Pārlekt uz galveno saturu

Aizstāvēšanai iesniegtie promocijas darbi

Saskaņā MK noteikumiem Nr.1001 "Zinātniskā doktora grāda piešķiršanas (promocijas) kārtība un kritēriji" augstskola nodrošina promocijas darba publisku pieejamību internetā un augstskolas bibliotēkā.

Dokumentu lasīšanai  nepieciešama bezmaksas programma  Adobe Acrobat Reader 10.0 vai jaunākas versijas.  Programmu var ielādēt no Adobe Acrobat mājas lapas.Dokumentu lasīšanai  nepieciešama bezmaksas programma Adobe Acrobat Reader DC. 
Programmu var ielādēt no Adobe Acrobat mājas lapas.


Informāciju par LLU promocijas darbiem un to kopsavilkumiem var skatīt bibliotēkas
veidotajā datubāzē: LLU aizstāvētie promocijas darbi 


Ilze Rutkovska. Smoltifikācijas izpausmes audzētiem vienu gadu veciem taimiņiem (Salmo trutta L.) : promocijas darba kopsavilkums Dr. med. vet. zinātniskā grāda iegūšanai, Jelgava, 2020.

 

 

Ilze Rutkovska
"Smoltifikācijas izpausmes audzētiem vienu gadu veciem taimiņiem (Salmo trutta L.)"

 

  • Promocijas darba kopsavilkums Dr. med. vet. zinātniskā grāda iegūšanai Māra Kitenberga. Hemiboreālo mežu degšanas vēsture un kokaudžu atjaunošanās degumos : promocijas darba kopsavilkums mežzinātņu doktora Dr.silv. zinātniskā grāda iegūšanai = Forest fire history and post-fire regeneration patterns in hemiboreal forests :  Summary of Doctoral thesis for acquiring the Doctor’s degree of Forest sciences. Salaspils, 2019.  (PDF 660KB)
    DOI: 10.22616/lluthesis/2020.001
  • Promocijas darbs Veterinārmedicīnas doktora (Dr. med. vet.) zinātniskā grāda iegūšanai Veterinārmedicīnas nozares Parazitoloģijas apakšnozarē Māra Kitenberga. Hemiboreālo mežu degšanas vēsture un kokaudžu atjaunošanās degumos : promocijas darbs mežzinātņu doktora Dr.silv. zinātniskā grāda iegūšanai = Forest fire history and post-fire regeneration patterns in hemiboreal forests :  Doctoral thesis for acquiring the Doctor’s degree of Forest sciences. Salaspils, 2019.  (PDF 2,4MB)

Promocijas darba aizstāvēšana notiks 2020.gada 28. februārī plkst 11:00, Latvijas Lauksaimniecības universitātes Veterinārmedicīnas fakultātē, Jelgavā, K. Helmaņa ielā 8, A 300 auditorijā. 

Promocijas darba zinātniskā vadītāja: Latvijas Lauksaimniecības universitātes docente Dr. med.vet. Ruta Medne.