Pārlekt uz galveno saturu

Aizstāvēšanai iesniegtie promocijas darbi

Saskaņā MK noteikumiem Nr.1001 "Zinātniskā doktora grāda piešķiršanas (promocijas) kārtība un kritēriji" augstskola nodrošina promocijas darba publisku pieejamību internetā un augstskolas bibliotēkā.

Dokumentu lasīšanai  nepieciešama bezmaksas programma  Adobe Acrobat Reader 10.0 vai jaunākas versijas.  Programmu var ielādēt no Adobe Acrobat mājas lapas.Dokumentu lasīšanai  nepieciešama bezmaksas programma Adobe Acrobat Reader DC. 
Programmu var ielādēt no Adobe Acrobat mājas lapas.


Informāciju par LLU promocijas darbiem un to kopsavilkumiem var skatīt bibliotēkas
veidotajā datubāzē: LLU aizstāvētie promocijas darbi 


Solvita Zeipiņa (ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5781-3307)
"Agroekoloģisko faktoru ietekme uz reti audzētu dārzeņu ražu un kvalitāti"

  • Promocijas darba kopsavilkums zinātniskā doktora grāda zinātnes doktors (Ph.D.) iegūšanai Lauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnēs, mežzinātnēPDF (PDF 1MB)
  • Promocijas darbs zinātniskā doktora grāda zinātnes doktors (Ph.D.) iegūšanai Lauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātnēPDF (PDF 3,5MB)
    DOI: 10.22616/lluthesis/2021.005

Promocijas darba aizstāvēšana notiks Latvijas Lauksaimniecības universitātes Lauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātnes ar specializāciju “Lauksaimniecība” promocijas padomes atklātajā sēdē 2021. gada 17. septembrī plkst. 10:00, Latvijas Lauksaimniecības universitātē, 123. auditorijā, Lielā ielā 2, Jelgavā (uzrādot sadarbspējīgu vakcinācijas sertifikātu vai negatīvu Covid-19 testu, kurš veikts pēdējo 48 stundu laikā).

Promocijas darba zinātniskās vadītājas:
Profesore, vadošā pētniece Dr. biol. Ina Alsiņa (ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6126-2598);
Vadošā pētniece Dr. agr. Līga Lepse (ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1346-6152).


Līva Aumeistere (ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0949-4532)
"Mātes piena sastāva izpēte"

Promocijas darba aizstāvēšana notiks Latvijas Lauksaimniecības universitātes Pārtikas un dzērienu tehnoloģijas nozares promocijas padomes atklātajā sēdē 2021. gada 29. septembrī plkst. 14.00 Pārtikas tehnoloģijas fakultātes 216. auditorijā, Rīgas ielā 22, Jelgavā.

Promocijas darba zinātniskās vadītājas:
LLU profesore Dr.sc.ing. Inga Ciproviča (ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4495-4845)
RSU asociētā profesore Dr.med. Dace Zavadska