Pārlekt uz galveno saturu

Latvijas Lauksaimniecības universitātes Fundamentālālās bibliotēkas nolikums

1. Vispārīgie jautājumi

1.1. Šis nolikums (turpmāk tekstā – Nolikums) nosaka Latvijas Lauksaimniecības universitātes Fundamentālās bibliotēkas (turpmāk – LLU FB) darbības principus, kā arī tās pienākumus, tiesības un atbildību.
1.2. LLU FB ir patstāvīga LLU struktūrvienība, kas nav juridiska persona.
1.3. LLU FB nosaukums:
angļu valodā – Fundamental Library of Latvia University of Life Sciences and Technologies,
vācu valodā – Fundamentalbibliothek der Agraruniversität Lettland, 
krievu valodā – Фундаментальная библиотека Латвийского сельскохозяйственного университета.

1.4. LLU FB ir izveidota uz 1939. gadā dibinātās Jelgavas Lauksaimniecības akadēmijas bibliotēkas bāzes un ir reģistrēta Latvijas Republikas Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā.
1.5. LLU FB savā darbībā pamatojas uz Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, LLU iekšējiem normatīvajiem dokumentiem un šo Nolikumu.
1.6. LLU FB līdzekļi kā patstāvīga daļa ietilpst LLU budžetā. LLU FB manta ir LLU īpašums.
1.7. LLU FB ir tieši pakļauta studiju prorektoram.
1.8. LLU FB ir zīmogs ar nosaukumu, simbolika un veidlapa.
1.9. LLU FB juridiskā adrese ir: Lielā iela 2, Jelgava, LV-3001.

2. LLU FB mērķis un uzdevumi

2.1. LLU FB darbības mērķis ir kvalitatīvi nodrošināt bibliotēkas lietotājus ar studiju procesam un zinātniskajai darbībai vajadzīgajiem informācijas resursiem un pakalpojumiem.
2.2. LLU FB veic Bibliotēku likumā noteiktās funkcijas.
2.3. LLU FB galvenie uzdevumi:
2.3.1. maksimāli pilnīga Latvijā izdoto lauksaimniecības, mežsaimniecības un to saskarnozaru iespieddarbu un citu dokumentu saglabāšana;
2.3.2. studiju procesam nepieciešamo grāmatu, periodisko izdevumu un citu informācijas resursu iegāde;
2.3.3. Apvienoto Nāciju Pārtikas un lauksaimniecības organizācijas depozīteksemplāru glabāšana;
2.3.4. Nacionālās lauksaimniecības datubāzes AGRIS veidošana;
2.3.5. krājuma publiskas pieejamības nodrošināšana;
2.3.6. bibliotekāro, bibliogrāfisko un uzziņu informacionālo pakalpojumu sniegšana;
2.3.7. lauksaimniecības un tās saskarnozaru informācijas resursu veidošana, to pieejamības nodrošināšana;
2.3.8. konsultāciju un metodiskās palīdzības sniegšana lietotājiem un citām bibliotēkām.

3. LLU FB pārvalde, tiesības un pienākumi

3.1. LLU FB struktūru veido nodaļas, abonementi un lasītava.
3.2. LLU FB nodaļu darbību reglamentē konkrētās nodaļas nolikums un šis Nolikums.
3.3. LLU FB vadību īsteno direktors, direktora vietnieks un nodaļu vadītāji.
3.3.1. Direktors
3.3.1.1. Direktors vada LLU FB darbu un ir tās oficiālais pārstāvis visos ar bibliotēkas darbību saistītajos jautājumos.
3.3.1.2. Direktoru pieņem darbā un no amata atbrīvo rektors.
3.3.1.3. Direktors veido LLU FB iekšējo organizatorisko struktūru, apstiprina LLU FB nodaļu un personāla darbību reglamentējošu dokumentāciju, atbild par bibliotēkas darbu kopumā, finansiālo līdzekļu plānošanu un izlietošanu, savas kompetences ietvaros izdod rīkojumus, iesaka studiju prorektoram darbinieku pieņemšanu un atlaišanu, organizē Bibliotēkas padomes darbu.
3.3.2. Direktora vietnieks
3.3.2.1. Direktora vietnieks aizstāj direktoru viņa prombūtnes laikā.
3.3.2.2. Direktora vietnieks vada zinātniskās pētniecības darbu bibliotēkā, atbild par LLU FB attīstības plānošanu, darba procesu zinātnisko organizāciju un kvalitāti, kontrolē lasītāju apkalpošanas nodaļu darbu, organizē bibliotekāru kvalifikācijas celšanas pasākumus, piedalās Bibliotēkas padomes darbā.
3.3.3. Nodaļu vadītāji
3.3.3.1. Nodaļu vadītāji organizē LLU FB nodaļu darbu, atbild par attīstību un darba kvalitāti.
3.3.3.2. Nodaļu vadītāji sastāda nodaļu darba plānus un pārskatus, piedalās nodaļu vadītāju sapulcēs un Bibliotēkas padomes darbā.
3.4. Bibliotēkas padome
3.4.1. Bibliotēkas padomes mērķis ir sniegt palīdzību un atbalstu dažādu ar bibliotēkas darbību saistītu jautājumu risināšanā. 
3.4.2. Bibliotēkas padomes sastāvā ir studiju prorektors, zinātņu prorektors, fakultāšu dekāni, LLU FB direktors, direktora vietnieks, nodaļu vadītāji.
3.4.3. Bibliotēkas padomes darbu vada priekšsēdētājs – studiju prorektors. Priekšsēdētāja vietnieks ir LLU FB direktors, sekretārs – LLU FB pārstāvis. 
3.4.4. Sēdes sasauc pēc LLU FB direktora ierosinājuma. 
3.4.5. Sēdes notiek vismaz reizi gadā, kad tiek sniegts gada pārskats par bibliotēkas darbu.
3.5. LLU FB tiesības nosaka Bibliotēku likums, kā arī bibliotēkai ir tiesības:
3.5.1. saskaņā ar rektora rīkojumā noteikto kārtību saņemt samaksu par sniegtajiem maksas pakalpojumiem, kā arī saņemt kavējuma naudu un atlīdzību par sabojātiem, noteiktā laikā vai vispār neatdotiem iespieddarbiem un citiem dokumentiem, kas izsniegti bibliotēkas lietotājiem; 
3.5.2. izstrādāt LLU FB lietošanas noteikumus, ko apstiprina studiju prorektors; 
3.5.3. saņemt no LLU struktūrvienībām informāciju, kas nepieciešama LLU FB uzdevumu risināšanai.
3.6. LLU FB veic Bibliotēku likumā noteiktos pienākumus, kā arī:
3.6.1. piedalās ALEPH kopkataloga un vienotās lasītāju datubāzes veidošanā; 
3.6.2. veido lauksaimniecības un saskarnozaru datubāzes un nodrošina to pieejamību; 
3.6.3. izmantojot Latvijas un starptautisko starpbibliotēku abonementu un dokumentu piegādes centru pakalpojumus, nodrošina pieeju materiāliem, kuru nav krājumā; 
3.6.4. nodrošina kvalificētu darbinieku palīdzību lietotājiem uzziņu un informācijas pakalpojumu saņemšanā; 
3.6.5. darbā ievieš jaunas informācijas tehnoloģijas; 
3.6.6. nodrošina lietotājiem bibliotēkas tiešsaistes pakalpojumu un elektronisko resursu pieejamību; 
3.6.7. bez maksas no saviem krājumiem uz laiku izsniedz iespieddarbus un citus dokumentus pēc citu bibliotēku pieprasījuma;
3.6.8. nodrošina bibliotēkas lietotājiem bezmaksas pieeju internetam un vispārpieejamiem elektroniskās informācijas resursiem, kā arī nodrošina iespēju bez maksas izmantot datorus; 
3.6.9. popularizē krājumu un pakalpojumus; 
3.6.10. veic zinātniskās pētniecības darbu, izstrādā metodiskos materiālus un organizē apmācības bibliotēkas izmantošanā, bibliogrāfiskās informācijas iegūšanā, darbā ar datubāzēm u. c.; 
3.6.11. sniedz metodisku palīdzību ikvienai bibliotēkai atbilstoši savam darbības virzienam; 
3.6.12. sadarbojas ar bibliotēkām un citām institūcijām, kas piedāvā informācijas resursus un pakalpojumus gan Latvijā, gan ārvalstīs; 
3.6.13. darbojas informācijas apmaiņas sistēmās un organizācijās, piedalās Latvijas un ārvalstu bibliotekāru un bibliotēku apvienību un asociāciju darbā; 
3.6.14. veido, uztur un regulāri atjauno mājas lapu internetā; 
3.6.15. atbilstoši kompetencei piedalās lauksaimniecības iestāžu, organizāciju un institūciju rīkotajos pasākumos.

4. Finansējuma avoti un to izlietošanas kārtība

4.1. LLU FB finansēšanas avoti ir: 
4.1.1. valsts budžeta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem, kas LLU noteiktajā kārtībā iedalīti LLU FB; 
4.1.2. ieņēmumi no sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi, ziedojumi un dāvinājumi; 
4.1.3. citi Latvijas Republikas likumos un LLU Satversmē paredzētie finansēšanas avoti. 
4.2. LLU FB līdzekļi tiek izlietoti saskaņā ar vadītāja sastādīto un kanclera apstiprināto tāmi nolikumā paredzēto uzdevumu realizēšanai un LLU FB materiāli tehniskās bāzes nostiprināšanai.

5. Darba samaksas kārtība un sociālā aizsardzība

5.1. LLU FB direktora darba samaksu nosaka studiju prorektors un apstiprina rektors.
5.2. LLU FB personāla darba samaksu, saskaņojot ar studiju prorektoru, nosaka bibliotēkas direktors un apstiprina rektors. 
5.3. LLU FB personālam tiek nodrošināta Latvijas Republikas normatīvajos aktos un LLU Darba koplīgumā noteiktā sociālā aizsardzība, pabalstu, kompensāciju un garantiju sistēma.

6. Reorganizācija un darbības izbeigšanas kārtība

6.1. LLU FB Nolikumu, tā izmaiņas un papildinājumus apstiprina LLU Senāts. 
6.2. LLU FB reorganizē vai tās darbību izbeidz LLU Senāta un Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, ņemot vērā Latvijas Bibliotēku padomes atzinumu.