Pārlekt uz galveno saturu

Aizstāvēšanai iesniegts promocijas darbs - Baiba Jansone. Augstuma pieauguma mainība parastās egles (Picea abies (L.) H. Karst.) tīraudzēs juvenilā vecumā

Baiba Jansone (ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4359-7882)

"Augstuma pieauguma mainība parastās egles (Picea abies (L.) H. Karst.) tīraudzēs juvenilā vecumā"

  • Promocijas darba kopsavilkums zinātniskā doktora grāda iegūšanai (Ph.D.) Lauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnēs, Mežzinātnes nozarē PDF (PDF 1 MB)
  • Promocijas darbs zinātniskā doktora grāda iegūšanai (Ph.D.) Lauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnēs, Mežzinātnes nozarē PDF (PDF 8,8 MB)
    DOI: 10.22616/lluthesis/2020.007

Promocijas darba aizstāvēšana paredzēta Latvijas Lauksaimniecības universitātes “Lauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātne” specializācijas “Mežzinātne” promocijas padomes sēdē 2020. gada 28. decembrī plkst. 10:00, Jelgavā, Dobeles ielā 41, Latvijas Lauksaimniecības universitātes Kokapstrādes katedras Profesora Emeritus, Dr.habil.sc.ing., Dr.h.c.silv. HENN TUHERM auditorijā.

Darba aizstāvēšanas gaitu būs iespēja vērot attālināti MS Team vietnē  https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODQyY2E3NTItMTdhYi00Y2U1LWJmNTMtOTk0NzRhYTkzM2Fl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ed57c9c7-f12d-44dd-a76e-397b97bd65d5%22%2c%22Oid%22%3a%22c7efb778-7c90-4036-b043-d2b794aa95c8%22%7d

Promocijas darba zinātniskie vadītāji:
Dr.silv. Linards Sisenis
Dr.silv. Dagnija Lazdiņa
Dr.silv. Āris Jansons