Pārlekt uz galveno saturu

Aizstāvēšanai iesniegtie promocijas darbi

Saskaņā MK noteikumiem Nr.1001 "Zinātniskā doktora grāda piešķiršanas (promocijas) kārtība un kritēriji" augstskola nodrošina promocijas darba publisku pieejamību internetā un augstskolas bibliotēkā.

Dokumentu lasīšanai nepieciešama bezmaksas programma Adobe Acrobat Reader 10.0 vai jaunākas versijas. Programmu var ielādēt no Adobe Acrobat mājas lapas.Dokumentu lasīšanai  nepieciešama bezmaksas programma Adobe Acrobat Reader DC. 
Programmu var ielādēt no Adobe Acrobat mājas lapas.


Informāciju par promocijas darbiem un to kopsavilkumiem var skatīt bibliotēkas
veidotajā datubāzē: promocijas darbi 


Ilze Dimante (ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3714-7714)
"Kartupeļu sīkbumbuļu audzēšanas efektivitātes paaugstināšanas iespēju izvērtējums"

 • Promocijas darbs zinātnes doktora (Ph.D.) grāda iegūšanai lauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnēs, mežzinātnē PDF (PDF 4,8MB)
  DOI: 10.22616/dissertation/2022.010
 • Promocijas darba kopsavilkums zinātņu doktora grāda (Ph.D.) iegūšanai lauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātnē PDF (PDF 1,6MB)

Promocijas darba aizstāvēšana notiks Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes Lauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātne ar specializāciju “Lauksaimniecība” Promocijas padomes atklātajā sēdē 2022. gada 16. decembrī plkst. 10.00, Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātē, 123. auditorijā, Lielā ielā 2, Jelgavā.

Promocijas darba vadītāja: Dr.agr. Zinta Gaile (ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2840-1263)


Linda Grinberga (ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3291-3755)
"Ūdeņu kvalitātes uzlabošanas efektivitāte un risinājumi mākslīgajos mitrājos Latvijā"

 • Promocijas darbs zinātniskā doktora (Ph. D.) grāda iegūšanai Vides inženierijas un enerģētikas zinātņu nozarē PDF (PDF 8,6 MB)
  DOI: 10.22616/dissertation/2022.011
 • Promocijas darba kopsavilkums zinātniskā doktora (Ph. D.) grāda iegūšanai Vides inženierijas un enerģētikas zinātņu nozarē PDF (PDF 1,8 MB)

Promocijas darba aizstāvēšana notiks Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes Vides inženierijas un enerģētikas nozares promocijas padomes atklātā sēdē 2022. gada 19. decembrī plkst. 10:00, Jelgavā, Akadēmijas ielā 19, Vides un būvzinātņu fakultātē, 117. auditorijā.

Promocijas darba zinātniskais vadītājs: Prof., Dr.sc.ing. Ainis Lagzdiņš (ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0807-2741)