Pārlekt uz galveno saturu

Lāsma Aļeksējeva. Zaļais publiskais iepirkums kā bioloģiskās pārtikas sistēmas elements Latvijā

Lāsma Aļeksējeva (ORCID: https://orcid.org/0009-0007-8792-2655)
"Zaļais publiskais iepirkums kā bioloģiskās pārtikas sistēmas elements Latvijā"

  • Promocijas darbs zinātnes doktora grāda zinātnes doktore (Ph.D.) sociālās zinātnēs iegūšanai (PDF 3,1MB)
    DOI: 10.22616/lbtuthesis/2024.001
  • Promocijas darba kopsavilkums zinātnes doktora grāda (Ph.D.) iegūšanai (PDF 1,3MB)

Promocijas darba aizstāvēšana notiks Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes Ekonomikas un uzņēmējdarbības zinātņu nozares Agrārās ekonomikas un Reģionālās ekonomikas apakšnozaru Promocijas padomes atklātā sēdē 2024. gada 15. martā plkst. 12:00, Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātē (Svētes iela 18, Jelgava) 212. auditorijā.

Promocijas darba zinātniskā vadītāja: LBTU Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes profesore, Dr.oec. Modrīte Pelše (ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4566-8229).