Editorial Board
Redkolēģija

 

Ilkka Alitalo, PhD, profesors, Helsinku Universitāte (Somija)
PhD, professor, University of Helsinki (Finland)

Toivo Järvis, PhD, profesors, Igaunijas Dabas zinātņu universitāte (Igaunija)
PhD, professor, Estonian University of Life Sciences (Estonia)

Henrikas Žilinskas, Dr.habil.med.vet., profesors, Lietuvas Veterinārā akadēmija (Lietuva)
Dr.habil.med.vet., professor, Lithuanian Veterinary Academy (Lithuania)

Vidmantas Bižokas, Dr.habil.med.vet., profesors, Lietuvas Veterinārā akadēmija (Lietuva)
Dr.habil.med.vet., professor, Lithuanian Veterinary Academy (Lithuania)

Stephan Steinlechner, Dr.med.vet., profesors, Hanoveras Veterinārā augstskola, Zooloģijas institūts (Vācija)
Prof. Dr., profesor, Institut für Zoologie Tierärztliche Hochschule Hannover (Germany)

Edīte Biele, Dr.habil.biol., profesore, LZA korespondētājlocekle, Latvijas Lauksaimniecības universitāte (Latvija)
Dr.habil.biol., professor, corresponding member of Latvian Academy of Sciences, Latvian University of Agriculture (Latvia)

Vita Antāne, Dr.med.vet., asociētā profesore, Latvijas Lauksaimniecības universitāte (Latvija)
Dr.med.vet., assoc.professor, Latvian University of Agriculture (Latvia)

Zigmunds Brūveris, Dr.habil.med.vet., profesors, Latvijas Lauksaimniecības universitāte (Latvija)
Dr.habil.med.vet., professor, Latvian University of Agriculture (Latvia)

Alberts Auzāns, Dr.med.vet., asociētais profesors, Latvijas Lauksaimniecības universitāte (Latvija)
Dr.med.vet., assoc.professor, Latvian University of Agriculture (Latvia)

 

Atbildīgais par izdevumu / Responsible for edition Vita Antāne
Izdevuma redaktore / Editor of edition Melita Parčinska
Maketētāja / Layout design Daiga Rudēvica

Visi krājumā ievietotie raksti ir recenzēti.
All articles are reviewed.