Pārlekt uz galveno saturu

Aizstāvēšanai iesniegtie promocijas darbi

Saskaņā MK noteikumiem Nr.1001 "Zinātniskā doktora grāda piešķiršanas (promocijas) kārtība un kritēriji" augstskola nodrošina promocijas darba publisku pieejamību internetā un augstskolas bibliotēkā.

Dokumentu lasīšanai  nepieciešama bezmaksas programma  Adobe Acrobat Reader 10.0 vai jaunākas versijas.  Programmu var ielādēt no Adobe Acrobat mājas lapas.Dokumentu lasīšanai  nepieciešama bezmaksas programma Adobe Acrobat Reader DC. 
Programmu var ielādēt no Adobe Acrobat mājas lapas.


Informāciju par LLU promocijas darbiem un to kopsavilkumiem var skatīt bibliotēkas
veidotajā datubāzē: LLU aizstāvētie promocijas darbi 


 

Santa Kalēja
"Mašinizētas enerģētiskās koksnes sagatavošanas tehnoloģiskie un ekonomiskie risinājumi starpcirtē"

  • Promocijas darba kopsavilkums zinātnes doktora (Ph. D.) grāda iegūšanai
    nozarē Lauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, Mežzinātne PDF (PDF 1,4 MB)
  • Promocijas darbs zinātnes doktora (Ph. D.) grāda iegūšanai
    nozarē Lauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, Mežzinātne PDF (PDF 4,3 MB)

Promocijas darba aizstāvēšana notika Latvijas Lauksaimniecības universitātes “Lauksaimniecība un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātne” specializācija “Mežzinātne” promocijas padomes sēdē 2020.gada 30.decembrī plkst. 10:00, Salaspilī, Rīgas ielā 111, LVMI “Silava”bibliotēkā.

Promocijas darba zinātniskie vadītāji:
Dr. silv. Andis Lazdiņš,
Dr. sc. ing. Ziedonis Sarmulis.