Pārlekt uz galveno saturu

Aizstāvēšanai iesniegts promocijas darbs - Artūrs Veinbergs. Hidroķīmisko parametru modelēšana hidroloģiski maz pētītos upju sateces baseinos

Artūrs Veinbergs (ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5209-860X)
"Hidroķīmisko parametru modelēšana hidroloģiski maz pētītos upju sateces baseinos"

Promocijas darba aizstāvēšana notiks Latvijas Lauksaimniecības universitātes Vides inženierijas un enerģētikas nozares promocijas padomes atklātā sēdē 2020. gada 28. augustā plkst. 10:00 Jelgavā, Akadēmijas ielā 19, Vides un būvzinātņu fakultātē, 402. auditorijā.

Promocijas darba zinātniskie vadītāji:
Dr.sc.ing. Viesturs Jansons, Latvijas Lauksaimniecības universitātes Profesors Emeritus;
Dr.sc.ing. Ainis Lagzdiņš, Latvijas Lauksaimniecības universitātes Profesors.