Pārlekt uz galveno saturu

Aizstāvēšanai iesniegtie promocijas darbi

Saskaņā MK noteikumiem Nr.1001 "Zinātniskā doktora grāda piešķiršanas (promocijas) kārtība un kritēriji" augstskola nodrošina promocijas darba publisku pieejamību internetā un augstskolas bibliotēkā.

Dokumentu lasīšanai  nepieciešama bezmaksas programma  Adobe Acrobat Reader 10.0 vai jaunākas versijas.  Programmu var ielādēt no Adobe Acrobat mājas lapas.Dokumentu lasīšanai  nepieciešama bezmaksas programma Adobe Acrobat Reader DC. 
Programmu var ielādēt no Adobe Acrobat mājas lapas.


Informāciju par promocijas darbiem un to kopsavilkumiem var skatīt bibliotēkas
veidotajā datubāzē: promocijas darbi 


Kārlis Banis
"Inovatīvu risinājumu izstrāde iekšdedzes motoru gāzu apmaiņas sistēmas efektivitātes paaugstināšanai"

Promocijas darba aizstāvēšana notika Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes Vides inženierijas un enerģētikas zinātņu nozares promocijas padomes atklātajā sēdē 2023. gada 30. augustā plkst. 11.00, Tehniskās fakultātes 429. auditorijā, J.Čakstes bulv. 5, Jelgavā.

Promocijas darba zinātniskie vadītāji: 
Asociētais profesors Dr.sc.ing. Vilnis Pīrs (ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5150-8854)
Dr.sc.ing. Imants Nulle


Agrita Švarta (ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4098-2005)
"Ziemas kviešu lapu slimību ietekme uz ražu un tās struktūrelementiem"

  • Promocijas darbs zinātnes doktora grāda (Ph.D.) iegūšanai lauksaimniecības, meža un veterinārajās zinātnēs PDF (PDF 3,6 MB)
    DOI: 10.22616/lbtuthesis/2023.006
  • Promocijas darba kopsavilkums zinātnes doktora grāda (Ph.D.) iegūšanai lauksaimniecības, meža un veterinārajās zinātnēs PDF (PDF 1MB)

Promocijas darba aizstāvēšana notika Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes Lauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātnes ar specializāciju “Lauksaimniecība” promocijas padomes atklātajā sēdē 2023. gada 31. augustā plkst. 10.00, Jelgavā, Lielā iela 2, 123. auditorijā.

Promocijas darba zinātniskā vadītāja: Dr.agr. Gunita Bimšteine (ORCID: https://orcid.org/0009-0000-0788-0512)


Liene Jansone
"Skābētu kāpostu sula jaunu produktu izstrādē"

Promocijas darba aizstāvēšana notika Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes Pārtikas un dzērienu tehnoloģijas nozares promocijas padomes atklātajā sēdē 2023. gada 31. augustā plkst. 10.00 Pārtikas tehnoloģijas fakultātes 216. auditorijā, Rīgas ielā 22a, Jelgavā.

Promocijas darba zinātniskās vadītājas:
LBTU asociētā profesore Dr.sc.ing. Zanda Krūma (ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6123-1927)
Dr.sc.ing. Solvita Kampuse (ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5984-1723)


Ieva Siksnāne (https://orcid.org/0009-0005-4294-424X)
"Agrohidroloģisko faktoru ietekmes novērtējums uz lauksaimniecības noteces kvalitāti"

Promocijas darba aizstāvēšana notika Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes zinātņu nozares “Vides inženierija un enerģētika” apakšnozarē “Vides inženierzinātne” promocijas padomes atklātā sēdē 2023. gada 31. augustā plkst. 15.00 Jelgavā, Akadēmijas ielā 19, Vides un būvzinātņu fakultātes 117. auditorijā.

Promocijas darba zinātniskais vadītājs: Dr.sc.ing. Ainis Lagzdiņš (https://orcid.org/0000-0002-0807-2741), Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes profesors.