ISSN 1407 – 1754

SEROLOGICAL MONITORING OF AVIAN PNEUMOVIRUS IN LITHUANIA
PUTNU PNEIMOVĪRUSU SEROLOĢISKĀ KONTROLE LIETUVĀ

I. Alekséjūnienè, A. Aleksèjūnas, V. Sereika, J. Šilkūnaitè......................................................................................................5

DAŽĀDU ANESTĒZIJAS LĪDZEKĻU IETEKME UZ SIRDS BIOPOTENCIĀLU IZMAIŅĀM SUŅIEM
CHANGES OF CARDIAC BIOPOTENTIALS IN DOGS SUBJECTED TO VARIOUS ANAESTHESIA

G. Avdoško, E. Birģele ....................................................................................................................................................10

HELIKOBACTER SPP. MĀJAS SUŅU (CANIS FAMILIARIS) KUŅĢA GĻOTĀDĀ
HELICOBACTER SPP. IN THE GASTRIC MUCOSA OF DOMESTIC DOGS (CANIS FAMILIARIS)

D. Bērziņa, E. Birģele.......................................................................................................................................................18

SMILTSĒRKŠĶU BLAKUSPRODUKTU PIEDEVU IZĒDINĀŠANAS IETEKME UZ ĶĒVJU UN KUMEĻU ASINS BIOĶĪMISKIEM RĀDĪTĀJIEM
INFLUENCE OF THE SEA BUCKTHORN BY-PRODUCTS ON THE MARE AND FOAL BLOOD BIOCHEMICAL INDICES

S. Bula, U. Osītis ............................................................................................................................................................24

LIGZDOJOŠO SIBĪRIJAS ZĪLĪŠU PARUS CINCTUS HEMATOLOĢISKIE PARAMETRI, ASINS PARAZĪTU PREVALENCE UN TO SAISTĪBA AR PARAZITĒMIJAS INTENSITĀTI
BLOOD PARASITES PREVALENCE AND HEMATOLOGICAL HEALTH INDICES OF BREEDING SIBERIAN TITS PARUS CINCTUS

D. Cīrule, V. Suraka.........................................................................................................................................................29

MAKROSKOPISKĀS UN HISTOLOĢISKĀS IZMAIŅAS TRUŠU VĒDERA DOBUMĀ PĒC TRŪČU IELĀPU IMPLANTĀCIJAS
MACROSCOPICAL AND HYSTOLOGICAL CHANGES IN ABDOMINAL CAVITY OF RABBITS AFTER IMPLANTATION OF THE HERNIAL MESH

K. Drevinska, A. Auzāns, V. Kanceviča ............................................................................................................................31

STRAUSA (STRUTHIO CAMELUS VAR. DOMESTICUS) DZELTENUMA MAISA UN KUŅĢA MORFOMETRISKIE UN MASOMETRISKIE RĀDĪTĀJI AGRĪNAJĀ POSTNATĀLAJĀ ONTOĂENĒZĒ
MORPHOMETRICAL AND MASSOMETRICAL PARAMETERS OF THE YOLK SAC AND THE STOMACH IN THE OSTRICH (STRUTHIO CAMELUS VAR. DOMESTICUS) EARLY POSTNATAL ONTOGENESIS
I. Dūrītis, A. Mugurēvičs, I. Bundze Zdanovska ..................................................................................................................36

THE BOVINE LINGUAL TONSIL – A SPECIFIED RISK MATERIAL (SRM)
GOVJU MĒLES MANDELE – SPECIFISKS RISKA MATERIĀLS (SRM)

H. Gasse........................................................................................................................................................................41

RAPŠA RAUŠU IZĒDINĀŠANAS IETEKME UZ GOVJU SPUREKĻA DAŽIEM FUNKCIONĀLĀ STĀVOKĻA RĀDĪTĀJIEM
INFLUENCE RAPESEED OIL CAKE FEEDING ON SOME FUNCTIONAL STATUS INDICES OF COWS RUMEN

D. Ikauniece, E. Birăele....................................................................................................................................................43

PREVELENCE AND CONTROL MEASURES OF INFECTIOUS BOVINE RHINOTRACHEITIS IN LITHUANIA
GOVJU INFEKCIOZĀ RINOTRAHEĪTA IZPLATĪBA UN KONTROLE LIETUVĀ

E. Jacevičius, A. Šalomskas, J. Milius, S. Petkevičius,
R. Mockeliūnas, I. Jacevičiené, R. Lelešius, G. Pridotkas ....................................................................................................49

PIG ENDOPARASITES IN ESTONIA
CŪKU ENDOPARAZĪTI IGAUNIJĀ

T. Järvis, E. Mägi ...........................................................................................................................................................54

ZILĀS MĒLES SLIMĪBAS IZPLATĪBAS RISKS LATVIJĀ: VEKTORU – CULICOIDES ĢINTS MIĢEĻU SUGU SASTOPAMĪBA
BLUE TONGUE VIRUS DISTRIBUTION RISK IN LATVIA: OCCURRENCE OF VECTORS - BITING MIDGE SPECIES OF THE GENUS CULICOIDES

G. Jaunbauere, I. Rodze, V. Spuņģis .................................................................................................................................59

BRIEŽU UN LIELLOPU METABOLISKO PROCESU UN GAĻAS KVALITĀTES IZPĒTE UN SALĪDZINĀJUMS
INVESTIGATION AND COMPARISON OF DEER AND CATTLE CROSSES BEEF METABOLIC PROCESS AND MEAT QUALITY

A. Jemeļjanovs, D. Paeglītis, I. Jansons, D. Ikauniece, B. Lujāne .........................................................................................63

GOVJU PIENA PRODUKTIVITĀTES LĪMEĥA IETEKME UZ STARPATNEŠANĀS PERIODA ILGUMU
INFLUENCE OF COWS MILK PRODUCTIVITY LEVEL ON CALVING INTERVAL

D. Jonkus, D. Kairiša .......................................................................................................................................................68

MORFOLOĢISKĀS IZMAIŅAS TIEVO ZARNU GĻOTĀDĀ ASIŅOJOŠAS KUŅĢA ČŪLAS EKSPERIMENTĀLĀ MODELĪ
THE MORPHOLOGICAL CHANGES IN THE MUCOSA OF THE SMALL INTESTINE IN AN EXPERIMENTAL MODEL OF BLEADING STOMACH ULCER

M. Kalnina, O. Koroļova ..................................................................................................................................................74

PH RĀDĪTĀJI SPUREKLĪ UN GLUMENIEKĀ DAŽĀDA VECUMA KAZĀM ZIEMAS PERIODĀ
THE INTRARUMENAL AND INTRA-ABOMASAL pH INDICES IN GOATS OF DIFFERENT AGES IN WINTER PERIOD

Keidāne Dace, Birģele Edīte...............................................................................................................................................78

AELUROSTRONGYLUS ABSTRUSUS IZPLATĪBA UN ĀRSTĒŠANAS IESPĒJAS DISTRIBUTION AND POSSIBILITIES OF TREATMENT OF AELUROSTRONGYLUS ABSTRUSUS
P. Keidāns, I. Zalva, A. Krūklīte ........................................................................................................................................85

IDENTIFICATION OF MASTITIS ETIOLOGIC AGENTS IN LITHUANIAN CATTLE HERDS
MASTĪTA IEROSINĀTĀJU NOTEIKŠANA LIELLOPU GANĀMPULKIEM LIETUVĀ

I. Klimienè, M. Ružauskas, V. Špakauskas,
Č. Butrimaitè-Ambrozevičienè, R. Sakalauskienè ................................................................................................................89

KETAMĪNA HIDROHLORĪDA IETEKME UZ SUĥU ACS IEKŠĒJO SPIEDIENU UN ZĪLĪTES DIAMETRU
EFFECTS OF KETAMINE HYDROCHLORIDE ON INTRAOCULAR PRESSURE AND PUPIL DIAMETER IN DOGS EYES

L. Kovaļčuka, E. Birģele...................................................................................................................................................94

KRITĒRIJI SKOLĒNU ĒDINĀŠANAS KVALITĀTES NOVĒRTĒŠANAI
CRITERIA FOR PUPILS’ CATERING QUALITY EVALUATION

V.Kozule, I. Vingris, I.Skrupskis, J. Aržaņika ....................................................................................................................99

NEOSPORA CANINUM ANTIBODIES IN BULK MILK AND SERUM FROM ESTONIAN DAIRY FARMS
NEOSPORA CANINUM ANTIVIELAS KOPPIENĀ UN SERUMĀ IGAUNIJAS PIENSAIMNIECĪBĀS

B. Lassen, A. Viltrop, K. Raaperi, T. Järvis .......................................................................................................................105

THE INVESTIGATION OF SEASONAL REPRODUCTIVE DISORDERS IN LITHUANIAN WHITE FEMALE PIGS
SEZONĀLO REPRODUKTĪVO TRAUCĒJUMU PĒTĪJUMI LIETUVAS BALTAJĀM CŪKĀM

R. Lelešius, V. Sereika, D. Zienius, J. Šilkūnaité.................................................................................................................108

PIENA UN ASIŅU BIOĶĪMISKO RĀDĪTĀJU KOPSAKARĪBAS GOVĪM OTRAJĀ UN CETURTAJĀ LAKTĀCIJAS MĒNESĪ.
INTERRELATIONSHIP BETWEEN BIOCHEMICAL INDICES OF MILK AND BLOOD OF DAIRY COWS IN THE SECOND AND FOURTH MONTH OF LACTATION

L. Liepa, I. Dūrītis, I. Petzāle, D.Rudēvica .........................................................................................................................112

KUIĻU SPERMAS BAKTERIĀLĀ PIESĀRŅOJUMA VĒRTĒJUMS
ASSESSMENT OF BACTERIAL CONTAMINATION OF THE BOARS SEMEN

M. Mangale, A. Jemeļjanovs, I. Konošonoka.....................................................................................................................117

ROLE OF OXIDATIVE STRESS IN MEDIATING INTESTINAL iNOS EXPRESSION
OKSIDATĪVĀ STRESA LOMA ZARNU iNOS EKSPRESIJĀ

J. Markovs, N. Berzina, D. Svirina, S. Isajevs, G. Knipse ................................................................................................122

DZĪVNIEKU VESELĪBA DAŽĀDOS TURĒŠANAS APSTĀKĻOS
ANIMAL HEALTH IN DIFFERENT MANAGEMENT CONDITION

B. Ošmane, I.Zītare, J. Mičulis, D. Ikauniece, L. Proškina...................................................................................................127

REPRODUCTION IS IMPAIRED IN FEMALE MICE WITH A MUTATED BIOLOGICAL CLOCK
PAVĀJINĀTA REPRODUKCIJA PELĒM AR BIOLOĢISKĀ PULKSTEŅA MUTĀCIJU

V. Pilorz, S. Steinlechner ................................................................................................................................................131

LAPSU (Vulpes vulpes) UN JENOTSUŅU (Nyctereutes procyonoides Gray) ZOBU PATOLOĢIJAS LATVIJĀ
DENTAL PATHOLOGIES OF FOXES (Vulpes vulpes) AND RACOON DOGS (Nyctereutes procyonoides Gray) IN LATVIA

A. Putniņa, A. Mugurēvičs ..............................................................................................................................................136

DYNAMICS OF CHANGES IN MORPHOLOGICAL STRUCTURES WITH PREPARATIONS OF NUCLEIC NATURE ADMINISTERED
MORFOLOĢISKO STRUKTŪRU PĀRMAIŅU DINAMIKA, LIETOJOT VESTIN PREPARĀTU

E.A. Reutova, L.I. Drozdova ...........................................................................................................................................141

FOOD HYGIENE AND CORPORATIVE ETHICS
PĀRTIKAS HIGIĒNA UN KORPORATĪVĀ ĒTIKA

V. Rozenbergs, G. Skudra, G. Krumina............................................................................................................................146

TRAUKU MAZGĀŠANAS PROCESA KVALITĀTES VEIDOŠANAS NOSACĪJUMI
CONDITIONS OF DISHWASHING PROCESS QUALITY FORMATION

M. Ruciņš, A. Strazds, S. Īriste .......................................................................................................................................148

EPIDEMIOLOGICAL SUSCEPTIBILITY OF G. ENTEROCOCCUS ISOLATED FROM POULTRY
NO MĀJPUTNIEM IZOLĒTĀ G. ENTEROCOCCUS EPIDEMIOLOĂISKĀ NOZĪMĪBA

M. Ružauskas, D. Zienius, R. Šiugždinien÷, M. Virgailis, I. Klimienè ...................................................................................153

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ТРАНСМИССИЯ ПЛАЗМИД ТОКСИГЕННОСТИ ОТ ESCHERICHIA COLI К PROTEUS VULGARIS
EXPEREMENTAL TRANSMITION PLASMIDS TOXIGENITY FROM ESCHERICHIA COLI TO PROTEUS VULGARIS

PLAZMĪDU TOKSICITĀTES EKSPERIMENTĀLA TRANSMISIJA NO ESCHERICHIA COLI UZ PROTEUS VULGARIS
Ю. Сухарев, С. Гужвинская ........................................................................................................................................157

A SURVEY ON PRRS USING ELISA AND PCR METHODS IN LITHUANIAN SWINE FARMS IN 2001-2007
PĀRSKATS PAR PRRS, IZMANTOJOT ELISA UN PCR METODES LIETUVAS CŪKU FERMĀS 2001.-2004.GADĀ

V. Sereika, R. Lelešius, J. Šilkūnaitè, D. Zienius, I. Aleksèjūnienè .......................................................................................160

DZEMDES BAKTERIOLOĢISKO, HISTOLOĢISKO UN REPRODUKCIJAS RĀDĪTĀJU SALĪDZINĀJUMS GOVĪM AR UN BEZ AUGĻA SEGU AIZTURES
COMPARISON OF BACTERIOLOGICAL AND HISTOLOGICAL PARAMETERS AND REPRODUCTIVE PERFORMANCE IN COWS UTERUS WITH AND WITHOUT RETAINED FETAL MEMBRANES
S. Skuja , V. Antāne.......................................................................................................................................................164

DAŽĀDU BARĪBAS LĪDZEKĻU IZĒDINĀŠANAS IETEKME UZ KAZU ASINS IMUNOLOĢISKIEM UN HEMATOLOĢISKIEM RĀDĪTĀJIEM UN PRODUKCIJAS KVALITĀTI
THE INFLUENCE OF DIFFERENT FEEDSTUFFS ON GOATS BLOOD IMMUNOLOGICAL AND HEMATOLOGICAL INDICES AND PRODUCE QUALITY

J. Sprūžs, E. Šeļegovska, S. Vasiļjeva, I. Remeza............................................................................................................170

INFRAORBITAL NERVE BLOCK WITHIN THE PTERYGOPALATINE FOSSA OF THE HORSE: ANATOMICAL LANDMARKS DEFINED BY COMPUTED TOMOGRAPHY.
INFRAORBITĀLĀ (ZEMACS) NERVA BLOKĀDE SPĀRNA-AUKSLĒJU BEDRĒ (FOSSA PTERYGOPALATINE) ZIRGAM: AR DATORTOMOGRĀFIJU NOTEIKTIE ANATOMISKIE ORIENTIERI
C. Staszyk, H. Gasse....................................................................................................................................................175

PĒTĪJUMI PAR RISKA FAKTORU IETEKMI UZ CŪKU AUGŠANU UN ATTĪSTĪBU CŪKKOPĪBAS KOMPLEKSĀ
INVESTIGATIONS ON RISK FACTORS AND THEIR INFLUENCE ON THE GROWTH AND DEVELOPMENT OF PIGS IN LARGE COMPLEX

A. Stira, A. Jemeļjanovs, I. Zītare, D. Ikauniece, J. Zutis .....................................................................................................178

PATOGĒNO JERSĪNIJU SUGU (YERSINIA SPP.) SASTOPAMĪBA CŪKU BLAKUSPRODUKTOS, LIEMEŅOS UN MANDELĒS
PREVALENCE OF PATHOGENIC YERSINIA SPP. ON BY-PRODUCTS, CARCASSES AND TONSILS

M. Terentjeva, A. Bērziņš, E. Liepņš.................................................................................................................................184

KAMPILOBAKTĒRIJU (CAMPYLOBACTER SPP.) SASTOPAMĪBA CŪKĀM LATVIJĀ (PIRMAIS ZIŅOJUMS)
OCCURRENCE OF CAMPYLOBACTER SPP. IN PIGS IN LATVIA (PRELIMINARY REPORT)

M. Terentjeva, E. Kalniņa, A. Bērziņš, E. Liepiņš ..............................................................................................................189

ANTIMICROBIAL SUSCEPTIBILITY OF SALMONELLA ENTERITIDIS ISOLATED FROM PORK AND POULTRY
NO CŪKGAĻAS UN PUTNU GAĻAS IZOLĒTO SALMONELLA ENTERITIDIS ANTIMIKROBIĀLAIS JŪTĪGUMS (JŪTĪBA)

M. Virgailis, M. Ruzauskas, R. Siugzdiniene, D. Zienius .....................................................................................................192

HEPATOCYTE GROWTH FACTOR IN MINK LIVER IN CASES OF MYCOSES
HEPATOCĪTU AUGŠANAS FAKTORS ŪDEěU AKNĀS MIKOŽU GADĪJUMĀ

A. Valdovska, A. Jemeļjanovs, M. Pilmane ......................................................................................................................196

INOVATĪVA SASTĀVA FUNKCIONĀLU OLU IEGUVE
FUNCTIONAL EGG OF INNOVATIVE COMPOSITION

Ī. I. Vītiņa, S. Ceriņa, A. D. Vlad .....................................................................................................................................202

СОСТОЯНИЕ ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ ВЫСОКОПРОДУКТИВНЫХ КОРОВ ЗИАНЧУРИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
CONDITION OF THE METABOLISM OF HIGHLY PRODUCTIVE COWS OF AREA ZIANCHURINSKOGO OF REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN

VIELMAIŅAS PROCESI AUGSTI PRODUKTĪVĀM GOVĪM BAŠKĪRIJAS REPUBLIKAS ZIANČURINSKAS RAJONĀ
Е.С. Волкова, Е.А. Карюк, Р.Г. Мукминов, А.Ф. Валеева
E.S. Volkova, E.A. Karyuk, R.G. Mukminov, A.F. Valeeva ..............................................................................................208

THE NUCLEOPROTEIN MOLECULAR DIVERSITY OF FOX AND RACCOON DOG RABIES VIRUSES IN LITHUANIA
TRAKUMSĒRGAS VĪRUSU NUKLEOPROTEĪNU MOLEKULĀRĀ DAŽĀDĪBA LAPSĀM UN JENOTSUŅIEM LIETUVĀ

D. Zienius, A. Stankevičius, V. Sereika, R. Lelešius, M. Ružauskas.....................................................................................211