Pārlekt uz galveno saturu

Aizstāvēšanai iesniegtie promocijas darbi

Saskaņā MK noteikumiem Nr.1001 "Zinātniskā doktora grāda piešķiršanas (promocijas) kārtība un kritēriji" augstskola nodrošina promocijas darba publisku pieejamību internetā un augstskolas bibliotēkā.

Dokumentu lasīšanai  nepieciešama bezmaksas programma  Adobe Acrobat Reader 10.0 vai jaunākas versijas.  Programmu var ielādēt no Adobe Acrobat mājas lapas.Dokumentu lasīšanai  nepieciešama bezmaksas programma Adobe Acrobat Reader DC. 
Programmu var ielādēt no Adobe Acrobat mājas lapas.


Informāciju par LLU promocijas darbiem un to kopsavilkumiem var skatīt bibliotēkas
veidotajā datubāzē: LLU aizstāvētie promocijas darbi 


Sanita Sazonova. Augstspiediena apstrādes ietekme uz cūkgaļas kvalitāti.Sanita Sazonova
"Augstspiediena apstrādes ietekme uz cūkgaļas kvalitāti

Promocijas darba kopsavilkums zinātņu doktora grāda (Ph.D.) iegūšanai pārtikas un dzērienu tehnoloģijās PDF (PDF 2,7 MB)
DOI: 10.22616/lluthesis/2020.003

Promocijas darbs zinātņu doktora grāda (Ph.D.) iegūšanai pārtikas un dzērienu tehnoloģijās PDF (PDF 4 MB)

 

Promocijas darba aizstāvēšana notiks Latvijas Lauksaimniecības universitātes Pārtikas un dzērienu tehnoloģijas nozares promocijas padomes atklātajā sēdē 2020. gada 26. augustā Pārtikas tehnoloģijas fakultātes 216. auditorijā, Rīgas ielā 22, Jelgavā.

Promocijas darba zinātniskās vadītājas:
Latvijas Lauksaimniecības universitātes profesore Dr.sc.ing. Ruta Galoburda;
Latvijas Lauksaimniecības universitātes docente Dr.sc.ing. Ilze Grāmatiņa.


Artūrs Veinbergs (ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5209-860X)
"Hidroķīmisko parametru modelēšana hidroloģiski maz pētītos upju sateces baseinos"

Promocijas darba aizstāvēšana notiks Latvijas Lauksaimniecības universitātes Vides inženierijas un enerģētikas nozares promocijas padomes atklātajā sēdē 2020. gada 28. augustā plkst. 10:00 Jelgavā, Akadēmijas ielā 19, Vides un būvzinātņu fakultātē, 402. auditorijā.

Promocijas darba zinātniskie vadītāji:
Dr.sc.ing. Viesturs Jansons, Latvijas Lauksaimniecības universitātes Profesors Emeritus;
Dr.sc.ing. Ainis Lagzdiņš, Latvijas Lauksaimniecības universitātes Profesors.