Pārlekt uz galveno saturu

Aizstāvēšanai iesniegtie promocijas darbi

Saskaņā MK noteikumiem Nr.1001 "Zinātniskā doktora grāda piešķiršanas (promocijas) kārtība un kritēriji" augstskola nodrošina promocijas darba publisku pieejamību internetā un augstskolas bibliotēkā.

Dokumentu lasīšanai nepieciešama bezmaksas programma Adobe Acrobat Reader 10.0 vai jaunākas versijas. Programmu var ielādēt no Adobe Acrobat mājas lapas.Dokumentu lasīšanai  nepieciešama bezmaksas programma Adobe Acrobat Reader DC. 
Programmu var ielādēt no Adobe Acrobat mājas lapas.


Informāciju par LLU promocijas darbiem un to kopsavilkumiem var skatīt bibliotēkas
veidotajā datubāzē: LLU aizstāvētie promocijas darbi 


Sarmīte Rancāne (ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5000-0469)
"Augu barības elementu reciklācijas iespējas enerģētisko zālaugu plantācijās"

 • Promocijas darbs zinātniskā doktora grāda zinātnes doktors (Ph.D.) iegūšanai lauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnēs, mežzinātnē PDF (PDF 2,85MB)
  DOI: 10.22616/lluthesis/2021.008
   
 • Promocijas darba kopsavilkums zinātniskā doktora grāda zinātnes doktors (Ph.D.) iegūšanai lauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnēs, mežzinātnē PDF (PDF 1MB)

Promocijas darba aizstāvēšana paredzēta Latvijas Lauksaimniecības universitātes Lauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātnes ar specializāciju “Lauksaimniecība” atklātajā sēdē 2021. gada 28. decembrī plkst. 10.00, Latvijas Lauksaimniecības universitātē, 123. auditorijā Lielā ielā 2, Jelgavā.

Promocijas darba zinātniskie vadītāji:
Profesors, Dr. habil. agr. Aldis Kārkliņš (ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2281-5967)
Dr. silv. Dagnija Lazdiņa (ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8280-3912)


Santa Skuja (ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5420-3362)
"Augļa segu aiztures ārstēšanas metožu salīdzinošs vērtējums un to ietekme uz govju turpmāko laktāciju un reprodukciju"

Promocijas darba aizstāvēšana notiks 2021. gada 27. decembrī, plkst. 11:00, Latvijas Lauksaimniecības universitātes Veterinārmedicīnas fakultātē, Jelgavā Kr.Helmaņa ielā 8, 100.B auditorijā.

Promocijas darba zinātniskā vadītāja: Profesore emeritus Dr. med.vet. Vita Antāne (ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9357-9562)


Silva Šēnhofa (ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7993-1830)
"Meteoroloģisko faktoru un stādmateriāla ietekme uz papeļu augšanu"

 • Promocijas darba kopsavilkums zinātniskā doktora grāda zinātnes doktors (Ph.D.) Lauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnēs, mežzinātnē iegūšanai PDF. Promocijas darba kopsavilkums zinātniskā doktora grāda zinātnes doktors (Ph.D.) Lauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnēs, mežzinātnē iegūšanai, Jelgava, 2021 (PDF 1,5MB)
 • Promocijas darbs zinātniskā doktora grāda zinātnes doktors (Ph.D.) Lauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnēs, mežzinātnē iegūšanai PDF. Promocijas darbs zinātniskā doktora grāda zinātnes doktors (Ph.D.) Lauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnēs, mežzinātnē iegūšanai, Jelgava, 2021 (PDF 1,5MB)

Promocijas darba aizstāvēšana notiks Latvijas Lauksaimniecības universitātes promocijas padomes “Lauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātne” ar specializāciju “Mežzinātne” atklātajā sēdē Rīgas 111, Salaspils, Latvijas Valsts mežzinātnes institūta “Silava” bibliotēkā, 2021. gada 28. decembrī plkst. 11:00.

Promocijas darba zinātniskie vadītāji:
Dr.silv. Āris Jansons (ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7981-4346)
Dr. silv. Dagnija Lazdiņa (ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8280-3912)