Pārlekt uz galveno saturu

Aizstāvēšanai iesniegtie promocijas darbi

Saskaņā MK noteikumiem Nr.1001 "Zinātniskā doktora grāda piešķiršanas (promocijas) kārtība un kritēriji" augstskola nodrošina promocijas darba publisku pieejamību internetā un augstskolas bibliotēkā.

Dokumentu lasīšanai  nepieciešama bezmaksas programma  Adobe Acrobat Reader 10.0 vai jaunākas versijas.  Programmu var ielādēt no Adobe Acrobat mājas lapas.Dokumentu lasīšanai  nepieciešama bezmaksas programma Adobe Acrobat Reader DC. 
Programmu var ielādēt no Adobe Acrobat mājas lapas.


Informāciju par LLU promocijas darbiem un to kopsavilkumiem var skatīt bibliotēkas
veidotajā datubāzē: LLU aizstāvētie promocijas darbi 


Māris Gailis. Bioetanola sadedzes kaitīgo izmešu samazināšanas iespējas dzirksteļaizdedzes motoros : promocijas darba kopsavilkums Ph. D. zinātniskā grāda iegūšanai. Jelgava, 2019, 60 lp.Māris Gailis (ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1433-6720)
"Bioetanola sadedzes kaitīgo izmešu samazināšanas iespējas dzirksteļaizdedzes motoros"

Promocijas darba aizstāvēšana notiks 2020. gada 29. maijā, plkst. 10:00, Latvijas Lauksaimniecības universitātes Vides inženierijas un enerģētikas nozares, Lauksaimniecības inženierzinātnes apakšnozares promocijas padomes attālinātā atklātā sēdē. Informācijai par pieslēgšanos sēdei zvanīt pa tel. 28618372 vai rakstīt e-pastā: gints.birzietis@llu.lv

Promocijas darba zinātniskais vadītājs: asociētais profesors, Dr. sc. ing. Vilnis Pīrs.