Pārlekt uz galveno saturu

Aizstāvēšanai iesniegti promocijas darbi: Ilze Matisone, Oskars Krišāns, Santa Kalēja, Agris Zimelis

Ilze Matisone (ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2741-0187)
"Parastā oša Fraxinus Excelsior L. destrukcija Latvijā: audžu sukcesija un oša atjaunošanās"

 • Promocijas darba kopsavilkums zinātniskā doktora grāda iegūšanai (Ph.D.) Lauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnēs, Mežzinātnes nozarē PDF (PDF 3,4 MB)
 • Promocijas darbs zinātniskā doktora grāda iegūšanai (Ph.D.) Lauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnēs, Mežzinātnes nozarē PDF (PDF 7,5 MB)
  DOI: 10.22616/lluthesis/2020.008

Promocijas darba aizstāvēšana notiks Latvijas Lauksaimniecības universitātes “Lauksaimniecība un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātne” specializācija “Mežzinātne” promocijas padomes sēdē 2020.gada 29. decembrī plkst. 10:00, Salaspilī, Rīgas ielā 111, LVMI “Silava” bibliotēkā.

Darba aizstāvēšanas gaitu būs iespēja vērot attālināti MS Team vietnē - https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjliMDhhZjAtMmM5Yy00NzIzLTgyNDEtNGQyZTIxODcwZTI2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ed57c9c7-f12d-44dd-a76e-397b97bd65d5%22%2c%22Oid%22%3a%22c7efb778-7c90-4036-b043-d2b794aa95c8%22%7d

Promocijas darba zinātniskie vadītāji:
PhD Natālija Burņeviča
Dr. biol. Roberts Matisons
Dr. silv. Tālis Gaitnieks


Oskars Krišāns
"Parastās egles (Picea abies (L.) H. Karst.) vēja noturības izmaiņas sakņu trupes un stumbra mizas bojājumu ietekmē"

 • Promocijas darba kopsavilkums zinātniskā doktora grāda iegūšanai (Ph.D.) Lauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnēs, Mežzinātnes nozarē PDF (PDF 1 MB)
 • Promocijas darbs zinātniskā doktora grāda iegūšanai (Ph.D.) Lauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnēs, Mežzinātnes nozarē PDF (PDF 20,4 MB)
  DOI: 10.22616/lluthesis/2020.009

Promocijas darba aizstāvēšana notiks Latvijas Lauksaimniecības universitātes promocijas padomes “Lauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, Mežzinātne” ar specializāciju “Mežzinātne” attālinātā atklātā sēdē 2020.gada 29.decembrī plkst. 12:30.

Darba aizstāvēšanas gaitu būs iespēja vērot attālināti MS Team vietnēhttps://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzZhNWNkMjktNjc0YS00NWMxLWEzOWUtZTU5NDdhMjE4MzM1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ed57c9c7-f12d-44dd-a76e-397b97bd65d5%22%2c%22Oid%22%3a%22c7efb778-7c90-4036-b043-d2b794aa95c8%22%7d
 

Promocijas darba zinātniskais vadītājs: Dr.silv. Āris Jansons


Santa Kalēja
"Mašinizētas enerģētiskās koksnes sagatavošanas tehnoloģiskie un ekonomiskie risinājumi starpcirtē"

 • Promocijas darba kopsavilkums zinātnes doktora (Ph. D.) grāda iegūšanai
  nozarē Lauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, Mežzinātne  PDF (PDF 1,4 MB)
 • Promocijas darbs zinātnes doktora (Ph. D.) grāda iegūšanai
  nozarē Lauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, Mežzinātne  PDF (PDF 4,3 MB)

Promocijas darba aizstāvēšana notiks Latvijas Lauksaimniecības universitātes “Lauksaimniecība un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātne” specializācija “Mežzinātne” promocijas padomes sēdē 2020.gada 30.decembrī plkst. 10:00, Salaspilī, Rīgas ielā 111, LVMI “Silava”bibliotēkā.

Darba aizstāvēšanas gaitu būs iespēja vērot attālināti MS Team vietnē - https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTNhMmQ2ZTgtMjJjYS00MjBhLThiM2ItOWVmNzY5NTRmZGZh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ed57c9c7-f12d-44dd-a76e-397b97bd65d5%22%2c%22Oid%22%3a%22c7efb778-7c90-4036-b043-d2b794aa95c8%22%7d

Promocijas darba zinātniskie vadītāji:
Dr. silv. Andis Lazdiņš,
Dr. sc. ing. Ziedonis Sarmulis.


Agris Zimelis
"Skuju koku celmu ieguves un transportēšanas tehnoloģisks risinājums"

 •  Promocijas darba kopsavilkums zinātniskā doktora grāda iegūšanai (Ph.D.) Lauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnēs, Mežzinātnes nozarē  PDF (PDF 1 MB)
 • Promocijas darbs zinātniskā doktora grāda iegūšanai (Ph.D.) Lauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnēs, Mežzinātnes nozarē  PDF (PDF 2,5 MB)
  DOI: 10.22616/lluthesis/2020.010

Promocijas darba aizstāvēšana notiks Latvijas Lauksaimniecības universitātes “Lauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnēs, mežzinātnē” specializācija “Mežzinātne” promocijas padomes sēdē 2020. gada 30.decembrī plkst. 12:30, Salaspilī, Rīgas ielā 111, LVMI “Silava” bibliotēkā.

Darba aizstāvēšanas gaitu būs iespēja vērot attālināti MS Team vietnē - https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZGFhNDc2OGEtMjExOC00MmQwLWFhM2MtMjhiY2JhZTExNzFh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ed57c9c7-f12d-44dd-a76e-397b97bd65d5%22%2c%22Oid%22%3a%22c7efb778-7c90-4036-b043-d2b794aa95c8%22%7d

Promocijas darba zinātniskie vadītāji:
Dr.sc.ing. Ziedonis Sarmulis
Dr. silv. Andis Lazdiņš