E-ISBN 978-9984-861-26-5

SATURS (CONTENT)
 

Ievads 5
Ražas svētku programma 6

Zinātnisko pētījumu rezultāti
Cielava L., Jonkus D.
Dažādas asinības Latvijas brūnās šķirnes govju piena produktivitātes analīze LLU MPS „Vecauce” The Analysis of Milk Productivity of Different Blood Latvian Brown Breed in Research and Study Farm “Vecauce”
8
Dzene A., Gaile Z., Stramkale V.
Ziemas kviešu raža un kvalitāte Latgalē 2012. gadā
Winter Wheat Yield and Quality in Latgale, 2012
13
Eihvalde I., Kairiša D.
Dažādas imunoglobulīnu koncentrācijas jaunpiena izēdināšanas ietekme uz vaislas teļu augšanu
Feeding Influence of Different Immunoglobulin Concentration Colostrum on Growth of Breeding Heifers
18
Gulbis K., Ruža A.
Slāpekļa mēslojuma izmantošana ziemas rapša sējumos LLU MPS „Vecauce”
The Utilization of Nitrogen Fertilizer for Winter Rape at LLU RSF „Vecauce”
23
Krasnova I. Rudens bumbieru šķirņu kvalitātes novērtējums
The Evaluation of Quality of Autumn Pears
28
Jurkovska E., Turka I.
Kartupeļu parastā kraupja Streptomyces spp. un irdenā kraupja Spongospora subterranea f.sp. subterranea vizuālās un AgriStrip diagnostikas precizitātes salīdzinošs vērtējums

Validation of the Visual and AgriStrip Diagnostic Accuracy of Common Potato Scab Streptomyces sp. and Powdery Scab Spongospora subterranea f.sp. subterranea
32
Petrovska S., Jonkus D.
Holšteinas šķirnes govju produktivitātes pazīmju analīze MPS „Vecauce”
Analysis of the Productivity Traits of Holstein Breed Cows in the Research and Study Farm „Vecauce”
36
Platače R., Poiša L.,
Adamovičs A. Sēra un oglekļa saturu ietekmējošo faktoru izvērtējums miežabrālī (Phalaris arundinacea L.)
Evaluation of Factors Influencing Sulphur and Carbon Content in Reed Canary Grass (Phalaris arundinacea L.)
40
Ruska D., Jonkus D.
Govju piena tauku un olbaltumvielu attiecības un urīnvielas satura izmaiņas pienā
Cow Milk Fat and Protein Ratio and Urea Content Variation in Milk
44
Sivicka I., Žukauska I., Adamovičs A.
Ziedēšanas ilguma un brahteju pāru skaita izpēte raudenes kloniem
Research of Duration of Flowering and the Number of Bracts Pairs of Oregano Clones
 49
Smiltiņa D., Grīslis Z., Bāliņš A.
β – laktoglobulīna (LGB) alēļu A un B polimorfisms Latvijas govju populācijā
Polymorphism of the β – Lactoglobulin (LGB) Alelles A and B in the Dairy Cattle Population in Latvia
54
Šematoviča I., Jemeļjanovs A.
LLU MPS „Vecauce” slaucamo govju vispārējās veselības vērtējums pēcdzemdību periodā atkarībā no to vecuma

Overall Health Assessment of Dairy Cows in Research and Study Farm „Vecauce” in Postpartum Period Depending on Their Age
59
Vilcāns M., Gaile Z. Griķu augšana un attīstība 2010. un 2012. gadā
Buckwheat Growth and Development in 2010 and 2012
64
Vilka L., Bankina B.
Nozīmīgāko lielogu dzērveņu (Vaccinium macrocarpon) ogu puves ierosinātāju izplatība glabātavās Latvijā

Common Causal Agent of Cranberry (Vaccinium macrocarpon) Fruit Rot Incidence in Storage in Latvia
68
Vojevoda L., Gaile Z.
Organiskas izcelsmes produktu izvilkumu ietekme uz kartupeļu ražu un preču produkciju bioloģiskajā audzēšanas sistēmā
Impact of Organic Product Extracts on Potato Tuber Yield and Commodity Potatoes in Organic Crop Production System
72

Hronika
Grudovska I. Rudentiņš bagāts vīrs 76
Balodis O. LLU MPS „Vecauce” uzticamie izmēģinājumi 2012. gadā 77
Eihvalde I. LLU mācību centra „Vecauce” darbs 2011./2012. studiju gadā 78
Gaile Z. LLU Lauksaimniecības fakultāte vērtējumu pinekļos 79
Katamadze M. Lauksaimniecības fakultātes mācību un pētījumu saimniecības „Pēterlauki” darbība 2012. gadā 81
Rozītis G. ZMC „Mušķi” darbs un sasniegumi 2012. gadā 82
Jansons A. Zemkopības institūta darbība 2012. gadā 83
Jemeļjanovs A. Zinātniskās aktivitātes LLU Biotehnoloģijas un veterinārmedicīnas zinātniskajā institūtā „Sigra” 84
Priekule I. Latvijas Augu aizsardzības pētniecības centrs 2012. gadā 85
Jansone I. Rudenīgs sveiciens no Stendes 86
Kaufmane E. Mēs esam vajadzīgi nozarei! 87
Kronberga A., Skrabule I. Valsts Priekuļu laukaugu selekcijas institūts ceļā uz simtgadi 88
Lepse L., Lepsis J., Laugale V. Zinātnisko pētījumu tēmas Pūrē 2012. gadā 89
Stramkale V. Latgales Lauksaimniecības zinātnes centrs 2012. gadā 90