Pārlekt uz galveno saturu

Aizstāvēšanai iesniegtie promocijas darbi

Saskaņā MK noteikumiem Nr.1001 "Zinātniskā doktora grāda piešķiršanas (promocijas) kārtība un kritēriji" augstskola nodrošina promocijas darba publisku pieejamību internetā un augstskolas bibliotēkā.

Dokumentu lasīšanai  nepieciešama bezmaksas programma  Adobe Acrobat Reader 10.0 vai jaunākas versijas.  Programmu var ielādēt no Adobe Acrobat mājas lapas.Dokumentu lasīšanai  nepieciešama bezmaksas programma Adobe Acrobat Reader DC. 
Programmu var ielādēt no Adobe Acrobat mājas lapas.


Informāciju par LLU promocijas darbiem un to kopsavilkumiem var skatīt bibliotēkas
veidotajā datubāzē: LLU aizstāvētie promocijas darbi 


Kristaps Makovskis (ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4943-1912)
"Ātraudzīgo kokaugu izvērtējums koksnes biomasas ražošanai neizmantotās lauksaimniecības zemēs Latvijā"

Promocijas darba aizstāvēšana notika 2021. gada 18. jūnijā plkst. 9:00.

Promocijas darba zinātniskā vadītāja: LLU Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes asociētā profesore, Prof. Dr. oec. Dina Popluga.

Promocijas darba zinātniskā konsultante: Latvijas Valsts mežzinātnes institūta “Silava” vadošā pētniece, Dr. silv. Dagnija Lazdiņa.


Natālija Kostrikova (ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9263-3283)
"Blokķēdes tehnoloģiju ieviešanas iespējas Latvijas tautsaimniecībā Baltijas valstu reģiona kontekstā"

Promocijas darba aizstāvēšana notika Latvijas Lauksaimniecības universitātes Ekonomikas un uzņēmējdarbības Promocijas padomes atklātajā sēdē 2021. gada 18. jūnijā  plkst. 12:00 Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātē (Svētes ielā 18, Jelgavā) 212. auditorijā.

Promocijas darba zinātniskā vadītāja: LLU Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes profesore, LZA īstenā locekle, Dr. habil. oec. Baiba Rivža.