. Tehniskās Zinātnes
 Lauksaimniecība
 Mežsaimniecība. Mežu Ekspluatācija
 Mājturība
 Pārtikas Rūpniecība. Pārtikas Produkti
 Dzērienu Rūpniecība. Mikrobioloģiskā Rūpniecība
 Organizācija un Vadīšana. Uzņēmumu Ekonomika
 Būvniecība
Transports un Sakari
Kokapstrādes Rūpniecība
Mēbeļu Rūpniecība
Poligrāfiskā Rūpniecība
Ķīmiskā Rūpniecība
Dažādas Rūpniecības un Amatniecības Nozares
 Māksla Arhitektūra. Sports. Tūrisms
 Valodniecība. Literatūras zinātne
 Ģeogrāfija. Novadpētniecība
 Vēsture. Arheoloģija

VISPĀRĪGA SATURA UZZIŅU IZDEVUMI

 • Nacionālā enciklopēdija. Latvija / galvenais redaktors Valters Ščerbinskis ; redaktores: Anda Feščenko, Ilze Fogele, Ieva Heimane [un vēl 3 redaktori] ; dizainere Anna Aizsilniece ; personu rādītāja veidotāja Elita Egle ; konsultants Valdis Veilands. - Rīga : Latvijas Nacionālā bibliotēka, 2018. - 862 lpp. : faksimili, ilustrācijas, kartes, portreti, tabulas ; 25 cm
  Bibliogrāfiskās informācijas nodaļa - 18/487
  Abonements - 18/487
  Lasītava - (031) ; 18/487 

ZINĀTNE. ORGANIZĀCIJAS. INTELEKTUĀLĀ DARBĪBA. DOKUMENTI UN PUBLIKĀCIJAS

 • Ruks, Māris. 25 gadi sektā / Māris Ruks ; Armanda Ērgļa vāka dizains. - Rīga : Antava, [2018] - 330, [4] lpp. : ilustrācijas, portreti ; 21 cm
  Abonements - 19/26
   
 • Tabūns, Pēteris. Latvijas "Dzīvības stratēģija" / Pēteris Tabūns ; literārā redaktore Žanna Migla ; foto: Māris Kiseļevs un no Pētera Tabūna personīgā arhīva. - [Burtnieku novads] : [Pēteris Tabūns], [2018] - 360, [3] lpp. : ilustrācijas, portreti ; 31 cm
  Abonements - 19/9

FILOZOFIJA. PSIHOLOĢIJA

 • Mensons, Marks. Smalkā "pofigisma" māksla : paradoksāls veiksmīgas dzīvošanas veids / Marks Mensons ; no angļu valodas tulkojusi Aija Rožlapa ; Renātes Rapšas grafiskais dizains. - [Rīga] : Sētava, [2018] - 213 lpp. : ilustrācijas ; 25 cm
  Abonements - 19/18
   
 • Šlāpins, Ilmārs. Latvietis. 100 nacionālās īpatnības / sastādījis, skaidrojis un komentējis Ilmārs Šlāpins ; ilustrējis Reinis Pētersons ; tulkojis angļu valodā Juris Kaža. - [Jūrmala] : Satura darbnīca TAPT, [2018] - 1 sējums (nenumurētas lpp.) : ilustrācijas ; 25 cm
  Abonements - 19/13
  Lasītava - 316 ; 19/13
   
 • Zusta, Zane. Tarakāni manā galvā : stāsti par sievietēm / Zane Zusta, Diāna Zande ; ilustrāciju autore Līva Ozola ; vāka dizains: Dagnis Skurbe ; grāmatas dizains: Vita Lēnerte ; vāka attēls: Mārtiņš Cīrulis ; redaktore Gunta Šustere. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2018] - 221, [2] lpp. : ilustrācijas ; 23 cm
  Abonements - 19/21

RELIĢIJA. TEOLOĢIJA

 • Rubenis, Andris. Mīts - senais un modernais : senais mīts mūsos un mēs mītiskajā pasaulē / Andris Rubenis ; redaktore Inta Rozenvalde ; māksliniece Linda Lagzdiņa Rubene ; Latvijas Mākslas akadēmija. - Rīga : Al secco, 2018. - 264 lpp. : ilustrācijas, portrets ; 25 cm
  Abonements - 19/17

SABIEDRISKĀS ZINĀTNES

Socioloģija. Sociālā psiholoģija

 • Pauli, Gunters. Zilā ekonomika 3.0 : zinātnes, inovāciju un uzņēmējdarbības apvienojums rada jaunu biznesa modeli, kas pārveido sabiedrību / Gunters Pauli ; no angļu valodas tulkojušas: Ieva Zālīte un Irīda Bauze ; redaktori: Dace Markota un Gints Tenbergs. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2018] - 319, [1] lpp. : tabulas ; 25 cm
  Abonements - 19/20
 • Šlāpins, Ilmārs. Latvietis. 100 nacionālās īpatnības / sastādījis, skaidrojis un komentējis Ilmārs Šlāpins ; ilustrējis Reinis Pētersons ; tulkojis angļu valodā Juris Kaža. - [Jūrmala] : Satura darbnīca TAPT, [2018] - 1 sējums (nenumurētas lpp.) : ilustrācijas ; 25 cm
  Abonements - 19/13
  Lasītava - 316 ; 19/13

Politika

 • Andrejevs, Georgs. Man dāvātais laiks / Georgs Andrejevs ; redaktore Zaiga Lasenberga ; Eduarda Groševa vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2018] - 1214, [2] lpp., 112 nenumurētas lpp. ielīmes : ilustrācijas ; 25 cm
  Abonements - 19/14
  Lasītava - 32 ; 19/14
   
 • Ruks, Māris. 25 gadi sektā / Māris Ruks ; Armanda Ērgļa vāka dizains. - Rīga : Antava, [2018] - 330, [4] lpp. : ilustrācijas, portreti ; 21 cm
  Abonements - 19/26
   
 • Šāberte, Baiba. Gunārs Astra. Sirdsapziņas cietumnieks / Baiba Šāberte ; atbildīgā redaktore Eva Jansone. - Rīga : Jumava, [2018] - 326, [2] lpp., 8 nenumurētas lpp. ielīmes : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 24 cm
  Abonements - 19/16

Izglītība. Pedagoģijas zinātnes

 • Boldiševica, Madara. Mācību video izmantošana pieaugušo interešu izglītībā / Madara Boldiševica ; redaktore: Dr.paed. Vija Dišlere ; zinātniskie recenzenti: Dr.paed. Baiba Briede, Dr.paed. Nataļja Vronska ; vāka dizains Madara Boldiševica. - Jelgava : Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 2018. - 103 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 21 cm + 1 DVD
  Abonements - 19/33
  Lasītava - 37 ; 19/33
   
 • Research for Rural Development 2018 : annual 24th International Scientific Conference Proceedings. Volume 2 / Latvia University of Life Sciences and Technologies. - Jelgava : Latvia University of Life Sciences and Technologies, 2018. - 284 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, kartes, tabulas ; 30 cm
  Izdevums tiešsaistē: http://llufb.llu.lv/conference/Research-for-Rural-Development/2018/LatviaResRuralDev_24th_2018_vol2.pdf
  Abonements - 19/35
  Lasītava - 63 ; 19/35
   
 • Ruks, Māris. 25 gadi sektā / Māris Ruks ; Armanda Ērgļa vāka dizains. - Rīga : Antava, [2018] - 330, [4] lpp. : ilustrācijas, portreti ; 21 cm
  Abonements - 19/26

Etnogrāfija. Folklora

 • Kursīte, Janīna. Dainu kodekss : [vārdnīca] / Janīna Kursīte ; zinātniskās recenzentes: Baiba Krogzeme-Mosgorda, Elga Melne, Beatrise Reidzāne ; Oskars Stalidzāns, dizains. - Rīga : Rundas, 2018. - 798 lpp. ; 25 cm
  Bibliogrāfiskās informācijas nodaļa - 19/29
   
 • Leiškalne-Roka, Guna. Stils : noteikumi, prakse, konteksts / teksts: Guna Leiškalne-Roka, Deniss Ševeļovs, Jūlija Malahova ; galvenā redaktore Guna Leiškalne-Roka ; literārā redaktore Ulla Vaite ; dizains: Madara Krieviņa ; ilustrācijas: Alīna Grinpauka ; foto: Vika Anisko, Sofija Lukjanska, Polina Viļjuna ; ievads: Aleksandrs Vasiļjevs. - Rīga : Stila ceļvedis, 2018. - 191 lpp. : ilustrācijas, fotogrāfijas ; 22 cm
  Abonements - 19/25
   
 • Pīgozne, Ieva. Latviešu apģērbs / Ieva Pīgozne ; Ilzes Isakas grāmatas dizains un vāka dizains ; fotogrāfiju autori: Līga Palma, Eduards Groševs, Ieva Pīgozne [un vēl 7 fotogrāfi] ; redaktore Ilze Sausiņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2018] - 79 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 30 cm
  Abonements - 19/10
   
 • Rubenis, Andris. Mīts - senais un modernais : senais mīts mūsos un mēs mītiskajā pasaulē / Andris Rubenis ; redaktore Inta Rozenvalde ; māksliniece Linda Lagzdiņa Rubene ; Latvijas Mākslas akadēmija. - Rīga : Al secco, 2018. - 264 lpp. : ilustrācijas, portrets ; 25 cm
  Abonements - 19/17
   
 • Smilga, Baiba. Culinary guide of Straupe : recipes : sights of interest and useful information for travellers / text and recipes: Baiba Smilga. - Pārgaujas novads : [Pārgaujas novada pašvaldība], 2018. - 38 lpp. : ilustrācijas, kartes ; 21 cm
  Abonements/Arhīvs - 19/4
   
 • Smilga, Baiba. Kulinarischer Reiseführer von Straupe : Rezepte : Sehenswürdigkeiten von Interesse und nützliche informationen für Reisende / Text und Rezepte: Baiba Smilga. - Pārgaujas novads : [Pārgaujas novada pašvaldība], 2018. - 38 lpp. : ilustrācijas, kartes ; 21 cm
  Abonements/Arhīvs - 19/5
   
 • Smilga, Baiba. Straupes kulinārais ceļvedis : receptes : apskates objekti un ceļotājiem noderīga informācija / teksts un receptes: Baiba Smilga. - Pārgaujas novads : [Pārgaujas novada pašvaldība], 2018. - 38 lpp. : ilustrācijas, kartes ; 21 cm
  Abonements/Arhīvs - 19/3
   
 • Šlāpins, Ilmārs. Latvietis. 100 nacionālās īpatnības / sastādījis, skaidrojis un komentējis Ilmārs Šlāpins ; ilustrējis Reinis Pētersons ; tulkojis angļu valodā Juris Kaža. - [Jūrmala] : Satura darbnīca TAPT, [2018] - 1 sējums (nenumurētas lpp.) : ilustrācijas ; 25 cm
  Abonements - 19/13
  Lasītava - 316 ; 19/13

EKONOMIKA. EKONOMIKAS ZINĀTNES

Lauksaimniecības ekonomika. Pārtikas komplekss

Tirgus. Cenas. Starptautiskās ekonomiskās attiecības

 • The state of agricultural commodity markets / Food and Agriculture Organization of the United Nations. - Rome : FAO, 2004-. - sēj. : tab., diagr. ; 30 cm.
  Pilns teksts (2018): http://www.fao.org/3/I9542EN/i9542en.pdf
  2018. - 2018. - 92 lpp.
  Apvienoto Nāciju Pārtikas un lauksaimniecības organizācijas depozītbibliotēka - 339 ; T/773

DABAS ZINĀTNES

Vide. Dabas aizsardzība

 • Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas iespējas ar klimatam draudzīgu lauksaimniecību un mežsaimniecību Latvijā : monogrāfija / galvenais redaktors Pēteris Rivža ; monogrāfijas autori Bērziņa Laima, Degola Lilija, Grīnberga Linda [un vēl 9 autori] ; recenzenti Dr.oec. Irina Pilvere, Dr.sc.ing. Gaidis Klāvs. - Jelgava : Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 2018. - 304 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 25 cm
  Abonements - 19/34
  Lasītava - 502/504 ; 19/34
  Mācību literatūras abonements (76. telpa)

Botānika

MEDICĪNA. HIGIĒNA. VESELĪBAS AIZSARDZĪBA

 • Andrejevs, Georgs. Man dāvātais laiks / Georgs Andrejevs ; redaktore Zaiga Lasenberga ; Eduarda Groševa vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2018] - 1214, [2] lpp., 112 nenumurētas lpp. ielīmes : ilustrācijas ; 25 cm
  Abonements - 19/14
  Lasītava - 32 ; 19/14
   
 • O'Braiens, Toms. Zāles autoimunitātei : kā apturēt autoimūnos bojājumus, pirms tie pārtop slimībā / Toms O'Braiens ; no angļu valodas tulkojusi Dace Vanaga ; redaktors Elviss Ozols ; Māra Garjāņa vāka dizains. - [Rīga] : Lietusdārzs, [2018] - 327, [1] lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 23 cm
  Abonements - 19/23

VETERINĀRMEDICĪNA

LAUKSAIMNIECĪBA

 • Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas iespējas ar klimatam draudzīgu lauksaimniecību un mežsaimniecību Latvijā : monogrāfija / galvenais redaktors Pēteris Rivža ; monogrāfijas autori Bērziņa Laima, Degola Lilija, Grīnberga Linda [un vēl 9 autori] ; recenzenti Dr.oec. Irina Pilvere, Dr.sc.ing. Gaidis Klāvs. - Jelgava : Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 2018. - 304 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 25 cm
  Abonements - 19/34
  Lasītava - 502/504 ; 19/34
  Mācību literatūras abonements (76. telpa)

Lauksaimniecības mehanizācija. Lauksaimniecības mašīnas

Agrotehnika. Zemkopība

Augu aizsardzība

Dārzkopība

 • Dārzkopja padomnieks. 2019 / rakstu autori: Inese Drudze, Ilona Klovāne un Inita Šteinberga ; foto: Valdis Semjonovs, Uldis Muzikants ; atbildīgā redaktore Jūlija Dibovska. - Rīga : Latvijas Mediji, 2019. - 205, [2] lpp. : ilustrācijas ; 20 cm
  Abonements/Arhīvs - T/355
   
 • Daudzgadīgo ziedošo augu joslas - rīks kaitēkļu ierobežošanas uzlabošanai ābeļu stādījumos : funkcionālā agrobioloģiskā daudzveidība / Lukas Pfiffner [un vēl 5 autori] ; Research Institute of Organic Agriculture FiBL, SIA "Latvijas Augu aizsardzības pētniecības centrs" ; tulkojums uz latviešu valodu: Edīte Jākobsone, Jānis Gailis, Laura Ozoliņa-Pole, Jānis Jaško. - Fric, Switzerland : Research Institute of Organic Agriculture FiBL ; Rīga : Latvijas Augu aizsardzības pētniecības centrs, [2018] - 15, [1] lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 30 cm. - (Rokasgrāmata ; No. 1116 (2018))
  Abonements/Arhīvs - 19/1
   
 • Dēķena, Dzintra. Plūmju potcelmu ietekme uz šķirņu ziemcietību un ražu : promocijas darba kopsavilkums Dr.agr. zinātniskā grāda iegūšanai = The influence of plum rootstocks on the winterhardiness and yield of cultivars : summary of the Doctoral Thesis for the scientific degree Dr.agr. / Dzintra Dēķena ; darba zinātniskais vadītājs Prof., Dr.biol. Ina Alsiņa ; darba recenzenti: Dr.biol. Edīte Kaufmane, Dr.agr. Māra Skrīvele, Dr.biol. Uldis Kondratovičs ; Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Lauksaimniecības fakultāte. - Jelgava : [Latvijas Lauksaimniecības universitāte], 2018. - 50 lpp. : diagrammas, tabulas ; 21 cm
  Izdevums tiešsaistē: http://llufb.llu.lv/dissertation-summary/fruit_growing/Dzintra_Dekena_prom_darba_kopsavilkums2018_LLU_LF.pdf
  Abonements - D/19/1
   
 • Dēķena, Dzintra. Plūmju potcelmu ietekme uz šķirņu ziemcietību un ražu : promocijas darbs lauksaimniecības zinātņu doktora (Dr.agr.) grāda iegūšanai lauksaimniecības nozares, laukkopības apakšnozarē = The influence of plum rootstocks on the winterhardiness and yield of cultivars / Dzintra Dēķena ; promocijas darba vadītāja Profesore, vadošā pētniece Dr.biol. Ina Alsiņa ; Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Lauksaimniecības fakultāte. Augsnes un augu zinātņu institūts. - Jelgava : [izdevējs nav zināms], 2018. - 167 lp. : diagrammas, ilustrācijas, karte, tabulas ; 31 cm
  Lasītava - D/19/1

Lopkopība. Mājdzīvnieki

Zvejniecība. Zivkopība

 • Latvijas Avīzes makšķernieka gadagrāmata. 2019 / sastādījis Aldis Sāvičs ; redaktore Dzintra Zālīte ; foto: V. Aleksandrovs, A. Babru, U. Circenis [un vēl 13 fotogrāfi] ; karikatūras: Gatis Šļūka. - Rīga : Latvijas Mediji, 2018. - 221, [2] lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 20 cm
  Abonements/Arhīvs - T/542

MEŽSAIMNIECĪBA. MEŽA EKSPLUATĀCIJA

MĀJTURĪBA

 • Leiškalne-Roka, Guna. Stils : noteikumi, prakse, konteksts / teksts: Guna Leiškalne-Roka, Deniss Ševeļovs, Jūlija Malahova ; galvenā redaktore Guna Leiškalne-Roka ; literārā redaktore Ulla Vaite ; dizains: Madara Krieviņa ; ilustrācijas: Alīna Grinpauka ; foto: Vika Anisko, Sofija Lukjanska, Polina Viļjuna ; ievads: Aleksandrs Vasiļjevs. - Rīga : Stila ceļvedis, 2018. - 191 lpp. : ilustrācijas, fotogrāfijas ; 22 cm
  Abonements - 19/25
   
 • Pīgozne, Ieva. Latviešu apģērbs / Ieva Pīgozne ; Ilzes Isakas grāmatas dizains un vāka dizains ; fotogrāfiju autori: Līga Palma, Eduards Groševs, Ieva Pīgozne [un vēl 7 fotogrāfi] ; redaktore Ilze Sausiņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2018] - 79 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 30 cm
  Abonements - 19/10

Kulinārija

 • Dabas dāvana dzērvene : recepšu grāmatiņa. - [Pārgaujas novads] : Pārgaujas novada pašvaldība, [2018] - 20 nenumurētas lpp. : ilustrācijas ; 21 cm
  Abonements/Arhīvs - 19/6
   
 • Garšvielas maisījumos / Līgija Ciekure. - Rīga : Latvijas Mediji, 2019. - 64 lpp. : ilustrācijas ; 28 cm. - (Lauku Avīzes tematiskā avīze, ISSN 1407-4338 ; 2019/1 (288))
  Lasītava - 641 ; Br/19/1
   
 • Kalniņa, Inga. Pilnām mutēm : pavārburtnīca bērniem / autore Inga Kalniņa. - [Jūrmala] : Satura darbnīca TAPT, 2018- - sēj. : ilustrācijas ; 24 cm.
  1. - 2018. - 96 lpp.
  Abonements/Arhīvs - T/973 
   
 • Smilga, Baiba. Culinary guide of Straupe : recipes : sights of interest and useful information for travellers / text and recipes: Baiba Smilga. - Pārgaujas novads : [Pārgaujas novada pašvaldība], 2018. - 38 lpp. : ilustrācijas, kartes ; 21 cm
  Abonements/Arhīvs - 19/4
   
 • Smilga, Baiba. Kulinarischer Reiseführer von Straupe : Rezepte : Sehenswürdigkeiten von Interesse und nützliche informationen für Reisende / Text und Rezepte: Baiba Smilga. - Pārgaujas novads : [Pārgaujas novada pašvaldība], 2018. - 38 lpp. : ilustrācijas, kartes ; 21 cm
  Abonements/Arhīvs - 19/5
   
 • Smilga, Baiba. Straupes kulinārais ceļvedis : receptes : apskates objekti un ceļotājiem noderīga informācija / teksts un receptes: Baiba Smilga. - Pārgaujas novads : [Pārgaujas novada pašvaldība], 2018. - 38 lpp. : ilustrācijas, kartes ; 21 cm
  Abonements/Arhīvs - 19/3

PĀRTIKAS RŪPNIECĪBA. PĀRTIKAS PRODUKTI

ORGANIZĀCIJA UN VADĪŠANA. UZŅĒMUMU EKONOMIKA

 • Pauli, Gunters. Zilā ekonomika 3.0 : zinātnes, inovāciju un uzņēmējdarbības apvienojums rada jaunu biznesa modeli, kas pārveido sabiedrību / Gunters Pauli ; no angļu valodas tulkojušas: Ieva Zālīte un Irīda Bauze ; redaktori: Dace Markota un Gints Tenbergs. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2018] - 319, [1] lpp. : tabulas ; 25 cm
  Abonements - 19/20
   
 • Pīlēns, Uldis. (mans) uzņēmēja kods / Uldis Pīlēns ; redaktore Ita Ankoriņa ; grāmatas dizaina autors Aigars Truhins ; attēlu dizaina autore Dace Zelča ; vāka fotogrāfijas autors Juris Pīlēns ; vāka dizaina autors Miķelis Baštiks. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2018] - 430, [1] lpp. : ilustrācijas ; 23 cm
  Abonements - 19/22
  Lasītava - 658 ; 19/22

MĀKSLA. ARHITEKTŪRA. SPORTS. TŪRISMS

Pilsētbūvniecība. Ainavu arhitektūra

Arhitektūra

 • Mašnovskis, Vitolds. Muižas Latvijā : vēsture, arhitektūra, māksla : enciklopēdija. I [1], A-H / Vitolds Mašnovskis ; redaktores: Agnese Bergholde-Volfa, Māra Siliņa ; tulkotāja vācu valodā Agnese Bergholde-Volfa ; mākslinieki: Rihards Delvers, Mārtiņš Kreicbergs. - Rīga : DUE, 2018. - 311 lpp. : ilustrācijas, plāni, portreti ; 31 cm
  Lasītava - 72 ; 19/27

Daiļamatniecība. Dizains

 • Stabulniece, Dace. Dizaina kamasutra : rokasgrāmata topošajam interjera dizaineram. 1 / Dace Stabulniece ; intervijas, redaktore Ieva Laube ; dizains: Monta Briede ; ilustrācijas: Māra Drozdova. - [Rīga] : Dace Stabulniece, [2018] - 287 lpp. : ilustrācijas ; 17 cm
  Abonements - 19/32

Fotogrāfija

 • Vilis Rīdzenieks / sastādītāja un priekšvārda autore Katrīna Teivāne-Korpa ; tekstu autori: Gunārs Janaitis, Lauma Lanceniece, Mārtiņš Mintaurs, Katrīna Teivāne-Korpa, Alise Tīfentāle ; literārās redaktores: Antra Bula (latviešu valodā), Iveta Boiko (angļu valodā) ; tulkojums angļu valodā: Valdis Bērziņš ; Alises Tīfentāles teksta tulkojums no angļu valodas: Anda Baklāne ; dizains: Anta Pence. - Rīga : Neputns, [2018] - 489 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 30 cm
  Abonements - 19/8

Sports. Spēles. Tūrisms

 • Latvijas sporta lepnums 100 : personības, notikumi, procesi / redakcijas kolēģija: Agra Brūne, Andris Dzenis, Uldis Grāvītis [un vēl 6 redaktori] ; redaktors un sastādītājs Guntis Keisels ; dizains: Edgars Švanks ; literārā redaktore Sarmīte Medne ; tulkojums angļu valodā: Kārlis Streips ; autoru kolektīvs: Arta Andersone, Mariss Andersons, Rita Apine, Dainis Āzens, Dainis Caune [un vēl 22 autori] ; recenzenti: Dr.paed. Juris Grants un Dr.paed. Jānis Žīdens ; foto: Juris Bērziņš-Soms, Dainis Burkovskis, F. Cielava [un vēl 26 fotogrāfi]. - Rīga : Latvijas Sporta muzejs, [2018] - 480 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti, tabulas ; 29 cm
  Lasītava - 796/799 ; 18/486

ĢEOGRĀFIJA. NOVADPĒTNIECĪBA

 • Nacionālā enciklopēdija. Latvija / galvenais redaktors Valters Ščerbinskis ; redaktores: Anda Feščenko, Ilze Fogele, Ieva Heimane [un vēl 3 redaktori] ; dizainere Anna Aizsilniece ; personu rādītāja veidotāja Elita Egle ; konsultants Valdis Veilands. - Rīga : Latvijas Nacionālā bibliotēka, 2018. - 862 lpp. : faksimili, ilustrācijas, kartes, portreti, tabulas ; 25 cm
  Bibliogrāfiskās informācijas nodaļa - 18/487
  Abonements - 18/487
  Lasītava - (031) ; 18/487

VĒSTURE. ARHEOLOĢIJA

 • Barbans, Jānis. 100 gadi 100 kartēs / sastādītājs un teksta autors Jānis Barbans ; priekšvārds: Andris Vilks ; redaktori: Ilze Antēna, Mareks Kilups, Jānis Turlajs, Anda Juta Zālīte ; māksliniece Līga Dubrovska ; kartogrāfes: Ieva Grabe, Ingūna Pūkaine. - Rīga : Karšu izdevniecība Jāņa Sēta : Latvijas Nacionālā bibliotēka, [2018] - 207 lpp. : ilustrācijas, kartes, fotogrāfijas ; 28 cm
  Abonements - 19/11
   
 • Blankenhagens, Herberts fon. Pasaules vēstures malā : atmiņas no vecās Vidzemes, 1913-1923 / Herberts fon Blankenhagens ; no vācu valodas tulkojusi, ziņu par autoru un pēcvārda autore: Indra Čekstere ; zinātniskais redaktors un priekšvārda autors Dr.hist. Gints Apals ; Gunāra Dukštes vāka foto ; mākslinieks Andris Lamsters ; ievads: Aksels brīvkungs fon Kampenhauzens. - Rīga : Madris, [2018] - 254, [1] lpp., 32 nenumurētas lpp. ielīmes : faksimili, ilustrācijas, kartes, portreti ; 25 cm
  Abonements - 19/30
   
 • Cilvēkglābējs Žanis Lipke / sastādītāja Lolita Tomsone ; zinātniskais konsultants un priekšvārda autors Dr.hist. Kaspars Zellis ; redaktore Guna Kalniņa ; mākslinieks Rolands Krutovs ; interviju tulkojums: Anna Peršteina. - Rīga : Žaņa Lipkes memoriāls : Zinātne, [2018] - 270, [2] lpp. : faksimili, ilustrācijas, kartes, portreti ; 21 cm
  Abonements - 19/31
   
 • Cilvēki un notikumi latviešu zemēs no Ledus aiziešanas līdz Latvijas valstij : hronika / Raimonds Briedis, Zane Gailīte, Juris Goldmanis, Zane Grigoroviča, Māra Grudule, Līga Ulberte ; sastādītājs un redaktors Raimonds Briedis ; literārās redaktores: Sigita Kušnere, Sanda Rapa, Agita Kazakeviča ; dizains: Anta Pence. - Rīga : Neputns, [2018] - 1067, [3] lpp. ; 25 cm + pielikums (sējums, 267, [3] lpp.)
  Abonements - 19/28
   
 • Ivbulis, Viktors. Indoeiropiešu pirmdzimtenes meklējumi mūsdienās saistībā ar Indiju un baltiem / Viktors Ivbulis ; redaktores: Ināra Stašulāne (latviešu valoda), Regīna Jozauska (angļu valoda) ; mākslinieks Aldis Aleks. - Pārstrādāts un papildināts izdevums. - Rīga : Zinātne, [2018] - 271 lpp. : ilustrācijas, kartes ; 25 cm
  Abonements - 19/15
   
 • Kalniete, Sandra. Ar balles kurpēm Sibīrijas sniegos : [atmiņas] / Sandra Kalniete ; redaktore Inta Čaklā ; Māra Sīmansona vāka dizains un grāmatā izmantoto materiālu noformējums. - [Atkārtots izdevums]. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, [2018] - 278, [1] lpp., 20 nenumurētas lpp. ielīmes : faksimili, ģenealoģiskā tabula, ilustrācijas, kartes, portreti, tabulas ; 23 cm
  Abonements - 19/19
   
 • Lancmanis, Imants. Dievinātā Doroteja / sastādītājs un teksta autors Imants Lancmanis ; māksliniece Katrīna Vasiļevska ; redaktore: Dace Lāže ; foto: Imants Lancmanis, Ints Lūsis, Ginters Brīninghauzs [un vēl 3 fotogrāfi]. - Rundāle : Rundāles pils muzejs, 2018. - 397, [2] lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 27 cm
  Abonements - 19/12
   
 • Latvija 1918-2018 : valstiskuma gadsimts / sastādījuši: Ivars Ījabs, Jans Kusbers, Ilgvars Misāns, Ervīns Oberlenders ; redaktori: Ivars Ījabs, Ilgvars Misāns ; tulkotāja latviešu valodā Maija Levāne ; literārā redaktore Astra Feldmane ; Māra Garjāņa dizains. - Rīga : Mansards, [2018] - 366, [1] lpp. : diagrammas, karte ; 22 cm
  Abonements - 19/24
   
 • Latvijas leģendas : par cilvēkiem, kas dara Latviju lielāku. VIII [8] / sastādītāji: Pāvils Raudonis, Juris Visockis ; Brigitas Šoriņas literārā redakcija ; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva ; teksta autori: Arnolds Auziņš, Ilona Bērziņa, Lia Guļevska, Juris Lorencs, Kristīne Matīsa [un vēl 4 autori] ; foto: Juris Dzenis, Rolands Kalniņš, Jānis Rieksts ; priekšvārds: Andrejs Ēķis. - Rīga : Jumava, [2018] - 170, [3] lpp., 8 nenumurētas lpp. ielīmes : ilustrācijas, portreti ; 20 cm. - (Jumavas grāmatas - Tava laika patiesā vērtība)
  Abonements - 14/134
   
 • Šāberte, Baiba. Gunārs Astra. Sirdsapziņas cietumnieks / Baiba Šāberte ; atbildīgā redaktore Eva Jansone. - Rīga : Jumava, [2018] - 326, [2] lpp., 8 nenumurētas lpp. ielīmes : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 24 cm
  Abonements - 19/16

2019. gada februāra jaunieguvumi

 Vispārīga Satura Uzziņu Izdevumi
 Zinātne. Organizācijas. Intelektuālā Darbība. Dokumenti un Publikācijas
 Informātika. Datortehnika
 Filozofija. Psiholoģija
 Reliģija. Teoloģija
 Sabiedriskās Zinātnes
 Ekonomika. Ekonomikas Zinātnes
 Dabas Zinātnes
 Medicīna. Higiēna. Veselības Aizsardzība
 Veterinārmedicīna
 Tehnika. Tehniskās Zinātnes
 Lauksaimniecība
 Mežsaimniecība. Mežu Ekspluatācija
 Mājturība
 Pārtikas Rūpniecība. Pārtikas Produkti
 Dzērienu Rūpniecība. Mikrobioloģiskā Rūpniecība
 Organizācija un Vadīšana. Uzņēmumu Ekonomika
 Būvniecība
 Transports un Sakari
 Kokapstrādes Rūpniecība
 Mēbeļu Rūpniecība
 Poligrāfiskā Rūpniecība
 Ķīmiskā Rūpniecība
 Dažādas Rūpniecības un Amatniecības Nozares
 Māksla Arhitektūra. Sports. Tūrisms
 Valodniecība. Literatūras zinātne
  Ģeogrāfija. Novadpētniecība
 Vēsture. Arheoloģija

FILOZOFIJA. PSIHOLOĢIJA

 • Siliņš, Edgars Imants. Lielo patiesību meklējumi : esejas par ideju un paradigmu vēsturi ... / Edgars Imants Siliņš ; zinātniskais redaktors Dr.hab.phus., Dr.h.c.Chem. Jāzeps Eiduss ; atbildīgā redaktore Eva Jansone ; pēcvārds: Mārcis Auziņš, Pēteris Kļava, Māra Rikmane, Toms Siliņš. - Rīga : Jumava, [2017] - 518, [2] lpp., [56] lpp. ielīmes : ilustrācijas, portreti ; 24 cm
  Lasītava - 1 ; 19/49
   
 • Singa, Ketlīna Daulinga. Uz nāves sliekšņa : garīgā pārveide mirstot / Ketlīna Daulinga Singa ; no angļu valodas tulkojušas Linda Straume un Inta Ivanovska ; redaktore Ita Ankoriņa ; vāka dizains: Ilze Isaka ; vāka fotogrāfijas autors Uldis Māters. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2018] - 432 lpp. ; 21 cm
  Abonements - 19/61

RELIĢIJA. TEOLOĢIJA

 • Grifits, Bīds. Jauns skatījums uz realitāti : rietumu zinātne, austrumu misticisms un kristīgā ticība / Bīds Grifits ; no angļu valodas tulkojusi Sandra Gintere ; redaktore Ita Ankoriņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2017] - 287, [1] lpp. ; 22 cm
  Abonements - 19/60
   
 • Kistenmahere, Mariona. Dievs 9.0 : kāda būs mūsu sabiedrības garīgā izaugsme? / Mariona Kistenmahere, Tīlmanis Hāberers, Verners Tiki Kistenmahers ; no vācu valodas tulkojis Linards Rozentāls ; [redaktore Zane Seņkova ; Ričarda Rora priekšvārds]. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016 - 368 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 23 cm.
  Abonements - 19/59
   
 • Rors, Ričards. Dievišķā deja : Trīsvienība un mūsu pārveide / Ričards Rors un Maiks Morels ; no angļu valodas tulkojusi Elita Saliņa ; redaktore Ita Ankoriņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2018] - 264 lpp. : ilustrācijas ; 22 cm
  Abonements - 19/58
   
 • Singa, Ketlīna Daulinga. Uz nāves sliekšņa : garīgā pārveide mirstot / Ketlīna Daulinga Singa ; no angļu valodas tulkojušas Linda Straume un Inta Ivanovska ; redaktore Ita Ankoriņa ; vāka dizains: Ilze Isaka ; vāka fotogrāfijas autors Uldis Māters. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2018] - 432 lpp. ; 21 cm
  Abonements - 19/61
   
 • Жизнь - как она возникла? Путем эволюции или путем сотворения? : [перевод с издания на английском языке]. - Brooklyn, New York, USA : Watch Tower Bible and Tract Society of New York, 1992 - 256 lpp. : ilustācijas ; 24 cm.
  Abonements - 310056

SABIEDRISKĀS ZINĀTNES

Statistika

Socioloģija. Sociālā psiholoģija

 • Apmaldījušies brīvībā: anomija mūsdienu Latvijā : kolektīvā monogrāfija / zinātniskā redaktore un priekšvārda autore Dr.sc.soc. Aija Zobena ; recenzenti: Dr.phil.soc. Signe Dobelniece, Dr.sc.soc. Līga Paula ; literārā redaktore Ilze Jansone ; grāmatas dizainu izveidojis Aleksejs Muraško. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, [2018] - 178, [2] lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 23 cm. - (Inovācijas un ilgtspējīga attīstība Latvijā ; D)
  Abonements - 19/42
  Lasītava - 316 ; 19/42
   
 • Ilgtspējīga attīstība un sociālās inovācijas / zinātniskā redaktore Dr.sc.soc. Baiba Bela ; recenzenti: Dr.filoz.soc. Signe Dobelniece, Dr.sc.soc. Vladimirs Meņšikovs ; literārā redaktore Gita Bērziņa ; tulkotāja Andra Damberga ; grāmatas dizainu izveidojis Aleksejs Muraško. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, [2018] - 237 lpp. : tabulas ; 23 cm. - (Inovācijas un ilgtspējīga attīstība Latvijā ; C)
  Abonements - 19/41
  Lasītava - 316 ; 19/41
   
 • Inovatīvi risinājumi ceļā uz ilgtspēju: sabiedrība, ekonomika, vide : kolektīvā monogrāfija / zinātniskā redaktore Dr.sc.soc. Aija Zobena ; recenzenti: Dr.phil.soc. darbā Signe Dobelniece, Dr.sc.soc. Līga Paula ; literārā redaktore Ieva Zarāne ; grāmatas dizainu izveidojis Aleksejs Muraško. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2018. - 292 lpp. : diagrammas, kartes, tabulas ; 23 cm. - (Inovācijas un ilgtspējīga attīstība Latvijā ; A)
  E-grāmata (PDF): https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/45406
  Abonements - 19/39
  Lasītava - 316 ; 19/39
   
 • Šarmers, Klauss Otto. U teorija : vadība no topošās nākotnes / Klauss Otto Šarmers ; no angļu valodas tulkojusi Antra Lezdiņa ; redaktore Ita Ankoriņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2018] - 445, [2] lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 25 cm
  Abonements - 19/57

Politika

 • Frits, Alekss. Politika iesācējiem / Alekss Frits, Rozija Horeišija un Luja Stovela ; ilustrējis Kelans Stovers ; redaktore Zane Seņkova ; no angļu valodas tulkojis Āris Jansons. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2019] - 127 lpp. : ilustrācijas, shēmas ; 25 cm
  Abonements - 19/52
  Lasītava - 32 ; 19/52
   
 • Levits, Egils. Valstsgriba : idejas un domas Latvijai, 1985-2018 / Egils Levits ; grāmatas sastādītāja Rudīte Kalpiņa ; literārā redaktore Ilze Lāce ; māksliniece Anna Aizsilniece ; priekšvārds: Ineta Ziemele. - Rīga : Latvijas Vēstnesis, 2019. - 843 lpp. : potrtrets ; 28 cm
  Lasītava - 34 ; 19/56
   
 • Politika / [Pols Kellijs... u.c. ; no angļu valodas tulkojis Āris Jansons ; redaktors Juris Goldmanis]. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2016. - [4],352 lpp. : ilustrācijas ; 24 cm. - (A Dorling Kindersley book)
  Abonements - 19/51
  Lasītava - 32 ; 19/51

Tiesības. Juridiskās zinātnes

 • Levits, Egils. Valstsgriba : idejas un domas Latvijai, 1985-2018 / Egils Levits ; grāmatas sastādītāja Rudīte Kalpiņa ; literārā redaktore Ilze Lāce ; māksliniece Anna Aizsilniece ; priekšvārds: Ineta Ziemele. - Rīga : Latvijas Vēstnesis, 2019. - 843 lpp. : potrtrets ; 28 cm
  Lasītava - 34 ; 19/56

Sociālā politika. Sociālais darbs

 • Ilgtspējīga attīstība un sociālās inovācijas / zinātniskā redaktore Dr.sc.soc. Baiba Bela ; recenzenti: Dr.filoz.soc. Signe Dobelniece, Dr.sc.soc. Vladimirs Meņšikovs ; literārā redaktore Gita Bērziņa ; tulkotāja Andra Damberga ; grāmatas dizainu izveidojis Aleksejs Muraško. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, [2018] - 237 lpp. : tabulas ; 23 cm. - (Inovācijas un ilgtspējīga attīstība Latvijā ; C)
  Abonements - 19/41

Izglītība. Pedagoģijas zinātnes

 • Tirzas pagasta skolas no Zviedru laikiem līdz šodienai 1688.-2008. : izdevums veltīts Tirzas pamatskolas 140. gadadienai un 320. gadadienai kopš izglītības pirmsākumiem Tirzā / izdevumu sakārtoja autoru kolektīvs : Daiga Jansone [un vēl 7 autori] ; vāka dizains: Zane Birže ; vāka foto: F. Knoks. - Tirza : Tirzas pagasta padome un Tirzas pagasta attīstības biedrība, 2008. - 192 lpp. : ilustrācijas ; 24 cm
  Abonements - 310047
   
 • Žukovs, Leonards. Skolotāju izglītība un pedagoģiskā doma Latvijā : [pieredze teorija prakse] / L.Žukovs, A. Kopeloviča ; redaktore Rita Cimdiņa. - Rīga : RaKa, 1997. - sēj. <1 > il., portr, ; 22 cm. - (Žurnāla "Skolotājs" mazā pedagoģiskā bibliotēka)
  Abonements - 310053

EKONOMIKA. EKONOMIKAS ZINĀTNES

Finanses. Bankas

 

 • Nauda un cilvēks : Latvijas iedzīvotāju rīcība ar savu naudu / priekšvārds: Daina Škuškovnikova, Dr.psych., asoc. prof., Inese Muzikante, Dr.psych. - Rīga : Latvijas Alternatīvo finanšu pakalpojumu asociācija, [2018] - 27 lpp. : ilustrācijas ; 20 x 20 cm
  Izdevums tiešsaistē: https://mansbruno.lv/assets/img/LAFPA_petijums_Nauda_un_cilveks.pdf
  Abonements - 19/43
  Lasītava - 336.7 ; 19/43

Ekonomikas attīstība. Ekonomiskā politika

Lauksaimniecības ekonomika. Pārtikas komplekss

Tirgus. Cenas. Starptautiskās ekonomiskās attiecības

 • Competitiveness of Latvian enterprises in external markets / scientific editors: Marija Krūmiņa, Anna Zasova ; reviewers: PhD Arnis Sauka, PhD Zane Vārpiņa, PhD Oļegs Tkačovs ; style editor Andra Damberga ; grāmatas dizainu izveidojis Aleksejs Muraško. - Riga : The University of Latvia Press, 2018. - 237 lpp. : diagrammas, tabulas ; 23 cm. - (Innovations and Sustainable Development in Latvia ; B)
  Abonements - 19/40
  Lasītava - 339.5 ; 19/40

DABAS ZINĀTNES

Vide. Dabas aizsardzība

Astronomija. Ģeodēzija. Kartogrāfija

 • Siliņš, Edgars Imants. Lielo patiesību meklējumi : esejas par ideju un paradigmu vēsturi ... / Edgars Imants Siliņš ; zinātniskais redaktors Dr.hab.phus., Dr.h.c.Chem. Jāzeps Eiduss ; atbildīgā redaktore Eva Jansone ; pēcvārds: Mārcis Auziņš, Pēteris Kļava, Māra Rikmane, Toms Siliņš. - Rīga : Jumava, [2017] - 518, [2] lpp., [56] lpp. ielīmes : ilustrācijas, portreti ; 24 cm
  Lasītava - 1 ; 19/49

Fizika

 • Siliņš, Edgars Imants. Lielo patiesību meklējumi : esejas par ideju un paradigmu vēsturi ... / Edgars Imants Siliņš ; zinātniskais redaktors Dr.hab.phus., Dr.h.c.Chem. Jāzeps Eiduss ; atbildīgā redaktore Eva Jansone ; pēcvārds: Mārcis Auziņš, Pēteris Kļava, Māra Rikmane, Toms Siliņš. - Rīga : Jumava, [2017] - 518, [2] lpp., [56] lpp. ielīmes : ilustrācijas, portreti ; 24 cm
  Lasītava - 1 ; 19/49

Ģeoloģijas zinātnes. Hidroloģija

 • Latvijas ekosistēmu dinamika klimata ietekmē / galvenais redaktors Juris Aigars ; autori: Aigars Juris, Aleksāns Oļģerts, Amatniece Vita, Auniņš Ainārs, Avotiņš Andris Jr. [un vēl 83 autori] ; literārais redaktors Edžus Vējiņš ; vāka un iekšlapu dizainu veidoja Ieva Tiltiņa. - Rīga : Latvijas Universitātes Akadēmiskais apgāds ; Daugavpils Universitātes aģentūra "Latvijas Hidroekoloģijas institūts", 2018. - 113, [1] lpp. : diagrammas, ilustrācijas, kartogrammas, tabulas ; 30 cm
  Abonements - 19/55
  Lasītava - 574 ; 19/55

Bioloģija. Biotehnoloģija

 • Latvijas ekosistēmu dinamika klimata ietekmē / galvenais redaktors Juris Aigars ; autori: Aigars Juris, Aleksāns Oļģerts, Amatniece Vita, Auniņš Ainārs, Avotiņš Andris Jr. [un vēl 83 autori] ; literārais redaktors Edžus Vējiņš ; vāka un iekšlapu dizainu veidoja Ieva Tiltiņa. - Rīga : Latvijas Universitātes Akadēmiskais apgāds ; Daugavpils Universitātes aģentūra "Latvijas Hidroekoloģijas institūts", 2018. - 113, [1] lpp. : diagrammas, ilustrācijas, kartogrammas, tabulas ; 30 cm
  Abonements - 19/55
  Lasītava - 574 ; 19/55
   
 • Жизнь - как она возникла? Путем эволюции или путем сотворения? : [перевод с издания на английском языке]. - Brooklyn, New York, USA : Watch Tower Bible and Tract Society of New York, 1992 - 256 lpp. : ilustācijas ; 24 cm.
  Abonements - 310056

MEDICĪNA. HIGIĒNA. VESELĪBAS AIZSARDZĪBA

 • Endersa, Džūlija. Par zarnu šarmu : stāsts par nepietiekami novērtētu orgānu / Džūlija Endersa ; Džilas Endersas ilustrācijas ; redaktore Meldra Āboliņa ; tulkojums: Anne Sauka, Meldra Āboliņa. - 2. papildinātais izdevums. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2018] - 271, [1] lpp. : ilustrācijas ; 22 cm
  Abonements - 19/54

VETERINĀRMEDICĪNA

 • Owens, Jerry M. Radiographic interpretation for the small animal clinician / Jerry M. Owens, Darryl N. Biery. - Second edition. - Baltimore, Maryland : Williams & Wilkins, ©1999. - xvi, 308 lpp. : il. ; 28 cm.
  Abonements - 310011

LAUKSAIMNIECĪBA

Augkopība

 • Izmēģinājumi augkopībā un lopkopībā. 2018 / redaktore Ilze Skudra ; literārā redaktore Dace Millere ; dizains: Dzintars Melnis un Sandra Ruicēna. - [Ozolnieki] : Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs, [2018] - 77, [1] lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 21 cm
  Abonements - 19/37
  Lasītava - 63 ; 19/37

Lopkopība. Mājdzīvnieki

 • Companion Animal Care and Welfare : the UFAW Companion Animal Handbook / edited by James Yeates. - Hoboken, NJ : Wiley-Blackwell, 2019. - xiv, 484 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 25 cm. - (UFAW animal welfare series)
  Lasītava - 636.7/.9 ; 19/50

 

 • Izmēģinājumi augkopībā un lopkopībā. 2018 / redaktore Ilze Skudra ; literārā redaktore Dace Millere ; dizains: Dzintars Melnis un Sandra Ruicēna. - [Ozolnieki] : Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs, [2018] - 77, [1] lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 21 cm
  Abonements - 19/37
  Lasītava - 63 ; 19/37

PĀRTIKAS RŪPNIECĪBA. PĀRTIKAS PRODUKTI

 • Cepam paši. - Rīga : Latvijas Mediji, ©2019. - 64 lpp. : ilustrācijas ; 28 cm. - (Lauku Avīzes tematiskā avīze, ISSN 1407-4338 ; 2019/2 (289))
  Abonements/Arhīvs - Br/19/2
  Lasītava - 664.6/.7 ; Br/19/2

ORGANIZĀCIJA UN VADĪŠANA. UZŅĒMUMU EKONOMIKA

 • Competitiveness of Latvian enterprises in external markets / scientific editors: Marija Krūmiņa, Anna Zasova ; reviewers: PhD Arnis Sauka, PhD Zane Vārpiņa, PhD Oļegs Tkačovs ; style editor Andra Damberga ; grāmatas dizainu izveidojis Aleksejs Muraško. - Riga : The University of Latvia Press, 2018. - 237 lpp. : diagrammas, tabulas ; 23 cm. - (Innovations and Sustainable Development in Latvia ; B)
  Abonements - 19/40
  Lasītava - 339.5 ; 19/40
   
 • Ezera, Ilona. Lietišķā komunikācija / Ilona Ezera ; [Daina Birzniece, vāka dizains]. - Rīga : Multineo, [2007]. - sēj. <1> : sh. ; 25 cm.
  Abonements - 310048
   
 • Šarmers, Klauss Otto. U teorija : vadība no topošās nākotnes / Klauss Otto Šarmers ; no angļu valodas tulkojusi Antra Lezdiņa ; redaktore Ita Ankoriņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2018] - 445, [2] lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 25 cm
  Abonements - 19/57

BŪVNIECĪBA

 • Ozola, Lilita. Koka būvkonstrukciju aplēse un konstruēšana / Lilita Ozola. - 3. izdevums, koriģēts, papildināts. - Jelgava : [Lilita Ozola], 2018. - 380 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 30 cm
  Abonements - 19/44
  Lasītava - 624.01 ; 19/44
  Mācību literatūras abonements (76. telpa)

POLIGRĀFISKĀ RŪPNIECĪBA

 • Jelgavas albums : Jelgava senajās pastkartēs / sastādītāja, [priekšvārda autore] Gita Grase ; [ievads]: Andris Rāviņš ; dizains: Daiga Brinkmane ; tekstu autori: Aldis Barševskis, Inese Deksne, Gita Grase, Marija Kaupere ; tulkotāja angļu valodā: Baiba Pušinska, Maija Pušinska. - [Jelgava] : Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs, [2017] - 335 lpp. : faksimili, portreti ; 23 x 25 cm
  Abonements - 19/48

MĀKSLA. ARHITEKTŪRA. SPORTS. TŪRISMS

Arhitektūra

 • Albedil, Margarita. Saint Petersburg : [photograph album] / text by Margarita Albedil ; translated from the Russian by Valery Fateyev ; photographs by Sergei Alexeyev [un vēl 25 fotogrāfi] ; editor Natalia Morozova ; designed by Vytaly Viazovsy, Alexander Rodionov. - St. Petersburg : Yuarkiy Gorod, 2016. - 302, [1] lpp. : ilustrācijas ; 31 cm
  Abonements - 19/45
   
 • Jelgavas albums : Jelgava senajās pastkartēs / sastādītāja, [priekšvārda autore] Gita Grase ; [ievads]: Andris Rāviņš ; dizains: Daiga Brinkmane ; tekstu autori: Aldis Barševskis, Inese Deksne, Gita Grase, Marija Kaupere ; tulkotāja angļu valodā: Baiba Pušinska, Maija Pušinska. - [Jelgava] : Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs, [2017] - 335 lpp. : faksimili, portreti ; 23 x 25 cm
  Abonements - 19/48
   
 • Zarāns, Alberts. Neesam šķirami no savas zemes : 155 Latvijas pilis un muižas = We are inseparable from our land : 155 castles and manors of Latvia / Alberts Zarāns ; [latviešu teksta redaktori A. Brice un A. Vītols ; tulkotāja un redaktore angļu tekstiem V. Stabulniece ; mākslinieks A. Vītols]. - Rīga : Zelta grauds, 2003 - 295, [6] lpp. : il., kartes, ģerboņi ; 30 cm.
  Abonements - 310045

ĢEOGRĀFIJA. NOVADPĒTNIECĪBA

 • Albedil, Margarita. Saint Petersburg : [photograph album] / text by Margarita Albedil ; translated from the Russian by Valery Fateyev ; photographs by Sergei Alexeyev [un vēl 25 fotogrāfi] ; editor Natalia Morozova ; designed by Vytaly Viazovsy, Alexander Rodionov. - St. Petersburg : Yuarkiy Gorod, 2016. - 302, [1] lpp. : ilustrācijas ; 31 cm
  Abonements - 19/45
   
 • Bilousko, Oleksandr. Ukraine : nature, traditions, culture : [photograph album] / [written by Oleksandr Bilousko ; translated from Ukrainian by Viktor Kotolupov ; reviewed by Myroslav Popovych]. - Kyiv : Baltia Druk Publishers, 2005. - 99 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 31 x 22 cm
  Abonements - 19/46
   
 • Gegechkori, Arnold. This is Georgia = ეს არის საქართველო / [text and photo by] Arnold Gegechkori ; editors Neli Elizbarashvili ; translators Zaal Zurabashvili, Tsitso Khotsuashvili. - Tbilisi : Meridiani, 2015. - 543 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 31 cm
  Abonements - 19/47

 

 • Jelgavas albums : Jelgava senajās pastkartēs / sastādītāja, [priekšvārda autore] Gita Grase ; [ievads]: Andris Rāviņš ; dizains: Daiga Brinkmane ; tekstu autori: Aldis Barševskis, Inese Deksne, Gita Grase, Marija Kaupere ; tulkotāja angļu valodā: Baiba Pušinska, Maija Pušinska. - [Jelgava] : Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs, [2017] - 335 lpp. : faksimili, portreti ; 23 x 25 cm
  Abonements - 19/48

VĒSTURE. ARHEOLOĢIJA

 • Jelgavas albums : Jelgava senajās pastkartēs / sastādītāja, [priekšvārda autore] Gita Grase ; [ievads]: Andris Rāviņš ; dizains: Daiga Brinkmane ; tekstu autori: Aldis Barševskis, Inese Deksne, Gita Grase, Marija Kaupere ; tulkotāja angļu valodā: Baiba Pušinska, Maija Pušinska. - [Jelgava] : Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs, [2017] - 335 lpp. : faksimili, portreti ; 23 x 25 cm
  Abonements - 19/48

 

 • Lācis, Visvaldis. Latviešu leģions patiesības gaismā / Visvaldis Lācis. - Rīga : Jumava, [2017] - 271, [1] lpp. : ilustrācija ; 25 cm
  Abonements - 19/53

 

 • 100 notikumi Latvijas vēsturē : cilvēki un procesi 1918-2018 / atbildīgā redaktore Jūlija Dibovska ; literārās redaktores: Ilze Brēmere un Elīna Kokareviča ; zinātniskās konsultantes: Rudīte Kalpiņa un Ilze Boldāne-Zeļenkova ; māksliniece Aija Andžāne ; autori: Zane Balčus, Pēteris Bankovskis, Daina Bleiere, Ilgvars Butulis, Juris Ciganovs [un vēl 21 autors] ; fotogrāfi: K. Auziņš, Emīls Braunbergs, Uldis Briedis [un vēl 49 fotogrāfi]. - Rīga : Latvijas Mediji, [2018] - 245, [6] lpp. : diagramma, faksimili, ilustrācijas, kartes, portreti ; 22 cm
  Abonements - 19/38

 

Vispārīga Satura Uzziņu Izdevumi
Zinātne. Organizācijas. Intelektuālā Darbība. Dokumenti un Publikācijas
Informātika. Datortehnika
Filozofija. Psiholoģija
Reliģija. Teoloģija
Sabiedriskās Zinātnes
Ekonomika. Ekonomikas Zinātnes
Dabas Zinātnes
Medicīna. Higiēna. Veselības Aizsardzība
Veterinārmedicīna
Tehnika. Tehniskās Zinātnes
Lauksaimniecība
Mežsaimniecība. Mežu Ekspluatācija
Mājturība
Pārtikas Rūpniecība. Pārtikas Produkti
Dzērienu Rūpniecība. Mikrobioloģiskā Rūpniecība
Organizācija un Vadīšana. Uzņēmumu Ekonomika
Būvniecība
Transports un Sakari
Kokapstrādes Rūpniecība
Mēbeļu Rūpniecība
Poligrāfiskā Rūpniecība
Ķīmiskā Rūpniecība
Dažādas Rūpniecības un Amatniecības Nozares
Māksla Arhitektūra. Sports. Tūrisms
Valodniecība. Literatūras zinātne
Ģeogrāfija. Novadpētniecība
Vēsture. Arheoloģija

ZINĀTNE. ORGANIZĀCIJAS. INTELEKTUĀLĀ DARBĪBA. DOKUMENTI UN PUBLIKĀCIJAS

 •  Englar, Ryane E. Writing Skills for Veterinarians / Ryane E. Englar. - Sheffield, UK : 5M Publishing, 2019. - xvi, 261 lpp. : ilustrācijas ; 25 cm. - (Veterinary skills series)
  Lasītava - 0 ; 19/64

INFORMĀTIKA. DATORTEHNIKA

 • Ahmad, Latief. Satellite Farming : an Information and Technology Based Agriculture / Latief Ahmad, Syed Sheraz Mahdi. - Cham : Springer Nature Switzerland, [2018] - xvii, 190 lpp.
  Lasītava - 63 ; 19/76

SABIEDRISKĀS ZINĀTNES

Etnogrāfija. Folklora

 •  Global Soil Proverbs: Cultural Language of the Soil / editors: Jae E. Yang, M.B. Kirkham, Rattan Lal, Sigbert Huber. - Stuttgart : Catena Soil Sciences is an imprint of Schweizerbart Science Publishers, 2018. - xv, 275 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 24 cm. - (GeoEcology essays)
  Lasītava - 39 ; 19/67

EKONOMIKA. EKONOMIKAS ZINĀTNES

Lauksaimniecības ekonomika. Pārtikas komplekss

 • Latvijas zivsaimniecības gadagrāmata. 2018, 22. gads / redaktors un priekšvārda autors Normunds Riekstiņš ; izdevumu sagatavojis Kristaps Gramanis. - [Ozolnieki] : Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs, [2018] - 183 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, portreti, tabulas ; 22 cm
  Abonements/Arhīvs - T/402

DABAS ZINĀTNES

Bioloģija. Biotehnoloģija

 • Vaidyanath, K. Introduction to Biology and Biotechnology / K. Vaidyanath, K. Pratap Reddy, K. Satya Prasad. - Second edition. - Hyderabad : BS Publications, 2009. - xxiv, 652 lpp. : ilustrācijas ; 25 cm
  Lasītava - 57 ; 19/63

MEDICĪNA. HIGIĒNA. VESELĪBAS AIZSARDZĪBA

 • Daba palīdz : augi veselībai / Gunta Tabore. - Rīga : Latvijas Mediji, 2019. - 64 lpp. : ilustrācijas ; 28 cm - (Lauku Avīzes tematiskā avīze, ISSN 1407-4338 ; 2019/3 (290))
  Lasītava - 61 ; Br/19/3

Uztura mācība

 • Rubanovskis, Aleksandrs. Healthy Food Menu from Carnivorous to Vegans / Aleksandrs Rubanovskis ; [recenzenti]: Oskars Zīds, Tatjana Ratņikova, Viktors Morohins ; [redaktore Antra Rubanovska] ; Latvian Academy of Agricultural and Forestry Sciences. - Rīga : [Aleksandrs Rubanovskis] : Latvian Academy of Agricultural and Forestry Sciences, 2018. - 645 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 30 cm
  Abonements/Arhīvs - 19/77

VETERINĀRMEDICĪNA

 • Bowes, Victoria. The Management of Pet Obesity / Victoria Bowes, Helen Coleman. - Sheffield, UK : 5M Publishing, 2019. - 151 lpp.
  Lasītava - 619 ; 19/65
   
 • BSAVA Pocketbook for Vets / editor: Sheldon Middleton. - Second edition. - Quedgeley, Gloucester : British Small Animal Veterinary Association, 2019 - xii, 291 lpp. : ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 15 cm
  Lasītava - 619 ; 19/73
   
 • Englar, Ryane E. Writing Skills for Veterinarians / Ryane E. Englar. - Sheffield, UK : 5M Publishing, 2019. - xvi, 261 lpp. : ilustrācijas ; 25 cm. - (Veterinary skills series)
  Lasītava - 0 ; 19/64
   
 • Green, Dick. Animals in Disasters / Dick Green. - Oxford : Butterworth-Heinemann is an imprint of Esevier, [2019] - x, 265 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, kartogrammas ; 28 cm
  Lasītava - 619 ; 19/74
   
 • Rea, Charlotte. Animal Matters : diary of an inner-city vet / Charlotte Rea. - London : Coronet is an imprint of Hodder & Stroughton, 2019. - 245 lpp. ; 24 cm
  Lasītava - 619 ; 19/68
   
 • Root Kustritz, Margaret. The Dog Breeder's Guide to Successful Breeding and Health Management / by Margaret Root Kustritz. - Newcastle upon Tyne, UK : Cambridge Scholars Publishing, 2019. - xiii, 832 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 21 cm
  Lasītava - 636.7/.9 ; 19/70
   
 • Small Animal Medicine and Metabolic Disorders / edited by Craig Ruaux. - Second edition. - Boca Raton, FL : CRC Press is an imprint of the Taylor & Francis Group, 2019 - ix, 275 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 24 cm. - (Self-assessment color review)
  Lasītava - 619 ; 19/69
   
 • Sonsthagen, Teresa F. Veterinary Instruments and Equipment : a pocket guide / Teresa F. Sonsthagen. - Fourth edition. - St. Louis, Missouri : Elsevier, 2019 - xii, 898 lpp. : ilustrācijas ; 19 x 14 cm
  Lasītava - 619 ; 19/72
   
 • Wiggs's Veterinary Dentistry : principles and practice / edited by Heidi B. Lobprise and Johnathon R. (Bert) Dodd. - Second edition. - Hoboken, NJ : Wiley-Blackwell, 2019. - xii, 522 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 29 cm
  Lasītava - 619 ; 19/62

LAUKSAIMNIECĪBA

Augsnes zinātne

 • Global Soil Proverbs: Cultural Language of the Soil / editors: Jae E. Yang, M.B. Kirkham, Rattan Lal, Sigbert Huber. - Stuttgart : Catena Soil Sciences is an imprint of Schweizerbart Science Publishers, 2018. - xv, 275 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 24 cm. - (GeoEcology essays)
  Lasītava - 39 ; 19/67

Praktiskā ģenētika un selekcija

 • Quality Breeding in Field Crops / editors Asif M. Iqbal Qureshi, Zahoor Ahmad Dar, Shabir Hussain Wani. - Cham : Springer Nature Switzerland, [2019] - xvii, 275 lpp. ; ilustrācijas, tabulas ; 25 cm
  Lasītava - 631.52 ; 19/75

Dārzkopība

 • Apstādījumu veidotāju ceļvedis Latvijas kokaudzētavu sortimentā : Koki. Krūmi. Liānas. Ziemcietes. - Rīga : Latvijas Ainavu arhitektūras biedrība, 1995- - Sējumi : ilustrācijas, tabulas ; 21 cm
  2018 (10. izd.) - 2018. - 338 lpp.
  Abonements/Arhīvs - 99/773
   
 • Špats, Andris Ansis. Par Latviju - ziedošu dārzu zemi! / Andris Ansis Špats ; literārā redaktore Vineta Elsiņa. - [Vidriži, Limbažu novads] : [Zemnieku saimniecība - pētnieciskā jaunsaimniecība "GUNDEGAS"], [2018] - 183 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 21 cm
  Abonements/Arhīvs - 19/80

Lopkopība. Mājdzīvnieki

 • Bowes, Victoria. The Management of Pet Obesity / Victoria Bowes, Helen Coleman. - Sheffield, UK : 5M Publishing, 2019. - 151 lpp.
  Lasītava - 619 ; 19/65
   
 • Hajati, Hosna. Spirulina Platensis in Poultry Nutrition / by Hosna Hajati and Mojtaba Zaghari. - Newcastle upon Tyne : Cambridge Scholars Publishing, 2019. - xxiii, 207 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 22 cm
  Lasītava - 636.5 ; 19/71
   
 • Root Kustritz, Margaret. The Dog Breeder's Guide to Successful Breeding and Health Management / by Margaret Root Kustritz. - Newcastle upon Tyne, UK : Cambridge Scholars Publishing, 2019. - xiii, 832 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 21 cm
  Lasītava - 636.7/.9 ; 19/70

Zvejniecība. Zivkopība

 • Latvijas zivsaimniecības gadagrāmata. 2018, 22. gads / redaktors un priekšvārda autors Normunds Riekstiņš ; izdevumu sagatavojis Kristaps Gramanis. - [Ozolnieki] : Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs, [2018] - 183 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, portreti, tabulas ; 22 cm
  Abonements/Arhīvs - T/402

MĀJTURĪBA

 • Rubanovskis, Aleksandrs. Healthy Food Menu from Carnivorous to Vegans / Aleksandrs Rubanovskis ; [recenzenti]: Oskars Zīds, Tatjana Ratņikova, Viktors Morohins ; [redaktore Antra Rubanovska] ; Latvian Academy of Agricultural and Forestry Sciences. - Rīga : [Aleksandrs Rubanovskis] : Latvian Academy of Agricultural and Forestry Sciences, 2018. - 645 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 30 cm
  Abonements/Arhīvs - 19/77

Kulinārija

 • Rubinskiene, Marina. Senas latviešu un lietuviešu ēdienu receptes mūsdienīgā izpildījumā = Senieji latvių ir lietuvių receptai šiuoaikiškai = Ancient Latvian and Lithuanian Recipes with a Modern Twist / Marina Rubinskiene, Dalija Segliņa, Anita Olšteine. - [Dobele] : [Dārzkopības institūts], 2018. - 111 lpp. : ilustrācijas ; 22 x 23 cm
  Abonements/Arhīvs - 19/79

PĀRTIKAS RŪPNIECĪBA. PĀRTIKAS PRODUKTI

 • Electrolyzed Water in Food: Fundamentals and Applications / editors Tian Ding, Deog-Hwan Oh, Donghong Liu. - Hangzhou : Zhejiang University Press ; Singapore : Springer Nature Singapore, 2019 - x, 274 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 24 cm
  Lasītava - 664 ; 19/66

VALODNIECĪBA. LITERATŪRAS ZINĀTNE

Retorika

 • Englar, Ryane E. Writing Skills for Veterinarians / Ryane E. Englar. - Sheffield, UK : 5M Publishing, 2019. - xvi, 261 lpp. : ilustrācijas ; 25 cm. - (Veterinary skills series)
  Lasītava - 0 ; 19/64


 

 

 

2019. gada aprīļa jaunieguvumi

 Vispārīga Satura Uzziņu Izdevumi
 Zinātne. Organizācijas. Intelektuālā Darbība. Dokumenti un Publikācijas
Informātika. Datortehnika
 Filozofija. Psiholoģija
 Reliģija. Teoloģija
 Sabiedriskās Zinātnes
 Ekonomika. Ekonomikas Zinātnes
 Dabas Zinātnes
 Medicīna. Higiēna. Veselības Aizsardzība
 Veterinārmedicīna
 Tehnika. Tehniskās Zinātnes
 Lauksaimniecība
 Mežsaimniecība. Mežu Ekspluatācija
 Mājturība
 Pārtikas Rūpniecība. Pārtikas Produkti
 Dzērienu Rūpniecība. Mikrobioloģiskā Rūpniecība
 Organizācija un Vadīšana. Uzņēmumu Ekonomika
 Būvniecība
 Transports un Sakari
 Kokapstrādes Rūpniecība
 Mēbeļu Rūpniecība
 Poligrāfiskā Rūpniecība
 Ķīmiskā Rūpniecība
 Dažādas Rūpniecības un Amatniecības Nozares
 Māksla Arhitektūra. Sports. Tūrisms
 Valodniecība. Literatūras zinātne
 Ģeogrāfija. Novadpētniecība
 Vēsture. Arheoloģija

ZINĀTNE. ORGANIZĀCIJAS. INTELEKTUĀLĀ DARBĪBA. DOKUMENTI UN PUBLIKĀCIJAS

 • Yearbook. 2019 / editorial board: Ojārs Spārītis (editor-in-chief), Ilze Trapenciere, Namejs Zeltiņš ; editor: Regīna Jozauska ; design: Līga Sarkane ; Latvian Academy of Sciences. - Rīga : Zinātne, [2019] - 96 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, portreti ; 30 cm
  Abonements - T/974

INFORMĀTIKA. DATORTEHNIKA

 • Applications of Image Processing and Soft Computing Systems in Agriculture / Navid Razmjooy, Vania Vieira Estrela, editors. - Hershey, PA : IGI Global, [2019] - xxi, 337 lpp. ; diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 27 cm - (Advances in Environmental Engineering and Green Technologies (AEEGT) Book Series, ISSN 2326-9162)
  Lasītava - 63 ; 19/92
 • Essentials of Bioinformatics / Noor Ahmad Shaik, Khalid Rehman Hakeem, Babajan Banaganapalli, Ramu Elango, editors. - Cham : Springer Nature Switzerland, [2019] - sējumi <1-> : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 25 cm
  Lasītava - 575 ; 19/107

 
SABIEDRISKĀS ZINĀTNES

Statistika

 • Statistisches Jahrbuch über Ernährung, Landwirtschaft und Forsten der Bundesrepublik Deutschland / herausgegeben vom Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten. Abt. 4 "Allgemeine Angelegenheiten der Agrarpolitik". - Bremerhaven : Wirtschaftsverlag NW ; Münster-Hiltrup : Landwirtschaftsverlag GMBH, 1956-<2018>. - sēj. : tab., diagr. ; 25 cm.
  2018. - 2018. - 359 lpp.
  Pieeja tiešsaistē: https://www.bmel-statistik.de/footernavigation/archiv/statistisches-jahrbuch/
  Abonements - T/32

Socioloģija. Sociālā psiholoģija

 • Mapping the Social Landscape : readings in sociology / editor Susan J. Ferguson. - Eighth edition. - Thousand Oaks, CA : SAGE, [2018] - xix, 688 lpp. : ilustrācijas ; 23 cm
  Lasītava - 316 ; 19/111

Izglītība. Pedagoģijas zinātnes

 • Brizga, Dace. Darba un civilās aizsardzības kompetences veidošanās un attīstība studiju un darba vidē = Formation and Development of Labour and Civil Protection Competence in the Study and Work Environment : promocijas darbs pedagoģijas (Dr.paed.) zinātniskā grāda iegūšanai pedagoģijas nozares pieaugušo pedagoģijas apakšnozarē / Dace Brizga ; promocijas darba vadītājs Dr.paed., Dr.sc.ing. Ludis Pēks ; Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Tehniskā fakultāte. Izglītības un mājsaimniecības institūts. - Jelgava : [izgatavotājs nav zināms], 2018. - 167 lp, 41 nenumurēta lp. : ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 31 cm
  Lasītava - D/19/5
 • Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultāte 1/2 no 100 : 2014.-2018. gads / galvenā redaktore un sastādītāja Andra Zvirbule ; teksta redaktore Gunita Mazūre ; dizains: Santa Lipšāne ; ESAF. - Jelgava : Latvijas Lauksaimniecības universitāte, [2019] - 366 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, portreti, tabulas ; 25 cm
  Bibliogrāfiskās informācijas nodaļa - 19/86
  Abonements - 19/86
  Lasītava - 378 ; 19/86
 • Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultāte: docētāju devums Latvijai : 1968-50-2018 / galvenais redaktors un sastādītājs Voldemārs Strīķis ; teksta redaktore Gunita Mazūre ; dizains: Santa Lipšāne ; Latvijas Lauksaimniecības universitāte. - Jelgava : Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 2019. - 333 lpp. : ilustrācijas ; 25 cm
  Bibliogrāfiskās informācijas nodaļa - 19/86
  Abonements - 19/86
  Lasītava - 378 ; 19/86
 • Gailums, Aleksandrs. Ar informācijas tehnoloģijām lauku attīstībai pusgadsimta garumā / Aleksandrs Gailums ; redaktore Inga Skuja ; vāka dizains: Inga Viļumsone ; Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Informācijas tehnoloģiju fakultāte. - Jelgava : [Latvijas Lauksaimniecības universitāte], 2019. - 97 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm
  Abonements - 19/88
  Lasītava - 378 ; 19/88

Etnogrāfija. Folklora

 • Heinl, Kathrin. Sitten, Bräuche und Traditionen : ein kulturhistorischer Abriss aus Sachsen-Anhalt ; Erinnerungen von Frauen auf dem Land, zusammengetragen durch den LandFrauenverband Sachsen-Anhalt / Aufgeschrieben von Kathrin Heinl ; LandFrauenverband Sachsen-Anhalt e.V. - Magdeburg : LandFrauenverband Sachsen-Anhalt, 2010. - 166 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm.
  Abonements - 19/85 

EKONOMIKA. EKONOMIKAS ZINĀTNES

 • Natural Resource Management: Ecological Perspectives / Rajinder Peshin, Ashok K. Dhawan, editors. - Cham : Springer Nature Switzerland, [2019] - xxiv, 276 lpp.: ilustrācijas, tabulas ; 24 cm. - (Sustainability in plant and crop protection, ISSN 2567-9805)
  Lasītava - 502/504 ; 19/94

Darbs. Darba ekonomika

Zeme un nekustamais īpašums. Reģionālā ekonomika

 • Godiņš, Gunārs. Atkal jaunos laikos. Otrā grāmata / Gunārs Godiņš ; redaktors un priekšvārda autors Jānis Polis ; dizains: Anda Nordena. - Alūksne : Selja, 2019. - 88 lpp. ; 24 cm
  Abonements - 14/255

Lauksaimniecības ekonomika. Pārtikas komplekss

Rūpniecības ekonomika

 • The Palgrave Handbook of Wine Industry Economics / Adeline Alonso Ugaglia, Jean-Marie Cardebat, Alessandro Corsi, editors. - Cham : Palgrave Macmillan, [2019] - xxv, 542 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 24 cm
  Lasītava - 663 ; 19/93

DABAS ZINĀTNES

Vide. Dabas aizsardzība

 • Natural Resource Management: Ecological Perspectives / Rajinder Peshin, Ashok K. Dhawan, editors. - Cham : Springer Nature Switzerland, [2019] - xxiv, 276 lpp.: ilustrācijas, tabulas ; 24 cm. - (Sustainability in plant and crop protection, ISSN 2567-9805)
  Lasītava - 502/504 ; 19/94
 • Rokasgrāmata par videi draudzīgu elementu ierīkošanu meliorācijas sistēmās / redaktori: Kristīna Veidemane un Ingrīda Brēmere ; teksta autori: Ainis Lagzdiņš, Linda Grinberga, Artūrs Veinbergs, Alise Trifane ; vāka foto: Ainis Lazdiņš. - [Jelgava] : Zemgales Plānošanas reģions, 2018. - 96 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 25 cm
  Abonements - 19/81
  Lasītava - 631.6 ; 19/81

Astronomija. Ģeodēzija. Kartogrāfija

Bioloģija. Biotehnoloģija

 • New and Future Developments in Microbial Biotechnology and Bioengineering : microbial biotechnology in agro-environmental sustainability / edited by Jay Shankar Singh, D.P. Singh. - Amsterdam : Elsevier, [2019] - xiii, 315 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 28 cm
  Lasītava - 60 ; 19/90

MEDICĪNA. HIGIĒNA. VESELĪBAS AIZSARDZĪBA

Uztura mācība

VETERINĀRMEDICĪNA

 • Denoix, Jean-Marie. Essentials in Clinical Anatomy of the Equine Locomotor System / by Jean-Marie Denoix. - Boca Raton, FL : CRC Press is an imprint of the Taylor & Francis Group, [2019] - xi, 295 lpp. : ilustrācijas ; 27 cm
  Lasītava - 619 ; 19/105
 • Pharmacotherapeutics for Veterinary Dispensing / edited by Katrina L. Mealey. - Hoboken, NJ : Wiley Blackwell, [2019] - xiv, 623 lpp. : ilustrācijas ; 26 cm
  Lasītava - 619 ; 19/106 

TEHNIKA. TEHNISKĀS ZINĀTNES


 
Ūdenssaimniecība. Sanitārā tehnika

 • Hewitt, James P. Sick building syndrome : second wind / James P. Hewitt. - [Second edition]. - [Amerikas Savienotās Valstis] : Lulu Distribution ; 2015. - 144 lpp. : ilustrācijas, portrets ; 23 cm.
  Lasītava - 628 ; 19/112

 
LAUKSAIMNIECĪBA

 • Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně = Acta of Mendel University of Agriculture and Forestry Brno / Mendelovy zemědělské a lesnické university v Brně. - Brno : MZLU v Brne, 2004- - sēj. : il., tab. ; 29 cm.
  Izdevums tiešsaistē: http://acta.mendelu.cz/
  66(2018),6. - 2018. - 1377.-1656. lpp. - https://acta.mendelu.cz/66/
  67(2019),1. - 2019. - 366,[7] lpp. - https://acta.mendelu.cz/67/
  Abonements - T/741
 • Statistisches Jahrbuch über Ernährung, Landwirtschaft und Forsten der Bundesrepublik Deutschland / herausgegeben vom Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten. Abt. 4 "Allgemeine Angelegenheiten der Agrarpolitik". - Bremerhaven : Wirtschaftsverlag NW ; Münster-Hiltrup : Landwirtschaftsverlag GMBH, 1956-<2018>. - sēj. : tab., diagr. ; 25 cm.
  2018. - 2018. - 359 lpp.
  Pieeja tiešsaistē: https://www.bmel-statistik.de/footernavigation/archiv/statistisches-jahrbuch/
  Abonements - T/32

Lauksaimniecības uzņēmumu organizācija un ekonomika

 • Advanced Agro-Engineering Technologies for Rural Business Development / Valeriy Kharchenko, Pandian Vasant, editors. - Hershey, PA : Engineering Science Reference, an imprint of IGI Global, [2019] - xxix, 484 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 29 cm. - (Advances in Environmental Engineering and Green Technologies (AEEGT) Book Series, ISSN 2326-9162)
  Lasītava - 631.3 ; 19/103
 • Container Nursery Production and Business Management Manual / Julie P. Newman, technical editor. - Oakland, California : University of California Division of Agriculture and Natural Resources, [2014] - v, 345 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 28 cm. - (Publication / University of California. Division of Agriculture and Natural Resources ; 3540)
  Lasītava - 635.9 ; 19/89


Lauksaimniecības mehanizācija. Lauksaimniecības mašīnas

 • Advanced Agro-Engineering Technologies for Rural Business Development / Valeriy Kharchenko, Pandian Vasant, editors. - Hershey, PA : Engineering Science Reference, an imprint of IGI Global, [2019] - xxix, 484 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 29 cm. - (Advances in Environmental Engineering and Green Technologies (AEEGT) Book Series, ISSN 2326-9162)
  Lasītava - 631.3 ; 19/103

Augsnes zinātne

 • Soil Fertility Management for Sustainable Development / Deepak G. Panpatte, Yogeshvari K. Jhala, editors. - Singapore : Springer Nature Singapore, [2019] - xi, 303 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 24 cm
  Lasītava - 631.4 ; 19/95


Agrotehnika. Zemkopība

 • Container Nursery Production and Business Management Manual / Julie P. Newman, technical editor. - Oakland, California : University of California Division of Agriculture and Natural Resources, [2014] - v, 345 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 28 cm. - (Publication / University of California. Division of Agriculture and Natural Resources ; 3540)
  Lasītava - 635.9 ; 19/89

Meliorācija

 • Rokasgrāmata par videi draudzīgu elementu ierīkošanu meliorācijas sistēmās / redaktori: Kristīna Veidemane un Ingrīda Brēmere ; teksta autori: Ainis Lagzdiņš, Linda Grinberga, Artūrs Veinbergs, Alise Trifane ; vāka foto: Ainis Lazdiņš. - [Jelgava] : Zemgales Plānošanas reģions, 2018. - 96 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 25 cm
  Abonements - 19/81
  Lasītava - 631.6 ; 19/81

Lauksaimniecības ekoloģija

 • Wojtkowski, Paul. Agroecology : simplified and explained / Paul Wojtkowski. - Cham : Springer Nature Switzerland, [2019] - xviii, 437 lpp. : ilustrācijas ; 25 cm
  Lasītava - 63 ; 19/108

 
Augu aizsardzība

 • Latvijas Republikā reģistrēto augu aizsardzības līdzekļu saraksts / Valsts augu aizsardzības dienests. - Rīga : Valsts augu aizsardzības dienests, 2001- - sēj. : ilustrācijas, tabulas ; 30 cm.
  Izdevums tiešsaistē: http://www.vaad.gov.lv/sakums/aktualittes/iespieddarbi.aspx
  2019. - 2019. - 388 lpp.
  Abonements/Arhīvs - T/731
 • Miezīte, Olga. Meža aizsardzība : mācību līdzeklis LLU Meža fakultātes studentiem un nozares speciālistiem. II [2.] daļa, Meža fitopatoloģija / Olga Miezīte ; vāka mākslinieciskais noformējums: Lauris Bērziņš ; recenzenti: Dr.biol. Biruta Bankina, Dr.habil.biol. Imants Liepa ; zīmējumi: Rūta Kazāka ; Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Meža fakultāte. - Jelgava : Studentu biedrība "Šalkone", 2017. - 173 lpp. : ilustrācijas ; 28 cm. - (Meža izglītības bibliotēka)
  Abonements - 16/113
  Lasītava - 630 ; 16/113

Dārzkopība

 • Container Nursery Production and Business Management Manual / Julie P. Newman, technical editor. - Oakland, California : University of California Division of Agriculture and Natural Resources, [2014] - v, 345 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 28 cm. - (Publication / University of California. Division of Agriculture and Natural Resources ; 3540)
  Lasītava - 635.9 ; 19/89
 • Vīnogas Latvijas dārzos / Gvido Dobelis. - Rīga : Latvijas Mediji, 2019. - 64 lpp. : ilustrācijas ; 28 cm - (Lauku Avīzes tematiskā avīze, ISSN 1407-4338 ; 2019/4 (291))
  Abonements/Arhīvs - Br/19/4
  Lasītava - 634 ; Br/19/4

Lopkopība. Mājdzīvnieki

 • Denoix, Jean-Marie. Essentials in Clinical Anatomy of the Equine Locomotor System / by Jean-Marie Denoix. - Boca Raton, FL : CRC Press is an imprint of the Taylor & Francis Group, [2019] - xi, 295 lpp. : ilustrācijas ; 27 cm
  Lasītava - 619 ; 19/105
 • Kāpēc govīm ir ragi / autori: Anet Spengler-Neff, Beatrice Hurni and Ricco Streiff sadarbībā Šveices Biodinamiskās lauksaimniecības asociācijas Liellopu audzētāju biedrību ; tulkojums latviešu valodā: Ina Strautniece ; konsultante Ilze Pētersone ; fotogrāfi: Thomas Alföldi, Beatrice Hurni, Jan Brinkmann [un vēl 11 fotogrāfi] ; zīmētāji: Magdalena Savoldelli Lorenz, Johanna Probst. - Rīga : Alis, [2019] - 28 lpp. : ilustrācijas, shēma ; 30 cm
  Abonements/Arhīvs - 19/97

MEŽSAIMNIECĪBA. MEŽA EKSPLUATĀCIJA

 • Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně = Acta of Mendel University of Agriculture and Forestry Brno / Mendelovy zemědělské a lesnické university v Brně. - Brno : MZLU v Brne, 2004- - sēj. : il., tab. ; 29 cm.
  Izdevums tiešsaistē: http://acta.mendelu.cz/
  66(2018),6. - 2018. - 1377.-1656. lpp. - https://acta.mendelu.cz/66/
  67(2019),1. - 2019. - 366,[7] lpp. - https://acta.mendelu.cz/67/
  Abonements - T/741
 • Container Nursery Production and Business Management Manual / Julie P. Newman, technical editor. - Oakland, California : University of California Division of Agriculture and Natural Resources, [2014] - v, 345 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 28 cm. - (Publication / University of California. Division of Agriculture and Natural Resources ; 3540)
  Lasītava - 635.9 ; 19/89
 • Dreimanis, Andrejs. Mežsaimniecības pamati : mācību līdzeklis LLU Meža fakultātes studentiem un nozares speciālistiem / Andrejs Dreimanis, teksts, foto ; vāka mākslinieciskais noformējums: Lauris Bērziņš ; recenzenti: Dr.silv. Imants Baumanis, Dr.silv. Dagnis Dubrovskis ; Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Meža fakultāte. - Jelgava : Studentu biedrība "Šalkone", 2016. - 219 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 28 cm. - (Meža izglītības bibliotēka)
  Abonements - 19/83
  Lasītava - 630 ; 19/83
 • Miezīte, Olga. Meža aizsardzība : mācību līdzeklis LLU Meža fakultātes studentiem un nozares speciālistiem. II [2.] daļa, Meža fitopatoloģija / Olga Miezīte ; vāka mākslinieciskais noformējums: Lauris Bērziņš ; recenzenti: Dr.biol. Biruta Bankina, Dr.habil.biol. Imants Liepa ; zīmējumi: Rūta Kazāka ; Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Meža fakultāte. - Jelgava : Studentu biedrība "Šalkone", 2017. - 173 lpp. : ilustrācijas ; 28 cm. - (Meža izglītības bibliotēka)
  Abonements - 16/113
  Lasītava - 630 ; 16/113

MĀJTURĪBA

Kulinārija

 • Meirāne, Signe. 52 omletes : viena omlete katrai nedēļas nogalei / Signes Meirānes receptes un fotogrāfijas. - Rīga : Story About Food, [2018] - 159 lpp. : ilustrācijas ; 15 cm
  Abonements/Arhīvs - 19/98

PĀRTIKAS RŪPNIECĪBA. PĀRTIKAS PRODUKTI

DZĒRIENU RŪPNIECĪBA. MIKROBIOLOĢISKĀ RŪPNIECĪBA

 • The Palgrave Handbook of Wine Industry Economics / Adeline Alonso Ugaglia, Jean-Marie Cardebat, Alessandro Corsi, editors. - Cham : Palgrave Macmillan, [2019] - xxv, 542 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 24 cm
  Lasītava - 663 ; 19/93
 • Vīnogas Latvijas dārzos / Gvido Dobelis. - Rīga : Latvijas Mediji, 2019. - 64 lpp. : ilustrācijas ; 28 cm - (Lauku Avīzes tematiskā avīze, ISSN 1407-4338 ; 2019/4 (291))
  Abonements/Arhīvs - Br/19/4
  Lasītava - 634 ; Br/19/4

BŪVNIECĪBA

 • Cross-laminated timber : design and performance. - High Wycombe, Buckinghamshire, UK : Exova BM TRADA, 2017. - 153 lpp. : ilustrācijas ; 27 cm
  Lasītava - 624.01 ; 19/91
 • Design checks for HVAC : a quality control framework / revised by Kevin Pennycook. - Second edition. - Bracknell : BSRIA, 2007. - 155 lpp. : ilustrācijas, shēmas ; 30 cm. - (BSRIA guide ; BG 4/2007)
  Lasītava - 696/697 ; 19/100
 • Haines, Roger W. HVAC Systems Design Handbook / Roger W. Haines, Michael E. Myers. - Fifth edition. - New York [etc.] : McGraw-Hill, [2010] - xvi, 560 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 24 cm.
  Lasītava - 696/697 ; 19/110
 • Hawkins, Glenn. Rules of Thumb : guidelines for building services / by Glenn Hawkins. - 5th edition. - [Bracknell] : BSRIA, 2011. - 99 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 29 cm. - (BSRIA guide ; BG 9/2011)
  Lasītava - 69 ; 19/101
 • Langmaid, John. Choosing building services : a practical guide to system selection / by John Langmaid. - Bracknell : BSRIA, 2004. - 48 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 30 cm. - (BSRIA guide ; BG 9/2004)
  Lasītava - 69 ; 19/102
 • Nature Based Strategies for Urban and Building Sustainability / edited by Gabriel Pérez, Katia Perini. - Oxford, United Kingdom : Butterworth-Heinemann, an imprint of Elsevier, [2018] - xxii, 368 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 23 cm
  Lasītava - 72 ; 19/96

MĒBEĻU RŪPNIECĪBA

 • Domkins, Andrejs. Koksnes produktu dizains un attīstība : mācību līdzeklis : lekciju kurss kokapstrādes studiju programmai / Andrejs Domkins ; vāka mākslinieciskais noformējums: Lauris Bērziņš ; Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Meža fakultāte. - Jelgava : Studentu biedrība "Šalkone", 2016. - 97 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, kartes, tabulas ; 28 cm. - (Meža izglītības bibliotēka)
  Abonements - 19/82
  Lasītava - 684 ; 19/82

MĀKSLA. ARHITEKTŪRA. SPORTS. TŪRISMS

Pilsētbūvniecība. Ainavu arhitektūra

 • Nature Based Strategies for Urban and Building Sustainability / edited by Gabriel Pérez, Katia Perini. - Oxford, United Kingdom : Butterworth-Heinemann, an imprint of Elsevier, [2018] - xxii, 368 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 23 cm
  Lasītava - 72 ; 19/96

Arhitektūra

 • Allen, Edward. The Architect's Studio Companion : rules of thumb for preliminary design / Edward Allen and Joseph Iano. - Sixth edition. - Hoboken, New Jersey : Willey, [2017] - ix, 495 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 29 cm.
  Lasītava - 72 ; 19/104
 • Nature Based Strategies for Urban and Building Sustainability / edited by Gabriel Pérez, Katia Perini. - Oxford, United Kingdom : Butterworth-Heinemann, an imprint of Elsevier, [2018] - xxii, 368 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 23 cm
  Lasītava - 72 ; 19/96 
 • Schloesserland Sachsen : Old Splendor in New Glory : Saxony. State of the Arts. - Dresden : Staatliche Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen gemeinnützige ; Tourismus Marketing Gesellschafte Sachsen, 2016. - 80 lpp. : ilustrācijas, karte ; 21 x 30 cm
  Abonements - 19/84

Daiļamatniecība. Dizains

 • Domkins, Andrejs. Koksnes produktu dizains un attīstība : mācību līdzeklis : lekciju kurss kokapstrādes studiju programmai / Andrejs Domkins ; vāka mākslinieciskais noformējums: Lauris Bērziņš ; Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Meža fakultāte. - Jelgava : Studentu biedrība "Šalkone", 2016. - 97 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, kartes, tabulas ; 28 cm. - (Meža izglītības bibliotēka)
  Abonements - 19/82
  Lasītava - 684 ; 19/82

ĢEOGRĀFIJA. NOVADPĒTNIECĪBA


 

2019. gada maija jaunieguvumi

 Vispārīga Satura Uzziņu Izdevumi
 Zinātne. Organizācijas. Intelektuālā Darbība. Dokumenti un Publikācijas
Informātika. Datortehnika
 Filozofija. Psiholoģija
 Reliģija. Teoloģija
 Sabiedriskās Zinātnes
 Ekonomika. Ekonomikas Zinātnes
 Dabas Zinātnes
 Medicīna. Higiēna. Veselības Aizsardzība
 Veterinārmedicīna
 Tehnika. Tehniskās Zinātnes
 Lauksaimniecība
 Mežsaimniecība. Mežu Ekspluatācija
 Mājturība
 Pārtikas Rūpniecība. Pārtikas Produkti
 Dzērienu Rūpniecība. Mikrobioloģiskā Rūpniecība
 Organizācija un Vadīšana. Uzņēmumu Ekonomika
 Būvniecība
 Transports un Sakari
 Kokapstrādes Rūpniecība
 Mēbeļu Rūpniecība
 Poligrāfiskā Rūpniecība
 Ķīmiskā Rūpniecība
 Dažādas Rūpniecības un Amatniecības Nozares
 Māksla Arhitektūra. Sports. Tūrisms
 Valodniecība. Literatūras zinātne
 Ģeogrāfija. Novadpētniecība
 Vēsture. Arheoloģija

ZINĀTNE. ORGANIZĀCIJAS. INTELEKTUĀLĀ DARBĪBA. DOKUMENTI UN PUBLIKĀCIJAS

 • Gadagrāmata. 2019 / sastādītāji: Ligita Āzena, Kristaps Broks, Daina Daija [un vēl 4 sastādītāji] ; fotogrāfi: Jānis Brencis, Kristaps Broks, Reinis Oliņš ; redaktore Antra Legzdiņa ; Latvijas Zinātņu akadēmija. - Rīga : Zinātne, 2019. - 215, [1] lpp., 8 nenumurētas lpp. ielīmes : faksimili, ilustrācijas, portreti, tabulas ; 20 cm
  Abonements (161. telpa) - T/133
   
 • Latvian Academy of Sciences / concept of the contents by Tālavs Jundzis, Ilze Stengrevica, Ilze Trapenciere. - Rīga : Latvijas Zinātņu akad. Baltijas stratēģisko pētījumu centrs, [2019] - 36 nenumurētas lpp. : ilustrācijas, portreti ; 25 cm
  Abonements (161. telpa) - 19/123

INFORMĀTIKA. DATORTEHNIKA

SABIEDRISKĀS ZINĀTNES

Valsts administratīvā pārvalde. Valsts aizsardzība

 • Publiskais pārskats par Valsts drošības dienesta darbību ... gadā / Valsts drošības dienests, Latvijas Republika. - Rīga : Valsts drošības dienests, 2019- - Sējumi : diagrammas, ilustrācijas ; 30 cm
  Izdevums tiešsaistē (PDF): https://vdd.gov.lv/lv/?rt=documents&ac=download&id=42
  Abonements (161. telpa) - T/970

Izglītība. Pedagoģijas zinātnes

 • Metodiskie norādījumi maģistra darba izstrādāšanai un aizstāvēšanai / izstrādāja darba grupa N. Vronskas vadībā ; Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Tehniskā fakultāte. Izglītības un mājsaimniecības institūts. - Jelgava : Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 2018. - 35 lp. : tabulas ; 30 cm
  Izdevums tiešsaistē: http://llufb.llu.lv/LLU-studiju-materiali/TF/IMI/LLU_IMI_2018_metod_noradijumi_mag_darba_izstr.pdf
  Abonements (161. telpa) - 19/121
  Lasītava - 378 ; 19/121
   
 • Rural Environment. Education. Personality. (REEP) : proceedings of the 12th International Scientific Conference, 10th-11th May 2019 / editor-in-chief Vija Dislere ; compiler of the Proceedings Zane Beitere-Selegovska ; cover design: Natalja Vronska ; Latvia University of Life Sciences and Technologies. Faculty of Engineering. Institute of Education and Home Economics. - Jelgava : Latvia University of Life Sciences and Technologies, 2019. - 317 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 30 cm. - (Rural environment. Education. Personality, ISSN 2255-8071 ; No. 12)
  Izdevums tiešsaistē: http://llufb.llu.lv/conference/REEP/2019/Latvia_REEP_2019_proceedings_online.pdf
  Abonements (161. telpa) - 09/491
  Lasītava - 37 ; 09/491

Brīvais laiks

 • Atpūta ģimenēm ar bērniem : vēro, izzini, mācies, sporto un izklaidējies! / Zigmunds Bekmanis. - Rīga : Latvijas Mediji, 2019. - 64 lpp. : ilustrācijas ; 28 cm - (Lauku Avīzes tematiskā avīze, ISSN 1407-4338 ; 2019/5 (292))
  Abonements (161. telpa) - Br/19/5

EKONOMIKA. EKONOMIKAS ZINĀTNES

Darbs. Darba ekonomika

 • Advances in Physical Ergonomics and Safety / edited by Tareq Z. Ahram and Waldemar Karwowski. - Boca Raton, FL : CRC Press is an imprint of the Taylor & Francis Group, [2013] - xiv, 593 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 24 cm. - (Advances in human factors and ergonomics series)
  Lasītava - 331 ; 19/127

Lauksaimniecības ekonomika. Pārtikas komplekss

 • Sharma, Suresh D. Raw Material Scarcity and Overproduction in the Food Industry / Suresh D. Sharma, Arpan R. Bhagat, Salvatore Parisi. - Cham : Springer Nature Switzerland, [2019] - vi, 54 lpp. : diagrammas, ilustrācijas ; 24 cm. - (Springer Briefs in Molecular Science. Chemistry of Food, ISSN 2199-689X)
  Lasītava - 664 ; 19/120

DABAS ZINĀTNES

Vide. Dabas aizsardzība

 • Bioremediation of Agricultural Soils / editor Juan C. Sanchez-Hernandez. - Boca Raton, FL : CRC Press is an imprint of the Taylor & Francis Group, [2019] - vi, 288 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 24 cm
  Lasītava - 631.4 ; 19/128

Astronomija. Ģeodēzija. Kartogrāfija

Ģeoloģijas zinātnes. Hidroloģija

Bioloģija. Biotehnoloģija

MEDICĪNA. HIGIĒNA. VESELĪBAS AIZSARDZĪBA

 • Advances in Physical Ergonomics and Safety / edited by Tareq Z. Ahram and Waldemar Karwowski. - Boca Raton, FL : CRC Press is an imprint of the Taylor & Francis Group, [2013] - xiv, 593 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 24 cm. - (Advances in human factors and ergonomics series)
  Lasītava - 331 ; 19/127

Uztura mācība

Pārtikas higiēna, pārtikas drošums

VETERINĀRMEDICĪNA

 • Davidson, Jane. Research and Study Skills for Veterinary Nurses : a practical guide for academic success / Jane Davidson. - Sheffield, United Kingdom : 5M Publishing, 2019. - xii, 267 lpp. : ilustrācijas ; 25 cm. - (Veterinary skills series)
  Lasītava - 619 ; 19/125

TEHNIKA. TEHNISKĀS ZINĀTNES

Ūdenssaimniecība. Sanitārā tehnika

LAUKSAIMNIECĪBA

Augsnes zinātne

Agrotehnika. Zemkopība

Lopkopība. Mājdzīvnieki

Zvejniecība. Zivkopība

 • Aquaculture Nutrition : gut health, probiotics and prebiotics / edited by Daniel Merrifield, Einar Ringø. - Chichester, West Sussex : Wiley Blackwell, [2014] - xiii, 465 lpp., 16 nenumurētas lpp. ielīmes : ilustrācijas, tabulas ; 25 cm
  Lasītava - 639 ; 19/115

 

 • Dietary Nutrients, Additives, and Fish Health / edited by Cheng-Sheng Lee [un vēl 3 redaktori]. - Hoboken, New Jersey : Wiley Blackwell, [2015] - xv, 355 lpp., 8 nenumurētas lpp. ielīmes : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 26 cm
  Lasītava - 639 ; 19/114

MEŽSAIMNIECĪBA. MEŽA EKSPLUATĀCIJA

PĀRTIKAS RŪPNIECĪBA. PĀRTIKAS PRODUKTI

DZĒRIENU RŪPNIECĪBA. MIKROBIOLOĢISKĀ RŪPNIECĪBA

BŪVNIECĪBA

 • ASHRAE. ASHRAE GreenGuide : design, construction, and operation of sustainable buildings / ASHRAE. - Fifth edition. - Atlanta, GA : ASHRAE, 2018. - xxii, 504 lpp. : ilustrācijas ; 24 cm
  Lasītava - 69 ; 19/126
   
 • Fritzen Klaus. Verbindungsmittel im Holzbau : Grundlagen und Hintergrundwissen / von Dipl.-Ing. (FH) Klaus Fritzen. - 1. Auflage. - Köln : Bruderverlag, 2017. - 84 lpp. : ilustrācijas ; 24 cm. - (Praxiswissen Holzbau)
  Lasītava - 624.01 ; 19/118
   
 • Legg, Roger. Air Conditioning System Design / Roger Legg. - Oxford :Cambridge, MA : Butterworth-Heinemann, [2017] - 1 tiešsaistes resurss (xviii, 422 lp.) : ilustrācijas, tabulas.
  E-grāmata (PDF) (Resurss pieejams tiešsaistē LLU datortīklā): https://ebookcentral.proquest.com/lib/lulst-ebooks/detail.action?docID=4882548
  E-grāmata (PDF) (Resurss pieejams ar LLU IS lietotājkontu): https://ezproxy.llu.lv:2700/lib/lulst-ebooks/detail.action?docID=4882548
   
 • Schopbach, Holger. Holzbau nach Eurocode : Formeln und Tafeln für die Bemessung nach DIN EN 1995 / von Dr.-Ing. Holger Schopbach. - 1. Auflage. - Köln : Bruderverlag, 2017. - 40 lpp. : tabulas ; 24 cm
  Lasītava - 624.01 ; 19/117
   
 • Schopbach, Holger. Holzbau nach Eurocode : Praxishandbuch für die Bemessung nach DIN EN 1995 / von Dr.-Ing. Holger Schopbach. - 1. Auflage. - Köln : Bruderverlag, 2017. - 330 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 25 cm
  Lasītava - 624.01 ; 19/117
   
 • Sustainable Construction Materials : recycled aggregates / Ravindra K. Dhir [un vēl 3 autori]. - Duxford : Woodhead Publishing an imprint of Elsevier, [2019] - xiv, 635 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 24 cm. - (Woodhead Publishing Series in Civil and Structural Engineering)
  Lasītava - 691 ; 19/119

ĶĪMISKĀ RŪPNIECĪBA

DAŽĀDAS RŪPNIECĪBAS UN AMATNIECĪBAS NOZARES

MĀKSLA. ARHITEKTŪRA. SPORTS. TŪRISMS

Arhitektūra

 • ASHRAE. ASHRAE GreenGuide : design, construction, and operation of sustainable buildings / ASHRAE. - Fifth edition. - Atlanta, GA : ASHRAE, 2018. - xxii, 504 lpp. : ilustrācijas ; 24 cm
  Lasītava - 69 ; 19/126

ĢEOGRĀFIJA. NOVADPĒTNIECĪBA

 • Atpūta ģimenēm ar bērniem : vēro, izzini, mācies, sporto un izklaidējies! / Zigmunds Bekmanis. - Rīga : Latvijas Mediji, 2019. - 64 lpp. : ilustrācijas ; 28 cm - (Lauku Avīzes tematiskā avīze, ISSN 1407-4338 ; 2019/5 (292))
  Abonements (161. telpa) - Br/19/5

VĒSTURE. ARHEOLOĢIJA

 • Tomašūns, Andris. Jelgava 1941. gada vasara - holokausts / [Andris Tomašūns ; mākslinieciskais noformējums: Daiga Brinkmane]. - Jelgava : Andris Tomašūns, 2015 - 216 lpp. : faksimili, ilustrācijas ; 25 cm + DVD.
  Abonements (161. telpa) - 19/122

2019. gada jūnija, jūlija un augusta jaunieguvumi

 Vispārīga Satura Uzziņu Izdevumi
 Zinātne. Organizācijas. Intelektuālā Darbība. Dokumenti un Publikācijas
 Informātika. Datortehnika
 Filozofija. Psiholoģija
 Reliģija. Teoloģija
 Sabiedriskās Zinātnes
 Ekonomika. Ekonomikas Zinātnes
 Dabas Zinātnes
 Medicīna. Higiēna. Veselības Aizsardzība
 Veterinārmedicīna
 Tehnika. Tehniskās Zinātnes
 Lauksaimniecība
 Mežsaimniecība. Mežu Ekspluatācija
 Mājturība
 Pārtikas Rūpniecība. Pārtikas Produkti
 Dzērienu Rūpniecība. Mikrobioloģiskā Rūpniecība
 Organizācija un Vadīšana. Uzņēmumu Ekonomika
 Būvniecība
 Transports un Sakari
 Kokapstrādes Rūpniecība
 Mēbeļu Rūpniecība
 Poligrāfiskā Rūpniecība
 Ķīmiskā Rūpniecība
 Dažādas Rūpniecības un Amatniecības Nozares
 Māksla Arhitektūra. Sports. Tūrisms
 Valodniecība. Literatūras zinātne
 Ģeogrāfija. Novadpētniecība
 Vēsture. Arheoloģija

SABIEDRISKĀS ZINĀTNES

Izglītība. Pedagoģijas zinātnes

EKONOMIKA. EKONOMIKAS ZINĀTNES

Lauksaimniecības ekonomika. Pārtikas komplekss

DABAS ZINĀTNES

Vide. Dabas aizsardzība

 • Biodiversity and Conservation : characterization and utilization of plants, microbes, and natural resources for sustainable development and ecosystem management / edited by Jeyabalan Sangeetha [un vēl 3 redaktori]. - Oakville, ON ; Waretown, NJ : Apple Academic Press, [2019] - xx, 444 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 24 cm. - (Current advances in biodiversity, conversation, and environmental sciences)
  Lasītava - 502/504 ; 19/140
   
 • Dabiskās pļavas un ganības / galvenā redaktore: Solvita Rūsiņa ; autori: Ainārs Auniņš, Guntars Dolmanis, Lauma Gustiņa [un vēl 6 autori] ; zinātniskais recenzents: Kreišmane Dzidra. - Sigulda : Dabas aizsardzības pārvalde, 2017. - 432 lpp., 10 nenumurētas salocītas lpp. ielīmes : ilustrācijas, kartes, tabulas ; 25 cm - (Aizsargājamo biotopu saglabāšanas vadlīnijas Latvijā ; 3. sējums)
  Abonements (161. telpa) - 19/147
  Lasītava - 574 ; 19/147

Bioloģija. Biotehnoloģija

 • Biodiversity and Conservation : characterization and utilization of plants, microbes, and natural resources for sustainable development and ecosystem management / edited by Jeyabalan Sangeetha [un vēl 3 redaktori]. - Oakville, ON ; Waretown, NJ : Apple Academic Press, [2019] - xx, 444 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 24 cm. - (Current advances in biodiversity, conversation, and environmental sciences)
  Lasītava - 502/504 ; 19/140
   
 • Dabiskās pļavas un ganības / galvenā redaktore: Solvita Rūsiņa ; autori: Ainārs Auniņš, Guntars Dolmanis, Lauma Gustiņa [un vēl 6 autori] ; zinātniskais recenzents: Kreišmane Dzidra. - Sigulda : Dabas aizsardzības pārvalde, 2017. - 432 lpp., 10 nenumurētas salocītas lpp. ielīmes : ilustrācijas, kartes, tabulas ; 25 cm - (Aizsargājamo biotopu saglabāšanas vadlīnijas Latvijā ; 3. sējums)
  Abonements (161. telpa) - 19/147
  Lasītava - 574 ; 19/147
   
 • Microbiology for Sustainable Agriculture, Soil Health, and Environmental Protection / edited by Deepak Kumar Verma. - Oakville, ON ; Waretown, NJ : Apple Academic Press, [2019] - xix, 400 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 24 cm
  Lasītava - 578/579 ; 19/141

Zooloģija

 • Alford, David V. Beneficial Insects / by David V. Alford. - Boca Raton, FL : CRC Press is an imprint of the Taylor & Francis Group, [2019] - xv, 383 lpp. : ilustrācijas ; 26 cm
  Lasītava - 59 ; 19/131

LAUKSAIMNIECĪBA

Lauksaimniecības mehanizācija. Lauksaimniecības mašīnas

Augsnes zinātne 

 • Microbiology for Sustainable Agriculture, Soil Health, and Environmental Protection / edited by Deepak Kumar Verma. - Oakville, ON ; Waretown, NJ : Apple Academic Press, [2019] - xix, 400 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 24 cm
  Lasītava - 578/579 ; 19/141

Augkopība

 • Dabiskās pļavas un ganības / galvenā redaktore: Solvita Rūsiņa ; autori: Ainārs Auniņš, Guntars Dolmanis, Lauma Gustiņa [un vēl 6 autori] ; zinātniskais recenzents: Kreišmane Dzidra. - Sigulda : Dabas aizsardzības pārvalde, 2017. - 432 lpp., 10 nenumurētas salocītas lpp. ielīmes : ilustrācijas, kartes, tabulas ; 25 cm - (Aizsargājamo biotopu saglabāšanas vadlīnijas Latvijā ; 3. sējums)
  Abonements (161. telpa) - 19/147
  Lasītava - 574 ; 19/147

Dārzkopība

 • Puķu dārzs: augi mūsu klimatam / Ilma Nereta, Marija Semerova. - Rīga : Latvijas Mediji, 2019. - 64 lpp. : ilustrācijas ; 28 cm - (Lauku Avīzes tematiskā avīze, ISSN 1407-4338 ; 2019/6 (293))
  Abonements (161. telpa) - Br/19/6
  Abonements/Arhīvs - Br/19/6
   
 • Strawberries : production, postharvest management and protection / edited by Radha Mohan Sharma [un vēl 3 redaktori]. - Boca Raton, FL : CRC Press is an imprint of the Taylor & Francis Group, [2019] - xix, 548 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 26 cm
  Lasītava - 634.7 ; 19/146

MEŽSAIMNIECĪBA. MEŽA EKSPLUATĀCIJA

 • Pearse, Peter H. Introduction to Forestry Economics / Peter H. Pearse. - Vancouver : University of British Columbia Press, 1990. - xvi, 226 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 23 cm
  Lasītava - 630 ; 19/145

BŪVNIECĪBA

 • Buchanan, Andrew H. Structural Design for Fire Safety / Andrew H. Buchanan & Anthony K. Abu. - Second edition. - Chichester : Wiley, 2017. - xxi, 415 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 25 cm
  Lasītava - 624 ; 19/134
   
 • Design of Piles Under Cyclic Loading : SOLCYP recommendations / edited by Alain Puech, Jacques Garnier. - London : ISTE ; Hoboken, NJ : Wiley, 2017. - xxvii, 419 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 25 cm. - (Civil engineering and geomechanics series)
  Lasītava - 624 ; 19/138
   
 • Glasbau 2019 / Bernhard Weller, Silke Tasche (Hrsg.). - Berlin : Ernst & Sohn, [2019] - ix, 496, [1] lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 25 cm
  Lasītava - 624.01 ; 19/143
   
 • Johnson, Roger P. Composite Structures of Steel and Concrete : beams, slabs, columns and frames for buildings / Roger P. Johnson ; with Fire Resistance chapter contributed by Yong C. Wang. - Fourth edition. - Hoboken, NJ : Wiley Blakwell, 2019. - xix, 265 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 25 cm
  Lasītava - 624.01 ; 19/136
   
 • Khalfallah, Salah. Structural Analysis 2 : statically indeterminate structures / Salah Khalfallah. - London : ISTE ; Hoboken, NJ : Wiley, 2018. - x, 380 lpp. : ilustrācijas ; 25 cm. - (Civil engineering and geomechanics series)
  Lasītava - 624.04 ; 19/135
   
 • Lauzin, Xavier. Civil Engineering Structures According to the Eurocodes : inspection and maintenance / Xavier Lauzin. - London : ISTE ; Hoboken, NJ : Wiley, 2017. - xii,323, [1] lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 25 cm. - (Civil engineering and geomechanics series)
  Lasītava - 624 ; 19/139
   
 • Nussbaumer, Alain. Fatigue Design of Steel and Composite Structures : Eurocode 3: Design of Steel Structures, Part 1-9 Fatigue. Eurocode 4: Design of Composite Steel and Concrete Structures / Alain Nussbaumer, Luís Borges, Laurence Davaine. - 2nd edition. - [Brussels] : ECCS - European Convention for Constructional Steelwork ;[Berlin] : Ernst & Sohn, 2018. - xxv, 297 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 24 cm. - (ECCS Eurocode design manuals)
  Lasītava - 624.01 ; 19/142
   
 • Paik, Jeom Kee. Ultimate Limit State Analysis and Design of Plated Structures / Jeom Kee Paik. - Second edition. - Hoboken, NJ : Wiley, 2018. - xxii, 647 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 25 cm
  Lasītava - 624.04 ; 19/132
   
 • Rugarli, Paolo. Steel Connection Analysis / Jeom Kee Paik. - Hoboken, NJ : Wiley Blackwell , 2018. - xvi, 530 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 25 cm
  Lasītava - 624.01 ; 19/133
   
 • Simiu, Emil. Wind Effects on Structures : modern structural design for wind / Emil Simiu, DongHun Yeo. - Fourth edition. - Hoboken, NJ : Wiley Blakwell, 2019. - xxiii, 496 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 25 cm
  Lasītava - 624.04 ; 19/137
   
 • Steinle, Alfred. Precast Concrete Structures / Alfred Steinle, Hubert Bachmann, Mathias Tillmann ; English translation: Philip Thrift. - Second edition. - Berlin : Ernst & Sohn a Wiley Brand, [2019] - xix, 355 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 25 cm. - (Beton-Kalender)
  Lasītava - 624.01 ; 19/144

MĀKSLA. ARHITEKTŪRA. SPORTS. TŪRISMS

Pilsētbūvniecība. Ainavu arhitektūra

2019. gada septembra jaunieguvumi

 Vispārīga Satura Uzziņu Izdevumi
 Zinātne. Organizācijas. Intelektuālā Darbība. Dokumenti un Publikācijas
 Informātika. Datortehnika
 Filozofija. Psiholoģija
 Reliģija. Teoloģija
 Sabiedriskās Zinātnes
 Ekonomika. Ekonomikas Zinātnes
 Dabas Zinātnes
 Medicīna. Higiēna. Veselības Aizsardzība
 Veterinārmedicīna
 Tehnika. Tehniskās Zinātnes
 Lauksaimniecība
 Mežsaimniecība. Mežu Ekspluatācija
 Mājturība
 Pārtikas Rūpniecība. Pārtikas Produkti
 Dzērienu Rūpniecība. Mikrobioloģiskā Rūpniecība
 Organizācija un Vadīšana. Uzņēmumu Ekonomika
 Būvniecība
 Transports un Sakari
 Kokapstrādes Rūpniecība
 Mēbeļu Rūpniecība
 Poligrāfiskā Rūpniecība
 Ķīmiskā Rūpniecība
 Dažādas Rūpniecības un Amatniecības Nozares
 Māksla Arhitektūra. Sports. Tūrisms
 Valodniecība. Literatūras zinātne
 Ģeogrāfija. Novadpētniecība
 Vēsture. Arheoloģija

INFORMĀTIKA. DATORTEHNIKA

 

SABIEDRISKĀS ZINĀTNES

Demogrāfija

 • Politikas ziņojums par migrācijas un patvēruma situāciju Latvijā ... gadā = Policy report on migration and asylum policy in Latvia reference year ... / [par ziņojuma izstrādi Latvijā ir atbildīgs Eiropas migrācijas tīkla Latvijas kontaktpunkts]. - Rīga : [Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde], 2009- - Sējumi : diagrammas, tabulas ; 21 cm
  E-turpinājumizdevums (PDF): http://www.emn.lv/?cat=4
  2018. - 2019. - 100 lpp.
  Abonements (161. telpa) - 10/454

Tiesības. Juridiskās zinātnes

 • Politikas ziņojums par migrācijas un patvēruma situāciju Latvijā ... gadā = Policy report on migration and asylum policy in Latvia reference year ... / [par ziņojuma izstrādi Latvijā ir atbildīgs Eiropas migrācijas tīkla Latvijas kontaktpunkts]. - Rīga : [Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde], 2009- - Sējumi : diagrammas, tabulas ; 21 cm
  E-turpinājumizdevums (PDF): http://www.emn.lv/?cat=4
  2018. - 2019. - 100 lpp.
  Abonements (161. telpa) - 10/454

Izglītība. Pedagoģijas zinātnes

 • Ainavu arhitektūra un plānošana : 25 gadi = 25 Years of Landscape Architecture and Planning / sastādīja: Natalija Ņitavska, Madara Markova, Elizabete Mendziņa ; Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Vides un būvzinātņu fakultāte. - Jelgava : [Latvijas Lauksaimniecības universitāte], 2019. - 99 nenumurētas lpp. : ilustrācijas, portreti ; 21 cm
  Izdevums tiešsaistē: https://llufb.llu.lv/LLUgramatas/Ainavu_arhitektura_un_planosana_25_2019.pdf
  Abonements (161. telpa) - 19/163
  Lasītava - 378 ; 19/163
   
 • Maģistra studijas. 2019./2020. / Latvijas Lauksaimniecības universitāte. - [Jelgava] : Latvijas Lauksaimniecības universitāte, [2019] - 30, [6] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm
  Abonements/Arhīvs - 19/161
   
 • Pamatstudijas. 2019./2020. / Latvijas Lauksaimniecības universitāte. - [Jelgava] : Latvijas Lauksaimniecības universitāte, [2019] - 56 lpp. : ilustrācijas ; 21 cm
  Abonements/Arhīvs - 17/142
   
 • Šinkus, Tatjana. Transformatīvā mācīšanās profesionālās angļu valodas kompetences attīstībai uzņēmējdarbības vadības studijās : promocijas darba kopsavilkums pedagoģijas doktora (Dr.paed.) zinātniskā grāda iegūšanai / Tatjana Šinkus ; darba zinātniskā vadītāja Dr.paed. Baiba Briede ; darba recenzenti: Dr.paed. Ineta Lūka, Dr.paed. Astrīda Skrinda, Dr.paed. Vija Dišlere ; Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Tehniskā fakultāte. Izglītības un mājsaimniecības institūts = Transformative Learning for Professional English Language Competence Development in Business Administration Studies : summary of doctoral thesis for the scientific degree of Dr.paed. / Tatjana Šinkus ; scientific supervisor Dr.paed. Baiba Briede ; reviewers: Dr.paed. Ineta Lūka, Dr.paed. Astrīda Skrinda, Dr.paed. Vija Dišlere ; Latvia University of Life Sciences and Technologies. Faculty of Engineering. Institute of Education and Home Economics. - Jelgava : [Latvijas Lauksaimniecības universitāte], 2019. - 176 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 21 cm
  Izdevums tiešsaistē: http://llufb.llu.lv/dissertation-summary/education/Tatjana_Sinkus_prom_darba_kopsavilkums2019_LLU_IMI.pdf
  Abonements (161. telpa) - D/19/7
   
 • Šinkus, Tatjana. Transformatīvā mācīšanās profesionālās angļu valodas kompetences attīstībai uzņēmējdarbības vadības studijās = Transformative Learning for Professional English Language Competence Development in Business Administration Studies : promocijas darbs pedagoģijas doktora (Dr.paed.) zinātniskā grāda iegūšanai pedagoģijas zinātnes nozarē augstskolas pedagoģijas apakšnozarē / Tatjana Šinkus ; promocijas darba vadītāja Dr.paed. Baiba Briede ; Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Tehniskā fakultāte. Izglītības un mājsaimniecības institūts. - Jelgava : [izgatavotājs nav zināms], 2019. - 166 lp., 40 nenumurētas lp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 21 cm
  Lasītava - D/19/7

 

EKONOMIKA. EKONOMIKAS ZINĀTNES

Finanses. Bankas

 • Leibus, Inguna. Uzņēmuma darbības uzsākšana, grāmatvedība un nodokļi / Inguna Leibus ; literārā redaktore Rita Cielēna ; fotogrāfs Aivars Siliņš. - Rīga : Lietišķās informācijas dienests, 2019. - 173 lpp. : shēmas, tabulas ; 22 cm. - (Bilances bibliotēka)
  Abonements (161. telpa) - 19/160
  Lasītava - 657 ; 19/160

Rūpniecības ekonomika

 • Nezūdošās vērtības : VEF - 100. 1. grāmata / redkolēģija: Ivars Bražis (priekšsēdētājs), Dr.sc.ing. Oļģerts Belmanis, Dr.oec. Juris Binde (zinātniskais redaktors), Dr.sc.ing. Andris Ozols ; zinātniskie recenzenti: Dr.oec. Laimdota Straujuma, Dr.hist. Gatis Krūmiņš ; Aijas Andžānes vāka noformējums ; redaktore Alīna Melngaile ; autori: Oļģerts Belmanis, Juris Binde, Ivars Bražis, Ingmārs Ķiecis, Kirovs Lipmans [un vēl 3 autori]. - Rīga : Latvijas Mediji, [2019] - 536 lpp. : diagrammas, faksimili, ilustrācijas, portreti, tabulas ; 24 cm
  Abonements (161. telpa) - 19/149
 • Nezūdošās vērtības : VEF - 100. 2. grāmata / redkolēģija: Ivars Bražis (priekšsēdētājs), Dr.sc.ing. Oļģerts Belmanis, Dr.oec. Juris Binde (zinātniskais redaktors), Dr.sc.ing. Andris Ozols ; zinātniskie recenzenti: Dr.oec. Laimdota Straujuma, Dr.hist. Gatis Krūmiņš ; Aijas Andžānes vāka noformējums ; redaktore Alīna Melngaile ; autori: Gunārs Freibergs, Elita Veidemane, Ivars Bražis, Dainis Dandēns, Gunārs Dekšenieks [un vēl 5 autori]. - Rīga : Latvijas Mediji, [2019] - 654 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti, tabulas ; 24 cm
  Abonements (161. telpa) - 19/149

 

DABAS ZINĀTNES

Ģeoloģijas zinātnes. Hidroloģija

Botānika

 • Kusiņa, Maruta. Savvaļas ziedi Latvijas gadalaikos / Maruta Kusiņa ; redaktore Dzintra Stelpa ; grāmatas dizaina autore Gunta Plotka ; vāka dizaina autore Ilze Isaka ; fotogrāfijas: Maruta Kusiņa, Eduards Groševs. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2019] - 80 lpp. : ilustrācijas ; 30 cm
  Abonements (161. telpa) - 19/162
  Lasītava - 58 ; 19/162 

VETERINĀRMEDICĪNA

TEHNIKA. TEHNISKĀS ZINĀTNES

 • Krishna, Kowligi R. Unmanned Aerial Vehicle Systems in Crop Production : a compendium / K.R. Krishna. - Oakville, ON ; Palm Bay, Florida : Apple Academic Press, [2019] - xix, 689 lpp. : ilustrācijas ; 24 cm
  Lasītava - 63 ; 19/159

LAUKSAIMNIECĪBA

 • Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně = Acta of Mendel University of Agriculture and Forestry Brno / Mendelovy zemědělské a lesnické university v Brně. - Brno : MZLU v Brne, 2004- - sēj. : il., tab. ; 29 cm.
  Izdevums tiešsaistē: http://acta.mendelu.cz/
  67(2019),2. - 2019. - 377.-625. lpp.
  67(2019),3. - 2019. - 631.-901. lpp.
  Abonements (161. telpa) - T/741
   
 • Krishna, Kowligi R. Unmanned Aerial Vehicle Systems in Crop Production : a compendium / K.R. Krishna. - Oakville, ON ; Palm Bay, Florida : Apple Academic Press, [2019] - xix, 689 lpp. : ilustrācijas ; 24 cm
  Lasītava - 63 ; 19/159

Agroķīmija

 • Innovative Bio-Products for Agriculture : innovative phosphorus bio-fertilizers / editors: Katarzyna Chojnacka and Agnieszka Saeid. - New York : Nova Science Publishers, [2019] - x, 131 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 23 cm. - (Agriculture Issues and Policies)
  Lasītava - 631.8 ; 19/150

Augu aizsardzība

 • Biešu slimības un kaitēkļi / rokasgrāmatu sagatavoja: Anitra Lestlande, Māra Bērziņa, Inga Bēme [un vēl 8 sastādītāji] ; fotoattēli: Mārīte Gailīte ; vāka dizains: Eiro Print. - Rīga : Valsts augu aizsardzības dienests, 2019. - 26 lpp. : ilustrācijas ; 21 x 11 cm. - (Integrētā augu aizsardzība)
  Abonements/Arhīvs - 19/155
   
 • Ogulāju slimības un kaitēkļi / rokasgrāmatu sagatavoja: Anitra Lestlande, Māra Bērziņa, Inga Bēme [un vēl 8 sastādītāji] ; fotoattēli: Laura Ozoliņa-Pole, Baiba Ralle ; vāka dizains: Eiro Print. - Rīga : Valsts augu aizsardzības dienests, 2019. - 44 lpp. ; ilustrācijas ; 21 x 11 cm. - (Integrētā augu aizsardzība)
  Abonements/Arhīvs - 19/156
   
 • Sīpolaugu slimības un kaitēkļi / rokasgrāmatu sagatavoja: Anitra Lestlande, Māra Bērziņa, Inga Bēme [un vēl 7 sastādītāji] ; vāka dizains: Eiro Print. - Rīga : Valsts augu aizsardzības dienests, 2019. - 30 lpp. : ilustrācijas ; 21 x 11 cm. - (Integrētā augu aizsardzība)
  Abonements/Arhīvs - 19/157

Augkopība

 • Kartupeļi : kā pazīt šķirnes, stādīt, novākt, lietot tautas medicīnā. - Rīga : Latvijas Mediji, 2019. - 64 lpp. : ilustrācijas ; 28 cm - (Lauku Avīzes tematiskā avīze, ISSN 1407-4338 ; 2019/9 (296))
  Abonements (161. telpa) - Br/19/9

Dārzkopība

 • Biešu slimības un kaitēkļi / rokasgrāmatu sagatavoja: Anitra Lestlande, Māra Bērziņa, Inga Bēme [un vēl 8 sastādītāji] ; fotoattēli: Mārīte Gailīte ; vāka dizains: Eiro Print. - Rīga : Valsts augu aizsardzības dienests, 2019. - 26 lpp. : ilustrācijas ; 21 x 11 cm. - (Integrētā augu aizsardzība)
  Abonements/Arhīvs - 19/155
   
 • Kartupeļi : kā pazīt šķirnes, stādīt, novākt, lietot tautas medicīnā. - Rīga : Latvijas Mediji, 2019. - 64 lpp. : ilustrācijas ; 28 cm - (Lauku Avīzes tematiskā avīze, ISSN 1407-4338 ; 2019/9 (296))
  Abonements (161. telpa) - Br/19/9
   
 • Kondratovičs, Rihards. Rododendri : Latvijas Universitātē izveidotās rododendru šķirnes (1957-2017) / Rihards Kondratovičs, Gunita Riekstiņa ; literārais redaktors Edžus Vējiņš. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, [2019] - 158, [1] lpp. : ilustrācijas ; 28 cm
  Abonements/Arhīvs - 19/152
   
 • Ogas dārzā : dažādas un gardas / Valda Laugale un Dace Siliņa. - Rīga : Latvijas Mediji, 2019. - 64 lpp. : ilustrācijas ; 28 cm - (Lauku Avīzes tematiskā avīze, ISSN 1407-4338 ; 2019/7 (294))
  Abonements (161. telpa) - Br/19/7
  Abonements/Arhīvs - Br/19/7
   
 • Ogulāju slimības un kaitēkļi / rokasgrāmatu sagatavoja: Anitra Lestlande, Māra Bērziņa, Inga Bēme [un vēl 8 sastādītāji] ; fotoattēli: Laura Ozoliņa-Pole, Baiba Ralle ; vāka dizains: Eiro Print. - Rīga : Valsts augu aizsardzības dienests, 2019. - 44 lpp. ; ilustrācijas ; 21 x 11 cm. - (Integrētā augu aizsardzība)
  Abonements/Arhīvs - 19/156
   
 • Paveldo sodai. Veislių katalogas = Vēsturiskie dārzi. Šķirņu katalogs = Heritage Gardens. Cultivar Catalogue / D. Kviklys, D. Gelvonauskienė, R. Karklelienė, D. Juškevičienė, E. Dambrauskienė [un vēl 8 autori] ; Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, Dārzkopības institūts. - Babtai, Kauno rajone : Lietuvos agrarinių miškų mokslų centro filialas Sodininkystės ir daržininkystės institutas, 2019. - 175, [1] lpp. : ilustrācijas ; 16 cm
  Abonements (161. telpa) - 19/158
   
 • Pīrlesa, Veronika. Kā nepiebeigt savu telpaugu : vērtīgi padomi telpaugu audzētājiem / Veronika Pīrlesa ; no angļu valodas tulkojis Gints Tenbergs ; redaktore Gunta Šustere. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2019] - 142, [2] lpp. : ilustrācijas ; 20 cm
  Abonements/Arhīvs - 19/154
   
 • Sīpolaugu slimības un kaitēkļi / rokasgrāmatu sagatavoja: Anitra Lestlande, Māra Bērziņa, Inga Bēme [un vēl 7 sastādītāji] ; vāka dizains: Eiro Print. - Rīga : Valsts augu aizsardzības dienests, 2019. - 30 lpp. : ilustrācijas ; 21 x 11 cm. - (Integrētā augu aizsardzība)
  Abonements/Arhīvs - 19/157
   
 • Strautiņa, Sarmīte. Avenes un to audzēšana / Sarmīte Strautiņa, Ieva Kalniņa ; atbildīgā redaktore Anna Pavlovska ; literārā redaktore Ilze Fogele. - Rīga : Jumava, [2019] - 108, iii lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 22 cm
  Abonements/Arhīvs - 19/153

MEŽSAIMNIECĪBA. MEŽA EKSPLUATĀCIJA

MĀJTURĪBA

Kulinārija

 • Kartupeļi : kā pazīt šķirnes, stādīt, novākt, lietot tautas medicīnā. - Rīga : Latvijas Mediji, 2019. - 64 lpp. : ilustrācijas ; 28 cm - (Lauku Avīzes tematiskā avīze, ISSN 1407-4338 ; 2019/9 (296))
  Abonements (161. telpa) - Br/19/9

PĀRTIKAS RŪPNIECĪBA. PĀRTIKAS PRODUKTI

ORGANIZĀCIJA UN VADĪŠANA. UZŅĒMUMU EKONOMIKA

 • Leibus, Inguna. Uzņēmuma darbības uzsākšana, grāmatvedība un nodokļi / Inguna Leibus ; literārā redaktore Rita Cielēna ; fotogrāfs Aivars Siliņš. - Rīga : Lietišķās informācijas dienests, 2019. - 173 lpp. : shēmas, tabulas ; 22 cm. - (Bilances bibliotēka)
  Abonements (161. telpa) - 19/160
  Lasītava - 657 ; 19/160

BŪVNIECĪBA

 • Grundwissen Moderner Holzbau : Praxishandbuch für den Zimmerer / herausgeber: Bundesbildungszentrum des Zimmerer- und Ausbaugewerbes ; Gesamtkoordination: Dr.-Ing. Holger Schopbach. - 3., aktualisierte Auflage. - Köln : Bruderverlag, 2018. - 421 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 24 cm
  Lasītava - 624.01 ; 19/148

MĀKSLA. ARHITEKTŪRA. SPORTS. TŪRISMS

 • Nezūdošās vērtības : VEF - 100. 2. grāmata / redkolēģija: Ivars Bražis (priekšsēdētājs), Dr.sc.ing. Oļģerts Belmanis, Dr.oec. Juris Binde (zinātniskais redaktors), Dr.sc.ing. Andris Ozols ; zinātniskie recenzenti: Dr.oec. Laimdota Straujuma, Dr.hist. Gatis Krūmiņš ; Aijas Andžānes vāka noformējums ; redaktore Alīna Melngaile ; autori: Gunārs Freibergs, Elita Veidemane, Ivars Bražis, Dainis Dandēns, Gunārs Dekšenieks [un vēl 5 autori]. - Rīga : Latvijas Mediji, [2019] - 654 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti, tabulas ; 24 cm
  Abonements (161. telpa) - 19/149 

Pilsētbūvniecība. Ainavu arhitektūra

Daiļamatniecība. Dizains

 • Floristika : ikdienai un svētkiem / Inguna Mukāne un Ingūna Anšance. - Rīga : Latvijas Mediji, 2019. - 64 lpp. : ilustrācijas ; 28 cm - (Lauku Avīzes tematiskā avīze, ISSN 1407-4338 ; 2019/8 (295))
  Abonements (161. telpa) - Br/19/8
   

VALODNIECĪBA. LITERATŪRAS ZINĀTNE

Valodniecība

 • Šinkus, Tatjana. Transformatīvā mācīšanās profesionālās angļu valodas kompetences attīstībai uzņēmējdarbības vadības studijās : promocijas darba kopsavilkums pedagoģijas doktora (Dr.paed.) zinātniskā grāda iegūšanai / Tatjana Šinkus ; darba zinātniskā vadītāja Dr.paed. Baiba Briede ; darba recenzenti: Dr.paed. Ineta Lūka, Dr.paed. Astrīda Skrinda, Dr.paed. Vija Dišlere ; Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Tehniskā fakultāte. Izglītības un mājsaimniecības institūts = Transformative Learning for Professional English Language Competence Development in Business Administration Studies : summary of doctoral thesis for the scientific degree of Dr.paed. / Tatjana Šinkus ; scientific supervisor Dr.paed. Baiba Briede ; reviewers: Dr.paed. Ineta Lūka, Dr.paed. Astrīda Skrinda, Dr.paed. Vija Dišlere ; Latvia University of Life Sciences and Technologies. Faculty of Engineering. Institute of Education and Home Economics. - Jelgava : [Latvijas Lauksaimniecības universitāte], 2019. - 176 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 21 cm
  Izdevums tiešsaistē: http://llufb.llu.lv/dissertation-summary/education/Tatjana_Sinkus_prom_darba_kopsavilkums2019_LLU_IMI.pdf
  Abonements (161. telpa) - D/19/7
   
 • Šinkus, Tatjana. Transformatīvā mācīšanās profesionālās angļu valodas kompetences attīstībai uzņēmējdarbības vadības studijās = Transformative Learning for Professional English Language Competence Development in Business Administration Studies : promocijas darbs pedagoģijas doktora (Dr.paed.) zinātniskā grāda iegūšanai pedagoģijas zinātnes nozarē augstskolas pedagoģijas apakšnozarē / Tatjana Šinkus ; promocijas darba vadītāja Dr.paed. Baiba Briede ; Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Tehniskā fakultāte. Izglītības un mājsaimniecības institūts. - Jelgava : [izgatavotājs nav zināms], 2019. - 166 lp., 40 nenumurētas lp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 21 cm
  Lasītava - D/19/7

ĢEOGRĀFIJA. NOVADPĒTNIECĪBA

 • Eglīte, Sandra. Ziemeļzeme Svālbara = Svalbard Northern Land / foto, teksts: Sandra Eglīte ; literārā redaktore Astra Feldmane ; tulkotājs angļu valodā Uldis Balodis ; dizains: Jānis Murovskis, Ineta Berkmane. - [Rīga] : Sandra Eglīte, [2019] - 240 lpp. : fotogrāfijas, kartes ; 25 x 28 cm
  Lasītava - 91 ; 19/164

2019. gada oktobra jaunieguvumi

 Vispārīga Satura Uzziņu Izdevumi
 Zinātne. Organizācijas. Intelektuālā Darbība. Dokumenti un Publikācijas
 Informātika. Datortehnika
 Filozofija. Psiholoģija
 Reliģija. Teoloģija
 Sabiedriskās Zinātnes
 Ekonomika. Ekonomikas Zinātnes
 Dabas Zinātnes
 Medicīna. Higiēna. Veselības Aizsardzība
 Veterinārmedicīna
 Tehnika. Tehniskās Zinātnes
 Lauksaimniecība
 Mežsaimniecība. Mežu Ekspluatācija
 Mājturība
 Pārtikas Rūpniecība. Pārtikas Produkti
 Dzērienu Rūpniecība. Mikrobioloģiskā Rūpniecība
 Organizācija un Vadīšana. Uzņēmumu Ekonomika
 Būvniecība
 Transports un Sakari
 Kokapstrādes Rūpniecība
 Mēbeļu Rūpniecība
 Poligrāfiskā Rūpniecība
 Ķīmiskā Rūpniecība
 Dažādas Rūpniecības un Amatniecības Nozares
 Māksla Arhitektūra. Sports. Tūrisms
 Valodniecība. Literatūras zinātne
 Ģeogrāfija. Novadpētniecība
 Vēsture. Arheoloģija

ZINĀTNE. ORGANIZĀCIJAS. INTELEKTUĀLĀ DARBĪBA. DOKUMENTI UN PUBLIKĀCIJAS

 

INFORMĀTIKA. DATORTEHNIKA

 • E-agriculture in action: blockchain for agriculture : challenges and opportunities / edited by Gerard Sylvester ; Food and Agriculture Organization of the United Nations, International Telecommunication Union. - Bangkok : Food and Agriculture Organization of the United Nations : International Telecommunication Union, 2019. - 1 tiešsaistes resurss (72 lp.) : diagrammas, ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 2,67 MB
  E-grāmata (PDF): http://www.fao.org/3/ca2906en/CA2906EN.pdf
   
 • Guerrieri, Alex. Hands-On System Programming with Go : build modern and concurrent applications for Unix and Linux systems using Golang / Alex Guerrieri. - Birmingham, UK : Packt Publishing, 2019. - xii, 437 lpp. ; 24 cm
  Lasītava - 004.4 ; 19/168
   
 • Quinn, Rian. Hands-On System Programming with C++ : build performant and concurrent Unix and Linux systems with C++17 / Dr. Rian Quinn. - Birmingham, UK : Packt Publishing, [2018] - vii, 536 lpp. ; 24 cm
  Lasītava - 004.4 ; 19/167
   
 • UNIX System Services : complete self-assessment guide / [by Gerardus Blokdyk]. - Third edition. - [Amerikas Savienotās Valstis] : [5STARCooks], [2018] - 125 lpp. ; 23 cm
  Lasītava - 004.451.9 UNIX ; 19/169

SABIEDRISKĀS ZINĀTNES

Statistika

Tiesības. Juridiskās zinātnes

Sociālā politika. Sociālais darbs

Izglītība. Pedagoģijas zinātnes

 • International scientific conference "Students on their way to science" [elektroniskais resurss] : (undergraduate, graduate, post-graduate students) : collection of abstracts / Latvia University of Agriculture. - Jelgava : LLU, 2014- - elektroniskais optiskais disks ; 12 cm.
  14(2019). - 2019. - 1 CD.
  Izdevums tiešsaistē (2019)https://llufb.llu.lv/conference/Students_their_Way_Science/Latvia_SWS_14th_Collection_of_Abstracts_2019.pdf
  Abonements (161. telpa) - E/270
   
 • Pāvils Kreišmanis Kvelde / sastādīja Dzidra Kreišmane ; recenzēja Antons Ruža ; bibliogrāfiju apkopoja Brigita Papendika ; Latvijas Lauksaimniecības universitāte. - Jelgava : Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 2019. - 208 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 21 cm. - (JLA-LLA-LLU rektori)
  Bibliogrāfiskās informācijas nodaļa - 19/165
  Abonements (161. telpa) - 19/165

 

EKONOMIKA. EKONOMIKAS ZINĀTNES

Zeme un nekustamais īpašums. Reģionālā ekonomika

Lauksaimniecības ekonomika. Pārtikas komplekss

Rūpniecības ekonomika

Tūrisma ekonomika un organizācija

 • Heritage based agritourism product development in Latvia-Lithuania AGRIHERITAGE, LLI65 : project activities, results, analysis and conclusions : 20.03.2017-19.03.2019 / Latvian Roural Tourism Association "Lauku ceļotājs", Lithuanian country tourism association "Atostogos kaime". - [Riga] : [Latvian Roural Tourism Association "Lauku ceļotājs"], [2019] - 28 lpp. : diagrammas, ilustrācijas ; 30 cm
  Abonements/Arhīvs - 19/171
   
 • Projekta "Lauksaimniecības tradīciju mantojums agrotūrismā Latvijā un Lietuvā" AGRIHERITAGE, LLI65 darbi, rezultāti, analīze un secinājumi : 20.03.2017-19.03.2019 / Latvijas Lauku tūrisma asociācija "Lauku ceļotājs", Lietuvas lauku tūrisma asociācija "Atostogos kaime". - [Rīga] : [Latvijas Lauku tūrisma asociācija "Lauku ceļotājs"], [2019] - 28 lpp. : diagrammas, ilustrācijas ; 30 cm
  Abonements/Arhīvs - 19/170

Tirgus. Cenas. Starptautiskās ekonomiskās attiecības

 • OECD-FAO agricultural outlook / Organisation for Economic Co-operation and Development, Food and Agriculture Organization of the United Nations. - Paris : OECD Pub. and Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2005- - sēj. : tab., diagr. ; 27 cm.
  Pieeja tiešsaistē (2019-2028): http://www.fao.org/3/ca4076en/ca4076en.pdf
  2019-2028. - 2019. - 148 lpp.
  Apvienoto Nāciju Pārtikas un lauksaimniecības organizācijas depozītbibliotēka - 338.43 ; 06/377 

DABAS ZINĀTNES

Vide. Dabas aizsardzība

Astronomija. Ģeodēzija. Kartogrāfija

Ģeoloģijas zinātnes. Hidroloģija

Bioloģija. Biotehnoloģija

MEDICĪNA. HIGIĒNA. VESELĪBAS AIZSARDZĪBA

Pārtikas higiēna, pārtikas drošums

VETERINĀRMEDICĪNA 

TEHNIKA. TEHNISKĀS ZINĀTNES

LAUKSAIMNIECĪBA

Lauksaimniecības uzņēmumu organizācija un ekonomika

 • Lauksaimniecības bruto segumu aprēķini par ... gadu / SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs". - Ozolnieki : Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs, 2016- - Sējumi : diagrammas, ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 30 cm
  2018. - 2019. - 121,[3] lpp.
  Abonements/Arhīvs - T/965
   
 • Proceedings of International Symposium on Agricultural Innovation for Family Farmers "Unlocking the potential of agricultural innovation to achieve the Sustainable Development Goals" / edited by John Ruane ; Food and Agriculture Organization of the United Nations. - Rome : Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2019. - 1 tiešsaistes resurss (122 lp.) : ilustrācijas ; 4,17 MB
  E-grāmata (PDF): http://www.fao.org/3/ca4781en/CA4781EN.pdf

Lauksaimniecības mehanizācija. Lauksaimniecības mašīnas

Augsnes zinātne

Agrotehnika. Zemkopība

 • Sējas un ražas avīze. - Rīga : Lauku Avīze. - Sējumi : ilustrācijas, tabulas ; 28 cm - (Lauku avīzes tematiskā avīze, ISSN 1407-4338)
  2020. - 2019. - 64 lpp.
  Abonements (161. telpa) - Br/07/16
  Abonements/Arhīvs - Br/07/16

Augu aizsardzība

Lopkopība. Mājdzīvnieki

Zvejniecība. Zivkopība

 

MEŽSAIMNIECĪBA. MEŽA EKSPLUATĀCIJA

 

MĀJTURĪBA

Kulinārija

 • Graudaugu ēdieni : mūsdienīgi, garšīgi un veselīgi : receptes / tulkotāja Ilze Žola. - Vienkāršotais izdevums (bez attēliem). - Rīga : Alis, [2019] - 119, [3] lpp. ; 21 cm
  Abonements/Arhīvs - 19/175
   
 • Naukšēnu pavārmāksla / Naukšēnu novada pašvaldība. - [Rīga] : Sava grāmata, [2019] - 45 lpp. : ilustrācijas ; 16 x 22 cm
  Abonements/Arhīvs - 19/174
   
 • 100 ēdieni Latvijai Litenē / priekšvārda autore Astrīda Dzērve ; vāka noformējums: Iveta Cigle. - [Varakļāni] : Domu Pērles, [2018] - 136 lpp. : ilustrācijas, portreti ; 25 cm
  Abonements/Arhīvs - 19/172

 

PĀRTIKAS RŪPNIECĪBA. PĀRTIKAS PRODUKTI

BŪVNIECĪBA

2019. gada novembra jaunieguvumi

 Vispārīga Satura Uzziņu Izdevumi
 Zinātne. Organizācijas. Intelektuālā Darbība. Dokumenti un Publikācijas
 Informātika. Datortehnika
 Filozofija. Psiholoģija
 Reliģija. Teoloģija
 Sabiedriskās Zinātnes
 Ekonomika. Ekonomikas Zinātnes
 Dabas Zinātnes
 Medicīna. Higiēna. Veselības Aizsardzība
 Veterinārmedicīna
 Tehnika. Tehniskās Zinātnes
 Lauksaimniecība
 Mežsaimniecība. Mežu Ekspluatācija
 Mājturība
 Pārtikas Rūpniecība. Pārtikas Produkti
 Dzērienu Rūpniecība. Mikrobioloģiskā Rūpniecība
 Organizācija un Vadīšana. Uzņēmumu Ekonomika
 Būvniecība
 Transports un Sakari
 Kokapstrādes Rūpniecība
 Mēbeļu Rūpniecība
 Poligrāfiskā Rūpniecība
 Ķīmiskā Rūpniecība
 Dažādas Rūpniecības un Amatniecības Nozares
 Māksla Arhitektūra. Sports. Tūrisms
 Valodniecība. Literatūras zinātne
 Ģeogrāfija. Novadpētniecība
 Vēsture. Arheoloģija

ZINĀTNE. ORGANIZĀCIJAS. INTELEKTUĀLĀ DARBĪBA. DOKUMENTI UN PUBLIKĀCIJAS

 • Zinātniskā rakstīšana un pētījumu rezultātu izplatīšana / Kristīnes Mārtinsones un Anitas Piperes zinātniskajā redakcijā ; autori: Kristīne Mārtinsone, Anita Pipere, Inta Rozenvalde, Uldis Berķis, Maija Dambrova [un vēl 7 autori] ; recenzenti: PhD Daiga Kamerāde, Dr.habil.oec. Baiba Rivža, Dr.biol. Dace Tirzīte ; literārā redaktore Inta Rozenvalde ; mākslinieks Modris Brasliņš. - Otrais, papildinātais izdevums. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2019. - 311 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, portreti, tabulas ; 25 cm
  Abonements (161. telpa) - 19/210
  Lasītava - 0 ; 19/210

  INFORMĀTIKA. DATORTEHNIKA

 • Mc Auley, Mark Tomás. Computer Modelling for Nutritionists / Mark Tomás Mc Auley. - Cham : Springer Nature Switzerland, [2019] - xiii, 103 lpp. : ilustrācijas ; 25 cm
  Lasītava - 004.9 ; 19/179

  FILOZOFIJA. PSIHOLOĢIJA

 • Kreicbergs, Viesturs. Saskaņu meklējot / Viesturs Kreicbergs ; E. Helfriča grafiskais noformējums. - [Jelgava : Autora izdevums, 2019] - 1 tiešsaistes resurss (55 lp.) : ilustrācijas, tabula ; 824,63 KB
  E-grāmata (PDF): https://llufb.llu.lv/e-gramatas/philosophy/Viesturs_Kreibergs_Saskanu_meklejot_2019.pdf
   
 • Kreicbergs, Viesturs. Septiņas sarunas par cilvēku, sabiedrību un Dievu / Viesturs Kreicbergs. - [Jelgava : Autora izdevums, 2019] - 1 tiešsaistes resurss (29 lp.) ; 254,05 KB
  E-grāmata (PDF): https://llufb.llu.lv/e-gramatas/philosophy/Viesturs_Kreibergs_septinas_sarunas.pdf
   
 • Stumpf, Samuel Enoch. Philosophy : a historical survey with essential readings / Samuel Enoch Stumpf, James Fieser. - Tenth edition. - New York, NY : McGraw-Hill Education, [2019] - xxii, 426 lpp. ; 23 cm
  Lasītava - 1 ; 19/178

SABIEDRISKĀS ZINĀTNES

Statistika

 • Essentials of Statistics in Agricultural Sciences / edited by Pradeep Mishra, Fozia Homa. - Oakville, ON ; Palm Bay, Florida : Apple Academic Press, [2019] - xiv, 526 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 24 cm
  Lasītava - 519.2 ; 19/204

 
Socioloģija. Sociālā psiholoģija

 • Bivainienė, Lina. Manifestation of stakeholders' participation in city brand development : summary of doctoral dissertation Social sciences, Management (S 003) / Lina Bivainienė ; scientific supervisor: Prof. Dr. Teodoras Tamošiūnas ; Šiauliai University = Suinteresuotųjų šalių dalyvavimo raiška miesto prekės ženklo vystyme : daktaro disertacijos santrauka socialiniai mokslai, vadyba (S 003) / Lina Bivainienė ; mokslinis vadovas: prof. dr. Teodoras Tamošiūnas ; Šiaulių universitetas. - Šiauliai : Šiauliai University, 2019. - 51 lpp. : ilustrācijas ; 22 cm
  Abonements (161. telpa) - D-23699

 
Tiesības. Juridiskās zinātnes

 • ... gada ziņojums. Gada apskats / Eiropas Savienības Tiesa. - Luksemburga : Eiropas Savienības Tiesa, 2004- - Sējumi : diagrammas, ilustrācijas ; 26 cm
  Izdevums tiešsaistē: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_11670/lv/
  2016. - 2017. - 49 lpp.
  2017. - 2018. - 59 lpp.
  2018. - 2019. - 71 lpp.
  Abonements (161. telpa) - T/975 

Izglītība. Pedagoģijas zinātnes

EKONOMIKA. EKONOMIKAS ZINĀTNES

Zeme un nekustamais īpašums. Reģionālā ekonomika

 • Degradēto teritoriju remediācija : izpēte, plānošana, izmantošana / Maija Bērziņa, Inga Grīnfelde, Una Īle, Anda Jankava, Anna Katlapa [un vēl 7 autori] ; izdevuma redaktore Anda Jankava. - Jelgava : LLU, 2019. - 132 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 30 cm
  Abonements (161. telpa) - 19/209
  Lasītava - 502/504 ; 19/209

Lauksaimniecības ekonomika. Pārtikas komplekss

 • Hill, Berkeley. Understanding the Common Agricultural Policy / Berkeley Hill. - Abingdon, Oxon : Earthscan, 2012. - xi, 335 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 25 cm. - (Earthscan food and agriculture)
  Lasītava - 338.43 ; 19/196

 

DABAS ZINĀTNES

Vide. Dabas aizsardzība

 • Blakesley, David. Grassland Restoration and Management / David Blakesley and Peter Buckley. - Exeter : Pelagic Publishing, [2016] - vii, 277 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 25 cm. - (Conservation handbooks)
  Lasītava - 633.2 ; 19/225
   
 •  Degradēto teritoriju remediācija : izpēte, plānošana, izmantošana / Maija Bērziņa, Inga Grīnfelde, Una Īle, Anda Jankava, Anna Katlapa [un vēl 7 autori] ; izdevuma redaktore Anda Jankava. - Jelgava : LLU, 2019. - 132 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 30 cm
  Abonements (161. telpa) - 19/209
  Lasītava - 502/504 ; 19/209

Matemātika

 • Essentials of Statistics in Agricultural Sciences / edited by Pradeep Mishra, Fozia Homa. - Oakville, ON ; Palm Bay, Florida : Apple Academic Press, [2019] - xiv, 526 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 24 cm
  Lasītava - 519.2 ; 19/204 

Astronomija. Ģeodēzija. Kartogrāfija

 • Astroavīze. - Rīga : Lauku Avīze, 2001- - sēj. : ilustrācijas ; 28 cm. - (Lauku Avīzes tematiskā avīze, ISSN 1407-4338 ; 13 (64), 12 (78), 12 (91), 12 (103), 12 (116), 12 (129), 12 (144), 11 (157), 11 (171), 11 (187), 11 (201), 11 (213), 11 (238), 11 (250), 11 (262), 11 (274), 11 (286), 11 (298))
  2020. - 2019. - 64 lpp.
  Lasītava - 52 ; Br/10/15

Botānika

 • Bhatla, Satish C. Plant Physiology, Development and Metabolism / Satish C Bhatla, Manju A. Lal. - Singapore : Springer Nature Singapore, [2018] - xxxiv, 1237 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 24 cm
  Lasītava - 58 ; 19/219
   
 • Burchett, Stephen. Plant Pathology / Stephen Burchett, Sarah Burchett. - New York, NY : Garland Science, Taylor & Francis Group, 2018. - ix, 222 lpp., 11 nenumurētas lpp. ielīmes : ilustrācijas, tabulas ; 28 cm
  Lasītava - 632 ; 19/191
   
 • Epstein, Emanuel. Mineral Nutrition of Plants : principles and perspectives / Emanuel Epstein, Arnold J. Bloom. - Second edition. - Sunderland, MA : Sinauer Associates, [2005] - xiv, 400 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, tabulas ; 25 cm
  Lasītava - 58 ; 19/197
   
 • Lowenfels, Jeff. Teaming with nutrients : the organic gardener's guide to optimizing plant nutrition / Jeff Lowenfels. - 1st ed. - Portland, Oregon ; London : Timber Press, 2013. - 250 lpp. : ilustrācijas ; 24 cm.
  Lasītava - 58 ; 19/208

MEDICĪNA. HIGIĒNA. VESELĪBAS AIZSARDZĪBA

 • SFPE Guide to Human Behavior in Fire / Society of Fire Protection Engineers. - Second edition. - Cham : Springer Nature Switzerland, [2018] - xiv, 159 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 29 cm
  Lasītava - 61 ; 19/190 

Cilvēka fizioloģija, bioķīmija

 • Mc Auley, Mark Tomás. Computer Modelling for Nutritionists / Mark Tomás Mc Auley. - Cham : Springer Nature Switzerland, [2019] - xiii, 103 lpp. : ilustrācijas ; 25 cm
  Lasītava - 004.9 ; 19/179
   
 • McDowell, Lee Russell. Minerals in Animal and Human Nutrition / Lee Russell McDowell. - Second edition. - Oxford ; Amsterdam : Elsevier, 2003. - xvi, 644 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 25 cm
  Lasītava - 636 ; 19/195

TEHNIKA. TEHNISKĀS ZINĀTNES

 • Advanced Electric Drive Vehicles / [editor] Ali Emadi. - Boca Raton, FL : CRC Press, 2017. - xiv, 602 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 26 cm. - (Energy, power electronics, and machines)
  Lasītava - 629 ; 19/192
   
 • Anderson, Curtis D. Electric and Hybrid Cars : a history / Curtis D. Anderson and Judy Anderson. - Second edition. - Jefferson, N.C. : McFarland, c2010. - x, 257 lpp. : il. ; 26 cm.
  Lasītava - 629 ; 19/180
   
 • Denton, Tom. Electric and Hybrid Vehicles / Tom Denton. - Abingdon, Oxon ; New York, NY : Routledge, 2017. - ix, 197 lpp. : ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 26 cm
  Lasītava - 629 ; 19/193
   
 • Electric and hybrid vehicles : power sources, models, sustainability, infrastructure and the market / edited by Gianfranco Pistoia. - Amsterdam : Elsevier, 2010. - xviii, 652 lpp., 6 lpp. un 1 lp. ielīmes : diagrammas, ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 23 cm.
  Lasītava - 629 ; 19/188
   
 • Electric and Plug-in Hybrid Vehicle Networks : optimization and control / Emanuele Crisostomi, Robert Shorten, Sonja Stüdli, Fabian Wirth. - Boca Raton, FL : CRC Press is an imprint of the Taylor & Francis Group, an informa business, [2018] - xvii, 242 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 24 cm - (Automation and Control Engineering Series)
  Lasītava - 629 ; 19/185
   
 • Hydrogen Energy and Vehicle Systems / edited [by] Scott E. Grasman. - Boca Raton, FL : CRC Press, Taylor & Francis Group, 2017. - xxvii, 332 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, kartogrammas, tabulas ; 24 cm. - (Green chemistry and chemical engineering)
  Lasītava - 621-5/-9 ; 19/200
   
 • Larminie, James. Electric vehicle technology explained / James Larminie, John Lowry. - Second edition. - Chichester : Wiley, ©2012. - xxv, 314 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 25 cm.
  Lasītava - 629 ; 19/182
   
 • Leitman, Seth. Build your own electric vehicle / Seth Leitman, Bob Brant (deceased). - Third edition. - New York : McGraw-Hill Education, 2013. - xxi, 388 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 24 cm.
  Lasītava - 629 ; 19/189
   
 • Link, Albert N. Battery Technology for Electric Vehicles : public science and private innovation / Albert N. Link, Alan C. O'Connor, and Troy J. Scott. - Abingdon, Oxon ; New York : Routledge, Taylor & Francis Group, Earthscan, 2015. - xv, 129 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 25 cm
  Lasītava - 629 ; 19/186
   
 • Modern Electric, Hybrid Electric, and Fuel Cell Vehicles / Mehrdad Ehsani, Yimin Gao, Stefano Longo, Kambiz M. Ebrahimi. - Third edition. International student edition. - Boca Raton, FL : CRC Press, [2018] - xxv, 546 lpp. : ilustrācijas, portreti, shēmas, tabulas ; 26 cm
  Lasītava - 629 ; 19/181

LAUKSAIMNIECĪBA

Lauksaimniecības uzņēmumu organizācija un ekonomika

 • Agricultural Systems : agroecology and rural innovation for development / edited by Sieglinde Snapp, Barry Pound. - Second edition. - London : Academic Press is an imprint of Elsevier, [2017] - xv, 542 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, kartogrammas, karte, tabulas ; 24 cm
  Lasītava - 631.1 ; 19/199
   
 • Developing sustainable value chains for small-scale livestock producers / Food and Agriculture Organization of the United Nations. - Rome : Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2019. - 1 tiešsaistes resurss (158 lp.) : ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 1,90 MB - (Animal production and health guidelines, ISSN 1810-0708 ; 21)
  E-grāmata (PDF): http://www.fao.org/3/ca5717en/CA5717EN.pdf

Augsnes zinātne

 • Howard, Albert, Sir. The Soil and Health : a study of organic agriculture / Sir Albert Howard ; assisted by Louise E. Howard. - [Garsington, OX] : [Benediction Classics/Oxford City Press], [2011] - 299 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 24 cm
  Lasītava - 631.4 ; 19/184
   
 • Modern Soil Microbiology / edited by Jan Dirk van Elsas, Jack T. Trevors, Alexandre Soares Rosado, and Paolo Nanniperi. - Third edition. - Boca Raton, FL : CRC Press, [2019] - xv, 472 lpp., 12 nenumurētas lpp. ielīmes : ilustrācijas, tabulas ; 26 cm
  Lasītava - 631.4 ; 19/214
   
 • Role of Rhizospheric Microbes in Soil / editor Vijay Singh Meena. - Singapore : Springer Nature Singapore, [2018] - 2 sējumi. : ilustrācijas, tabulas ; 25 cm
  Saturs: Volume 1: Stress management and agricultural sustainability. Volume 2: Nutrient management and crop improvement.
  Lasītava - 631.4 ; 19/221 

Agrotehnika. Zemkopība

 • Conservation Tillage Systems and Management : crop residue management with no-till, ridge-till, mulch-till / MidWest Plan Service. Iowa State University. - First edition, 2nd printing. - Ames, Iowa : MidWest Plan Service, 1994. - iv, 140 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, kartes, tabulas ; 28 cm
  Lasītava - 631.5 ; 19/212
   
 • Howard, Albert, Sir. The Soil and Health : a study of organic agriculture / Sir Albert Howard ; assisted by Louise E. Howard. - [Garsington, OX] : [Benediction Classics/Oxford City Press], [2011] - 299 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 24 cm
  Lasītava - 631.4 ; 19/184

Agroķīmija

 • Biofertilizers for Sustainable Agriculture and Environment / editors Bhoopander Giri, Ram Prasad, Qiang-Sheng Wu, Ajit Varma. - Cham : Springer Nature Switzerland, [2019] - xvi, 544 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 24 cm. - (Soil Biology, ISSN 1613-3382 ; 55)
  Lasītava - 631.8 ; 19/220
   
 • The International Code of Conduct for the sustainable use and management of fertilizers / Food and Agriculture Organization of the United Nations. - Rome : Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2019. - 1 tiešsaistes resurss (56 lp.) : ilustrācijas ; 4,61 MB
  E-grāmata (PDF): http://www.fao.org/3/ca5253en/CA5253EN.pdf
   
 • Lowenfels, Jeff. Teaming with nutrients : the organic gardener's guide to optimizing plant nutrition / Jeff Lowenfels. - 1st ed. - Portland, Oregon ; London : Timber Press, 2013. - 250 lpp. : ilustrācijas ; 24 cm.
  Lasītava - 58 ; 19/208

Augu aizsardzība

 • Burchett, Stephen. Plant Pathology / Stephen Burchett, Sarah Burchett. - New York, NY : Garland Science, Taylor & Francis Group, 2018. - ix, 222 lpp., 11 nenumurētas lpp. ielīmes : ilustrācijas, tabulas ; 28 cm
  Lasītava - 632 ; 19/191
   
 • Diseases of Temperate Horticultural Plants / [edited by] Raymond A.T. George and Roland T.V. Fox. - Wallingford : CABI, [2014] - xiii, 470 lpp. : ilustrācijas ; 25 cm
  Lasītava - 632 ; 19/216
   
 • Howard, Albert, Sir. The Soil and Health : a study of organic agriculture / Sir Albert Howard ; assisted by Louise E. Howard. - [Garsington, OX] : [Benediction Classics/Oxford City Press], [2011] - 299 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 24 cm
  Lasītava - 631.4 ; 19/184

Augkopība

 • Blakesley, David. Grassland Restoration and Management / David Blakesley and Peter Buckley. - Exeter : Pelagic Publishing, [2016] - vii, 277 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 25 cm. - (Conser