Pārlekt uz galveno saturu

Aizstāvēšanai iesniegtie promocijas darbi

Saskaņā MK noteikumiem Nr.1001 "Zinātniskā doktora grāda piešķiršanas (promocijas) kārtība un kritēriji" augstskola nodrošina promocijas darba publisku pieejamību internetā un augstskolas bibliotēkā.

Dokumentu lasīšanai  nepieciešama bezmaksas programma  Adobe Acrobat Reader 10.0 vai jaunākas versijas.  Programmu var ielādēt no Adobe Acrobat mājas lapas.Dokumentu lasīšanai  nepieciešama bezmaksas programma Adobe Acrobat Reader DC. 
Programmu var ielādēt no Adobe Acrobat mājas lapas.


Informāciju par LLU promocijas darbiem un to kopsavilkumiem var skatīt bibliotēkas
veidotajā datubāzē: LLU aizstāvētie promocijas darbi 


Aleksejs Gedzurs (ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7785-0076)
"Asinhrono elektrodzinēju termiskā stāvokļa noteikšanas risinājumi to ekspluatācijas drošuma paaugstināšanai"

  • Promocijas darba kopsavilkums zinātnes doktora (Ph.D.) zinātniskā grāda iegūšanai PDF (PDF 1,5MB)
  • Promocijas darbs zinātnes doktora (Ph.D.) zinātniskā grāda iegūšanai Vides inženierijas un enerģētikas nozarē PDF (PDF 9,1MB)

Promocijas darba aizstāvēšana notiks Latvijas Lauksaimniecības universitātes Vides inženierijas un enerģētikas nozarē promocijas padomes atklātajā sēdē 2022. gada 29. augustā, plkst. 14:00, Jelgavā, J. Čakstes bulv. 5, Tehniskajā fakultātē 429. auditorijā.

Promocijas darba zinātniskais vadītājs: Dr.sc.ing., profesors Aigars Laizāns (ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2352-5921).


Sintija Jonova (ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3955-728X)
"Topinambūra koncentrāta un tā kombinācijas ar Saccharomyces cerevisiae ietekme uz teļu postnatālo attīstību"

  • Promocijas darba kopsavilkums zinātniskā doktora grāda (Ph.D.) iegūšanai Veterinārmedicīnas zinātnē PDF (PDF 1,1MB)
    DOI: 10.22616/lluthesis/2022.008
  • Promocijas darbs zinātniskā doktora grāda (Ph.D.) iegūšanai Veterinārmedicīnas zinātnē PDF (PDF 3 MB)

Promocijas darba aizstāvēšana notiks 2022. gada 9. septembrī, plkst. 13:00, Latvijas Lauksaimniecības universitātes Veterinārmedicīnas fakultātē, Jelgavā, K. Helmaņa ielā 8, A 300 auditorijā.

Promocijas darba zinātniskā vadītāja: LLU Veterinārmedicīnas fakultātes Preklīniskā institūta profesore, Dr.med.vet. Aija Ilgaža (ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7126-878X).