Pārlekt uz galveno saturu

Aizstāvēšanai iesniegtie promocijas darbi

Saskaņā MK noteikumiem Nr.1001 "Zinātniskā doktora grāda piešķiršanas (promocijas) kārtība un kritēriji" augstskola nodrošina promocijas darba publisku pieejamību internetā un augstskolas bibliotēkā.

Dokumentu lasīšanai nepieciešama bezmaksas programma Adobe Acrobat Reader 10.0 vai jaunākas versijas. Programmu var ielādēt no Adobe Acrobat mājas lapas.Dokumentu lasīšanai  nepieciešama bezmaksas programma Adobe Acrobat Reader DC. 
Programmu var ielādēt no Adobe Acrobat mājas lapas.


Informāciju par LLU promocijas darbiem un to kopsavilkumiem var skatīt bibliotēkas
veidotajā datubāzē: LLU aizstāvētie promocijas darbi 


Baiba Jansone (ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4359-7882)
"Augstuma pieauguma mainība parastās egles (Picea abies (L.) H. Karst.) tīraudzēs juvenilā vecumā"

 • Promocijas darba kopsavilkums zinātniskā doktora grāda iegūšanai (Ph.D.) Lauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnēs, Mežzinātnes nozarē PDF (PDF 1 MB)
 • Promocijas darbs zinātniskā doktora grāda iegūšanai (Ph.D.) Lauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnēs, Mežzinātnes nozarē PDF (PDF 8,8 MB)
  DOI: 10.22616/lluthesis/2020.007

Promocijas darba aizstāvēšana paredzēta Latvijas Lauksaimniecības universitātes “Lauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātne” specializācijas “Mežzinātne” promocijas padomes sēdē 2020. gada 28. decembrī plkst. 10:00, Jelgavā, Dobeles ielā 41, Latvijas Lauksaimniecības universitātes Kokapstrādes katedras Profesora Emeritus, Dr.habil.sc.ing., Dr.h.c.silv. HENN TUHERM auditorijā.
 

Promocijas darba zinātniskie vadītāji:
Dr.silv. Linards Sisenis
Dr.silv. Dagnija Lazdiņa
Dr.silv. Āris Jansons


Laila Dubova (ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0977-0207)
"Simbiotisko asociāciju ietekme uz pupu Vicia faba L. produktivitāti"

 • Promocijas darba kopsavilkums zinātņu doktora grāda (Ph.D.) iegūšanai Lauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, Mežzinātnes nozarēPDF (PDF 1,1 MB)
 • Promocijas darbs zinātņu doktora grāda (Ph.D.) iegūšanai Lauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, Mežzinātnes nozarēPDF (PDF 3,6 MB)
  DOI: 10.22616/lluthesis/2020.006

Promocijas darba aizstāvēšana paredzēta Latvijas Lauksaimniecības universitātes “Lauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, Mežzinātne” ar specializāciju “Lauksaimniecība” Promocijas padomes atklātajā attālinātajā sēdē 2020. gada 29. decembrī plkst. 10.00 LLU e-studiju BBB vietnē: https://estudijas.llu.lv/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=173119

Dalība promocijas padomes sēdē ar iepriekšēju pieteikšanos, rakstot uz e-pastu: ingrida.augspole@llu.lv līdz 23.decembrim.

Promocijas darba zinātniskā vadītāja: Dr.biol. Ina Alsiņa.


Ilze Matisone (ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2741-0187)
"Parastā oša Fraxinus Excelsior L. destrukcija Latvijā: audžu sukcesija un oša atjaunošanās"

 • Promocijas darba kopsavilkums zinātniskā doktora grāda iegūšanai (Ph.D.) Lauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnēs, Mežzinātnes nozarē PDF (PDF 3,4 MB)
 • Promocijas darbs zinātniskā doktora grāda iegūšanai (Ph.D.) Lauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnēs, Mežzinātnes nozarē PDF (PDF 7,5 MB)
  DOI: 10.22616/lluthesis/2020.008

Promocijas darba aizstāvēšana notika Latvijas Lauksaimniecības universitātes “Lauksaimniecība un zivsaimniecības zinātnes, Mežzinātne” specializācija “Mežzinātne” promocijas padomes sēdē 2020.gada 29. decembrī plkst. 10:00, Salaspilī, Rīgas ielā 111, LVMI “Silava” bibliotēkā.

Promocijas darba zinātniskie vadītāji:
PhD Natālija Burņeviča
Dr. biol. Roberts Matisons
Dr. silv. Tālis Gaitnieks


Oskars Krišāns
"Parastās egles (Picea abies (L.) H. Karst.) vēja noturības izmaiņas sakņu trupes un stumbra mizas bojājumu ietekmē"

 • Promocijas darba kopsavilkums zinātniskā doktora grāda iegūšanai (Ph.D.) Lauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnēs, Mežzinātnes nozarē PDF (PDF 1 MB)
 • Promocijas darbs zinātniskā doktora grāda iegūšanai (Ph.D.) Lauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnēs, Mežzinātnes nozarē PDF (PDF 20,4 MB)
  DOI: 10.22616/lluthesis/2020.009

Promocijas darba aizstāvēšana notika Latvijas Lauksaimniecības universitātes promocijas padomes “Lauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, Mežzinātne” ar specializāciju “Mežzinātne” attālinātā atklātā sēdē 2020.gada 29.decembrī plkst. 12:30.

Promocijas darba zinātniskais vadītājs: Dr.silv. Āris Jansons.


Santa Kalēja
"Mašinizētas enerģētiskās koksnes sagatavošanas tehnoloģiskie un ekonomiskie risinājumi starpcirtē"

 • Promocijas darba kopsavilkums zinātnes doktora (Ph. D.) grāda iegūšanai
  nozarē Lauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, Mežzinātne PDF (PDF 1,4 MB)
 • Promocijas darbs zinātnes doktora (Ph. D.) grāda iegūšanai
  nozarē Lauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, Mežzinātne PDF (PDF 4,3 MB)

Promocijas darba aizstāvēšana notika Latvijas Lauksaimniecības universitātes “Lauksaimniecība un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātne” specializācija “Mežzinātne” promocijas padomes sēdē 2020.gada 30.decembrī plkst. 10:00, Salaspilī, Rīgas ielā 111, LVMI “Silava”bibliotēkā.

Promocijas darba zinātniskie vadītāji:
Dr. silv. Andis Lazdiņš,
Dr. sc. ing. Ziedonis Sarmulis.


Agris Zimelis
"Skuju koku celmu ieguves un transportēšanas tehnoloģisks risinājums"

 • Promocijas darba kopsavilkums zinātniskā doktora grāda iegūšanai (Ph.D.) Lauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnēs, Mežzinātnes nozarē PDF (PDF 1 MB)
 • Promocijas darbs zinātniskā doktora grāda iegūšanai (Ph.D.) Lauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnēs, Mežzinātnes nozarē PDF (PDF 2,5 MB)
  DOI: 10.22616/lluthesis/2020.010

Promocijas darba aizstāvēšana notika Latvijas Lauksaimniecības universitātes “Lauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnēs, mežzinātnē” specializācija “Mežzinātne” promocijas padomes sēdē 2020. gada 30.decembrī plkst. 12:30, Salaspilī, Rīgas ielā 111, LVMI “Silava” bibliotēkā.

Promocijas darba zinātniskie vadītāji:
Dr.sc.ing. Ziedonis Sarmulis
Dr. silv. Andis Lazdiņš