Pārlekt uz galveno saturu

Aizstāvēšanai iesniegtie promocijas darbi

Saskaņā MK noteikumiem Nr.1001 "Zinātniskā doktora grāda piešķiršanas (promocijas) kārtība un kritēriji" augstskola nodrošina promocijas darba publisku pieejamību internetā un augstskolas bibliotēkā.

Dokumentu lasīšanai  nepieciešama bezmaksas programma  Adobe Acrobat Reader 10.0 vai jaunākas versijas.  Programmu var ielādēt no Adobe Acrobat mājas lapas.Dokumentu lasīšanai  nepieciešama bezmaksas programma Adobe Acrobat Reader DC. 
Programmu var ielādēt no Adobe Acrobat mājas lapas.


Informāciju par promocijas darbiem un to kopsavilkumiem var skatīt bibliotēkas
veidotajā datubāzē: promocijas darbi 


Olga Sokolova (ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8973-5972)
"Venturia inaequalis un Venturia pyrina populācijas daudzveidības raksturojums Latvijā"

  • Promocijas darba kopsavilkums zinātnes doktora grāda (Ph.D.) iegūšanai Lauksaimniecības, meža un veterinārās zinātnēs (PDF 3,7 MB)
  • Promocijas darbs Zinātnes doktores (Ph.D.) grāda iegūšanai Lauksaimniecības, meža un veterinārās zinātnēs (PDF 3,2MB)

Promocijas darba aizstāvēšana notiks Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes “Lauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātne” ar
specializāciju “Lauksaimniecība” Promocijas padomes atklātajā sēdē 2024. gada 14. martā, plkst. 10:00, Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātē, Bioekonomikas un ilgtspējīgo resursu vadības centrs (293 telpa.) , Lielā ielā 2, Jelgavā.

Promocijas darba zinātniskās vadītājas:
prof. Dr.biol. Biruta Bankina (ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7745-2804)
Ph. D. Inga Moročko-Bičevska (ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1148-2909)


Vjačeslavs Kočetkovs (ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8511-4143)
"Iepakojuma ietekme uz dējējvistu olu produktu kvalitāti"

Promocijas darba aizstāvēšana notiks Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes Pārtikas un dzērienu tehnoloģijas nozares promocijas padomes atklātajā sēdē 2024. gada 22. martā plkst. 14:00 Pārtikas institūta 216. auditorijā, Rīgas ielā 22a, Jelgavā.

Promocijas darba zinātniskie vadītāji:
LBTU Dr.sc.ing. Sandra Muižniece-Brasava (ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6033-6241)
LBTU Dr.sc.ing. Vitalijs Radenkovs (ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9443-3525)