Semināra organizātori

 

Atbildīgie par izdevumu:
Zinta Gaile, LLU Agrobiotehnoloģijas institūts
Dainis Lapiņš, SIA LLU MPS „Vecauce” Padomes priekšsēdētājs
Aldis Kārkliņš, LLU Augsnes un augu zinātņu institūts

 

Svētku organizēšanā un finansēšanā piedalās:


• LLU Lauksaimniecības fakultāte
• SIA „LLU MPS „Vecauce””
• BASF Crop Protection
• SIA Baltic Agro
• SIA Agrimatco Latvia
• KONEKESKO Latvija SIA
• Latvijas Lauksaimniecības un Meža zinātņu akadēmija
• Lauksaimniecības zinātnisko institūciju Direktoru padome

  © Latvijas Lauksaimniecības universitāte (LLU), 2012

  Makets: Inese Gura

  Tirāža 300 eks.
  Iespiests: SIA Drukātava,
  Liliju iela 95/1, Mārupe, LV-2167